Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2015-2016

Thứ tư - 07/10/2015 15:17
Số: /KH-KTNB Thạch Hội, ngày 29 tháng 9 năm 2015 KẾ HOẠCH Kiểm tra nội bộ trường học năm học 2015 – 2016 ___________
 
UBND HUYỆN THẠCH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:    /KH-KTNB Thạch Hội, ngày 29 tháng 9 năm 2015
 
KẾ HOẠCH
Kiểm tra nội bộ trường học năm học 2015 – 2016
___________
 
Căn cứ nghị định 42/ 2013/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư 39/ 2013/TT-BGDĐT về hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra;
Căn cứ Kế hoạch thanh tra ngành giáo dục năm học 2015-2016 của UBND huyện Thạch Hà;
Căn cứ Kế hoạch năm học 2015-2016 của nhà trường;
Xét tình hình thực tế của đơn vị;
Trường Tiểu học Thạch Hội xây dựng Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2015- 2016 như sau:
Phần thứ nhất:
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
            Năm học 2015 – 2016, Trường Tiểu học Thạch Hội có 23 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đó:
            - Ban giám hiệu:                                   3 người
            - Giáo viên dạy văn hoá:                             12 người
            - Nhân viên hành chính (KT, TB-TV):      2 người
            - Giáo viên Nhạc + Hoạ:                             2 người
            - Giáo viên Tiếng Anh:                                1 người
            - Giáo viên Thể dục:                             1 nguời
            - Giáo viên Tổng phụ trách Đội:    1 người
            Có 2 GV THCS dạy tăng cường Tin học và Tiếng Anh.
            Có 1 PHT sẽ nghỉ hưu trong tháng 11/2015; 1 giáo viên nghỉ sinh từ tháng 8/2015 và 1 giáo viên nghỉ sinh từ tháng 12/2015.
            Tổng số học sinh: 306 em; chi ra 10 lớp
            Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 -2016 là:
            - Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW về việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về "Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục và đào tạo"; là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp.
            - Là năm học tiếp tục thực hiện cuộc vận động: Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.
            - Là năm học tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục nâng cao chất lượng dạy học, thực hiện công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2..
            - Là năm học tiếp tục bổ sung các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ, thực hiện phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực” để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện.
1. Những thuận lợi và khó khăn cơ bản
a. Thuận lợi
            - Đội ngũ giáo viên đủ số lượng và đồng bộ về cơ cấu; có đủ phòng học/ lớp, cơ sở vật chất đang từng bước được nâng cấp, cảnh quan nhà trường ngày một khang trang hơn;
            - Đảng ủy, chính quyền địa phương quan tâm đến mọi hoạt động của nhà trường, đã có kế hoạch đầu tư xây dựng nhà giáo dục thể chất cho nhà trường;
            - Nhà trường đã có các bài học kinh nghiệm về công tác kiểm tra ở các năm trước.
b. Khó khăn
            - Trong đội ngũ không có giáo viên giỏi về chuyên môn, chất lượng giáo viên không đồng đều, những giáo viên có năng lực khá phải kiêm nhiệm nhiều công việc; một số cán bộ, giáo viên thiếu năng nổ, nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm với công việc chưa cao.
            - Hiệu trưởng và P.Hiệu trưởng chưa có trình độ chuyên môn về Tiếng Anh.
2. Những định hướng chính của việc kiểm tra nội bộ trường học năm học 2015 – 2016
            - Ban kiểm tra nhà nước phối hợp với thanh tra nhân dân, tổ chức các đầu ngành thực hiện kiểm tra dân chủ;
            - Thông báo kế hoạch kiểm tra một cách công khai;
            - Lấy kiểm tra chuyên môn làm trọng tâm;
            - Kiểm tra thu chi ngân sách và các khoản thi chi khác theo quy định;
            - Kiểm tra, xử lý những thắc mắc: Về tài chính, chuyên môn, thi đua,…;
            - Giải quyết dứt điểm mọi ý kiến đề xuất, đơn thư khiếu kiện của cán bộ giáo viên trong trường, trong phụ huynh, học sinh và trong nhân dân.
            - Lấy dư luận của giáo viên, phụ huynh, chính quyền địa phương và nhân dân để kiểm tra, rà soát giải quyết các trường hợp;
            - Không để đơn thư khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp;
            - Tổ chức kiểm tra nội bộ hàng tháng;
            - Thông báo công khai kết quả kiểm tra tại bảng 3 công khai và họp hàng tháng.
B. NỘI DUNG CÔNG TÁC
1. Tổ chức lực lượng
            Ban kiểm tra nhà nước được thành lập theo Quyết định số: 55/QĐ-THTH ngày 05 tháng 10 năm 2015 của hiệu trưởng nhà trường về việc thành lập Ban kiểm tra nhà nước gồm:    
1. Ông Trần Huy Sơn - HT:                       Trưởng ban
            2. Bà Nguyễn Thị Hoài Nga - P.HT:          Phó trưởng ban
            3. Bà Nguyễn Thị Thuận Lợi - TKHĐ:      Thư ký
            3. Bà Nguyễn Thị Tâm – TPCM:               Thành viên
            4. Bà Nguyễn Thị Bích Hương – TTCM:   Thành viên
            5. Ông Nguyễn Phi Đức – TTCM:              Thành viên
            Kết hợp với thanh tra nhân dân phối hợp xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch.
2. Kế hoạch cụ thể
            - Hàng tuần, hàng tháng, hàng kỳ, Ban kiểm tra kết hợp với chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong trường xây dựng kế hoạch kiểm tra nhằm đảm bảo định mức và chất lượng các đợt kiểm tra.
            - Tháng 8: Kiểm tra sách vở, đồ dùng học tập của học sinh, việc mượn sách và thiết bị của giáo viên.
            - Tháng 9:
            + Kiểm tra việc chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập học sinh.
            + Hồ sơ, giờ dạy, chuẩn bị và sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên.
            + Kiểm tra việc thực hiện nền nếp, kỷ cương; kiểm tra kế hoạch dạy học và kế hoạch chủ nhiệm, giáo án, sổ theo dõi chất lượng.
            - Tháng 10:
            + Kiểm tra việc thực hiện nền nếp, kỷ cương của toàn thể CB, GV, NV nhà trường;
            + Kiểm tra giáo án, sổ theo dõi chất lượng, việc chuẩn bị và sử dụng đồ dùng dạy học;
            + Kiểm tra toàn diện cô Phan Thị Kim Oanh, kiểm tra chuyên đề cô Vương Thị Như Nguyệt, cô Nguyễn Thị Thuận Lợi, thầy Nguyễn Văn Huề;
            + Kiểm tra mức độ nắm kiến thức, kỹ năng môn Toán, TV của học sinh khối 2,3 lần 1;
            + Kiểm tra dạy Tiếng Việt 1-CGD và áp dụng mô hình trường học mới VNEN vào thực hiện chương trình hiện hành.
            - Tháng 11:
            + Kiểm tra việc thực hiện nền nếp, kỷ cương của toàn thể CB, GV, NV nhà trường;
            + Kiểm tra toàn diện cô Nguyễn Thị Bích Hương, kiểm tra chuyên đề  cô Đậu Thị Ánh, cô Đặng Thị Anh kiểm tra hồ sơ, kiểm tra việc chuẩn bị và sử dụng đồ dùng dạy học;
            + Kiểm tra hồ sơ giáo viên lần 1;
            + Kiểm tra việc nắm kiến thức kỹ năng môn Toán, TV của học sinh khối 1,4,5 lần 1; khối 2,3 lần 2;
            + Kiểm tra kỹ năng tin học của giáo viên;
            + Kiểm tra công tác KĐCL;
            + Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ chính trị, Chỉ thị 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ, Chỉ thị 32/CT-CP/29-06-2007 của Thủ tướng chính phủ, kiểm tra việc bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu, việc giải toán và Tiếng Anh trên mạng.
            - Tháng 12:
            + Kiểm tra giáo án, kiểm tra việc đánh giá học sinh theo thông tư 30, kiểm tra sườn SKKN;
            + Kiểm tra mức độ nắm kiến thức, kỹ năng môn Toán, TV của học sinh khối 4,5 lần 1
            + Kiểm tra thu chi tài chính của năm 2015;
            + Kiểm tra toàn diện cô Nguyễn Thị Hường, cô Hoàng Thị Từ; kiểm tra chuyên đề cô Phan Thị Kim Oanh, cô Nguyễn Thị Tâm, cô Trương Thị Lan Hương, thầy Nguyễn Phi Đức.
            + Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ chính trị, Chỉ thị 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ, Nghị quyết 32/NQ-CP/29-06-2007 của Thủ tướng chính phủ.
            - Tháng 1+2:
            + Kiểm tra hồ sơ tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên;
            + Kiểm tra dạy Tiếng Việt 1-CGD và áp dụng mô hình trường học mới VNEN vào thực hiện chương trình hiện hành.
 
            + Kiểm tra chuyên đề cô Trần Thị Hoa, cô Phan Thị Mỹ Dung, cô Trần Thị Thanh Nga, cô Nguyễn Thị An, cô Nguyễn Thị Bích Hương;
            + Kiểm tra việc đánh giá, nhận xét học sinh cuối kỳ I;
            + Kiểm tra chất lượng học sinh giỏi về văn hoá, chữ viết và Tiếng Anh. Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ, Chỉ thị 32/NQ-CP/29-06-2007 của Thủ tướng chính phủ, Nghị quyết 32/NQ-CP/29-06-2007 của Thủ tướng chính phủ.
            - Tháng 3:
            + Tiếp tục kiểm tra hồ sơ giáo viên lần 2;
            + Kiểm tra việc nắm kiến thức, kỹ năng môn Toán, TV của học sinh khối 2,3 lần 3;
            + Chấm SKKN và đồ dùng dạy học tự làm;
            + Kiểm tra toàn diện cô Phan Thị Mỹ Dung, cô Nguyễn Thị Tâm; kiểm tra chuyên đề cô Nguyễn Thị Hường, cô Hoàng Thị Từ.
            + Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ, Chỉ thị 32/CT-CP/29-06-2007 của Thủ tướng chính phủ, Nghị quyết 32/NQ-CP/29-06-2007 của Thủ tướng chính phủ.          
            - Tháng 4:
            + Tiếp tục kiểm tra nề nếp dạy và học, việc thực hiện chương trình, kiểm tra hồ sơ học sinh và giáo viên, tiếp tục dự giờ thăm lớp;
            + Kiểm tra việc nắm kiến thức kỹ năng môn Toán, TV của học sinh 1,4,5 lần 3.
            + Kiểm tra chuyên đề cô Trần Thị Hương.
            - Tháng 5: Kiểm tra công tác tổ chức kiểm tra định kỳ, kiểm tra hồ sơ giáo viên và học sinh, đánh giá khen thưởng giáo viên và học sinh, kiểm tra thư viện, thiết bị, cơ sở vật chất trường học, việc đánh giá học sinh của giáo viên, việc thi đua khen thưởng. Kiểm tra tài chính cuối năm. Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ; Nghị quyết 32/NQ-CP/29-06-2007 của Thủ tướng chính phủ.
            - Kiểm tra tài chính: Từ tháng 8/2015 đến hết tháng 5/2016 ( tài chính theo năm học).
C. CÁC HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG
1. Kiểm tra đánh giá phân loại giáo viên theo kế hoạch
            - Tập trung chỉ đạo để kiểm tra toàn diện 6 giáo viên, kiểm tra chuyên đề 12 giáo viên văn hóa, 4 giáo viên bộ môn, 1 giáo viên TPT. Qua kiểm tra rút ra bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo chuyên môn và công tác quản lý. Chỉ đạo cụ thể hơn, chặt chẽ hơn việc vận dụng các tiêu chuẩn, quy định về đánh giá học sinh, đánh giá phân loại giáo viên, tránh hạ thấp yêu cầu, đánh giá không đúng thực chất.
            - Tổ chức kiểm tra trực tiếp từng giáo viên về việc thực hiện quy chế chuyên môn, nề nếp, chất lượng giáo dục, trình độ tay nghề,...
            - Đánh giá các lớp và các giáo viên theo tiêu chí của năm học 2015 – 2016. Theo tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học và Thông tư 40.
            - Sử dụng có hiệu quả sổ thanh tra chuyên môn.
2. Kiểm tra chuyên đề
            - Kiểm tra 2 lần thi kiểm tra định kỳ. Bố trí giáo viên khác đến kiểm tra từng lớp nhằm giúp ban giám hiệu đánh giá thực chất chất lượng dạy và học từ đó đánh giá được sự nỗ lực của cán bộ giáo viên và học sinh.
            - Kiểm tra các giờ dạy, thái độ của học sinh với việc học, việc nắm kiến thức, kỹ năng môn học của học sinh; nền nếp dạy và học của các lớp.
            - Kiểm tra hoạt động chuyên môn của các tổ, khối.
            - Kiểm tra việc làm, chuẩn bị và sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên.
            - Kiểm tra hồ sơ giáo viên; hồ sơ tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên;
            - Kiểm tra việc quản lí và sử dụng sách, báo chí, mạng intenet.
            - Kiểm tra chế độ thu, chi tàì chính.
            - Kiểm tra việc đánh giá giáo viên cuối năm học.
            - Kiểm tra các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
            - Kiểm tra các hoạt động Đội – Sao Nhi đồng.
            - Kiểm tra việc sử dụng và bảo quản tài sản chung.
3. Kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề
            Chỉ tiêu:
            - Kiểm tra toàn diện 6/17 giáo viên;
 
TT Họ và tên người được kiểm tra Thời gian kiểm Kết quả Ghi chú
1 Phan Thị Kim Oanh Tuần 2 tháng 10    
2 Nguyễn Thị Bích Hương Tuần 1 tháng 11    
3 Nguyễn Thị Hường Tuần 1 tháng 12    
4 Hoàng Thị Từ Tuần 2 tháng 12    
5 Nguyễn Thị Tâm Tuần 1 tháng 3    
6 Phan Thị Mĩ Dung Tuần 2 tháng 3    
- Kiểm tra chuyên đề 17/17 giáo viên: tập trung vào kiểm tra trình độ, tay nghề, chất lượng dạy và học; đổi mới PPDH, hồ sơ, soạn bài, đánh giá học sinh và các nội dung thực hiện quy quy chế chuyên môn khác.
            - Kiểm tra chất lượng dạy tăng buổi của lớp 1,2,3,4,5.
            - Kiểm tra thu chi trong nhà trường.
            4. Công tác giải quyết khiếu nại
            - Công khai số điện thoại, hộp thư hiệu trưởng, nhà trường, ban thanh tra, có hộp thư góp ý mở 1 lần/tuần (Ban thanh tra mở);
            - Giải quyết tố cáo, khiếu nại kịp thời, đúng người đúng tội, đúng thẩm quyền, không để đơn thư khiếu nại vượt cấp, vượt tuyến.
            - Lưu trữ hồ sơ khiếu kiện đúng quy định.
5. Công tác tổ chức chỉ đạo
            - Ban giám hiệu cùng thanh tra nhân dân trực tiếp chỉ đạo công tác kiểm tra nội bộ trường học. Có kế hoạch cụ thể từ đầu năm, từng kỳ, từng tháng cụ thể. Thông báo kế hoạch để tất cả cán bộ giáo viên, học sinh biết kế hoạch ( trước 1 ngày nếu kiểm tra chuyên đề, 2 ngày nếu kiểm tra toàn diện).
            Năm học 2015 – 2016 với tinh thần quyết tâm cao, Trường Tiểu học Thạch Hội phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của mình, đưa công tác kiểm tra là hoạt động trọng tâm trong công tác quản lý, chỉ đạo để góp phần quan trọng vào việc xây dựng kỷ cương, nền nếp, nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học./.
            Đăng ký danh hiệu: Xuất sắc.
 
 Nơi nhận:
- Phòng GD-ĐT Thạch Hà;
- HT, PHT, TTCM, TBTT;
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Trần Huy Sơn
 
 
 

BẢNG THEO DÕI KẾT QUẢ KIỂM TRA TOÀN DIỆN
 
TT Họ và tên Kết quả kiểm tra, thanh tra toàn diện các năm học
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
1.       Hoàng Thị Từ     K     X        
2.       Nguyễn Thị Hường     K     X        
3.       Phan Thị Kim Oanh   ĐYC ĐYC     X        
4.       Đậu Thị Ánh       K            
5.       Nguyễn Văn Huề   K   ĐYC            
6.       Nguyễn Thị An T   K K            
7.       Nguyễn Thị Bích Hương     K T   X        
8.       Trần Thị Hương         K          
9.       Trần Thị Thanh Nga     K   K          
10.   Nguyễn Thị Thuận Lợi     K   K          
11.   Nguyễn Thị Tâm T   K     X        
12.   Phan Thị Mĩ Dung           X        
13.   Trần Thị Hoa       K            
14.   Trương Thị Lan Hương   T K T            
15.   Nguyễn Phi Đức   K     K          
16.   Đặng Thị Anh     K   K          
17.   Vương Thị Như Nguyệt                    
 

Tác giả bài viết: Trần Huy Sơn

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Các tin khác

  VĂN BẢN

Số: 02-KH/CBTTH

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ

Lượt xem:539 | lượt tải:70

Số 77-BC/CBTTH

Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

Lượt xem:554 | lượt tải:61

Số: 77- BC/TK

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018

Lượt xem:426 | lượt tải:61

Số: 75/BC-THTH

Báo cáo THNV tháng 11, Kế hoạch tháng 12/2017

Lượt xem:491 | lượt tải:59

Số: 66B/KH-THTH

KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018

Lượt xem:616 | lượt tải:68

Số: 66 /KH-THTH

KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018

Lượt xem:590 | lượt tải:68

Số: 61/KH-THTH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:534 | lượt tải:68

Số: 49/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm

Lượt xem:571 | lượt tải:64

VBT

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:447 | lượt tải:62

Số: 44/BC-THTH

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:514 | lượt tải:57

Số: 43/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Lượt xem:562 | lượt tải:67

Số: 83/BC-SKHK1

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lượt xem:555 | lượt tải:63

Số: 66/QĐ-THTH

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017

Lượt xem:488 | lượt tải:61

Số: 65/QĐ-THTH

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Lượt xem:466 | lượt tải:56

Số: 69/BC-THTH

Báo cáo sơ kết tháng 9, Kế hoạch tháng 10/2016

Lượt xem:517 | lượt tải:50

  XEM NHIỀU NHẤT

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây