KẾ HOẠCH Tăng cường thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh năm 2015

Thứ tư - 01/04/2015 14:25
Thực hiện Kế hoạch số 419/KH-UBATGTQG ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015, Kế hoạch 113/KH-BGD ĐT ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh năm 2015, Trường Tiểu học Thạch Hội xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh năm 2015 như sau:
 
PHÒNG GD – ĐT THẠCH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số: 22/KH-THTH

Thạch Hội, ngày 31 tháng 3 năm 2015
 
KẾ HOẠCH
Tăng cường thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm
đối với học sinh năm 2015
____________
Thực hiện Kế hoạch số 419/KH-UBATGTQG ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015, Kế hoạch 113/KH-BGD ĐT ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh năm 2015, Trường Tiểu học Thạch Hội xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh năm 2015 như sau:
I. Mục đích
1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ và giải pháp của ngành giáo dục được giao tại Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ.
2. Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng quy định của pháp luật về việc đội mũ bảo hiểm trong các cơ sở giáo dục phổ thông, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức về đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện tham gia giao thông đối với học sinh. Góp phần giảm thiểu vi phạm an toàn giao thông, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh trong phạm vi xã.
II. Yêu cầu
1. Triển khai nghiêm túc Kế hoạch hành động thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2015 được tuyên truyền rộng rãi, chuyển tải đến tất cả phụ huynh.
2. Phát huy vai trò của các tổ chức trong nhà trường, đặc biệt là các tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật quy định về đội mũ bảo hiểm trong học sinh.
3. Đến ngày 10 tháng 04 năm 2015 có 100% học sinh đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện tham gia giao thông; Ban ATGT và TPT Đội tiếp tục duy trì và cải thiện tình trạng đội mũ bảo hiểm trong học sinh một cách bền vững.
4. Tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, hình thành được thói quen đội mũ bảo hiểm, cũng như ý thức tự giác chấp hành quy định định bắt buộc đội mũ bảo hiểm trong học sinh.
III. Hình thức, nội dung các hoạt động tuyên truyền, giáo dục
1. Hình thức
- Áp phích, tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu.
- Tuyên truyền thông qua các buổi nói chuyện, tổ chức ngày hội, sự kiện, trong các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt đoàn, đội; thông qua hệ thống phát thanh, Website của nhà trường,...
- Các giờ giảng dạy trên lớp, tuyên truyền, giáo dục thông qua các hoạt động ngoại khóa, các hội thi; đặc biệt chú trọng mở rộng tuyên truyền tới các bậc cha mẹ học sinh qua họp phụ huynh và đài truyền thanh xã.
- Tài liệu giáo dục trong nhà trường: Tham khảo Cẩm nang "Các biện pháp thúc đẩy tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của học sinh tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
2. Nội dung
Tuyên truyền, giáo dục học sinh thực hiện đội mũ bảo hiểm theo quy định của pháp luật từ ngày 10/02/2015 và tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện đội mũ bảo hiểm đối với học sinh. Đối với các trường hợp vi phạm, nhà trường kịp thời giáo dục, nhắc nhở học sinh nghiêm túc thực hiện, để đến ngày 10/04/2015 sẽ không còn hiện tượng học sinh không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện tham gia giao thông.
a. Đối với BGH và Ban ATGT  trường:
- Tuyên truyền, giáo dục học sinh các nội dung: Khi nào phải đội mũ bảo hiểm; cách nhận biết mũ bảo hiểm đạt chuẩn; vì sao phải đội mũ bảo hiểm; quy tắc hai ngón tay vàng.
- Phổ biến và tổ chức ký cam kết với phụ huynh học sinh phải đội mũ bảo hiểm cho con khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy và phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện.
b. Thông điệp truyền thông
- Thông điện chung: Trẻ em cũng phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy.
- Trong gia đình: Đội mũ cho con, trọn tình cha mẹ.
- Trong nhà trường: Nhớ lời cô dặn: Đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, xe đạp điện.
IV. Tổ chức thực hiện
1. Ban An toàn giao thông
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn các giáo viên chủ nhiệm triển khai thực hiện hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quy định đội mũ bảo hiểm bắt buộc đối với học sinh.
- Phối hợp với Ban An toàn giao thông địa phương và Công an xã, Ban văn hóa, Đài truyền thanh xã tổ chức các hoạt động tuyền, giáo dục pháp luật về đội mũ bảo hiểm cho học sinh.
- Quy định cụ thể việc xử lý kỷ luật phù hợp với những trường hợp học sinh vi phạm an toàn giao thông để kịp thời nhắc nhở, giáo dục học sinh.
- Tham mưu với BGH đưa việc triển khai quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với học sinh là một trong những tiêu chí đánh giá thi các lớp, các GV chủ nhiệm năm học 2014-2015.
2. Ban giám hiệu  
- Triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quy định đội mũ bảo hiểm cho học sinh theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Tuyên truyền và tổ chức cho phụ huynh học sinh ký cam kết với nhà trường trong việc chấp hành nghiêm đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện tham gia giao thông.
- Giao cho giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở, có hình thức kiểm tra, giám sát hàng ngày đối với học sinh. Chỉ đạo các tổ chức Đoàn, Đội tham gia và nắm bắt tình hình thực hiện quy định về đội mũ bảo hiểm của học sinh.
- Lồng ghép nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quy định đội mũ bảo hiểm cho học sinh vào các hoạt động ngoại khóa của nhà trường.
- Cụ thể hóa quy định của Sở giáo dục và đào tạo trong việc đội mũ bảo hiểm của học sinh, xử lý kỷ luật phù hợp với những trường hợp vi phạm để kịp thời nhắc nhở, giáo dục học sinh và thông báo cho tất cả phụ huynh biết để cùng phối hợp thực hiện.
- Đưa việc triển khai thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với học sinh là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua của các lớp trong năm học 2014-2015.
- Phối hợp Công an xã tăng cường kiểm tra, đánh giá, đôn đốc thực hiện, kịp thời biểu dương, khen thưởng và xử lý kỷ luật nghiêm các trường hợp vi phạm.
3. Công đoàn, TPT, GV trực, Bảo vệ trường
- Giao cho Công đoàn nhắc nhở CB, GV, NV tuyện đối chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, xe đạp điện.
 - Giao TPT Đội làm đầu mối phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông xã, Công an xã triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với học sinh.
- Giao Bảo vệ trường và GV trực thường xuyên kiểm tra, đánh giá, đôn đốc học sinh thực hiện đội mũ bảo hiểm.
 
 
Nơi nhận:
- Phòng GD-ĐT (để b/c);
- UBATGT xã (để b/c);
- Công an xã (ph/h);
- Hội CMHS (ph/h);
- BGH, Ban ATGT, TPT, BV (th/h);
- Lưu: VT, HSATGT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Trần Huy Sơn
 
 

Tác giả bài viết: Trần Huy Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Các tin khác

  VĂN BẢN

Số: 02-KH/CBTTH

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ

Lượt xem:539 | lượt tải:70

Số 77-BC/CBTTH

Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

Lượt xem:554 | lượt tải:61

Số: 77- BC/TK

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018

Lượt xem:426 | lượt tải:61

Số: 75/BC-THTH

Báo cáo THNV tháng 11, Kế hoạch tháng 12/2017

Lượt xem:491 | lượt tải:59

Số: 66B/KH-THTH

KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018

Lượt xem:616 | lượt tải:68

Số: 66 /KH-THTH

KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018

Lượt xem:590 | lượt tải:68

Số: 61/KH-THTH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:534 | lượt tải:68

Số: 49/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm

Lượt xem:571 | lượt tải:64

VBT

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:447 | lượt tải:62

Số: 44/BC-THTH

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:514 | lượt tải:57

Số: 43/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Lượt xem:562 | lượt tải:67

Số: 83/BC-SKHK1

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lượt xem:555 | lượt tải:63

Số: 66/QĐ-THTH

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017

Lượt xem:488 | lượt tải:61

Số: 65/QĐ-THTH

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Lượt xem:466 | lượt tải:56

Số: 69/BC-THTH

Báo cáo sơ kết tháng 9, Kế hoạch tháng 10/2016

Lượt xem:517 | lượt tải:50

  XEM NHIỀU NHẤT

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây