Số /BC-THTH. Báo cáo sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2015

Thứ hai - 11/05/2015 22:21
BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2015
 UBND HUYỆN THẠCH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:       /BC-THTH Thạch Hội, ngày 12  tháng 5  năm 2015

 

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính

6 tháng đầu năm 2015
__________
                                                    
Căn cứ Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Trường Tiểu học Thạch Hội về Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2015, Trường Tiểu học Thạch Hội báo cáo về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm năm 2015 như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
1. Công tác xây dựng kế hoạch và các văn bản liên quan
Ngay sau khi nhận được Kế hoạch công tác cải cách hành chính của UBND huyện Thạch Hà, nhà trường đã thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính nhà trường. Ban chỉ đạo do hiệu trưởng làm trưởng ban và chuyên môn, tổ trưởng, đại diện các tổ chức, đoàn thể trong cơ quan đều tham gia.
Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện cải cách hành chính nhà trường năm 2015.
Phân công nhiệm vụ cho văn thư đao loát các văn bản liên quan đến cải cách hành chính như: Thông tư 01/TT-BNV về thể thức trình bày văn bản; Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8 tháng 6 năm 2010; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP và các Quyết định của UBND tỉnh, UBND huyện về kiểm soát thủ tục hành chính,… đưa lên website trường để tất cả cán bộ công chức, viên chức có thể đọc, nghiên cứu.
2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính
Hiệu trưởng tiến hành xây dựng Kế hoạch Cải cách hành chính ở đơn vị và triển khai thực hiện trong đầu quý I/2015, tăng cường công tác quán triệt tư tưởng, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên về vị trí và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời qua đó tạo sự đồng bộ, chuyển biến tích cực hơn đối với công tác Cải cách hành chính, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, đứng đầu các tổ chức, đoàn thể trong cơ quan.
3. Về kiểm tra cải cách hành chính
Kiểm tra mức độ hiểu biết của cán bộ công chức, viên chức về các văn bản chỉ đạo và liên quan đến cải cách hành chính, đặc biệt là:
- Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;
- Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan hành chính nhà nước;
- Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về quy định chế độ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước trong thi hành nhiệm vụ;
- hiện Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức;
- Điều lệ trường tiểu học và các văn bản liên quan khác.
4. Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính
Thông qua kế hoạch cải cách hành chính trước toàn thể cán bộ công chức, viên chức và đưa toàn bộ các văn bản, các tài liệu liên quan đến công tác cải cách hành chính lên website nhà trường.
Tổ chức các buổi tìm hiểu các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác trong các buổi giáo dục pháp luật để nâng cao hiểu biết pháp luật, các quy định cho cán bộ công chức, viên chức.
Thường xuyên tuyên truyền để cán bộ công chức, viên chức nhận biết tầm quan trọng của cải cách hành chính trong sự nghiệp phát triển giáo dục, phát triển đất nước để tất cả cán bộ công chức, viên chức nghiêm chỉnh chấp hành chức trách, nhiệm vụ được giao.
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
1. Cải cách về thể chế
- Thực hiện tốt công tác rà soát, kiểm tra quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các quyết định hành chính.
- Thực hiện đúng các thủ tục ban hành văn bản và quản lý hồ sơ lưu trữ theo quy định.
2. Cải cách thủ tục hành chính
- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8 tháng 6 năm 2010; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP và các Quyết định của UBND tỉnh, UBND huyện về kiểm soát thủ tục hành chính, bước đầu đưa công tác kiểm soát thủ tục hành chính đi vào nề nếp.
- Xây dựng, triển khai và thực hiện nghiêm túc trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các Quy chế năm 2015 có liên quan đến nội dung thực hiện cải cách hành chính.
   - Thực hiện tốt Quy chế văn hóa công sở, xây dựng phong cách, thái độ ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính đối với nhân dân.
- Cập nhật kịp thời những văn bản chỉ đạo của cấp trên; thực hiện đúng theo Điều lệ trường tiểu học.
- Tiếp tục đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng hội họp, giảm thiểu các cuộc họp không cần thiết; báo cáo kịp thời cho lãnh đạo và xin ý kiến chỉ đạo xử lý, khắc phục những sai phạm.
- Tăng cường công tác tiếp dân để lắng nghe ý kiến nguyện vọng của nhân dân, cha mẹ học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh.
- Đơn giản hóa, cụ thể hóa thủ tục xin chuyển trường, nhập học; giải quyết ngay để phụ huynh không phải đi lại nhiều lần.
- Thực hiện trong cơ quan Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính (cho GV đọc, nghiên cứu và thực hiện).
3. Về cải cách, kiện toàn tổ chức, bộ máy nhà nước
- Tiếp tục phát huy tốt kỷ cương, kỷ luật trong nhà trường, xây dựng quy chế làm việc khoa học, cải tiến phương thức quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động dạy và học.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp cho tất cả các cán bộ công chức, viên chức, tạo điều kiện thuận lợi để tất cả cán bộ công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu giới thiệu chức danh tổ trưởng, tổ phó chuyên môn nghiêm túc để lựa chọn những cán bộ có năng lực chuyên môn giỏi, nhiệt tình, năng nổ cho các tổ chức, đoàn thể.
- Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa giáo dục để trường lớp ngày càng khang trang, sạch, đẹp.
4. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức
- Trong năm học, cán bộ quản lí có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ kế cận có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt.
- Thực hiện Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan hành chính nhà nước. Xây dựng phong cách, thái độ ứng xử của cán bộ, công chức về thái độ tôn trọng, lịch sự đối với nhân dân; vui vẻ, kiên trì giải thích; giải quyết đúng thời gian quy định khi hồ sơ đã đủ thủ tục quy định.
- Tiếp tục thực hiện Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về quy định chế độ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước trong thi hành nhiệm vụ nhất là trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại đơn vị.
5. Cải cách tài chính công
- Tiếp tục thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ.
 - Đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động tiết kiệm chống lãng phí, thực hành tiết kiệm gắn với Chỉ thị 03-CT/TW vế tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm xây dựng ý thức tự giác thực hiện tiết kiệm trong việc sử dụng tài sản công của đơn vị trong từng cán bộ, giáo viên, nhân viên.
- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức.
- Quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả tài sản trong nhà trường theo thẩm quyền.
6. Từng bước thực hiện hiện đại hóa nền hành chính
 - Tiếp tục thực hiện chương trình quản lý cán bộ PMIS, EMIS, V.EMIS cập nhật thông tin trên trang web của Phòng GD&ĐT; trang web của trường.
- Tiếp tục xây dựng và triển khai kế hoạch duy trì, giám sát việc ứng dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.
- Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.
7. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Phụ huynh, học sinh, nhân dân đến liên hệ công tác đều trực tiếp tại văn phòng sẽ được hướng dẫn cụ thể các thủ tục tiếp theo để đảm bảo công việc được giải quyết đơn giản, nhanh và đúng quy định của pháp luật.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Những ưu điểm
2. Tồn tại, hạn chế
3. Nguyên nhân
IV. KIẾN NGHỊ.
Không có.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD-ĐT (b/c);
- Chi bộ (b/c);
- Hiệu trưởng, PHT;
- Lưu: VT, HSCCHC.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Trần Huy Sơn
 
 
 

Tác giả bài viết: Trần Huy Sơn

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 2.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Các tin khác

  VĂN BẢN

Số: 02-KH/CBTTH

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ

Lượt xem:539 | lượt tải:70

Số 77-BC/CBTTH

Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

Lượt xem:554 | lượt tải:61

Số: 77- BC/TK

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018

Lượt xem:426 | lượt tải:61

Số: 75/BC-THTH

Báo cáo THNV tháng 11, Kế hoạch tháng 12/2017

Lượt xem:491 | lượt tải:59

Số: 66B/KH-THTH

KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018

Lượt xem:616 | lượt tải:68

Số: 66 /KH-THTH

KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018

Lượt xem:590 | lượt tải:68

Số: 61/KH-THTH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:534 | lượt tải:68

Số: 49/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm

Lượt xem:571 | lượt tải:64

VBT

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:447 | lượt tải:62

Số: 44/BC-THTH

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:514 | lượt tải:57

Số: 43/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Lượt xem:562 | lượt tải:67

Số: 83/BC-SKHK1

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lượt xem:555 | lượt tải:63

Số: 66/QĐ-THTH

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017

Lượt xem:488 | lượt tải:61

Số: 65/QĐ-THTH

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Lượt xem:466 | lượt tải:56

Số: 69/BC-THTH

Báo cáo sơ kết tháng 9, Kế hoạch tháng 10/2016

Lượt xem:517 | lượt tải:50

  XEM NHIỀU NHẤT

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây