Mẫu báo cáo thành tích cá nhân 2015

Thứ hai - 08/06/2015 21:13
BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN Đề nghị tặng danh hiệu Lao động Tiên tiến Năm học 2014 - 2015 --------------
 
UBND HUYỆN THẠCH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC ........
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

......., ngày    tháng  6 năm 2015
 
 
BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Đề nghị tặng danh hiệu Lao động Tiên tiến
 Năm học 2014 - 2015
--------------
 
I/- SƠ YẾU LÝ LỊCH
 
Họ và tên:   ................
Ngày sinh: ...................
Quê quán:      ...................................................
Nơi thường trú: ...............................................
Đơn vị công tác: .................................................
Chức vụ hiện nay:  ................................................................
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ........................................
Trình độ chính trị: ...............................................................
Ngày vào ngành:  ...............................................................
II. THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC
1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao
1.1. Về chuyên môn: ....................................................................................
1.2. Đoàn thể: ...............................................................................................
2. Thành tích đạt được của cá nhân
2.1. Tư tưởng chính trị
- Lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối tin tưởng và trung thành với sự lãnh đạo của Đảng, không giao động trước bất kì hiện tượng tiêu cực nào trong cơ chế thị trường hiện nay.
- Sống trung thực, giản dị, quan hệ tốt với mọi người xung quanh. Có thái độ gương mẫu, tôn trọng cơ sở, được cơ sở tín nhiệm và ủng hộ để hoàn thành công việc một cách có hiệu quả nhất.
- Tinh thần đấu tranh phê và tự phê cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Kiên quyết, dứt khoát trong đấu tranh phòng chống, ngăn chặn và bài trừ mọi biểu hiện tiêu cực, suy thoái về đạo đức lối sống.
- Gương mẫu chấp hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Bản thân thực hiện nghiêm túc và có tinh thần động viên nhắc nhở đồng nghiệp, theo dõi, chỉ đạo các đơn vị cơ sở thực hiện tốt các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước cũng như của ngành đề ra.
2.2. Về đạo đức, lối sống
- Bản thân luôn có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống trong sáng, lành
mạnh, gương mẫu, luôn có tinh thần trách nhiệm với gia đình cũng như bà con
 lối xóm ở địa phương nơi cư trú.
- Trong cơ quan tôi luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng không khí vui vẻ, tương thân tương ái, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, cầu tiến, phê phán lối sống tiêu cực, cá nhân, hẹp hòi ích kỷ; luôn ủng hộ các sinh hoạt lành mạnh, giản dị, văn minh, văn hoá.
- Tự giác và tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc vận động của các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Mặt trận tổ quốc về xây dựng quỹ tình thương, quỹ khuyến học, quỹ hỗ trợ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, Quỹ bảo trợ trẻ em, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ, ... xem đây là trách nhiệm, đạo lý, lẽ sống của bản thân với cộng đồng xã hội.
2.3. Thực hiện nhiệm vụ được giao
a. Về chuyên môn
Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao của bản thân để nêu những giải pháp mà bản thân đã thực hiện trong năm học, những kết quả đã đạt được theo từng nội dung, so sánh kết quả đã đạt được với kế hoạch, kết quả đầu năm, với kết quả năm học trước để làm nổi bật kết quả của năm học này (Số liệu đưa ra phải có tính thuyết phục: cuối năm cao hơn đầu năm, kết quả năm học này phải cao hơn năm học trước, riêng cán bộ quản lý cần căn cứ vào các nhiệm vụ trọng tâm của năm học, kế hoạch năm học để viết kết quả.
Ví dụ: Đối với Hiệu trưởng cần tập trung vào các nhiệm vụ:
- Công tác quản lý, chỉ đạo các hoạt động trong nhà trường: Phân công phân nhiệm, bồi dưỡng đội ngũ, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể,...
- Tham mưu xây dựng cơ sở vật chất trường đạt chuẩn quốc gia.
- Xây dựng thư viện, chỉ đạo quản lý các hoạt động ở thư viện
- Xây dựng cơ sở vật chất, tổ chức bán trú
- Triển khai thực hiện chương trình Tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục, mô hình trường học mới (đối với các trường VNEN), PP bàn tay nặn bột, dạy học Mỹ thuật theo phương pháp của Đan Mạch
- Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày: Cách thức tổ chức (Lưu ý đưa các nội dung như giáo dục kỹ năng sống, dân ca Ví, Giặm, giải Toán trên Tạp chí Toán Tuổi thơ, tổ chức các câu lạc bộ, các hoạt động NGLL), kết quả cụ thể của việc tổ chức các hoạt động đó; chất lượng giáo dục (mũi nhọn, đại trà,..)
- Quản lý, sử dụng tài sản tài chính.
- .......................................................
Đối với Phó Hiệu trưởng:
- Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày: Cách thức tổ chức (Lưu ý đưa các nội dung như giáo dục kỹ năng sống, dân ca Ví, Giặm, giải Toán trên Tạp chí Toán Tuổi thơ, tổ chức các câu lạc bộ, các hoạt động NGLL), kết quả cụ thể của việc tổ chức các hoạt động đó; chất lượng giáo dục (mũi nhọn, đại trà,..)
- Công tác bồi dưỡng đội ngũ
- Tham mưu xây dựng cơ sở vật chất trường chuẩn
- Quản lý, chỉ đạo tổ chức các hoạt động ở thư viện
- Quản lý, chỉ đạo công tác bán trú.
- ......................................................................................................................
Đối với người viết là giáo viên:
- Công tác chủ nhiệm lớp
- Công tác tự bồi dưỡng
- Đổi mới hình thức, phương pháp dạy học: nêu cụ thể việc đổi mới các hình thức tổ chức nhất là tổ chức các hoạt động ở buổi 2, việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, đánh giá  học sinh theo TT 30,..... Kết quả đạt được: Chất lượng mũi nhọn, đại trà, .....
- ....................................................................................
- Tham gia các hoạt động khác: ................................
b. Công tác kiêm nhiệm
2.4. Về tinh thần kỷ luật lao động
- ..........................................................................................
2.5. Về tinh thần học tập nâng cao trình độ:
Tôi luôn có ý thức tự học tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, năng lực quản lí. Bản thân luôn tích cực tự học, tự rèn luyện, không ngừng học hỏi, tích cực tham gia các diễn đàn của ngành, tham gia giải Toán trên Tập chí Toán Tuổi thơ để nâng cao năng lực chuyên môn. Tham gia tích cực và hiệu quả các chuyên đề do cấp trên tổ chức.
     2.6. Về tinh thần thái độ phục vụ nhân dân:
Bản thân luôn tôn trọng và đúng hẹn, hướng dẫn cụ thể, chi tiết với các đối tượng tiếp xúc trong công việc của mình.
2.7. Những công trình nghiên cứu:
Nêu tên các SKKN, Sản phẩm sáng tạo kỹ thuật đạt từ cấp huyện trở lên trong những năm gần đay (nếu có). Những cá nhân đề nghị tặng danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở trở lên phải nêu cụ thể tên SKKN của năm học này và được Hội đồng khoa học cấp huyện công nhận đạt.
III. CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
1. Danh hiệu thi đua
Các đồng chí căn cứ vào danh hiệu của bản thân để điền vào cho phù hợp, chỉ nêu các danh hiệu từ LĐTT trở lên. Tôi xin cung cấp cho các đồng chí số Quyết định LĐTT, CSTĐ các cơ sở cả 1 số năm gần đây để tham khảo, nếu người nào chưa có danh hiệu của năm nào thì bỏ của năm đó
Năm Danh hiệu
thi đua
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
2011-2012   Quyết định số 4910/QĐ-UBND ngày 05/7/2012 của UBND huyện Thạch Hà
2012-2013   Quyết định số 1570/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của UBND huyện Thạch Hà
2013-2014   Quyết định số 2805/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 của UBND huyện Thạch Hà
2014-2015 Đề nghị tặng danh hiệu: .................  
2. Hình thức khen thưởng (Ai đã có thì ghi, nếu chưa có thì thôi)
Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
2012- 2013    
2013-2014    
2014-2015 Đề nghị CT UBND ...........  
Trên đây là các thành tích bản thân tôi đã đạt được trong năm học 2014-2015 và một số thành tích đã được ghi nhận trong những năm qua, kính mong Hội đồng thi đua khen thưởng xem xét, đề nghị UBND huyện công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở (Lao động tiên tiến) năm học 2014 - 2015.
HIỆU TRƯỞNG
 
NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
   
 
XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG GD-ĐT THẠCH HÀ
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Trần Huy Sơn

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 22 trong 5 đánh giá

Xếp hạng: 4.4 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Các tin khác

  VĂN BẢN

Số: 02-KH/CBTTH

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ

Lượt xem:540 | lượt tải:70

Số 77-BC/CBTTH

Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

Lượt xem:554 | lượt tải:61

Số: 77- BC/TK

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018

Lượt xem:427 | lượt tải:61

Số: 75/BC-THTH

Báo cáo THNV tháng 11, Kế hoạch tháng 12/2017

Lượt xem:491 | lượt tải:59

Số: 66B/KH-THTH

KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018

Lượt xem:616 | lượt tải:68

Số: 66 /KH-THTH

KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018

Lượt xem:590 | lượt tải:68

Số: 61/KH-THTH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:535 | lượt tải:68

Số: 49/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm

Lượt xem:572 | lượt tải:64

VBT

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:447 | lượt tải:62

Số: 44/BC-THTH

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:514 | lượt tải:57

Số: 43/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Lượt xem:562 | lượt tải:67

Số: 83/BC-SKHK1

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lượt xem:555 | lượt tải:63

Số: 66/QĐ-THTH

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017

Lượt xem:489 | lượt tải:61

Số: 65/QĐ-THTH

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Lượt xem:466 | lượt tải:56

Số: 69/BC-THTH

Báo cáo sơ kết tháng 9, Kế hoạch tháng 10/2016

Lượt xem:517 | lượt tải:50

  XEM NHIỀU NHẤT

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây