Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội khuyến học Trường Tiểu học Thạch Hội

Thứ tư - 01/04/2015 14:39
QUY CHẾ Tổ chức và hoạt động của Hội Khuyến học Trường Tiểu học Thạch Hội (Ban hành kèm theo Quyết định số 139/QĐ-THTH ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Trường TH Thạch Hội)
PHÒNG GD-ĐT THẠCH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
 
QUY CHẾ
Tổ chức và hoạt động của Hội Khuyến học Trường Tiểu học Thạch Hội
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 139/QĐ-THTH ngày 30  tháng 10  năm 2014  của Trường TH Thạch Hội)
___________
Chương I
MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
          Điều 1: Mục tiêu
          Hội khuyến học Trường TH Thạch Hội, huyện Thạch Hà (sau đây gọi tắt là Hội khuyến học) là tổ chức tự nguyện của các thế hệ cán bộ, giáo viên, cha mẹ học sinh (viết tắt: CMHS) và học sinh trường TH Thạch Hội cũng như các đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục trên địa bàn. Hội khuyến học hoạt động nhằm thực hiện ba mục tiêu cơ bản:
          1) Xây dựng quỹ học bổng, quỹ khen thưởng nhằm khuyến khích và hỗ trợ phong trào học tập của học sinh, đặc biệt chú ý tới những học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng có tinh thần phấn đấu vươn lên trong học tập, những học sinh có thành tích học tập tốt, những học sinh đạt được thành tích cao trong các cuộc giao lưu, những học sinh có năng khiếu có thể phát triển thành nhân tài, có tinh thần phấn đấu đóng góp cho sự phát triển của nhà trường, của xã hội. Đồng thời khuyến khích và động viên các cán bộ, giáo viên đạt thành tích cao trong công tác, trong các kỳ thi về chuyên môn, nghiệp vụ.
          2) Tạo điều kiện hỗ trợ để cán bộ, giáo viên, học sinh tổ chức tốt các hoạt động giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường.
          3) Góp phần xã hội hoá giáo dục, cổ vũ xã hội trân trọng hơn vai trò của sự nghiệp giáo dục đối với sự phát triển kinh tế xã hội đất nước.
          Điều 2: Nguyên tắc tổ chức
          Hội khuyến học hoạt động theo Điều lệ của Hội khuyến học và trong khuôn khổ luật pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNam.
          Hội khuyến học được mở tài khoản riêng và do Ban chấp hành Hội khuyến học trực tiếp quản lý. BCH chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược phát triển, tổ chức điều hành mọi hoạt động của Hội.
          Điều 3: Nguyên tắc hoạt động
          Để thực hiện tôn chỉ, mục đích của mình, Hội khuyến học phải đảm bảo các nguyên tắc trong hoạt động như sau:
          - Tuân thủ các qui định hiện hành của Nhà nước cũng như các qui định, qui chế, điều lệ nhà trường, của Hội khuyến học; tranh thủ sự hỗ trợ tạo điều kiện của ngành giáo dục đào tạo và các cơ quan đoàn thể;
          - Phát huy quyền chủ động sáng tạo của các hội viên, của Ban chấp hành; phối hợp, hợp tác chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước, đặc biệt chú ý tới những nơi có cựu học sinh để vận động sự tham gia của các thế hệ CB, giáo viên, CMHS, học sinh làm phong phú nội dung hoạt động của Hội;
          - Tranh thủ sự ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần của các thế hệ cán bộ, giáo viên, CMHS và học sinh, của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước nhằm duy trì và phát triển Hội khuyến học.
          - Phối hợp chặt chẽ với BGH trường trong việc đề ra Kế hoạch, chương trình hoạt động hàng năm.
 Chương II
HỘI VIÊN HỘI KHUYẾN HỌC
          Điều 4: Hội viên
          Cán bộ, giáo viên, CMHS và học sinh các thế hệ của trường TH Thạch Hội và những người có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục của nhà trường, tán thành Quy chế của Hội khuyến học, tự nguyện hoạt động theo sự phân công của Ban chấp hành Hội khuyến học đều được xem xét và công nhận là hội viên của Hội khuyến học. Ngoài ra, Hội khuyến khích, kêu gọi mọi tầng lớp công dân Việt Nam, mọi đơn vị, tổ chức đoàn thể tích cực tham gia và ủng hộ để Hội khuyến học ngày càng phát triển.
          Điều 5: Quyền và trách nhiệm của hội viên Hội khuyến học
          5.1. Hội viên có quyền:
          - Đóng góp ý kiến sửa đổi bổ sung Quy chế với mục đích phát triển Hội khuyến học ngày càng lớn mạnh;
          - Ứng cử, đề cử, bầu cử nhân sự vào Ban chấp hành Hội khuyến học;
          - Được tạo điều kiện và được bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong hoạt động đóng góp xây dựng và phát triển Hội khuyến học.
          5.2. Hội viên có trách nhiệm:
          - Tôn trọng và thực hiện Quy chế, nghị quyết công tác của Ban chấp hành Hội khuyến học;
          - Tuyên truyền phát triển hội viên mới;
          - Đóng góp xây dựng quỹ theo khả năng và với tinh thần tự nguyện.
          Điều 6: Ghi nhận công lao đóng góp
          Cán bộ, giáo viên, CMHS và học sinh các thế hệ cũng như các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tâm huyết, nhiệt tình đóng góp vật chất để xây dựng và phát triển Hội khuyến học được ghi nhận trong sổ vàng, hoặc trao tặng chứng chỉ ghi danh của Ban chấp hành Hội khuyến học.
          Ban chấp hành có trách nhiệm đề xuất, tôn vinh và khen tặng các danh hiệu xứng đáng cho các Hội viên/ tổ chức có công lao xây dựng Hội khuyến học.
Chương III
  CƠ CẤU TỔ CHỨC
          Điều 7: Bộ máy điều hành
          Ban chấp hành Hội khuyến học là cơ quan duy nhất điều hành mọi hoạt động của Hội trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật và phối hợp chặt chẽ với nhà trường.
          Ban chấp hành Hội khuyến học được Hội khuyến học xã Thạch Hội ký quyết định thành lập và được Hiệu trưởng Trường TH Thạch Hội có quyết định công nhận.
          Để duy trì các hoạt động được thường xuyên liên tục, phù hợp với điều kiện công việc của mọi thành viên, Chủ tịch Ban chấp hành Hội khuyến học liên hệ với các thành viên trong Ban chấp hành bằng các phương tiện thuận lợi nhất như: văn bản; e-mail; điện thoại; website,… để trao đổi công việc và xin ý kiến, quyết định thực hiện trên nguyên tắc được ủng hộ tán thành từ 70% số phiếu trở lên.
 
Chương IV
TÀI CHÍNH
          Điều 8: Nguồn thu
          Kinh phí của Hội khuyến học do các thế hệ cán bộ, giáo viên, CMHS, học sinh nhà trường tự nguyện đóng góp; ngoài ra Hội thu hút sự đóng góp ủng hộ của các tập thể, cá nhân trong và ngoài nước.
          Điều 9: Chi phí
          Ban chấp hành Hội khuyến học lập kế hoạch chi phí hàng năm trên nguyên tắc tuân thủ Quy chế của Hội khuyến học và phù hợp với Kế hoạch hoạt động hàng năm của nhà trường.
          Mọi hoạt động thu/chi được minh bạch, công khai, đúng nguyên tắc tài chính và được Ban chấp hành Hội khuyến học quản lý, quyết định.
          Kinh phí của Hội khuyến học được gửi vào ngân hàng hưởng lãi suất theo qui định để phát triển quỹ.
 
Chương V
HỌC BỔNG, KHEN THƯỞNG VÀ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG DẠY/HỌC
          Điều 10: Học bổng và khen thưởng
          10.1 Về học bổng:
          - Đối tượng hưởng học bổng: Là học sinh đang học tập tại Trường TH Thạch Hội.
          - Kỳ hạn học bổng: mỗi năm học xét và trao hai lần: Trong Lễ sơ kết học kỳ 1 và Lễ Bế giảng hàng năm.
          - Mức học bổng: do Ban chấp hành quyết định.
          - Tiêu chí xét tuyển dựa trên các căn cứ sau đây:
          +  Hoàn cảnh gia đình khó khăn;
          +  Kết quả học tập, rèn luyện trong năm học;
          +  Các thành tích khác.
          10.2 Về khen thưởng:
          - Đối tượng được khen thưởng: Là học sinh/ cán bộ-nhân viên, giáo viên đang học tập/ công tác, giảng dạy tại Trường TH Thạch Hội.
          + Là học sinh có các thành tích đặc biệt nổi trội trong các cuộc thi, cuộc giao lưu, hội thi năng khiếu cấp huyện, tỉnh, quốc gia...
          + Là CB-NV, GV có thành tích cao trong công tác, trong các kỳ thi về chuyên môn, nghiệp vụ...
          - Kỳ hạn khen thưởng: mỗi năm học xét và trao hai lần: Lễ Kỉ niệm ngày Nhà giáo VN (20/11) và Lễ Bế giảng hàng năm.
          - Mức khen thưởng: do Ban chấp hành quyết định.
          - Tiêu chí xét tuyển: dựa trên kết quả, thành tích trong các cuộc thi, các hoạt động...
            Điều 11: Qui trình xét học bổng và khen thưởng
          1) Ban chấp hành Hội khuyến học đề nghị nhà trường căn cứ vào Quy chế để lựa chọn, đề xuất danh sách học sinh/ CB-NV, giáo viên đủ điều kiện được hưởng học bổng/khen thưởng, nêu rõ thông tin cá nhân và lý do được đề xuất.
          2) Ban chấp hành căn cứ vào Quy chế và đề xuất của lãnh đạo nhà trường, tổ chức họp xét duyệt danh sách học sinh/ CB-NV, giáo viên được hưởng học bổng/ khen thưởng và phối hợp với nhà trường tổ chức trao học bổng/ khen thưởng cho học sinh/ CB-NV, giáo viên.
          Điều 12: Hỗ trợ hoạt động dạy/học
          Căn cứ vào tình hình, điều kiện về hoạt động dạy/ học cụ thể, lãnh đạo nhà trường đề nghị hỗ trợ kinh phí với Ban chấp hành Hội khuyến học bằng văn bản. Ban chấp hành tổ chức họp, xin ý kiến các thành viên và quyết định.
 
Chương VII
TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ
            Điều 13: Tuyên truyền quảng bá
          Ban chấp hành Hội khuyến học có trách nhiệm tuyên truyền sâu rộng các thông tin về Hội khuyến học tới các đơn vị, tổ chức và các tầng lớp nhân dân để mọi người tham gia đóng góp, xây dựng và ủng hộ Hội khuyến học ngày càng lớn mạnh.
Trường TH Thạch Hội, huyện Thạch Hà thường xuyên cập nhật thông tin lên trang website của trường để cán bộ, giáo viên, CMHS, học sinh trong trường cũng như tất cả mọi người trong và ngoài nước biết về các hoạt động của Hội khuyến học.
Chương VIII
    TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          Điều 14: Tổ chức và thực hiện
          Chủ tịch Hội khuyến học là người chịu trách nhiệm cao nhất tổ chức thực hiện theo Quy chế này.
          Hiệu trưởng trường TH Thạch Hội ký tên dưới đây, đồng ý chịu trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Ban chấp hành Hội khuyến học hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời cử những cán bộ/ giáo viên tâm huyết và có năng lực tham gia Ban chấp hành Hội khuyến học, cũng như chỉ đạo các đơn vị trong nhà trường phối hợp thực hiện những công việc liên quan.
          Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì chưa phù hợp thì Ban chấp hành Hội khuyến học tổng hợp, tổ chức xin ý kiến Hội khuyến học xã và Ban giám hiệu Trường xem xét điều chỉnh hay bổ sung để Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội khuyến học nhà trường hoàn chỉnh và phù hợp hơn./.
 
Thạch Hội, ngày  30  tháng 10  năm 2015
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Trần Huy Sơn
P. CHỦ TỊCH HỘI KHUYẾN HỌC TRƯỜNG
 
 
 
Nguyễn Thị Hoài Nga
 
 
                                     
                
 

Tác giả bài viết: Trần Huy Sơn

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Các tin khác

  VĂN BẢN

Số: 02-KH/CBTTH

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ

Lượt xem:539 | lượt tải:70

Số 77-BC/CBTTH

Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

Lượt xem:554 | lượt tải:61

Số: 77- BC/TK

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018

Lượt xem:426 | lượt tải:61

Số: 75/BC-THTH

Báo cáo THNV tháng 11, Kế hoạch tháng 12/2017

Lượt xem:491 | lượt tải:59

Số: 66B/KH-THTH

KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018

Lượt xem:616 | lượt tải:68

Số: 66 /KH-THTH

KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018

Lượt xem:590 | lượt tải:68

Số: 61/KH-THTH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:533 | lượt tải:68

Số: 49/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm

Lượt xem:571 | lượt tải:64

VBT

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:447 | lượt tải:62

Số: 44/BC-THTH

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:514 | lượt tải:57

Số: 43/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Lượt xem:561 | lượt tải:67

Số: 83/BC-SKHK1

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lượt xem:555 | lượt tải:63

Số: 66/QĐ-THTH

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017

Lượt xem:488 | lượt tải:61

Số: 65/QĐ-THTH

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Lượt xem:464 | lượt tải:56

Số: 69/BC-THTH

Báo cáo sơ kết tháng 9, Kế hoạch tháng 10/2016

Lượt xem:517 | lượt tải:50

  XEM NHIỀU NHẤT

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây