Kế hoạch đưa Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh vào nhà trường

Thứ sáu - 27/03/2015 09:02
PHÒNG GD-ĐT THẠCH HÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI Số: 20/KH- PGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thạch Hội, ngày 27 tháng 3 năm 2015 KẾ HOẠCH Đưa Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh vào nhà trường I. Mục đích, yêu cầu - Góp phần bảo tồn, phát huy giá trị của di sản văn hóa Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh. Coi “Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh” là nội dung quan trọng trong giảng dạy dân ca ở trường tiểu học, thiết thực thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; - Ban chỉ đạo hướng dẫn giáo viên Tổng phụ trách Đội kết hợp với giáo viên Âm nhạc duy trì thường xuyên việc giảng dạy Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh và tổ chức hoạt động của Câu lạc bộ theo các hình thức phù hợp.
PHÒNG GD-ĐT THẠCH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI
 
 
 

Số: 20/KH- PGDĐT  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

Thạch Hội, ngày 27 tháng 3 năm 2015
 
KẾ HOẠCH
Đưa Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh vào nhà trường
 
 
 
 

I. Mục đích, yêu cầu
- Góp phần bảo tồn, phát huy giá trị của di sản văn hóa Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh. Coi “Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh” là nội dung quan trọng trong giảng dạy dân ca ở trường tiểu học, thiết thực thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;
- Ban chỉ đạo hướng dẫn giáo viên Tổng phụ trách Đội kết hợp với giáo viên Âm nhạc duy trì thường xuyên việc giảng dạy Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh và tổ chức hoạt động của Câu lạc bộ theo các hình thức phù hợp.
          II. Nội dung
1.     Thành lập Ban chỉ đạo Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm nhà trường
            - Ban chỉ đạo cấp trường: gồm 6 thành viên, bao gồm: Hiệu trưởng làm Trưởng ban, Tổng phụ trách Đội làm Phó ban, giáo viên âm nhạc và đại diện giáo viên các tổ, khối, giáo viên có năng khiếu về hát dân ca làm Ban viên.
          2. Xây dựng Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm trong trường
- Đối tượng tham gia: Cán bộ quản lí, giáo viên và học sinh nhà trường;
- Số lượng: thành lập 01 Câu lạc bộ ( gồm giáo viên và học sinh yêu thích nghe, hát dân ca, có năng khiếu hát dân ca);
- Nội dung, hình thức hoạt động của các câu lạc bộ: tổ chức sưu tầm, sáng tác, biểu diễn các làn điệu Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh;
- Thời gian: Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh của nhà trường được thành lập và đi vào hoạt động bắt đầu từ tháng 3/2015.
    3. Tập huấn
 - Ban chỉ đạo cấp trường tham gia đầy đủ các đợt tập huấn do tỉnh, huyện tổ chức về nội dung, mục đích, yêu cầu và Kế hoạch bảo tồn, phát huy giá trị của di sản văn hóa Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh;
- Ban chỉ đạo hướng dẫn Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm trong nhà trường hoạt động theo kế hoạch;
  - Ban giám hiệu tạo điều kiện để các thành viên BCĐ nhà trường và giáo viên TPT, giáo viên Âm nhạc, giáo viên có năng khiếu hát dân ca của nhà trường tham gia tập huấn ở tỉnh, ở huyện về các nội dung: Giới thiệu các làn điệu Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh; định hướng viết lời mới cho các làn điệu dân ca Ví, Giặm với các nội dung phù hợp học sinh cấp tiểu học; hướng dẫn xây dựng Kế hoạch và tổ chức các Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm, thực hiện chương trình đưa đân ca ví, giặm vào trường tiểu học.
          4. Giảng dạy Dân ca Ví, Giặm
Giáo viên Âm nhạc lựa chọn các nội dung phù hợp của Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh đưa vào giảng dạy ở các tiết tự chọn của phần địa phương trong chương trình Âm nhạc các khối lớp.
Giáo viên TPT lựa chọn các bài hát Dân ca Ví, Giặm của các nghệ sĩ để mở cho học sinh nghe trong các giờ ra chơi.
Tập một số tiết mục dân ca Ví, Giặm cho các thành viên câu lạc bộ.
           5. Tham gia Hội thi Tiếng hát Dân ca Ví, Giặm giáo viên và học sinh tiểu học
          Ngoài việc tập luyện hát Dân ca Ví, Giặm của Câu lạc bộ, các lớp hoặc khối lớp thành lập đội văn nghệ học sinh tập ít nhất 1 tiết mục Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh. Nhà trường tổ chức Hội thi và biểu diễn Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh trong tháng 4/2015 lựa chọn tiết mục tiêu biểu tham gia Hội thi cấp huyện.
           6.  Viết lời mới, sưu tầm tài liệu địa phương, băng đĩa về Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh
            Nhà trường khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, phụ huynh và nhân dân viết lời mới cho các làn điệu Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh nhằm ca ngợi quê hương Thạch Hội, về sự phát triển và các hoạt động chuyên môn của nhà trường, sưu tầm tài liệu, băng đĩa để sử dụng cho các hoạt động của Câu lạc bộ.
        III. Tổ chức thực hiện
        1. Ban chỉ đạo
        -  Thành lập Ban chỉ đạo Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm nhà trường  ( đầu tháng 3/2015);
        - Xây dựng Kế hoạch thực hiện đưa Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh vào trường tiểu học phù hợp với điều kiện thực tế địa phương;
  - Tổ chức sưu tầm, phổ biến các làn điệu Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh trong nhà trường bằng cách mở đĩa nhạc vào đầu buổi học, giờ chơi;
  - Phát động cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh toàn trường viết lời mới cho các làn điệu Dân ca Ví, Giặm với các chủ đề phù hợp đối tượng giáo viên, học sinh tiểu học ở mỗi địa phương: ca ngợi quê hương đất nước đổi mới, phong trào xây dựng nông thôn mới, ca ngợi nhà trường lớp, diễn tả các hoạt động chuyên môn của nhà trường,...;
  - Tổ chức giảng dạy Dân ca Ví, Giặm trong các tiết Âm nhạc, tiết giáo dục địa phương;
  - Tổ chức luyện tập các tiết mục của Câu lạc bộ để tham gia hội diễn ở trường, ở cụm;
  - Tham mưu với BGH tổ chức các hội diễn ở trường. kiểm tra, hướng dẫn các lớp tập tiết mục phù hợp và báo cáo về Ban chỉ đạo cấp huyện vào cuối mỗi học kì và và cuối mỗi năm học.
         2. Các thành viên Ban chỉ đạo
  Các thành viên Ban chỉ đạo theo nhiệm vụ được phân công, tổ chức và duy trì hoạt động các Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh một cách thường xuyên; nội dung tổ chức hoạt động của các Câu lạc bộ được thể hiện trong Kế hoạch hàng tháng của các nhà trường, của Đội; hồ sơ, tư liệu hoạt động của các Câu lạc bộ được lưu giữ trong Hồ sơ nhà trường, Hồ sơ hoạt động Đội.
  3. Đánh giá kết quả
  Kết quả hoạt động đưa Dân ca Ví, Giặm vào nhà trường được xem là một tiêu chí trong đánh giá thi đua của mỗi tổ chuyên môn, các lớp, các tổ chức, đoàn thể trong đơn vị.
  4. Kinh phí
  Kinh phí đưa Dân ca Ví, Giặm vào trường tiểu học và hoạt động của Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được sử dụng từ ngân sách chi thường xuyên cho sự nghiệp giáo dục và huy động từ các nguồn hợp pháp khác của đơn vị./.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD-ĐT (để báo cáo);
- UBND xã (để báo cáo);
- HT, PHT;
- VH xã, Đoàn xã (để phối hợp);
- BCĐ, TPT, GV nhạc (để thực hiện);
- Lưu: VT, HS Đội.                                                                    
                       HIỆU TRƯỞNG
 
                                
 
 
 
         Trần Huy Sơn
 
                                                                             

Tác giả bài viết: Trần Huy Sơn

 Từ khóa: dân ca, ví giặm, nghệ tĩnh

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Các tin khác

  VĂN BẢN

Số: 02-KH/CBTTH

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ

Lượt xem:539 | lượt tải:70

Số 77-BC/CBTTH

Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

Lượt xem:554 | lượt tải:61

Số: 77- BC/TK

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018

Lượt xem:426 | lượt tải:61

Số: 75/BC-THTH

Báo cáo THNV tháng 11, Kế hoạch tháng 12/2017

Lượt xem:491 | lượt tải:59

Số: 66B/KH-THTH

KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018

Lượt xem:616 | lượt tải:68

Số: 66 /KH-THTH

KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018

Lượt xem:590 | lượt tải:68

Số: 61/KH-THTH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:533 | lượt tải:68

Số: 49/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm

Lượt xem:571 | lượt tải:64

VBT

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:447 | lượt tải:62

Số: 44/BC-THTH

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:514 | lượt tải:57

Số: 43/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Lượt xem:561 | lượt tải:67

Số: 83/BC-SKHK1

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lượt xem:555 | lượt tải:63

Số: 66/QĐ-THTH

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017

Lượt xem:488 | lượt tải:61

Số: 65/QĐ-THTH

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Lượt xem:464 | lượt tải:56

Số: 69/BC-THTH

Báo cáo sơ kết tháng 9, Kế hoạch tháng 10/2016

Lượt xem:517 | lượt tải:50

  XEM NHIỀU NHẤT

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây