Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên

Thứ tư - 03/02/2016 15:04
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁ NHÂN
 
UBND HUYỆN THẠCH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

 
 
 

Thạch Hội, ngày 30 tháng 8 năm 2014
 
 
KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁ NHÂN
 NĂM HỌC 2014 - 2015
I. Thông tin cá nhân:
     1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ AN           Giới tính: Nữ
     2. Ngày 02 tháng 9 năm  1969:             Năm vào ngành giáo dục: 1998
     3. Trình độ học vấn: Cao đẳng              Nơi đào tạo:  Cao đẳng Hà Tĩnh
     4. Tổ chuyên môn: Tổ 2-3                     Môn dạy: Lớp 3
     5. Trình độ ngoại ngữ :                         Trình độ tin học:
     6. Chứng nhận chuyên môn, nghiệp vụ: Cao đẳng sư phạm
     7. Chức vụ:                                              Giáo viên
II. Đặc điểm tình hình:
1. Thuận lợi:
          - Trường Tiểu học Thạch Hội trong những năm qua trường đã không ngừng phát triển đi lên, đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, cở sở vật chất dần dần đang được hiện đại hoá. Chất lượng học tập của học sinh cũng không ngừng vươn lên, Trường có nhiều năm liền đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc cấp Huyện.
          - Nhà trường và tổ chuyên môn luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên trong công tác giảng dạy và các hoạt động tự học, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, nghiệp vụ chuyên môn.
          -  Bản thân luôn nhiệt tình trong công tác  giảng dạy, có tinh thần ham học hỏi, tự tìm tòi trong công tác chuyên môn và các hoạt động khác.
          - Bản thân an tâm công tác, có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi nhiệm vụ được giao.
        2. Khó khăn:
        - Phần lớn phụ huynh là nông dân nên chưa quan tâm nhiều đến việc học của con em
        - Chất lượng học sinh chưa được đồng đều.
III. Kế hoạch BDTX:
          Thực hiện Kế hoạch số /KH-PGD&ĐT, ngày /8/2014 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Hội về Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2014-2015;
          Căn cứ kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên số 37/KH-THTH cho giáo viên năm học 2014-2015 của  trường Tiểu học Thạch Hội xây dựng ngày 25/8/2014.
          Tôi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của các nhân năm học 2014-2015 như sau:
1. Mục tiêu:
          - Giáo viên  học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.
          - Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng  giáo viên của nhà trường.
2. Kế hoạch cụ thể:
2.1. Khối kiến thức bắt buộc:
a)    Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiết/năm học).
          -  Nội dung: Bồi dưỡng chính trị, thời sự, Nghị quyết, Chính sách của Đảng, Nhà nước, đường lối phát triển GD - ĐT.
          - Hình thức : Quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo; Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
          - Thời gian: Thực hiện tập trung do Ban tuyên giáo, Phòng GD & ĐT, trường… triển khai.
b)    Nội dung bồi dưỡng 2: (30 tiết/năm học)
          -  Nội dung : Bồi dưỡng cho cán bộ quản lý và giáo viên dạy lớp 1 về chương trình Tiếng Việt lớp 1 CNGD. Chuyên đề về phương pháp “Bàn tay nặn bột”; Đổi mới phương pháp dạy học, đánh giá học sinh Tiểu học.
           -  Hình thức: Tham gia lớp học bồi dưỡng do PGD tổ chức. Tự học, thảo luận ở tổ chuyên môn.
     - Thời gian: Từ tháng 9/2014 đến hết tháng 5/2015.
     - Tài liệu: Đã tập huấn và giáo viên tự sưu tầm ở sách,báo mạng Iternet…
2.2.  Khối kiến thức tự chọn:      
a)  Nội dung bồi dưỡng 3: (60 tiết /năm).
        Căn cứ nhu cầu của cá nhân, giáo viên tự lựa chọn các môdun bồi dưỡng trong khối kiến thức tự chọn, gồm các mã mô đun:
- TH 3: Đặc điểm tâm lý của học sinh yếu kém, học sinh cá biệt, học sinh giỏi, học sinh có năng khiếu.
- TH 34: Công tác chủ nhiệm lớp ở trường Tiểu học.
- TH 10: Giáo dục hòa nhập cho học sinh khiếm thị, học sinh khó khăn về học và học sinh có khuyết tật về ngôn ngữ.
- TH 40: Thực nhiện GD kĩ năng sống trong một số môn học ở Tiểu học.
2.3Kế hoạch bồi dưỡng cụ thể:    
TT Nội dung Số tiết  Kiểm tra, đánh giá Ghi chú
Tự học Tập trung Thời gian (tháng) Hình thức,đơn vị KT  
ND bồi dưỡng 1 ( 30 tiết)          
1 Bồi dưỡng chính trị, thời sự, Nghị quyết, Chính sách của Đảng, Nhà nước, đường lối phát triển GD - ĐT. 24 ( Trao đổi ở tổ CM}   Viết thu hoạch  
ND bồi dưỡng 2(30 tiết)          
1 Đổi mới dạy lớp 1 về chương trình Tiếng Việt lớp 1 CNGD 8 ( Trao đổi ở tổ CM}   Viết thu hoạch  
2 Chuyên đề về phương pháp “Bàn tay nặn bột” 8 ( Trao đổi ở tổ CM}   Viết thu hoạch  
3 Đổi mới phương pháp dạy học, đánh giá học sinh Tiểu học. 8 (Trao đổi ở tổ CM)   Viết thu hoạch  
ND bồi dưỡng 3 (60 tiết)          
1 - TH 3: Đặc điểm tâm lý của học sinh yếu kém, học sinh cá biệt, học sinh giỏi, học sinh có năng khiếu. 8 5   Viết thu hoạch  
2  - TH 34: Công tác chủ nhiệm lớp ở trường Tiểu học. 10 5   Viết thu hoạch  
3 - TH 10: Giáo dục hòa nhập cho học sinh khiếm thị, học sinh khó khăn về học và học sinh có khuyết tật về ngôn ngữ. 10 7   Viết thu hoạch  
4 - TH 40: Thực nhiện GD kĩ năng sống trong một số môn học ở Tiểu học. 9 6   Viết thu hoạch  
 IV. Chỉ tiêu phấn đấu:
          Đạt kết quả hoàn thành kế hoạch loại  Khá trở lên.
V. Biên pháp thực hiện:
          - Lấy việc tự học là chính (tự nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu thông tin trên mạng Internet), kết hợp với việc trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp, đồng thời tham gia đầy đủ các buổi học tập trung do các cấp tổ chức, nhằm tiếp thu kịp thời các hướng dẫn những nội dung khó, lắng nghe giải đáp thắc mắc, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và luyện tập kỹ năng.
          - Tham gia đầy đủ các chuyên đề các buổi học tập trung do trường hay Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
          - Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, tăng cường dự giờ để học hỏi kinh nghiệm, phương pháp của đồng nghiệp, ưu tiên hàng đầu dự giờ đúng chuyên môn đào tạo.
          - Kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch và rút kinh nghiệm sau mỗi môdun bài học.
         
          Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân, kính trình lãnh đạo xem xét và phê duyệt.
 
 Thạch Hội, ngày 30 tháng 8 năm 2014
  
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Trần Huy Sơn
 
TỔ TRƯỞNG
 
 
 
Nguyễn Thị Bích Hương
GIÁO VIÊN
 
 
 
Nguyễn Thị An
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị An

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Các tin khác

  VĂN BẢN

Số: 02-KH/CBTTH

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ

Lượt xem:539 | lượt tải:70

Số 77-BC/CBTTH

Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

Lượt xem:554 | lượt tải:61

Số: 77- BC/TK

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018

Lượt xem:427 | lượt tải:61

Số: 75/BC-THTH

Báo cáo THNV tháng 11, Kế hoạch tháng 12/2017

Lượt xem:491 | lượt tải:59

Số: 66B/KH-THTH

KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018

Lượt xem:616 | lượt tải:68

Số: 66 /KH-THTH

KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018

Lượt xem:590 | lượt tải:68

Số: 61/KH-THTH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:534 | lượt tải:68

Số: 49/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm

Lượt xem:571 | lượt tải:64

VBT

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:447 | lượt tải:62

Số: 44/BC-THTH

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:514 | lượt tải:57

Số: 43/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Lượt xem:562 | lượt tải:67

Số: 83/BC-SKHK1

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lượt xem:555 | lượt tải:63

Số: 66/QĐ-THTH

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017

Lượt xem:488 | lượt tải:61

Số: 65/QĐ-THTH

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Lượt xem:466 | lượt tải:56

Số: 69/BC-THTH

Báo cáo sơ kết tháng 9, Kế hoạch tháng 10/2016

Lượt xem:517 | lượt tải:50

  XEM NHIỀU NHẤT

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây