Nghị quyết chi ủy về việc nâng cao chất lượng đội ngũ trường tiểu học

Thứ tư - 04/02/2015 10:45
ĐẢNG BỘ XÃ THẠCH HỘI BCH CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC * ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Số: 05/NQ-CU Thạch Hội, ngày 25 tháng 01 năm 2015 NGHỊ QUYẾT CHUYÊN ĐỀ Về việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên giai đoạn 2015 - 2017
 
ĐẢNG BỘ XÃ THẠCH HỘI
BCH CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


 
Số: 05/NQ-CU
 
Thạch Hội, ngày 25 tháng 01 năm 2015
 
 
NGHỊ QUYẾT CHUYÊN ĐỀ
Về việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên giai đoạn 2015 - 2017
 
        I. THỰC TRẠNG VỀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI HIỆN NAY
        1. Ưu điểm:
        Những năm qua, công tác bồi dưỡng đội ngũ ở nhà trường đã được tiến hành thường xuyên và khá bài bản. Nhờ vậy, sự hiểu biết và chấp hành các chủ trương, chính sách của đảng, tuân thủ pháp luật, thực hiện các quy định của địa phương của đa số cán bộ, giáo viên, nhân viên được nâng lên, tinh thần trách nhiệm với công việc, ý thức xây dựng tập thể, kiến thức chuyên môn, kỹ năng sư phạm của một số giáo viên có được nâng lên. Trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có một số đồng chí có năng lực chuyên môn tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
        2. Khuyết điểm:
        Tỷ lệ giáo viên giỏi các cấp chưa cao. Trong đội ngũ có một số giáo viên năng lực chuyên môn hạn chế, ý thức tự học, tự rèn luyện không tốt, tinh thần trách nhiệm với công việc được giao không cao, ý thức xây dựng tập thể rất yếu, sự tiếp thu các ý kiến góp ý của đồng chí đồng nghiệp để khắc phục, sửa chữa khuyết điểm rất hạn chế. Có một số đồng chí Đảng viên đựơc phân công phụ trách các bộ phân chưa hoàn thành tốt nhiệm được giao đặc biệt là việc tư vấn, giúp đỡ đồng nghiệp trong bồi dưỡng kiến thức, phương pháp dạy học và kỹ năng sư phạm.
        II.QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU
        1. Quan điểm
        Chất lượng đội ngũ chính là yếu tố quyết định chất lượng giáo dục. Muốn nâng cao chất lượng giáo dục thì trước hết phải bồi dưỡng đội ngũ có hiệu quả để từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ. Chi bộ xác định nhiệm vụ Bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ là nhiệm vụ trọng tâm cơ bản và quan trọng nhất trong tất cả các nhiệm vụ được giao. 
        Bồi dưỡng đội ngũ phải bồi dưỡng nhiều lĩnh vực:
        - Tư tưởng chính trị, đạo đức tư cách, lối sống;
        - Hiểu biết và tuân thủ pháp luật, thực hiện các quy định của ngành, của đại phương;
        - Tinh thần trách nhiệm với công việc, ý thức xây dựng tập thể;
        - Kiến thức chuyên môn, phương pháp dạy học và các kỹ năng sư phạm liên quan.
        2. Mục tiêu
        a. Mục tiêu chung
        Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức tư cách tốt, có lối sống lành mạnh, giản dị, tiết kiệm; có tinh thần trách nhiệm cao với công việc được giao và có ý thức xây dựng tập thể, biết quan tâm giúp đỡ đồng chí đồng nghiệp, quan hệ với đồng nghiệp, với phụ huynh và nhân dân phù hợp các chuẩn mực.
        Bồi dưỡng nhằm làm cho đội ngũ giáo viên, nhân viên có hiểu biết để sông và làm việc tuân thủ các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, biết về các quy định của ngành và của địa phương.
        Giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên không ngừng nâng cao kiến thức chuyên môn, phương pháp dạy học, có kỹ năng sử dụng máy vi tính thành thạo, biết sử dụng mạng internet, có các kỹ năng sư phạm để thực hiện nhiệm vụ được giao.
        b. Mục tiêu cụ thể
        100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức tư cách tốt, có lối sống lành mạnh, giản dị, tiết kiệm, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc được giao và có ý thức xây dựng tập thể, quan hệ với đồng nghiệp, với phụ huynh và nhân dân phù hợp các chuẩn mực.
        100% cán bộ, giáo viên, nhân viên hiểu biết và thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, biết về các quy định của ngành và của địa phương.
         90% giáo viên có trình độ tay nghề chuyên môn từ khá trở lên;
        100% có kỹ năng sử dụng máy vi tính, mạng internet tốt, sử dụng sáng tạo các PPDH, giáo dục;
        Không có giáo viên yếu kém về chuyên môn.
Giáo viên dạy giỏi các cấp hàng năm đạt 35% trở lên.
Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường đạt 60%, cấp huyện: 30% trở lên.
Lao động tiên tiến: 10 đồng chí.
Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 2 đồng chí.
        III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
            1. Tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ về nâng cao chất lượng đội ngũ
        Chi bộ chỉ đạo BGH, tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác bồi dưỡng đội ngũ một cách có hiệu quả.
          Chi bộ chỉ đạo Ban giám hiệu, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, góp ý, tư vấn cho giáo viên trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch, nội dung tự học, tự bồi dưỡng; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả việc tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ, giáo viên thường xuyên.
        2. Xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng có hiệu quả
        Ban giám hiệu tổ chức kiểm tra, khảo sát nắm chắc tình hình chất lượng đội ngũ về cả ba mặt ( Tư tưởng chính trị và đạo đức tư cách, lối sống, tinh thần trách nhiệm; Hiểu biết và chấp hành pháp luật; Kiến thức và kỹ năng) để từ đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phù hợp tình hình nhà trường.
        Các tổ trưởng chuyên môn xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng giáo viên trong để giúp GV nâng cao tay nghề và đạt hiệu quả tốt trong nhiệm vụ được giao. Phát huy đúng chức năng nhiệm vụ Tổ CM trong việc kiểm tra, đánh giá, nhận xét và góp ý, tư vấn cho tổ viên. Tổ trưởng phân công cụ thể cho tổ phó việc bồi dưỡng giáo viên (giúp đỡ ai, giúp đỡ nội dung gì? Thường xuyên phối hợp, kiểm tra để biết mức độ tiến bộ của tổ viên.
        Giao công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt các phong trào thi đua, tổ chức bình xét các cá nhân tiêu biểu trong việc tự học, tự bồi dưỡng để biểu dương, khen thưởng kịp thời.
  Tổ trưởng chuyên môn tổ chức các hoạt động chuyên môn như hoạt động dự giờ, sinh hoạt chuyên đề: Ngoài những chuyên đề do PGD, nhà trường chỉ đạo thực hiện, Tổ CM phải linh hoạt tổ chức chuyên đề cho Tổ theo một chủ đề, chủ điểm để có cơ sở so sánh đối chiếu rút ra những bài học kinh nghiệm, qua đó có giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng đội ngũ.
  Tiến hành khảo sát, kiểm tra những nội dung đã góp ý để biết tổ viên có sửa chữa khuyết điểm hay không, tiến bộ như thế nào.
  Hướng dẫn giáo viên cách tự học, tự bồi dưỡng, kiểm tra kết quả tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên thông qua sổ tích lũy, tham gia các diễn đàn, viết và giải bài trên báo.
        3. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên
  Xây dựng kế hoạch tự học, kế hoạch sửa chữa, khắc phục các tồn tại, hạn chế, yếu kém của bản thân và nghiêm chỉnh thực hiện kế hoạch.
  Có sổ tích lũy chuyên môn ghi chép nội dung tự học, tự bồi dưỡng, những nội dung được góp ý của BGH, Tổ trưởng và các đồng nghiệp khác.
  Dự giờ đồng nghiệp để học hỏi, rút kinh nghiệm cho bản thân.
  Đầu tư nghiên cứu việc soạn giáo án có chất lượng.
  Mạnh dạn trao đổi những vấn đề còn chưa hiểu, chưa rõ để chuyên môn giúp đỡ.
  Tích cực tham gia đọc, nghiên cứu các tài liệu về các chủ trương, chính sách, pháp luật, PPDH, tham gia các cuộc thi,... nâng cao kiến thức, kỹ năng, mở rộng hiểu biết.
  Thường xuyên nhắc nhở đồng nghiệp, người thân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, sống tuân thủ pháp luật.
        IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
        - Chi bộ, Ban giám hiệu, tổ chức đoàn thể trong nhà trường tổ chức quán triệt, phổ biến Nghị quyết chuyên đề đến cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên xây dựng kế hoạch và chương trình hành động cụ thể để thực hiện Nghị quyết.
        - Ban giám hiệu nhà trường chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện; hàng năm sơ kết, tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo chi bộ, tổ chức tổng kết vào cuối năm học 2015-2016. 
 
Nơi nhận:
- Đảng bộ xã Thạch Hội (b/c);
- BGH, Công đoàn, Các đoàn thể, TTCM (t/h);
- Website nhà trường;
- Lưu: VT, HSCB.
T/M CHI ỦY
BÍ THƯ
 
 
 
 
 
Trần Huy Sơn
 
 

Tác giả bài viết: Trần Huy Sơn

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Các tin khác

  VĂN BẢN

Số: 02-KH/CBTTH

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ

Lượt xem:539 | lượt tải:70

Số 77-BC/CBTTH

Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

Lượt xem:554 | lượt tải:61

Số: 77- BC/TK

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018

Lượt xem:426 | lượt tải:61

Số: 75/BC-THTH

Báo cáo THNV tháng 11, Kế hoạch tháng 12/2017

Lượt xem:491 | lượt tải:59

Số: 66B/KH-THTH

KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018

Lượt xem:616 | lượt tải:68

Số: 66 /KH-THTH

KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018

Lượt xem:590 | lượt tải:68

Số: 61/KH-THTH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:533 | lượt tải:68

Số: 49/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm

Lượt xem:571 | lượt tải:64

VBT

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:447 | lượt tải:62

Số: 44/BC-THTH

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:514 | lượt tải:57

Số: 43/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Lượt xem:561 | lượt tải:67

Số: 83/BC-SKHK1

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lượt xem:555 | lượt tải:63

Số: 66/QĐ-THTH

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017

Lượt xem:488 | lượt tải:61

Số: 65/QĐ-THTH

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Lượt xem:464 | lượt tải:56

Số: 69/BC-THTH

Báo cáo sơ kết tháng 9, Kế hoạch tháng 10/2016

Lượt xem:517 | lượt tải:50

  XEM NHIỀU NHẤT

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây