Kế hoạch năm học 2015-2016

Thứ tư - 30/09/2015 07:39

Kế hoạch năm học 2015-2016

UBND HUYỆN THẠCH HÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /KH-THTH Thạch Hội, ngày 16 tháng 9 năm 2015 KẾ HOẠCH Năm học 2015 – 2016 _________ Căn cứ Chỉ thị số 3131/BGDĐT-GDTH ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ Giáo dục - Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của giáo dục Mầm non và giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Căn cứ Công văn số 698/SGD&ĐT-GDTH ngày 08 tháng 5 năm 2015 của Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Tĩnh về việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 cấp Tiểu học; Căn cứ Báo cáo số /SGDĐT-GDTH ngày 23 tháng 8 năm 2015 của Sở GD-ĐT Hà Tĩnh về Báo cáo tổng kết năm học 2014-2015 và Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 cấp Tiểu học; Căn cứ Báo cáo số 54/PGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2015 của Phòng GD-ĐT Thạch Hà về Báo cáo tổng kết năm học 2014-2015 và Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016; Căn cứ tình hình của Trường Tiểu học Thạch Hội, xã Thạch Hội đầu năm học 2015-2016; Trường Tiểu học Thạch Hội xây dựng kế hoạch năm học 2015- 2016 như sau:
UBND HUYỆN THẠCH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Số:      /KH-THTH Thạch Hội, ngày 16 tháng 9 năm 2015
 
 
KẾ HOẠCH
Năm học 2015 – 2016
_________
 
Căn cứ Chỉ thị số 3131/BGDĐT-GDTH ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ Giáo dục - Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của giáo dục Mầm non và giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Công văn số 698/SGD&ĐT-GDTH ngày 08 tháng 5 năm 2015 của Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Tĩnh về việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 cấp Tiểu học;
Căn cứ Báo cáo số     /SGDĐT-GDTH ngày 23 tháng 8 năm 2015 của Sở GD-ĐT Hà Tĩnh về Báo cáo tổng kết năm học 2014-2015 và Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 cấp Tiểu học;
Căn cứ Báo cáo số 54/PGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2015 của Phòng GD-ĐT Thạch Hà về Báo cáo tổng kết năm học 2014-2015 và Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016;
Căn cứ tình hình của Trường Tiểu học Thạch Hội, xã Thạch Hội đầu năm học 2015-2016;
Trường Tiểu học Thạch Hội xây dựng kế hoạch năm học 2015- 2016 như sau:
 
Phần thứ nhất
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
            1. Tình hình của địa phương.
            Thạch Hội là một xã thuộc vùng bãi ngang của huyện Thạch Hà. Người dân chủ yếu sống bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi và đánh bắt hải sản; một bộ phận nhỏ kinh doanh dịch vụ. Tổng diện tích tự nhiên 1059,74 ha, trong đó có 405 ha đất nông nghiệp (365 ha đất trồng lúa, 40 ha đất trồng rau màu); dân số 5895 người, với 1408 hộ, 3681 người trong độ tuổi lao động, tỷ lệ hộ nghèo là 8,58%; tỷ lệ hộ cận nghèo: 13,4%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 18,28 triệu đồng.
            * Mặt mạnh:
            - Người dân Thạch Hội có truyền thống hiếu học từ lâu đời;
- Đảng uỷ, chính quyền địa phương quan tâm, chăm lo cho giáo dục; đại bộ phận nhân dân xác định được vai trò và tầm quan trọng của giáo dục đối với phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững;
            - Công tác xã hội hóa giáo dục đã đi vào chiều sâu, nhận thức của đại bộ phận nhân dân về giáo dục và xã hội hóa giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực;
            - Tình hình an ninh, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; không có các tệ nạn xã hội trên địa bàn.
            * Mặt yếu:
- Một bộ phận nhân dân chưa nhận thức đúng vai trò của giáo dục gia đình đối với việc hình thành và phát triển nhân cách của trẻ, việc phải phối hợp giữa nhà trường - gia đình và xã hội trong giáo dục trẻ nên phó mặc việc giáo dục con em cho nhà trường;
- Những năm qua, kinh tế địa phương có phát triển nhưng tốc độ phát triển còn chậm, chưa đồng đều giữa các vùng, một bộ phận dân cư còn nghèo nên đầu tư cho con cái học hành gặp khó khăn;
- Mặc dù đã được cũng cố bổ sung rất nhiều trong thời gian qua nhưng cơ sở vật chất nhà trường vẫn chưa đảm bảo.
            2. Thực trạng của nhà trường
            2.1 Quy mô trường lớp
            Tổng số lớp: 10. Tổng số học sinh: 306 em,  ( Trong đó có 159 em học sinh nữ, học sinh khuyết tật: 10 em; học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: 20 em)
            Khối 1: 59 em chia thành 2 lớp.
            Khối 2: 58 em chia thành 2 lớp.
            Khối 3: 74 em chia thành 2 lớp.
            Khối 4: 43 em chia thành 2 lớp.
            Khối 5: 72 em chia thành 2 lớp.
            2.2 Đội ngũ CB, GV, NV: (số lượng, trình độ đào tạo, giáo viên giỏi các cấp...)
 
Cán bộ, giáo viên Kế hoạch
2015-2016
Hiện có Cân đối
Thừa Thiếu
1. Quản lý 2 3 1 0
2. Giáo viên 14,45 16 1,77 0,22
Giáo viên VH 11,7 12 0,3 0
GV Nhạc 0,88 1 0,12 0
GV Hoạ 0,88 1 0,12 0
GV ngoại ngữ 0,55 1 0,45 0
GV Tin 0,22 0 0 0,22
GV Thể dục 0,22 1 0,78 0
3. GV-Tổng PT Đội 1 1 0 0
4. Nhân viên PV 2 3 1 0
Thư viện 1 1 0 0
Thiết bị 0 0 0 0
Văn thư 0 1 1 0
Kế toán 1 1 0 0
Y tế 0 0 0 0
Tổng 19,45 23+ 3,77 0,22
            Trong đó:
            - Hiện tại, có 01 giáo viên đang nghỉ sinh từ ngày 03/8/2015,
            - Một nhân viên hợp đồng theo chính sách ưu tiên việc làm cho con TB, BB nặng của UBND tỉnh.
            - 01 CBQL đã hoàn chỉnh hồ sơ nghỉ hưu vào 01/11/2015.
            - 16/16 giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, trong đó có 10 đại học và 5 cao đẳng, 1 THSP.
            - Có 1 GV Tiếng Anh và 1 giáo viên Tin học được điều chuyển từ THCS sang dạy tăng cường Tiếng Anh và Tin học.
            - Trong đội ngũ có 5 giáo viên giỏi huyện.
            2.3 Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học
- Tổng số phòng học:  10 phòng;
Trong đó:       Phòng học cao tầng: 6 phòng; Phòng cấp 4: 4 phòng.
            - Khối phòng phục vụ học tập:
            Phòng Nghệ thuật:      1 phòng
            Phòng Tin học:            1 phòng
            Phòng Tiếng Anh:       1 phòng
            Thư viện:                  1 phòng
            Phòng TB:                1 phòng
            - Khối phòng hành chính, công vụ:
            Phòng Hiệu trưởng:                                1 phòng
            Phòng Phó Hiệu trưởng:                         1 phòng
            Phòng hội đồng (họp):                            1 phòng
            Phòng truyền thống + Đội:                     1 phòng
            Văn phòng:                                             1 phòng
            Phòng GV + y tế:                                    1 phòng
            Phòng thường trực:                                1 phòng
- Khối phòng phụ vụ bán trú
            Phòng phục vụ học sinh ăn bán trú:       1 phòng
            Nhà bếp:                                                  1 phòng
            Chỗ sơ chế thức ăn:                                 1 phòng
            - Nhà xe:                                                  2 nhà (1 GV; 1 HS):
            - Khu vực vệ sinh: 1 công trình vệ sinh dùng chung (nhà tiêu 4 ngăn, 25 m hố tiểu).
            - Trang thiết bị dạy và học:
            Tủ đựng thiết bị:  10 cái / 10 lớp.
            Bàn ghế học sinh: 200 bộ bàn đôi ghế một (130 bộ mới).
            Đồ dùng phục vụ cơ bản đủ cho giáo viên - học sinh. Tổng số sách ở thư viện: 3205 cuốn. Trong đó sách nghiệp vụ: 544 cuốn, sách tham khảo: 1301 cuốn, sách dùng chung: 455 cuốn, sách giáo khoa: 681 cuốn. Tủ sách giáo dục đạo đức và pháp luật: 224 cuốn.
            Máy chiếu:                                                    3 cái
            Máy in:                                                           2 cái
            Máy potocoppi:                                    1 cái
            Loa máy:                                                        1 bộ
            Máy quay phim:                                            1cái
            Máy ảnh:                                                        0 cái
            Đầu đĩa vidio:                                             1 cái
            Ti vi:                                                               2 cái
            Cát sét:                                                  2 máy
            Thiết bị âm thanh phòng Tiếng Anh:    1 bộ
            Máy vi tính: 22 bộ (máy tính xách tay: 4 cái). Trong đó bố trí cho công tác quản lí: 4 máy xách tay và 5 bộ máy bàn; bố trí phòng Tin học cho học sinh: 11 bộ; phòng Tiếng Anh: 01 bộ; thư viện: 01 bộ.
            Tất cả các phòng học đều có bảng chồng loá, có 7 bảng mới mua.
            2.4 Tài chính
            a. Thu từ nguồn đóng góp tự nguyện của phụ huynh (đơn vị tính: 1000 đồng)
Xây dựng, bổ sung, tu sửa cơ sở vật chất Hỗ trợ các hoạt động giáo dục Hỗ trợ mua sắm sách và TBDH, trang trí lớp Hỗ trợ thuê lao công dọn vệ sinh, chăm  sóc cây Tổng số tiền
241 200 60 000 121 700 9 600 432 500
            b. Nguồn tài chính trên cấp:
Nguồn kinh phí trên cấp trong năm của nhà trường là 210 triệu đồng.
3. Thành tích của trường trong năm học qua và những năm học qua
 
 
 
 
 
Năm học
2014-2015
Nhà trường và các tổ chức, cá nhân Thành tích đạt được Ghi chú
Chi bộ Trong sạch, vững mạnh  
Nhà trường Khá  Xếp thứ 20
Công đoàn Xuất sắc  
Đội Xuất sắc  
Giáo viên giỏi huyện 5  
HS tham gia các cuộc giao lưu cấp huyện 23  
HS tham gia các cuộc giao lưu cấp tỉnh 1  
HS tham gia các cuộc giao lưu cấp Quốc gia 1 IOE
            - Tình hình an ninh chính trị trong trường ổn định, nền nếp kỷ cương khá tốt. Chất lượng giáo dục và các phong trào có những bước tiến khá rõ nét;
            - Năm học 2014-2015, trường được xếp loại khá về chất lượng giáo dục, được xếp thứ 20 của huyện (tăng 8 bậc so với năm học trước).  Số học sinh tham gia các cuộc giao lưu cấp Quốc gia: 1 em, 1 em cấp tỉnh, cấp huyện gồm 23 lượt. Có 109 em học sinh được khen. Số học sinh lớp 5 HTCTTH đạt 100%; số HS lên lớp đạt 99,5%. Có 100% HS được xếp Đạt về các năng lực và phẩm chất. Không có HS nào bỏ học, không có học sinh vi phạm kỷ luật. Các hoạt động và phong trào thi đua được cán bộ, giáo viên và các em học sinh tích cực hưởng ứng.
            - Về giáo viên: Chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên được duy trì và phát triển; phong trào thi đua dạy tốt, làm SKKN, thi đua trở thành giáo viên dạy giỏi được các thầy cô giáo hưởng ứng sôi nổi;
            - Các tổ chức, đoàn thể: Đoàn TN, Liên Đội được xếp loại tốt, Công Đoàn được xếp loại xuất sắc;
                - Năm 2014-2015, Trường Tiểu học Thạch Hội được Hội đồng thi đua ngành đánh giá cao về chất lượng giáo dục và tham gia các phong trào thi đua nhưng do chưa tổ chức bán trú nên nhà trường chỉ được xếp loại Khá (đứng thứ 20/31 trường).
            4. Thuận lợi, khó khăn
            4.1. Thuận lợi
            - Được sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền địa phương, sự ủng hộ của nhân dân và phụ huynh;
            - Công tác xã hội hóa ngày càng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu;
            - Trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có một số đồng chí có năng lực chuyên môn khá vững vàng, tận tụy với công việc, tận tình với học trò;
            - Nội bộ nhà trường luôn đoàn kết, nhất trí;
            - Học sinh chăm ngoan, đa số phụ huynh quan tâm đến việc học tập và rèn luyện của con cái;
            - Cảnh quan sư phạm, môi trường khá đảm bảo.
            4.2. Khó khăn
            - Một số giáo viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo (kể cả các GV có trình độ cao) nhưng chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học đạt thấp: kỹ năng cơ bản để tổ chức hoạt động giáo dục, đổi mới PPDH; kỹ năng giao tiếp với học sinh, với phụ huynh còn hạn chế, khó khăn trong đổi mới PPDH, không tạo được môi trường giáo dục thân thiện làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục;
            - Tinh thần, trách nhiệm với công việc và ý thức xây dựng tập thể của một số giáo viên, nhân viên còn hạn chế;
            -  Kỹ năng tin học của đại bộ phận giáo viên còn rất yếu kém;           
            - Cơ sở vật chất nhà trường chưa thật đảm bảo, thiếu một số phòng chức năng (phòng giáo dục thể chất, phòng hỗ trợ trẻ khuyết tật) thiếu nhà vệ sinh giáo viên, học sinh; sân tập chưa đảm bảo (thiếu, chưa bằng, bị ngập nước, chưa có hệ thống cây xanh và thiết bị tập luyện). Một số tủ thiết bị hư hỏng chưa thay thế được;
            - Nguồn kinh phí trên cấp (chi thường xuyên) còn ít trong lúc nhu cầu cho công tác dạy học và rèn luyện cho học sinh ngày càng nhiều, nguồn tài chính trên cấp không đảm bảo cho các hoạt động của nhà trường;
            - Cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng, các nguồn chi phục vụ việc tu sửa, mua sắm CSVC, TB đều vận động từ phụ huynh nên nguồn thu tự nguyện khá lớn trong khi thu nhập của đại bộ phận người dân không cao gây khó khăn cho phụ huynh;
            - Một số phụ huynh chưa nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của công tác bán trú với việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nên không cho con ở lại bán trú;
            - Việc tham mưu của Ban giám hiệu với chính quyền địa phương về tu sửa, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, làm đẹp cảnh quan sư phạm chưa thật phù hợp gây chậm tiến độ làm ảnh hưởng đến công tác dạy học.
 
Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG NĂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP
Năm học 2015-2016, là năm học tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ, Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục và Kế hoạch của địa phương triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo"; năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Trên cơ sở nhiệm vụ năm học do Bộ, Sở và Phòng đã đề ra, Trường Tiểu học Thạch Hội đề ra chỉ tiêu phấn đấu, tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ với các giải pháp sau:
            I. Chỉ tiêu phấp đấu
            1. Tập thể
                        - Nhà trường:
                        + Danh hiệu thi đua: Tập thể Lao động Tiên tiến.
                        + Hình thức khen thưởng: Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện.
                        - Tổ chuyên môn
                        Tổ xuất sắc: 1 tổ.
                        Tổ tiên tiến: 2 tổ
                        - Lớp
                        Lớp Tiên tiến xuất sắc: 5 lớp.
                        Lớp Tiên tiến: 5 lớp
            2. Cá nhân
            2.1. Cán bộ giáo viên
            Hiệu trưởng xếp loại theo Chuẩn hiệu trưởng: Xuất sắc;
            Phó hiệu trưởng xếp loại theo Chuẩn phó hiệu trưởng: Xuất sắc;
            Giáo viên xếp loại theo chuẩn giáo viên tiểu học:
            Xuất sắc: 4 đ/c
            Khá: 10 đ/c
            Trung bình: 2 đ/c.
            Không có GV xếp loại không đạt chuẩn;
            Sáng kiến kinh nghiệm cấp trường: 22 đ/c
            Sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện: 7 đ/c
            Sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh: 0 đ/c
            Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 1 đ/c
            Lao động Tiên tiến (cấp huyện): 11 đ/c
            Giáo viên giỏi huyện: 3-5 đ/c
            2.2. Học sinh
            - Chất lượng đại trà:
            Học sinh được đánh giá Đạt về phát triển phẩm chất và năng lực: 100%;
            Học sinh Hoàn thành Chương trình lớp học: 99% trở lên;
            Học sinh Hoàn thành Chương trình Tiểu học: 100%.
            - Chất lượng mũi nhọn:
            Học sinh tham gia và đạt giải trong cuộc thi cấp tỉnh: 1 em
            Học sinh tham gia và đạt giải trong các cuộc thi cấp huyện: 20-23 em;
            Trong đó:
            Thi IOE cấp huyện cho học sinh lớp 5: 3 em
            Thi IOE cấp tỉnh cho học sinh lớp 5: 1 em
            Giao lưu Tiếng Anh cấp huyện cho học sinh lớp 4,5: 8-10 em
            HS đạt giải trong thi Tin học trẻ cấp huyện: 01 em
TDTT cấp huyện: 3-4 em; cấp tỉnh 1-2 em;
            Tham gia viết bài, giải toán Tạp chí TTT (có tên được khen) trên báo, tạp chí: 25-30 lượt học sinh;
            Học sinh được Hiệu trưởng tặng giấy khen: 60-65%;
            II. Nhiệm vụ, giải pháp
1. Đổi mới công tác quản lí giáo dục 
-  Tiếp tục quán triệt đầy đủ và sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, Hội đồng nhân dân các cấp, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Chỉ thị 35, Kết luận 05 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Quyết định 33 của UBND tỉnh về siết chặt nền nếp kỷ cương hành chính: Tiếp tục học tập, quán triệt tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với triển khai Nghị quyết 04 của Bộ Chính trị về xây dựng và chỉnh đốn Đảng nhằm nâng cao nhận thức, tiếp tục tự hoàn thiện, sửa chữa sai lầm, khuyết điểm. Tiếp tục quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, các lời dạy của Người đối với nhà giáo. Đăng ký sửa chữa tồn tại, sai lầm, khuyết điểm. Ngay đầu năm học, mỗi cá nhân gọi tên những tồn tại, yếu kém, sai lầm, khuyết điểm của bản thân ( về chính trị, tư tưởng, kiến thức chuyên môn, kỹ năng sư phạm như: chữ viết, kỹ năng cơ bản, chấp hành kỷ luật, kỷ cương...); Ban giám hiệu và các tổ chuyên môn theo dõi mức độ tiến bộ của từng người. Xây dựng và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình: cô giáo Trương Thị Lan Hương, cô giáo Nguyễn Thị Thuận Lợi - gương điển hình về công tác chủ nhiệm lớp; cô giáo Trần Thị Hoa, cô giáo Đậu Thị Ánh - gương điển hình về bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, thầy giáo Nguyễn Phi Đức, cô giáo Nguyễn Thị Tâm, cô giáo Trần Thị Thanh Nga - gương điển hình về sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm.
            - Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo". Động viên và tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên đăng ký nội dung tự học, nguồn tài liệu, sự hỗ trợ của tổ chuyên môn, đồng nghiệp (gọi được tên của những nội dung đang còn yếu, xác định được vị trí của bản thân trong tập thể). Thường xuyên tích lũy chuyên môn nghiệp vụ. Nâng cao chất lượng các chuyên đề, hội thảo về đổi mới phương pháp soạn, giảng. Thường xuyên tích lũy, viết SKKN, làm thêm đồ dùng dạy học, khai thác thiết bị dạy học sẵn có một cách hiệu quả.
            - Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí của trường học thân thiện:    
            + Bổ sung thêm cơ sở vật chất: công trình nước sạch, nhà vệ sinh, hệ thống thoát nước, sân chơi, bãi tập, trồng thêm cây xanh, quy hoạch lại hệ thống bồn hoa, thảm cỏ. Làm tốt công tác giữ gìn vệ sinh, làm đẹp cảnh quan nhà trường, đảm bảo trường luôn xanh - sạch - đẹp - an toàn.
            + Xây dựng tốt các mối quan hệ trong và ngoài nhà trường. Tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường để giáo dục trẻ.
            + Đẩy mạnh công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh và CBGV thông qua các hoạt động giáo dục, thực hiện nghiêm túc quy định về trang phục, giao tiếp của giáo viên, học sinh.
            + Nhận chăm sóc Đài tưởng niệm các anh liệt sĩ của xã. Đưa trò chơi dân gian, làn điệu dân ca vào nhà trường đặc biệt là dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh kết hợp tổ chức các đợt giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao nhân các sự kiện trong năm. Chăm lo giáo dục truyền thống quê hương, đất nước. Xây dựng môi trường học tập, rèn luyện lành mạnh, an toàn, "Vui mà học, học mà vui".
- Thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thông qua việc xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch dạy học và các loại kế hoạch tác nghiệp; theo dõi, kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện kế hoạch; xây dựng, sử dụng, quản lý các loại hồ sơ nhà trường.
- Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng tập trung vào hoạt động của người học (tổ trưởng dự giờ thay ghi chép bằng ghi lại clip để dễ phân tích các tồn tại, hạn chế trong việc tổ chức hoạt động, thái độ của học sinh với việc học; sinh hoạt tổ cần tập trung vào việc giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn cụ thể như dạy học Tiếng Việt lớp 1 CGD, áp dụng tổ chức lớp học theo mô hình VNEN vào chương trình hiện hành, dạy học buổi 2 theo hướng giảm dạy kiến thức, tăng rèn kỹ năng, dạy cách tự học, tổ chức các hoạt động giáo dục, đánh giá học sinh theo Thông tư 30,.... Thực hiện có hiệu quả vai trò của tổ chuyên môn trong việc bồi dưỡng đội ngũ, nâng cao chất lượng dạy học.
- Nghiêm túc thực hiện quy định “Ba công khai” trong nhà trường, kế hoạch hoá công tác quản lí, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư mua sắm và tổ chức các hoạt động giáo dục. Đầu tư tu sửa, bổ sung trang thiết bị phòng Tin học, phòng Tiếng Anh, thư viện, phòng truyền thống, hoàn thiện sân chơi bãi tập, phát huy hiệu quả hoạt động của các phòng chức năng để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
- Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên nhân viên, bồi dưỡng năng lực quản lý, tính năng động, sáng tạo của TPT, tổ trưởng, tổ phó, nhân viên thư viện và các tổ tư vấn trong việc tham mưu xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; xây dựng và triển khai kế hoạch; tổ chức các hoạt động giáo dục.
- Thực hiện tốt việc phân công, phân nhiệm; đảm bảo yêu cầu sử dụng tối đa số tiết dạy của giáo viên theo quy định tại Thông tư 28, số giờ làm việc của viên chức đối với tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên; phù hợp với năng lực, sở trường của từng cá nhân, phù hợp điều kiện, hoàn cảnh; thực hiện nghiêm túc việc quản lý giờ giấc, hiệu quả làm việc, có hồ sơ theo dõi đầy đủ. Thực hiện nghiêm túc, triệt để Nghị định 108 của Chính phủ về tinh giản biên chế.
- Tiếp tục thực hiện Công văn số 6890/BGDĐT-KHTC ngày 18/10/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 1702/LNTC-GD ĐT - Liên Sở Giáo dục và Đào tạo, Tài chính hướng dẫn thực hiện thu chi các khoản đóng góp tự nguyện từ cha mẹ học sinh trong các cơ sở giáo dục và đào tạo đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
            - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí. Sử dụng hiệu quả các phần mềm trong quản lý và dạy học.
            - Đổi mới công tác kiểm tra theo hướng lấy hiệu quả công tác và kết quả học tập, rèn luyện của học sinh làm căn cứ để đánh giá kết quả hoạt động của giáo viên.
- Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng:
+ Trong tháng 8 và đầu tháng 9/2015, tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký thi đua, với các nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể. Duyệt đăng ký thi đua của cán bộ, giáo viên vào tuần 2 tháng 9, tổng hợp thi đua của tập thể và cá nhân gửi Phòng GD-ĐT;
+ Phát động nhiều phong trào thi đua, trọng tâm là thi đua dạy tốt, học tốt. Động viên 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia.
            + Bình xét công khai: Căn cứ hiệu quả công tác, mức độ ảnh hưởng của tập thể, cá nhân trong tập thể sư phạm nhà trường để xếp loại thi đua.
            - Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, phổ biến pháp luật trong các nhà trường. Trung bình, mỗi tháng, tổ chức quán triệt một văn bản quy phạm pháp luật, có kiểm tra mức độ hiểu biết nôi dung chính của các văn bản quy phạm liên quan đến công tác giáo dục, chủ trương, chính sách của đảng về giáo dục; quyền, nghĩa vụ của cán bộ, giáo viên.
         2. Tăng cường các điều kiện tổ chức dạy học
            2.1 Mục tiêu
            - Hoàn thiện quy hoạch nhà trường;
            - Tu sửa cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung trang thiết bị đảm bảo điều kiện của trường đạt chuẩn PCGDTH ĐĐT mức độ 2 trong tháng 9 năm 2015;
            - Tu sửa phòng học cũ để làm bán trú; mua trang thiết bị phòng Tiếng Anh, tu sửa, bổ sung máy vi tính phòng Tin học, làm sân chơi bãi tập, làm đẹp cảnh quan, xây nhà đa năng, tu sửa hệ thống nhà vệ sinh, hệ thống thoát nước, công trình nước sạch; hoàn thiện CSVC, đón đoàn kiểm tra trường chuẩn quốc gia mức độ 1 vào tháng 5/2016;
            - Hoàn thiện hồ sơ thủ tục xin nguồn dự án xây nhà học 2 tầng, nhà vệ sinh.
            - Đảm bảo có đủ giáo viên dạy các môn Tin học, Tiếng Anh; 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên biết rõ các chủ trương, chính sách của đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp, chủ trương đổi mới giáo dục, hiểu biết pháp luật và các chủ trương, chính sách liên quan đến giáo dục, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
            - 100% giáo viên biết sử dụng gmail; có thể đăng nhập vào website trường; biết sử dụng các phần mềm SMAT, phổ cập, trường học kết nối; biết khai thác và sử dụng thông tin trên mạng vào dạy học.
            - Tất cả giáo viên có thể áp dụng PPDH của các mô hình mới vào dạy học chương trình hiện hành, có các kỹ năng cơ bản để tổ chức các hoạt động giáo dục và đổi mới PPDH.
            2.2. Giải pháp thực hiện
            a) Về cơ sở vật chất
            + Tháng 7,8/2015: Quy hoạch sơ bộ khuôn viên, lập hồ sơ đề án xin nguồn đầu tư xây dựng nhà học 10 phòng; tháng 9, xin tư vấn của Phòng GD và họp thống nhất quy hoạch, tháng 10 duyệt ở huyện.
+ Tháng 9/2015: Hoàn thành các nội dung tu sửa, mua sắm trong năm học 2015-2016: hoàn chỉnh các điều kiện để tổ chức bán trú, lát sân chơi, tu sửa bồn hoa, trồng cây xanh, tu sửa bổ sung máy tính phòng Tin học, mua thiết bị phòng Tiếng Anh, tu sửa công trình vệ sinh, nước sạch.
+ Tháng 10/2015: Tham quan và tiến hành thiết kế nhà tập đa năng; đổ đất nâng cao mặt bằng làm sân bóng đá; trồng cây, huy động phụ huynh lao động tu sửa bồn hoa, thảm cỏ. Đầu tư mua sắm trang thiết bị, các loại sách, tài liệu đảm bảo theo yêu cầu của việc đổi mới và thực hiện các chương trình, mô hình.
+ Tháng 11/2015: Khởi công xây nhà đa năng.
+ Tháng 12/2015: Làm phòng Đội + truyền thống, phòng y tế học đường, phòng nghệ thuật.
+ Tháng 1,2,3/2016: Tiếp tục hoàn thiện các hạng mục công trình, làm đẹp cảnh quan, môi trường giáo dục.
            b) Nâng cao chất lượng đội ngũ
            - Trong tháng 8/2015, lập tờ trình đề nghị Phòng GD-ĐT, Phòng Nội vụ điều chuyển giáo viên Toán - Tin, giáo viên Anh văn từ THCS đến dạy tăng cường.
            - Sắp xếp, bố trí cán bộ giáo viên phù hợp năng lực, sở trường, điều kiện, hoàn cảnh tạo điều kiện thuận lợi nhất để giáo viên hoàn thành nhiệm vụ;
- Kết hợp với việc thực hiện chỉ thị 03/CT-TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề năm 2015:  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh". Vì vậy, nhà trường tiếp tục quán triệt việc học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, gắn với triển khai Nghị quyết 04 của Bộ chính trị về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Tổ chức cho cán bộ giáo viên tiếp tục nghiên cứu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tìm hiểu các lời dạy của người đối với nhà giáo giúp cán bộ giáo viên hiểu rõ hơn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của đạo đức nói chung, đạo đức nhà giáo nói riêng. Từ đó rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, tác phong làm việc để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao;
            - Yêu cầu giáo viên soạn mới giáo án, tổ chức chuyên đề, hướng dẫn giáo viên lập và sử dụng gmail, tham gia diễn đàn giáo dục Hà Tĩnh, hướng dẫn viết, giải bài trên báo, tạp chí;
            - Tăng cường dự giờ, thăm lớp, tư vấn chuyên môn, yêu cầu các tổ xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ sát thực tế và tổ chức hiệu quả;
- Năm học 2015-2016, nhà trường giao chuyên môn chỉ đạo các tổ tập trung bồi dưỡng những nội dung sau:
+ Bồi dưỡng tinh thần, trách nhiệm đối với công việc được giao, với việc chung của nhà trường;
+ Quán triệt Nghị quyết đại hội đảng các cấp, tiếp tục quán triệt Nghị quyết 29-NQ/TW về "Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục và đào tạo"; chủ trưởng đổi mới chương trình GDPT;
+ Bồi dưỡng kỹ năng đánh giá học sinh theo Thông tư 30; kỹ năng sử dụng máy vi tính, máy chiếu, mạng intenet, sử dụng website, gmail, đăng nhập diễn đàn giáo dục và các phần mềm liên quan;
+ Bồi dưỡng phương pháp dạy học và cách tổ chức lớp học;
+ Bồi dưỡng giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi huyện.
- Sau khi các cá nhân hoàn thành việc đăng kí nội dung tự học, tự rèn luyện, tổ chuyên môn hướng dẫn xây dựng kế hoạch tự học và thực hiện kế hoạch tự học một cách nghiêm túc. Hiện nay nhà trường vẫn có một số giáo viên thiếu nhiệt huyết trong công việc, còn non về kiến thức, hạn chế trong việc phối hợp sử dụng các phương pháp dạy học, chữ viết chưa đẹp, kĩ năng đọc, kĩ năng kể còn hạn chế, kĩ năng sử dụng máy vi tính, website, gmail,...phải hướng dẫn giáo viên đăng kí nội dung tự học phù hợp nhất, cần thiết nhất cho việc giảng dạy và giáo dục sau đó mới mở rộng. Nội dung đăng kí tự học, kế hoạch tự học của cá nhân, danh mục các tài liệu tham khảo, sổ ghi chép nội dung tự học, sổ dự giờ, ghi chép các nội dung chuyên đề, các ý kiến góp ý của đồng nghiệp, của BGH và các bài kiểm tra, khảo sát,… chính là hồ sơ minh chứng cho việc tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ, giáo viên.
 - Để giúp đỡ các giáo viên trong việc tự học, BGH, TTCM sẽ tăng cường hơn nữa công tác quản lí, chỉ đạo và kiểm tra uốn nắn việc tự học của giáo viên đồng thời nâng cao hiệu quả các đợt sinh hoạt chuyên môn, tổ chức bồi dưỡng kiến thức, tổ chức hiệu quả các đợt chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học, soạn bài theo hướng đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, hướng dẫn giáo viên đúc rút kinh nghiệm, viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học. Thường xuyên động viên và có những hình thức khen thưởng kịp thời cho những cán bộ giáo viên tham gia viết bài, giải bài trên báo, tạp chí (giáo viên có 1 bài đăng trên báo và tạp chí Giáo dục và Thời đại, Toán tuổi thơ, Giáo dục, Thế giới trong ta, Văn học và Tuổi trẻ,..).
- Tất cả các ý tưởng của cán bộ giáo viên để làm TBDH sẽ được nhà trường xem xét, những TBDH có khả năng sử dụng tốt sẽ được hỗ trợ kinh phí để làm nhưng tên tác giả vẫn là người đã có ý tưởng.
            - Tổ chức tốt các chuyên đề bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao hiệu quả các chuyên đề khác, mỗi tháng BGH phải trực tiếp dạy 1 tiết chuyên đề để giáo viên dự giờ học hỏi, tổ chức nghiêm túc các đợt hội giảng, tổ chức góp ý bài bản theo tinh thần đổi mới sinh hoạt chuyên môn; hội thi giáo viên giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi phải được tổ chức bài bản để giáo viên rèn giũa tay nghề.
            3. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động giáo dục
            3.1. Tổ chức các hoạt động giáo dục
            - Tiếp tục triển khai đại trà chương trình Tiếng Việt lớp 1 CGD đạt hiệu quả.
            - Thực hiện áp dụng linh hoạt cách tổ chức lớp học, PPDH của mô hình trường học mới VNEN vào dạy chương trình hiện hành.
            - Triển khai thực hiện đại trà phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột”, dạy học Mỹ thuật theo phương pháp Đan Mạch.
            - Thực hiện việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo định hướng: Buổi sáng hoàn thành chương trình theo chuẩn kiến thức kỹ năng; các môn học và các hoạt động giáo dục gồm: Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Đạo đức, Thủ công, kỹ thuật, TN-XH được tổ chức lồng ghép thành các hoạt động giáo dục theo các khối hoặc liên khối ở các phòng có diện tích rộng như phòng nghệ thuật (phòng thông), thư viện. Buổi chiều tập trung vào các hoạt động: Giáo dục kỹ năng sống (tối thiểu 1 tuần, 1 tiết/lớp), hoạt động ở Thư viện (tối thiểu 1 tuần, 1 tiết/lớp), bồi dưỡng học sinh có năng khiếu thông qua các câu lạc bộ, các phong trào như năng khiếu Toán qua câu lạc bộ Toán Tuổi thơ, giao lưu Toán Tuổi thơ, phong trào giải Toán qua thư,...; năng khiếu Tiếng Việt qua câu lạc bộ văn hay chữ đẹp; năng khiếu thể dục, thể thao qua các hoạt động GDTC, năng khiếu nghệ thuật qua các câu lạc bộ mỹ thuật, âm nhạc, dân ca Ví Giặm,…; phụ đạo học sinh yếu qua các tiết dạy học theo nhóm đối tượng,... nhằm phát huy hết vai trò, chức năng, nhiệm vụ, năng lực, sở trường của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và cơ sở vật chất của nhà trường.
            - Thực hiện việc dạy học Ngoại ngữ 4 tiết/ tuần cho học sinh lớp 3,4,5; thực hiện việc làm quen Tiếng Anh cho học sinh lớp 2.
            - Chỉ đạo 100% các lớp tham gia có hiệu quả việc đọc, viết và gửi bài cho các tạp chí: Toán Tuổi thơ, Giáo dục Hà Tĩnh, Thế giới trong ta, diễn đàn giáo dục Tiểu học Hà Tĩnh, phấn đấu bình quân mỗi tháng, có 1 bài của giáo viên hoặc học sinh được 1 trong các tạp chí đăng hoặc khen thưởng; chuyên môn và TPT phối hợp tổ chức tốt phong trào báo bảng. Hàng tháng có theo dõi việc viết, giải bài của giáo viên cho các tạp chí và giải toán trên Tạp chí Toán Tuổi thơ của giáo viên và học sinh.
            - Tiếp tục triển khai thực hiện việc đánh giá học sinh theo Thông tư 30.
            - Lồng ghép việc tổ chức các HĐNGLL và các hoạt động Đội-Sao Nhi dồng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian, các hoạt động nhân các ngày lễ, hội, các hoạt động cổ động tuyên truyền,....
3.2. Công tác các Phổ cập Giáo dục
- Phối hợp tốt với các trường THCS, MN trong công tác điều tra, đối chiếu, thống nhất xử lý số liệu. Hoàn chỉnh việc nhập số liệu trước ngày 15/9/2015.
- Thực hiện tốt công tác tuyển sinh, đảm bảo 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1, trên 98% trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình Tiểu học, số trẻ trong độ tuổi học tiểu học còn lại đang học ở các trường tiểu học.
- Sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên phù hợp, bảo đảm tính cân đối, đồng bộ, hiệu quả. Xin điều động giáo viên Toán-Tin, Ngoại ngữ từ THCS đến dạy Tin học và tăng cường dạy Tiếng Anh.
- Rà soát các tiêu chuẩn của xã đạt chuẩn PCGDTHĐĐT mức độ 2 theo Thông tư 36/2009/TT-BGDĐT và Kế hoạch 60 của UBND tỉnh, hoàn thành hồ sơ và các điều kiện theo các tiêu chuẩn để đón đoàn kiểm tra cấp huyện vào cuối tháng 8/2015, đoàn kiểm tra công nhận của tỉnh và của Bộ trước 20/9/2015. Đảm bảo các điều kiện để đạt chuẩn PCGDTHĐĐT mức độ 2.
 3.3. Công tác thanh tra, kiểm tra
- Thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác thanh tra, kiểm tra theo Nghị định 42/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục, trong đó tập trung vào kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, hiệu quả hoạt động tổ nhóm chuyên môn, chất lượng dạy học, công tác chủ nhiệm (sự phối hợp giữa GVCN và phụ huynh để giáo dục học sinh), hiệu quả các hoạt động giáo dục ở buổi 2. Làm tốt công tác dự báo, sớm phát hiện các vấn đề nảy sinh trong triển khai kế hoạch, tuyên dương kịp thời các tập thể cá nhân có nhiều thành tích, điều chỉnh hành vi, xử lý kịp thời các cá nhân vi phạm kỷ luật, vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm quy chế chuyên môn.
- Tiếp tục tuyên truyền quy định cấm dạy thêm, học thêm.
- Phát huy vai trò tổ, nhóm chuyên môn; các tổ chức đoàn thể trong công tác kiểm tra.
            - Trong năm học, kiểm tra chuyên ngành (toàn diện) từ 6-7 giáo viên; kiểm tra chuyên đề tất cả các giáo viên.
3.4. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục
a. Mục tiêu:
- Tiếp tục triển khai tốt công tác kiểm định chất lượng giáo dục; đạt KHKĐCLGD mức độ 1;
b. Giải pháp:
- Tổ chức sơ kết đánh giá hiệu quả thực hiện KHKĐCLGD nhằm đúc rút kinh nghiệm. Kiện toàn Hội đồng tự đánh giá, nhóm thư ký và các nhóm GV chuyên trách thực hiện các tiêu chuẩn, tiêu chí;
- Tìm hiểu học tập kinh nghiệm của các đơn vị đi trước (Tượng Sơn, Thị trấn, Thạch Long);
- Tiếp tục thu thập, bổ sung các minh chứng còn thiếu, sắp xếp lưu giữ đúng quy định;
- Đầu tư về CSVC, nguồn kinh phí phục vụ công tác KĐCLGD. Xây dựng bộ hồ sơ minh chứng đầy đủ về số lượng đảm bảo chất lượng;
- Tiếp tục tham mưu với ngành, địa phương, các đoàn thể có liên quan để có sự phối hợp nguồn nhân lực thực hiện đồng thời phát huy nội lực của nhà trường để kip thời khắc phục những tiêu chí chưa đạt.
            4. Một số hoạt động khác
1. Tổ chức tốt các câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, tổ chức các cuộc giao lưu cấp trường, cụm trường; Câu lạc bộ của trường tập luyện để tham gia chào mừng tại các sự kiện quan trọng của trường và địa phương.
2. Tổ chức chương trình Nắng sân trường cấp trường, lựa chọn đội tuyển tham gia cấp cụm trường.
3. Tổ chức các chương trình giao lưu Olimpic Tiếng Anh cấp trường, tham gia giao lưu cấp cụm trường.
4. Tổ chức cho học sinh tham gia các cuộc thi: giải Toán, Tiếng Anh qua mạng.
Tham gia thi Tiếng Anh qua mạng cấp huyện, cấp tỉnh.
5. Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi giỏi cấp trường, tham gia thi cấp huyện.
Hoàn thành vòng thi cấp trường trước 15/10/2015; tham gia vòng thi cấp huyện vào cuối tháng 10, 11/2015.
6. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 1537/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.
7. Quán triệt đến toàn thể GV thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học; Thông tư số 17/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; Quyết định số 2942/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm; Công văn số 1307/SGDĐT-GDTH ngày 30/10/2013 của Sở GD&ĐT về việc chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm, dạy học trước chương trình và dạy học nâng cao đối với giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học.
8. Thực hiện nghiêm túc Công văn số 1702/LNTC-GDĐT ngày 28/8/2012 của Liên Sở Tài chính và Giáo dục & Đào tạo về Hướng dẫn liên ngành về việc tổ chức huy động các khoản đóng góp tự nguyện của cha mẹ học sinh trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.
9. Công tác Đoàn đội, thanh thiếu niên chữ thập đỏ
            - Tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ, sự quản lý của BGH đối với công tác Đoàn Đội, công tác thanh thiếu niên chữ thập đỏ.
            - Phối hợp tốt với hội đồng đội tạo ra nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh.
10. Công tác bảo hiểm Y tế học sinh
- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên, học sinh. Phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân, phụ huynh;
- Đảm bảo 100% học sinh tham gia đầy đủ BHYT học sinh;
- Thanh quyết toán bảo hiểm y tế học sinh kịp thời.
11. Tham gia đầy đủ các hoạt động, các cuộc thi do ngành, các tổ chức và cấp trên phát động. Thực hiện việc đóng góp các loại quỹ theo đúng quy định.
 
Phần thứ ba
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Kế hoạch được phổ biến rộng rãi đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, Đảng ủy, chính quyền địa phương, Hội cha mẹ học sinh, Phòng GD-ĐT.
- Ban giám hiệu chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch sau từng tháng, kỳ cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Hiệu trưởng tổ chức triển khai kế hoạch đến từng CB, GV, NV trong nhà trường. Thành lập ban kiểm tra đánh giá thực hiện kế hoạch khi năm học kết thúc.
- Phó hiệu trưởng, theo công việc được phân công giúp hiệu trưởng xây dựng kế hoạch nhánh để triển khai từng phần việc cụ thể đồng thời kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.
- TPT Đội xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động Đội – Sao, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp các hoạt động tập thể và hoạt động ngoại khóa để triển khai hiệu quả.
- Tổ trưởng chuyên môn tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất giải pháp thực hiện.
- Đối với CB, GV, NV căn cứ kế hoạch nhà trường để xây dựng kế hoạch cá nhân. Báo cáo kết quả theo kỳ và cuối năm học, báo cáo đột xuất các tình hình nảy sinh. Đề xuất giải pháp thực hiện.
 
Phần thứ tư
KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT
1. Với cấp trên
- Các loại sách và tài liệu trường đăng ký mua ở Sở, ở Phòng GD-ĐT nhưng trong hè phụ huynh cũng đã mua, khi đưa về trường bị thừa do không bán được; đề nghị từ năm học sau, cấp trên chỉ định hướng dùng loại tài liệu nào, nhà trường hướng dẫn vào đầu hè để phụ huynh tự mua lấy.
- Lấy bài chính tả trong kiểm tra cuối kỳ, cuối năm để đánh giá chữ viết học sinh, không nên tổ chức mỗi năm 4 lần thi chữ viết nữa.
2. Với chính quyền địa phương
Trong năm học qua, nhà trường đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cấp ủy đảng và chính quyền địa phương. Kính mong các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện để nhà trường có đủ CSVC, cảnh quan, môi trường giáo dục đảm bảo, tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục.
3. Với phụ huynh và nhân dân
- Các bậc phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường nhằm làm tốt công tác giáo dục học sinh, quan tâm tạo điều kiện cả về tinh thần lẫn vật chất để con em mình có điều kiện học tập tốt hơn.
Trên đây là kế hoạch năm học 2015-2016 của Trường Tiểu học Thạch Hội. Hiệu trưởng, P Hiệu trưởng, TPT Đội, các tổ trưởng chuyên môn, tổ văn phòng và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm năm học và tình hình cụ thể, xây dựng kế hoạch phù hợp để tổ chức thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo với Hiệu trưởng để được hướng dẫn, tư vấn kịp thời./.
 
 
Nơi nhận:
 - Phòng GD-ĐT;
 - Đảng ủy, HĐND, UBND xã;
 - Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐ, các PHT, TPT;
 - Tổ trưởng chuyên môn;
 - Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Trần Huy Sơn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM HÀNG THÁNG
NĂM HỌC 2015 – 2016
Tháng 8:
- Hoàn thành các loại hồ sơ, các tiêu chuẩn của đơn vị đạt chuẩn PCGDTHĐĐT mức độ 2 theo quy định; Đón đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo cấp huyện;
- Tham mưu xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị gáo dục, tập trung hoàn thiện nhà ăn, bếp ăn; nhà tập đa năng. Hoàn thành việc cải tạo cảnh quan, xây dựng môi trường giáo dục.
- Làm tốt các công tác tuyển sinh, duyệt tuyển sinh ở Phòng; chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện khác cho năm học mới và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường;
- Tham gia các chuyên đề do Sở GDĐT và Phòng GDĐT tổ chức;
- Tham gia chuyên đề dạy học chương trình CGD do Phòng GDĐT tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên lớp 1 (15/8/2015); chuyên đề dạy học theo mô hình VNEN cho CBQ, chuyên đề Tiếng Việt cho giáo viên dạy ớp 2 (18/8/2015); chuyên đề nhân rộng hình thức và phương pháp dạy học VNEN cho CBQL, GV tất cả các trường (21/8/2015);
- HT, PHT ôn tập, tham gia thi KSCL cán bộ QL;
- Thực hiện Khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của UBND tỉnh (thực hiện chương trình 2 tuần 0 đối với lớp 1 từ 17/8/2015, tựu trường và 1 tuần 0 đối với các lớp nhân rộng mô hình trường học mới từ 25/8/2015);
- Tham gia Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Phòng, của Sở tổ chức;
Tháng 9:
- Tổ chức khai giảng năm học mới; thực hiện chương trình tuần 1 (từ 07/9/2015);
- Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016;
- Hoàn thành các loại báo cáo đầu năm;
- Duyệt đăng ký thi đua năm học 2015-2016, nộp đăng ký thi đua lên Phòng GDĐT;
- Tham mưu HĐND, UBND xã Kế hoạch tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và các khoản thu để thực hiện dạy học 2 buổi/ngày;
- Hoàn thành hồ sơ và các tiêu chuẩn đón đoàn kiểm tra công nhận PCGDTHĐĐT mức độ 2 của tỉnh;
- Hoàn chỉnh quy hoạch khuôn viên nhà trường; hoàn thành các công trình: nhà ăn, bếp ăn bán trú; mua sắm trang thiết bị phục vụ bán trú; xây dựng môi trường giáo dục; sân chơi, bãi tập; tham quan để thiết kế, xây dựng nhà tập đa năng; tu sửa công trình vệ sinh; tính toán để đổ đất sân TDTT;
- Tham gia chuyên đề do Phòng GDĐT tổ chức: “Dạy học lồng ghép các môn: Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật, Đạo đức, TN-XH bằng hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục” (tại  Trường TH Tượng Sơn);
- Hướng dẫn giáo viên các lớp hướng dẫn học sinh tham gia giải Toán trên Tạp chí Toán Tuổi thơ;
- Hoàn thiện các nội dung xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 (hồ sơ Ban chỉ đạo, rà soát các hạng mục);
- Kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch.
Tháng 10:
- Tham khảo ý kiến của Đảng ủy, HĐND, UBND, Phòng GDĐT, Hội phụ huynh về quy hoạch nhà trường, hoàn chỉnh quy hoạch khuôn viên, duyệt quy hoạch nhà trường ở UBND huyện; hoàn chính thiết kế, xây dựng nhà tập đa năng; tu sửa công trình vệ sinh; tính toán để đổ đất sân TDTT;
- Tổ chức chuyên đề về thực hiện soạn bài và tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới đối với các lớp không nhân rộng; Bồi dưỡng kiến thức cho đội dự tuyển tham gia giáo viên dạy giỏi cấp huyện;
- Tham gia chuyên đề do Phòng GDĐT tổ chức: “Dạy học lồng ghép các môn: Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật, Đạo đức, TN-XH bằng hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục” (tại  Trường TH Tượng Sơn);
- Tham gia chuyên đề do Phòng GDĐT tổ chức: “Dạy học lồng ghép các môn: Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật, Đạo đức, TN-XH bằng hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục” (tại  Trường TH Thị trấn);
- Tổ chức giao lưu Olimpic Tiếng Anh, chọn đội tuyển tham gia giao lưu cấp cụm;
- Tổ chức hướng dẫn cho giáo viên hướng dẫn học sinh tham gia giải Toán trên Tạp chí Toán Tuổi thơ; hướng dẫn giáo viên vào Diễn đàn Giáo dục TH Hà Tĩnh, website trường; lập và sử dụng gmail.
- Nộp tờ trình đăng ký xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm học 2015-2016 về Phòng trước ngày 30/10/2015;
- Kiểm tra theo kế hoạch;
- Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, bồi dưỡng đội dự tuyển giáo viên tham dự Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện;
- Tham gia thi giáo viên giỏi cấp huyện (phần thi SKKN, lý thuyết).
Tháng 11:
- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2015);
- Tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện (phần thi thực hành);
- Tổ chức hướng dẫn cho giáo viên hướng dẫn học sinh tham gia giải Toán trên Tạp chí Toán Tuổi thơ; hướng dẫn giáo viên vào Diễn đàn Giáo dục TH Hà Tĩnh, website trường; lập và sử dụng gmail;
- Hoàn thiện đăng nhập thông tin vào phần mềm trường học mới;
- Tổ chức giao lưu Olimpic Tiếng Anh, chọn đội tuyển tham gia giao lưu cấp cụm;
- Kiểm tra theo kế hoạch.
Tháng 12:
- Hướng dẫn giáo viên hoàn thành khung SKKN;
- Tổ chức hướng dẫn cho giáo viên hướng dẫn học sinh tham gia giải Toán trên Tạp chí Toán Tuổi thơ; hướng dẫn giáo viên vào Diễn đàn Giáo dục TH Hà Tĩnh, website trường; lập và sử dụng gmail.
- Tham gia giao lưu Olimpic Tiếng Anh theo đơn vị cụm;
- Kiểm tra toàn diện, chuyên đề theo kế hoạch;
- Xây dựng hồ sơ KĐCLGD.
- Tiếp tục hoàn thiện xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.
Tháng 1/2015:
- Kiểm tra định kì cuối kì 1, Khảo sát chất lượng môn Anh văn, Tin học; kiểm tra việc đánh giá học sinh theo Thông tư 30;
- Tham gia chuyên đề dạy học Tiếng Việt lớp 1 CGD; Tham gia Giao ban mô hình trường học mới VNEN;
- Tiếp tục tổ chức hướng dẫn cho giáo viên hướng dẫn học sinh tham gia giải Toán trên Tạp chí Toán Tuổi thơ; hướng dẫn giáo viên vào Diễn đàn Giáo dục TH Hà Tĩnh, website trường; lập và sử dụng gmail.
          - Tham dự Hội nghị giao ban sơ kết học kỳ 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ 2 ở Phòng GDĐT;
- Tổ chức sơ kết học kỳ 1. Nộp báo cáo, tổng hợp số liệu sơ kết kỳ 1 về Phòng;
- Thanh tra toàn diện 1 đơn vị, kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch;
- Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, Tết vì bạn nghèo, hướng dẫn các trường nghỉ Tết âm lịch (thực hiện nền nếp, phân công trực tết…)
Tháng 2 và tháng 3:
- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và các tiêu chí trường đạt chuẩn Quốc gia;
- Tổ chức thi viết Nhật ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;
- Kiểm tra theo kế hoạch.
- Tổ chức hướng dẫn giáo viên hướng dẫn học sinh tham gia giải Toán trên Tạp chí Toán Tuổi thơ;
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
Tháng 4:
- Tham gia các cuộc thi do ngành tổ chức, phát động (giải Toán, Tiếng Anh qua mạng, Sáng tạo Thanh Thiếu niên,…)
- Đón đoàn kiểm tra trường chuẩn quốc gia cấp huyện;
- Kiểm tra theo kế hoạch;
- Tổ chức hướng dẫn giáo viên hướng dẫn học sinh tham gia giải Toán trên Tạp chí Toán Tuổi thơ;
Tháng 5:
- Kiểm tra định kì cuối năm học, Khảo sát chất lượng môn Anh văn, Tin học;
- Tổng hợp, báo cáo các số liệu cuối năm, kết quả kiểm tra định kì, kết quả đánh giá xếp loại cuối năm;
- Kiểm tra đánh giá thi đua cuối năm học;
- Tổng kết, thi đua cuối năm;
- Bổ sung những hạng mục còn thiếu trong xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia;
- Tham gia tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình Tiếng Việt CGD, mô hình trường học mới VNEN của Phòng GD-ĐT.
Tháng 6:
- Tổ chức trực hè nghiêm túc;
- Đón đoàn kiểm tra trường chuẩn Quốc gia của tỉnh;
- Hoàn thành và duyệt kế hoạch xây dựng CSVC, mua sắm trang thiết bị, kế hoạch thu chi năm học 2016-2017 của trường.
Tháng 7:
- Tổ chức trực hè nghiêm túc;
- Tham gia bồi dưỡng hè 2016 theo kế hoạch của Phòng GDĐT, Sở GD&ĐT, Bộ GD&ĐT;
- Tham mưu xây dựng CSVC, mua sắm trang thiết bị cho năm học 2016-2017.
Trên đây là kế hoạch tổ chức những hoạt động trọng tâm hàng tháng trong năm học 2015 - 2016. Có những nội dung công việc đột xuất khác, Trường sẽ thông báo cụ thể sau.
 
DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM HÀNG TUẦN
NĂM HỌC 2015 – 2016
_____________
 
Nội dung các hoạt động
trọng tâm
Thời gian thực hiện (tháng, tuần) Người chịu trách nhiệm Đánh giá kết quả/Điều chỉnh
CBGVNV tựu trường, họp HĐ Tuần 1 tháng  8 Hiệu trưởng  
Lao động vệ sinh, tu sửa CSVC... Tuần 1, 3, 4 Hiệu trưởng  
Tuyển sinh lớp 6, lớp 1
Duyệt tuyển sinh lớp 1, bàn giao hồ sơ học sinh lớp 6 cho THCS
Tuần 1
 
Tuần 3
Hiệu phó
 
Hiệu phó
 
 
Điều tra phổ cập; Hoàn chỉnh HS PCGDĐĐT mức độ 2 Tuần 1,2,3,4 Toàn thể CB, GV  
Tham dự Hội nghị ở SGD Tuần 3 Hiệu trưởng  
Lớp 1 vào học tuần 0 Tuần 3, 16/8/2014 Hiệu phó, GV lớp 1  
Họp BCH,  phụ huynh lớp 1 Tuần 3 Hiệu trưởng  
Xây dựng kế hoạch năm học Tuần 2,3,4 BGH, Tổ tư vấn  
Xây dựng thời khóa biểu Tuần 3 Hiệu phó  
Hoàn thiện việc tu sửa CSVC
Hoàn chỉnh hồ sơ xin nguồn xây nhà học 2 tầng
Tuần 4 Hiệu trưởng  
Giáo viên mượn sách và TB Tuần 3 Cán bộ TV, TB, GV  
Kiểm tra lại sau hè cho HS yếu
Sắp xếp học sinh, Phân công nhiệm vụ CB, CC, VC.
Tuần 3,4 PHT, TTCM  
Tham gia các Chuyên đề TV CGD lớp 1, Dạy lớp 2, Dạy theo mô hình VNEN Tuần 2,3,4    
Tổ chức lễ khai giảng Tuần 1, tháng 9 Hiệu trưởng  
Tập huấn chính trị Tuần 2 Hiệu trưởng  
Duyệt Kế hoạch năm học Tuần 2 Hiệu trưởng  
Hội nghị triển khai NV năm học Tuần 2 Hiệu trưởng  
Bàn giao CSVC trong các phòng học, phòng chức năng cho người chịu trách nhiệm Tuần 1,2 Hiệu trưởng, Tổ tư vấn CSVC  
Hoàn chỉnh hồ sơ phổ cập Tuần 1,2,3 PHT  
Hoàn thành Lắp đặt thiết bị phòng Tin học, phòng Tiếng Anh, thư viện Tuần 1 Hiệu trưởng  
Tiếp tục hoàn thiện các hạng mục tu sửa CSVC theo kế hoạch Tuần 1,2,3 Hiệu trưởng  
Báo cáo số liệu đầu năm Tuần 1,2 HT, PHT, VT, KT  
Họp BCH Hội CMHS
Họp phụ huynh toàn trường
Tuần 3 Hiệu trưởng  
Hoàn chỉnh CSVC phục vụ bán trú Tuần 3, 4 Hiệu trưởng  
Hoàn chỉnh quy hoạch khuôn viên trường Tuần 3,4 Hiệu trưởng  
Đăng kí thi đua tập thể, cá nhân
Tổng hợp thi đua, đăng ký thi đua lên Phòng GD-ĐT
Tuần 3,4 CB, GV, NV toàn trường  
Tổ chức Tết Trung thu Tuần 3 TPT  
Kiểm tra kỹ năng tin học của GV Tuần 4 HT  
Dự giờ góp ý Tuần 3, 4 HT, Hiệu phó  
Kiểm tra nền nếp chuyên môn Tuần 1,2,3, 4 Hiệu trưởng  
Tổ chức lao động làm đẹp cảnh quan, chùi dọn nhà ăn bán trú Tuần 4 Thầy Sơn  
Tham quan cách trang trí lớp học, phòng Đội +truyền thống
Trang trí phòng học, phòng chức năng
Tuần 4 HT, Đại diện phụ huynh, Văn hóa xã  
Đại hội Liên Đội Tuần 4 TPT  
Thi giáo viên giỏi trường Tuần 1, 2 tháng 10 HT, PHT  
Xin ý kiến Phòng GD-ĐT, Đảng ủy, chính quyền địa phương về quy hoạch nhà trường Tuần 1,2 Hiệu trưởng  
Kiểm tra góp ý về dạy Tiếng Việt 1 CGD Tuần 1 PHT, GV lớp 1  
Chuyên đề đổi mới sinh hoạt chuyên môn; đánh giá xếp loại HS tiểu học theo Thông tư 30; Hướng dẫn GV lập và sử dụng gmail, vào các diễn đàn, phần mềm
Hướng dẫn HS tham gia giải bài TTT,  giải Toán và Tiếng Anh trên mạng
Tuần 2,4 HT, PHT, Tổ trưởng, Tổ phó
 
 
 
GV Tiếng Anh, Tin học
 
Huy động phụ huynh lao động làm đẹp cảnh quan;
Tham mưu thiết kế nhà tập đa năng.
Tuần 1,2,3,4 Hiệu trưởng
 
Hiệu trưởng
 
Kiểm tra công tác tự học, tự bồi dưỡng Tuần 3 P Hiệu trưởng  
Giúp đỡ GV tham gia thi GV huyện ôn tập kiến thức, bồi dưỡng PPDH Tuần2,3 PHT, TTCM  
Kiểm tra toàn diện và chuyên đề theo kế hoạch Tuần 3, 4 HT, PHT, Tổ trưởng  
Tổ chức ngày hội PNVN Tuần 3 CTCĐ  
Thi Kể chuyện theo sách Tuần 3 PHT, CBTV  
Hội khỏe Phù Đổng cấp trường Tuần 4 Thầy Huề và GV Thể dục  
Hoàn thiệt các hồ sơ, thủ tục, các điều kiện để tổ chức bán trú Tuần 4 Hiệu trưởng  
Kiểm tra mức độ nắm kiến thức, kỹ năng các môn học của học sinh toàn trường Tuần 4 PHT, TTCM  
Kiểm tra theo kế hoạch Tuần 1, tháng 11 HT, Hiệu phó,
Tổ trưởng
 
Tổ chức bán trú cho học sinh lớp 1, HS vùng Hội Tiến và những học sinh có nhu cầu khác Tuần 1 HT, KT, Cô nuôi  
Tổ chức chuyên đề Tổ chuyên môn
Giúp đỡ GV tham gia thi GV huyện ôn tập kiến thức, bồi dưỡng PPDH
Tuần 2 TCM  
Huy động phụ huynh lao động làm đẹp cảnh quan, làm sân TDTT;
Tiếp  tục tu sửa, làm đẹp các phòng chức năng, sân chơi, bãi tập
Khởi công xây dựng nhà đa năng
Tuần 1,2,3,4 Hiệu trưởng
 
 
Hiệu trưởng
 
Hướng dẫn cách dạy mẫu 3, kiểm tra góp ý về dạy học TV CGD giữa kì 1 Tuần 2 HT, PHT, GV dạy lớp 1  
Kiểm tra chữ viết lần 1   HT, PHT  
Hướng dẫn HS tham gia giải bài TTT,  giải Toán và Tiếng Anh trên mạng Tuần 2 PHT  
Giao lưu Tiếng Anh lớp 4,5 cấp trường Tuần 2 PHT, GV Tiếng Anh  
Hội thi Dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh và Ngày hội "Nắng sân trường" chào mừng 20/11 Tuần 2 Cô Hường (Nhạc)
Cô Dung
 
Hướng dẫn GV tham gia diễn đàn GDTH Hà Tĩnh, các phần mềm SMAT, Trường học kết nối Tuần 3,4 Hiệu trưởng, PHT  
Kiểm  tra hồ sơ giáo viên lần 1
Chấm đồ dùng dạy học tự làm lần 1
Tuần 2, 3 HT, PHT, TTCM  
Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và chia tay thầy giáo Trần Hậu Hoàng nghỉ hưu Tuần 3 HT, Công đoàn  
Kiểm tra mức độ nắm kiến thức, kỹ năng các môn học của học sinh toàn trường Tuần 4 TCM  
Kiểm tra công tác KĐCLGD Tuần 4 Hiệu trưởng  
Duyệt Quy hoạch khuôn viên tại UBND huyện Tuần 3,4 Hiệu trưởng  
Kiểm tra toàn diện, chuyên đề theo kế hoạch Tuần 1, 2 tháng 12 BGH  
Hoàn thiện khung Sáng kiến kinh nghiệm Tuần 1,2 CB, GV  
Tổ chức chuyên đề, dạy thể nghiệm chuyên đề cấp trường Tuần 2 TCM  
Trồng thêm cây bóng mát;
Tiếp tục lao động, làm đẹp cảnh quan
Tuần 2 Hiệu trưởng  
Hướng dẫn HS tham gia giải bài TTT,  giải Toán và Tiếng Anh trên mạng Tuần 1,2 P Hiệu trưởng  
Ngoại khoá về Ngày thành lập Quân đội ND Việt Nam ( 22/12) Tuần 3 TPT  
Hoàn thiện sân tập TDTT Tuần 2,3,4 Hiệu trưởng  
Kiểm tra toàn diện, chuyên đề theo kế hoạch Tháng 01 năm 2016. Tuần 1, 2 Hiệu phó  
Kiểm tra HSGV, kiểm tra kết quả tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên Tuần 2,3 HT, PHT  
Hướng dẫn cách dạy Mẫu 4 lớp 1 CGD (Mẫu Nguyên âm đôi) và kiểm tra góp ý Tuần 4 HT, PHT, GV dạy lớp 1  
Kiểm tra ĐK lần 1 Tuần 2 Hiệu trưởng  
Sơ kết kỳ 1 Tuần 4 Hiệu trưởng  
Kiểm tra TD, chuyên đề theo KH Tuần 1, 2 tháng 02 HT, TCM  
Tổ chức Tết trồng cây Tuần 2 TPT  
Tổ chức thi Viết nhật ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho toàn thể CB, GV, HS Tuần 1,2 Hiệu trưởng, Tổ tư vấn  
Tổ chức thao giảng Tuần 2, 3 TCM  
Hướng dẫn HS tham gia giải bài TTT,  giải Toán và Tiếng Anh trên mạng Tuần 2 P Hiệu trưởng  
Thi IOE, Giải toán trên mạng cấp trường; Giao lưu Tiếng Anh cấp trường lần 2 Theo lịch
 
Hiệu phó  
Kiểm tra toàn diện, chuyên đề theo kế hoạch Tuần 1, 2 tháng 3 HT, Hiệu phó  
Thi ĐK lần 3 Tuần Hiệu trưởng  
Hoàn chỉnh hồ sơ KĐCL Tuần 1,2 Tổ thư ký  
Hướng dẫn HS tham gia giải bài TTT,  giải Toán và Tiếng Anh trên mạng Tuần 2 P Hiệu trưởng  
Thao giảng đợt 3;
Thi cán bộ, giáo viên có bộ hồ sơ chất lượng, thiết bị dạy học thiết thực
Tuần 3 PHT, TTCM  
Tổ chức ngày lễ 8/3 Tuần 3 HT, CTCĐ  
Chấm SKKN, đồ dùng dạy học tự làm Tuần 3,4 Hội đồng Khoa học  
Hội thi Nghi thức, thi tổ chức trò chơi và các hoạt động tập thể giữa các Chi đội và Sao Nhi đồng chào mừng Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tuần 3 TPT Cô Dung chuẩn bị kịch bản trước 2 tuần cho các lớp chủ động
Hướng dẫn cách dạy mẫu 5 (Mẫu Luyện tập TH) và kiểm tra, góp ý về dạy TV 1 CGD thời điểm giữa kì 2 Tuần 4 HT, PHT, GV dạy lớp 1  
Kiểm tra, chuyên đề theo kế hoạch Tuần 1, 3 tháng 4 Hiệu phó  
Hướng dẫn HS tham gia giải bài TTT,  giải Toán và Tiếng Anh trên mạng Tuần 1,2 P Hiệu trưởng  
Ngoại khoá Ngày giải phóng MN Tuần 4 TPT Đội  
Đón các đoàn kiểm tra Tuần 1, 2 tháng 5 Hiệu trưởng  
Hoàn chỉnh Hồ sơ trường chuẩn quốc gia mức độ 1 Tuần 1,2 Hiệu trưởng  
Hướng dẫn HS tham gia giải bài TTT,  giải Toán và Tiếng Anh trên mạng Tuần 1,2 P Hiệu trưởng  
Thi Định kỳ lần 4 Tuần 3 Hiệu trưởng  
Bàn giao chất lượng Tuần 4 Hiệu phó  
Đánh giá cán bộ, GVNV theo chuẩn, Xếp loại CB, GV, NV theo Chỉ thị 40 Tuần 3, 4 Hiệu trưởng, TTCM  
Đánh giá thi đua cuối năm Tuần 4 Hiệu trưởng  
Báo cáo tổng hợp số liệu Tuần 4 Hiệu phó  
Kiểm kê cuối năm học Tuần 5 Hiệu trưởng  
Tổng kết năm học Tuần 5 Hiệu trưởng  
Thực hiện trực hè Bắt đầu từ 1/6 Hiệu trưởng  
Xây dựng KH năm học mới Tuần 4 Hiệu trưởng  
Tham mưu xây dựng CSVC Tuần 4 Hiệu trưởng  
 
                          
             TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI

Tác giả bài viết: Trần Huy Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Các tin khác

  VĂN BẢN

Số: 02-KH/CBTTH

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ

Lượt xem:539 | lượt tải:70

Số 77-BC/CBTTH

Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

Lượt xem:554 | lượt tải:61

Số: 77- BC/TK

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018

Lượt xem:426 | lượt tải:61

Số: 75/BC-THTH

Báo cáo THNV tháng 11, Kế hoạch tháng 12/2017

Lượt xem:491 | lượt tải:59

Số: 66B/KH-THTH

KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018

Lượt xem:616 | lượt tải:68

Số: 66 /KH-THTH

KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018

Lượt xem:590 | lượt tải:68

Số: 61/KH-THTH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:534 | lượt tải:68

Số: 49/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm

Lượt xem:571 | lượt tải:64

VBT

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:447 | lượt tải:62

Số: 44/BC-THTH

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:514 | lượt tải:57

Số: 43/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Lượt xem:562 | lượt tải:67

Số: 83/BC-SKHK1

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lượt xem:555 | lượt tải:63

Số: 66/QĐ-THTH

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017

Lượt xem:488 | lượt tải:61

Số: 65/QĐ-THTH

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Lượt xem:466 | lượt tải:56

Số: 69/BC-THTH

Báo cáo sơ kết tháng 9, Kế hoạch tháng 10/2016

Lượt xem:517 | lượt tải:50

  XEM NHIỀU NHẤT

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây