Kế hoạch Kiểm định chất lượng năm học 2014-2015

Thứ bảy - 31/01/2015 14:57
Kế hoạch Kiểm định chất lượng năm học 2014-2015

PHÒNG GD&ĐT THẠCH HÀ

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
Số:    /KH-TĐG-THTH           Thạch Hội, ngày 25 tháng 11 năm 2014

KẾ HOẠCH
Tự đánh giá năm học 2014-2015
 
          I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI
         1. Xem xét, kiểm tra, đánh giá theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ GDĐT " Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên" để xác định thực trạng chất lượng, hiệu quả giáo dục, nhân lực, cơ sở vật chất, từ đó thực hiện các biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục của trường; để giải trình với các cơ quan chức năng, với xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục và để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
          2. Phạm vi tự đánh giá là toàn bộ các hoạt động của trường theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
          3. Yêu cầu
          a) Khách quan, trung thực;
          b) Công khai, minh bạch.
          II. NỘI DUNG
          1. Phân công hội đồng tự đánh giá
          a) Hội đồng tự đánh giá
TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
1.                                Trần Huy Sơn, Hiệu trưởng: Chủ tịch HĐ
2.                                Nguyễn Thị Hoài Nga, Phó hiệu trưởng: P.CTHĐ thường trực
3.                                Trần Hậu Hoàng, Phó hiệu trưởng: P.CTHĐ
4.                                Nguyễn Thị Thuận Lợi, Thư ký Hội đồng: Thư ký HĐ
5.                                Trần Thị Hương, Chủ tịch Công đoàn: Uỷ viên HĐ
6.                                Nguyễn Phi Đức, Tổ trưởng 4-5: Uỷ viên HĐ
7.                                Phan Thị Mỹ Dung, Tổng phụ trách: Uỷ viên HĐ
8.                                Trần Thị Mai, Tổ trưởng tổ VP: Uỷ viên HĐ
9.                                Bạch Thị Thơm, Kế toán: Uỷ viên HĐ
10.                            Nguyễn Thị Tâm, Tổ trưởng tổ 1: Uỷ viên HĐ
11.                            Hoàng Thị Từ, Giáo viên: Uỷ viên HĐ
12.                            Nguyễn Thị Bích Hương, Tổ trưởng tổ 2-3: Uỷ viên HĐ
13.                            Nguyễn Thị An, Giáo viên: Uỷ viên HĐ
14.                            Trương Thị Lan Hương, Giáo viên: Uỷ viên HĐ
15.                            Đặng Thị Anh, Giáo viên: Uỷ viên HĐ
16.                            Phan Thị Kim Oanh, Giáo viên: Uỷ viên HĐ
17.                            Nguyễn Thị Hoa, Cán bộ TV-TB: Uỷ viên HĐ
18.                            Nguyễn Văn Huề, Giáo viên: Uỷ viên HĐ
19.                            Vương Thị Như Nguyệt, Giáo viên: Uỷ viên HĐ
20.                            Trần Thị Thanh Nga, Giáo viên: Uỷ viên HĐ
21.                            Nguyễn Thị Hường, Giáo viên: Uỷ viên HĐ
22.                            Trần Thị Hoa, Giáo viên: Uỷ viên HĐ
23.                            Đậu Thị Ánh, Giáo viên: Uỷ viên HĐ
24.                            Nguyễn Thi Hoài, Giáo viên: Uỷ viên HĐ
25.                            Nguyễn Thị Thanh, Giáo viên: Uỷ viên HĐ
            b) Nhóm thư ký
TT Họ và tên Nhiệm vụ Phụ trách TC
1 Nguyễn Thị Thuận Lợi Nhóm trưởng Tổng hợp chung
2 Trần Thị Mai Thành viên Tổng  hợp tiêu chuẩn 1
3 Trần Thị Thanh Nga Thành viên Tổng  hợp tiêu chuẩn 2
4 Phan Thị Mỹ Dung Thành viên Tổng  hợp tiêu chuẩn 3
5 Đặng Thị Anh Thành viên Tổng  hợp tiêu chuẩn 4
6 Phan Thị Kim Oanh Thành viên Tổng  hợp tiêu chuẩn 5
          c) Các  nhóm công tác
          - Tiêu chuẩn 1 
TT Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ
1 Trần Huy Sơn Nhóm trưởng - Chỉ đạo đánh giá Tiêu chuẩn 1
2 Trần Thị Mai Thư ký - Viết báo cáo Tiêu chuẩn 1
3 Trần Hậu Hoàng Thành viên - Thu nhập thông tin, minh chứng, hoàn thành phiếu đánh giá tiêu chí thuộc Tiêu chuẩn 1
4 Nguyễn Thị Tâm Thành viên
5 Hoàng Thị Từ Thành viên 
            - Tiêu chuẩn 2
TT Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ
1 Trần Thị Hương Nhóm trưởng - Chỉ đạo đánh giá Tiêu chuẩn 2
2 Trần Thị Thanh Nga Thư ký - Viết báo cáo Tiêu chuẩn 2
3 Trần Thị Hoa Thành viên - Thu nhập thông tin, minh chứng, hoàn thành phiếu đánh giá tiêu chí thuộc Tiêu chuẩn 2
4 Nguyễn Thị Hường Thành viên
5 Nguyễn Thị Thanh Thành viên
            - Tiêu chuẩn 3 
TT Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ
1 Nguyễn Thị Bích Hương Nhóm trưởng - Chỉ đạo đánh giá Tiêu chuẩn 3
2 Phan Thị Mỹ Dung Thư ký - Viết báo cáo Tiêu chuẩn 3
3 Nguyễn Thị An Thành viên - Thu nhập thông tin, minh chứng, hoàn thành phiếu đánh giá tiêu chí thuộc Tiêu chuẩn 3
4 Vương Thị Như Nguyệt Thành viên
5 Đậu Thị Ánh Thành viên
           
            - Tiêu chuẩn 4 
TT Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ
1 Trương Thị Lan Hương Nhóm trưởng - Chỉ đạo đánh giá Tiêu chuẩn 4
2 Đặng Thị Anh Thư ký Thư ký
3 Nguyễn Văn Huề Thành viên Thành viên
4 Nguyễn Thị Hoa Thành viên Thành viên
         
          - Tiêu chuẩn 5
TT Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ
1  Nguyễn Thị Hoài Nga Nhóm trưởng - Chỉ đạo đánh giá Tiêu chuẩn 5
2 Phan Thị Kim Oanh Thư ký - Viết báo cáo Tiêu chuẩn 5
3 Nguyễn Phi Đức Thành viên - Thu nhập thông tin, minh chứng, hoàn thành phiếu đánh giá tiêu chí
thuộc Tiêu chuẩn 5
4 Bạch Thị Thơm Thành viên
5 Nguyễn Thị Hoài Thành viên
          2. Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá
          a) Thời gian: tháng 12 năm 2014
          b) Thành phần: BGH và Hội đồng tự đánh giá
          c) Nội dung: Thông tư 42/2012/TT-BGDĐT và Công văn 8987/CV-BGD ĐT.
          3. Dự kiến các thông tin minh chứng cần thu thập như sau
Tiêu chuẩn Tiêu chí Các hoạt động cần huy động nguồn lực Thời điểm huy động Ghi chú
1 1,2,3,4,
5,6,7
-Bộ phận văn phòng, BGH, các tổ chức đoàn thể cung cấp hồ sơ các tổ chức trong nhà trường và thu thập thông tin  về các hoạt động của các tổ chức đó.
-Nhóm 1 thu thập, xây dựng các tiêu chí của tiêu chuẩn theo sự phân công.
Tháng
12/2014-
01/2015
 
2 1,2,3,
4,5
- Bộ phận văn phòng, BGH cung cấp hồ sơ CB-GV-CNV, hồ sơ HS, sổ đăng bộ đối chiếu với hiệu quả công tác của CB-GV-CNV thông qua phiếu đánh giá công chức.
- Nhóm 2 thu thập, xây dựng các tiêu chí của tiêu chuẩn theo sự phân công….
Tháng
12/2014-
02/2015
 
3 1,2,3,4
5,6
- Nhân viên kế toán,  thiết bị, thư viện, HT cung cấp hồ sơ và báo cáo số liệu có trong tiêu chuẩn 3.
- Nhóm 3 thu thập, xây dựng các tiêu chí của tiêu chuẩn theo sự phân công.
Tháng
12/2014-
02/2015
 
4 1,2,3 - Ban đại diện cha mẹ HS, GVCN, hồ sơ chủ nhiệm, các văn bản tham mưu với cấp uỷ đảng, chính quyền.
- Nhóm 4 thu thập, xây dựng các tiêu chí của tiêu chuẩn theo sự phân công….
Tháng
12/2014-
02/2015
 
5 1,2,3,4,
5,6,7
-Văn thư, Phó HT, TPT, y tế trường học cung cấp hồ sơ thực tế  kết quả giáo dục HS, kết quả hoạt động xã hội, hoạt động GDNGLL.
-Nhóm 5 thu thập, xây dựng các tiêu chí của tiêu chuẩn theo sự phân công.
Tháng
12/2014-
05/2015
 
          4. Dự kiến các thông tin, minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí
          Các nhóm công tác căn cứ Thông tư 42/TT-BGD-ĐT
Tiêu chuẩn, tiêu chí Dự kiến các thông tin, minh chứng
cần thu thập
Nơi thu thập Nhóm công tác chuyên trách, CN thu thập Thời gian thu thập Dự kiến chi phí thu thập TT, MC Ghi chú  
 Tiêu chuẩn 1:  Tổ chức và quản lý nhà trường  
1. Cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường theo quy định của Điều lệ trường tiểu học  
a) Có HT, PHT và các hội đồng (hội đồng trường đối với trường công lập, hội đồng quản trị đối với trường tư thục, hội đồng thi đua khen thưởng và các hội đồng tư vấn khác); - QĐ bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó HT;
- Các QĐ thành lập Hội đồng trường; Hội đồng thi đua khen thưởng; Hội đồng tư vấn; Hội đồng kỷ luật (nếu có);
- Biên bản đại hội;
- Các thông tin, MC khác liên quan đến chỉ số (nếu có).
Văn thư ,qua hồ sơ cán bộ ,các văn bản lưu trữ Nhóm 1: Trần Huy Sơn Tháng 1 đến tháng 2 Không    
b) Có tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên TPHCM, Sao Nhi đồng  và các tổ chức xã hội khác; - QĐ thành lập Chi bộ đảng; Công đoàn; Chi đoàn; Đội thiếu niên; Sao Nhi đồng; các tổ chức xã hội khác (hoặc nghị quyết, biên bản đại hội, chuẩn y công nhận; báo cáo công tác...);
-  Các minh chứng khác (nếu có).
Chi ủy,BCH CĐ, Chi đoàn,TPTĐội; văn thư Nhóm 1: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
c) Có các tổ chuyên môn và tổ văn phòng.
 
- QĐ về việc thành lập các tổ CM,VP; QĐ bổ nhiệm TT tổ CM và TTVP;
- Báo cáo của tổ CM,VPhòng;
- Sổ ghi nghị quyết họp tổ;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Văn thư, T Nhóm 1: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
2. Lớp học, số học sinh, điểm trường theo quy định của Điều lệ trường tiểu học.  
a) Lớp học được tổ chức theo quy định; - Bản tổng hợp thông tin về các lớp theo từng năm học (họ và tên giáo viên chủ nhiệm, họ và tên lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ phó);
- Biên bản họp bầu lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng của các lớp hoặc văn bản của giáo viên chủ nhiệm lớp chỉ định lớp trưởng, lớp phó luân phiên hằng tháng;
- Sổ chủ nhiệm;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Hiệu trưởng, Văn thư Nhóm 1: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
b) Số học sinh trong một lớp theo quy định;
 
- Bản tổng hợp thông tin về các lớp trong nhà trường theo từng năm học (tên giáo viên chủ nhiệm, sĩ số học sinh, họ tên lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ phó);
- Sổ theo dõi chất lượng giáo dục;
- Các minh chứng khác (nếu có).
 
Hiệu trưởng, Văn thư Nhóm 1: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
c) Địa điểm đặt trường, điểm trường theo quy định.  
- Giấy chứng nhận quyền SD đất hoặc QĐ giao đất để xây dựng trường, điểm trường của cấp có thẩm quyền;
- BB bàn giao CSVC giữa nhà trường với các cơ quan hoặc với địa phương;
- Kế hoạch phát triển của nhà trường được Phòng GDĐT phê duyệt;
- Các minh chứng khác (nếu có).
 
Văn thư   Tháng 1 đến tháng 2 Không    
3. Cơ cấu tổ chức và việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng theo quy định tại Điều lệ trường  TH.  
a) Có cơ cấu tổ chức theo quy định; - Quyết định về việc bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn và tổ văn phòng;
- Danh sách CB, GV, NV của các tổ CM,VP
- Các báo cáo của nhà trường hằng năm có nội dung về cơ cấu tổ chức;
- Các minh chứng khác (nếu có).
BGH; văn thư Nhóm 1: Tháng 1 đến tháng 2 Không  
b) Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ theo tuần, tháng, học kỳ, năm học và thực hiện sinh hoạt tổ theo quy định; - Kế hoạch hoạt động của tổ theo tuần, tháng, năm học;
- Sinh hoạt định kỳ hai tuần một lần và các sinh hoạt khác khi có nhu cầu của công việc.
Các tổ trưởng, văn thư Nhóm 1: Tháng 1 đến tháng 2 Không  
c) Thực hiện các nhiệm vụ của tổ theo quy định.  
- KH hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học;
- Sổ thực hiện bồi d­ưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả giảng dạy, giáo dục và  QL sử dụng sách, thiết bị của các thành viên trong tổ theoKHcủa nhà trường;
- Sổ ghi nội dung sinh hoạt của tổ;
- Biên bản đánh giá, xếp loại viên chức của tổ;
- BB sinh hoạt định kỳ và đột xuất của tổ;
- Biên bản của các đoàn thanh tra, kiểm tra về công tác lưu trữ của nhà trường;
- Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá hoạt động của các tổ;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Các tổ trưởng,văn thư Nhóm 1:   Không  
4. Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý giáo dục các cấp; đảm bảo Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà  trường.  
a) Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng, chấp hành sự quản lý hành chính của chính quyền địa phương, sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan quản lý giáo dục; - Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá việc chấp hành sự chỉ đạo, quản lý của các cấp của nhà trường;
- Báo cáo, nghị quyết của tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan quản lý giáo dục hằng năm có nội dung đánh giá việc chấp hành của nhà trường;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Chi ủy, BGH, văn thư Nhóm 1: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
b) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo quy định; - Sổ theo dõi công văn đi của nhà trường;
- Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá việc thực hiện chế độ báo cáo;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Văn thư Nhóm 1: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
c) Đảm bảo Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường. - Các báo cáo của nhà trường hằng năm có nội dung đánh giá kết quả thực hiện Quy chế;
- BC của ban thanh tra nhân dân hằng năm;
- Báo cáo của công đoàn nhà trường có nội dung đánh giá việc thực hiện Quy chế;
- Các minh chứng khác (nếu có)
BGH, văn thư Nhóm 1:
 
Tháng 1 đến tháng 2      
5. Quản lý hành chính, thực hiện các phong trào thi đua theo quy định.  
a) Có đủ hồ sơ phục vụ hoạt động giáo dục của nhà trường theo quy định của Điều lệ trường tiểu học; - Danh mục hệ thống hồ sơ, sổ sách của nhà trường;
- Hồ sơ của nhà trường;
- Biên bản (hoặc kết luận, thông báo) các cấp có thẩm quyền về việc kiểm tra hệ thống hồ sơ, sổ sách;
- Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá về hệ thống hồ sơ, sổ sách;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Văn thư, Giáo viên Nhóm 1: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
b) Lưu trữ đầy đủ, khoa học hồ sơ, văn bản theo quy định của Luật Lưu trữ;  
- Các loại sổ, văn bản, tài liệu theo quy định;
- Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá công tác lưu trữ, bảo quản hồ sơ, văn bản;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Văn thư, Nhóm 1: Tháng 1 đến tháng 2      
c) Thực hiện các cuộc vận động, tổ chức và duy trì phong trào thi đua theo hướng dẫn của ngành và quy định của Nhà nước. - Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá việc thực hiện các cuộc vận động, tổ chức và duy trì phong trào thi đua;
- Nghị quyết của hội đồng thi đua, khen thưởng;
- Các hình thức khen thưởng của cấp có thẩm quyền về thành tích thực hiện các cuộc vận động, tổ chức và duy trì phong trào thi đua nhà trường;
- Các minh chứng khác (nếu có)
 
BCĐ các cuộc vận động , văn thư Nhóm 1: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
6. Quản lý các hoạt động giáo dục, quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và quản lý tài chính, đất đai, cơ sở vật chất theo quy định.  
a) Thực hiện nhiệm vụ quản lý các hoạt động giáo dục và quản lý học sinh theo quy định của Điều lệ trường tiểu học; - Kế hoạch năm học;
- Hồ sơ phục vụ hoạt động giáo dục trong trư­ờng;
- Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá công tác quản lý của nhà trường;
- Kết quả hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp hằng năm;
- Các minh chứng khác (nếu có).
 
BGH, Giáo viên Nhóm 1:
 
Tháng 1 đến tháng 2 Không    
b) Thực hiện tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Điều lệ trường tiểu học và các quy định khác của pháp luật; - Hồ sơ tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ;
- Hồ sơ quản lý nhân sự;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Hiệu trưởng, Văn thư Nhóm 1:
 
Tháng 1 đến tháng 2 Không    
c) Quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính, đất đai, cơ sở vật chất để phục vụ các hoạt động giáo dục. - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
- Sổ quản lý tài sản, tài chính;
- Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá việc quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính, đất đai, cơ sở vật chất để phục vụ các hoạt động giáo dục;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Ban tài vụ, Văn thư Nhóm1: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
7. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho học sinh và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; phòng chống bạo lực học đường, phòng chống dịch bệnh, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, các tệ nạn xã hội trong trường.  
a) Có phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tai nạn thương tích, cháy nổ, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng tránh các tệ nạn xã hội của nhà trường; - Phương án của nhà trường về đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tai nạn thương tích, cháy nổ,  phòng tránh các hiểm họa thiên tai, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng tránh các tệ nạn xã hội;
- Các báo cáo của nhà trường có nội đánh giá công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tai nạn thương tích, cháy nổ,  phòng tránh các hiểm họa thiên tai, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng tránh các tệ nạn xã hội trong nhà trường;
- Văn bản phối hợp giữa nhà trường với cơ quan công an và cơ quan y tế về phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống TNTT, cháy nổ,  phòng tránh các hiểm họa thiên tai, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc TP, phòng tránh các tệ nạn xã hội (các bản danh sách ký cam kết thực hiện);
- Các minh chứng khác (nếu có).
 
 Văn thư,
Y tế học đường, Phụ trách CTĐ,  Giáo viên được phân công
Nhóm 1: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
b) Đảm bảo an toàn cho học sinh và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường; - Phương án đảm bảo an toàn cho HS; CB-GV-NV nhà trường;
- Báo cáo tổng kết hằng năm của cơ quan công an, chính quyền địa phương đánh giá việc bảo đảm an toàn cho học sinh và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên;
- Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá việc đảm bảo an toàn cho HS, CB-GV-NV trong nhà trường;
- Các hình thức khen thưởng của cấp trên về thành tích đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của nhà trường;
- Các minh chứng khác (nếu có)
 
Phó hiệu trưởng ; TPT Nhóm 1: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
c) Không có hiện tượng kỳ thị, vi phạm về giới, bạo lực trong nhà trường. - Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá nhà trường không có hiện tượng kỳ thị, vi phạm về giới, bạo lực;
- Các hình thức khen thưởng của các cấp về thành tích bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của nhà trường;
- Các minh chứng kh
ác (nếu có )
  Nhóm 1: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
 Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh  
1. Năng lực của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong quá trình triển khai các hoạt động giáo dục.  
a) Hiệu trưởng có số năm dạy học từ 4 năm trở lên, phó hiệu trưởng từ 2 năm trở lên (không kể thời gian tập sự); - Hồ sơ cán bộ công chức của hiệu trưởng và phó hiệu trưởng;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Văn thư Nhóm 2: Trần Thị Hương Tháng 1 đến tháng 2 Không    
b) Được đánh giá hằng năm đạt từ loại khá trở lên theo Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học; - Kết quả ĐG, XL hiệu trưởng, phó hiệu trưởng hằng năm;
- Các hình thức khen thưởng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Hiệu trưởng, PHT, Văn thư Nhóm 2:   Không    
c) Được bồi dưỡng, tập huấn về chính trị và quản lý giáo dục theo quy định. - Chứng chỉ hoặc chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng, tập huấn về chính trị và quản lý giáo dục;
- Văn bản triệu tập hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tham dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn;
- Kết quả học tập tại các lớp bồi dưỡng, tập huấn;
- Các minh chứng khác (nếu có).
  Nhóm 2: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
2. Số lượng, trình độ đào tạo của giáo viên theo quy định của Điều lệ trường tiểu học.  
a) Số lượng và cơ cấu giáo viên đảm bảo để dạy các môn học bắt buộc theo quy định; - Danh sách giáo viên của trường hằng năm;
- Bảng phân công giáo viên giảng dạy hằng năm;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Phó hiệu trưởng; Văn thư Nhóm 2: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
b) Giáo viên dạy các môn: thể dục, âm nhạc, mỹ thuật, ngoại ngữ, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội TNTP HCM đảm bảo quy định; - Văn bằng, chứng chỉ của giáo viên dạy các môn: thể dục, âm nhạc, mỹ thuật, ngoại ngữ;
- Văn bản phân công giáo viên làm tổng phụ trách đội;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Phó hiệu trưởng ; Văn thư Nhóm 2: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
c) Giáo viên đạt trình độ chuẩn 100%, trong đó trên chuẩn 20% trở lên đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và 40% trở lên đối với các vùng khác. - Hồ sơ quản lý nhân sự của nhà trường;
- Danh sách giáo viên của trường có thông tin về trình độ đào tạo (hiệu trưởng ký tên, đóng dấu);
- Kết quả KTvăn bằng chứng chỉ của nhà trường hoặc của cơ quan quản lý cấp trên;
- Văn bằng đào tạo của giáo viên;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Phó hiệu trưởng ; Văn thư
 
HS cán bộ, công chức, viên chức
Nhóm 2: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
3. Kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên và việc đảm bảo các quyền của giáo viên.  
a) Xếp loại chung cuối năm học của giáo viên đạt 100% từ loại trung bình trở lên, trong đó có ít nhất 50% xếp loại khá trở lên theo Quy định về Chuẩn nghề nghiệp GVTH; - Biên bản, bảng xếp loại về đánh giá, xếp loại giáo viên hằng năm theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học;
- Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên hằng năm;
- Các báo cáo của nhà trường hằng năm có số liệu về đánh giá xếp loại giáo viên;
- Các minh chứng khác (nếu có).      
Hiệu trưởng; Văn thư Nhóm 2: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
b) Số lượng giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) trở lên đạt ít nhất 5%; - Văn bản thông báo của các cấp về kết quả thi GVG dạy giỏi;
- Danh sách giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên hằng năm;
- Giấy chứng nhận, bằng khen của các cấp đối với giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Hiệu trưởng ; Văn thư; Giáo viên Nhóm 2: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
c) Giáo viên được đảm bảo các quyền theo quy định của Điều lệ trường tiểu học và của pháp luật. - Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá việc đảm bảo các quyền của giáo viên theo quy định của Điều lệ trường tiểu học và của pháp luật;
- Báo cáo tổng kết công tác của Công đoàn nhà trường hằng năm;
- Báo cáo tại hội nghị CB,CC hằng năm;
- Các minh chứng khác (nếu có).  
Chủ tịch công đoàn, Hiệu trưởng Nhóm 2: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
4. Số lượng, chất lượng và việc đảm bảo các chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhân viên của nhà trường.
 
 
a) Số lượng nhân viên đảm bảo quy định; - Danh sách viên chức làm công tác thư viện, thiết bị, kế toán, thủ quỹ, y tế trường học và các nhân viên khác của nhà trường hằng năm;
- Quyết định điều động viên chức làm công tác thư viện, thiết bị, kế toán, thủ quỹ, y tế trường học và các nhân viên khác của cấp có thẩm quyền;
- Các báo cáo của nhà trường có nội dung thống kê số lượng nhân viên;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Hiệu trưởng, văn thư Nhóm 2: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
b) Nhân viên kế toán, văn thư, y tế, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị dạy học có trình độ trung cấp trở lên theo đúng chuyên môn; các nhân viên khác được bồi dưỡng về nghiệp vụ theo vị trí công việc; - Hồ sơ quản lý nhân sự của nhà trường;
- Danh sách nhân viên của trường có thông tin về trình độ đào tạo;
- Văn bằng đào tạo của nhân viên;
- Giấy chứng nhận, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ theo vị trí công việc của các nhân viên;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Văn thư Nhóm 2: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
c) Nhân viên thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và được đảm bảo các chế độ, chính sách theo quy định. - Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ được giao của nhân viên và việc đảm bảo các chế độ, chính sách theo quy định đối với nhân viên của nhà trường;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Hiệu trưởng, văn thư Nhóm 2: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
5. Học sinh của nhà trường đáp ứng yêu cầu theo quy định của Điều lệ trường tiểu học và của pháp luật.  
a) Đảm bảo quy định về tuổi học sinh; - Danh sách học sinh các lớp học trong trường hằng năm có thông tin về năm sinh;
- Sổ gọi tên và ghi điểm;
- Sổ đăng bộ;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Phó hiệu trưởng; văn thư Nhóm 2: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
b) Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của học sinh và quy định về các hành vi học sinh không được làm; - Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại hạnh kiểm của học sinh các lớp hằng năm;
- Các báo cáo của nhà trường hằng năm có nội dung đánh giá việc học sinh thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của học sinh và thực hiện quy định về các hành vi học sinh không được làm;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Phó hiệu trưởng; văn thư; giáo viên chủ nhiệm Nhóm 2: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
c) Được đảm bảo các quyền theo quy định - Các báo cáo của nhà trường hằng năm có nội dung đánh giá việc học sinh được đảm bảo các quyền theo quy định;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Giáo viên chủ nhiệm . học sinh ,phụ huynh Nhóm 2: Tháng 1 đến tháng 2      
 
 
Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học
 
1. Khuôn viên, cổng trường, biển trường, tường hoặc hàng rào bảo vệ, sân chơi, bãi tập theo quy định của Điều lệ trường tiểu học.  
a) Diện tích khuôn viên và các yêu cầu về xanh, sạch, đẹp, thoáng mát đảm bảo quy định; - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhà trường;
- Sơ đồ tổng thể và từng khu của nhà trường;
- Ảnh chụp khuôn viên của nhà trường (nếu có);
- Các minh chứng khác (nếu có).
KT, Văn thư
 
Nhóm 3: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
b) Có cổng, biển tên trường, tường hoặc hàng rào bao quanh theo quy định; - Sơ đồ tổng thể và từng khu của nhà trường;
- Hình ảnh (nếu có);
- Các minh chứng khác (nếu có).
Tại hiện trường Nhóm 3: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
c) Có sân chơi, bãi tập theo quy định - Sơ đồ tổng thể và từng khu của nhà trường;
- Danh mục các thiết bị luyện tập TDTT;
- Hình ảnh (nếu có);
- Các minh chứng khác (nếu có).
Tại hiện trường Nhóm 3: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
2. Phòng học, bảng, bàn ghế cho giáo viên, học sinh.  
a) Số lượng, quy cách, chất lượng và thiết bị của phòng học đảm bảo quy định của Điều lệ trường tiểu học; - Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá về phòng học, bảng, bàn ghế cho giáo viên, học sinh đảm bảo quy định;
- Hình ảnh (nếu có);
- Sổ quản lý tài sản, thiết bị giáo dục;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Trên các lớp học Nhóm 3: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
b) Kích thước, vật liệu, kết cấu, kiểu dáng, màu sắc của bàn ghế học sinh đảm bảo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế; - Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá về phòng học, bảng, bàn ghế cho giáo viên, học sinh của nhà trường đảm bảo quy định;
- Hình ảnh (nếu có);
- Sổ quản lý tài sản;
- Các minh chứng khác(nếu có).
Trên các lớp học Nhóm 3: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
c) Kích thước, màu sắc, cách treo của bảng trong lớp học đảm bảo quy định về vệ sinh trường học của Bộ Y tế. - Sơ đồ phòng học;
- Hình ảnh (nếu có);
- Các minh chứng khác (nếu có).
 
Trên các lớp học, nhân viên ytế Nhóm 3: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
3. Khối phòng, trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác quản lý, dạy và học theo quy định của Điều lệ trường tiểu học.  
a) Khối phòng phục vụ học tập, khối phòng hành chính quản trị, khu nhà ăn, nhà nghỉ (nếu có) đảm bảo quy định; - Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường;
- Sơ đồ từng khu (khối phòng phục vụ học tập, khối phòng hành chính quản trị, khu nhà ăn, nhà nghỉ); 
- Hình ảnh (nếu có);
- Biên bản kiểm kê tài sản của nhà trường hằng năm;
- Các minh chứng khác (nếu có)
Văn thư (xem sơ đồ),kiểm tra tại các phòng Nhóm 3: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
b) Có trang thiết bị y tế tối thiểu và tủ thuốc với các loại thuốc thiết yếu đảm bảo quy định; - Danh mục thiết bị y tế;
- Danh mục các loại thuốc thiết yếu;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Nhân viên y tế Nhóm 3: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
c) Có các loại máy văn phòng (máy tính, máy in) phục vụ công tác quản lý và giảng dạy, máy tính nối mạng internet phục vụ các hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu.  - Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá các loại máy văn phòng, internet đáp ứng yêu cầu công tác quản lý và các hoạt động giáo dục;
- Sổ quản lý tài sản, thiết bị giáo dục;
- Hợp đồng và hóa đơn thanh toán tiền dịch vụ internet;
- Các minh chứng khác (nếu
Hiệu trưởng, văn thư Nhóm 3: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
4. Công trình vệ sinh, nhà để xe, hệ thống nước sạch, hệ thống thoát nước, thu gom rác đáp ứng yêu cầu của hoạt động giáo dục.  
a) Có công trình vệ sinh riêng cho CB-GV-NV,HS, riêng cho nam và nữ, thuận lợi cho học sinh khuyết tật (nếu có), vị trí phù hợp với cảnh quan trường học, AT, thuận tiện, sạch sẽ; - Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường;
- Sơ đồ khu nhà vệ sinh của nhà trường;
- Các minh chứng khác (nếu có).
 
Văn thư (sơ đồ),
Hiện trường
Nhóm 3: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
b) Có nhà để xe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh;  - Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường;
- Sơ đồ tổng thể nhà trường;
- Hình ảnh (nếu có);
- Các minh chứng khác (nếu có).
Văn thư (sơ đồ),
Hiện trường
Nhóm 3: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
c) Có nguồn nước sạch đáp ứng nhu cầu sử dụng của CB-GV-NV và HS; hệ thống thoát nước, thu gom rác đảm bảo yêu cầu. - Sơ đồ tổng thể của nhà trường;
- Hồ sơ thiết kế xây dựng nhà trường;
- Chứng nhận có nguồn nước sạch của ngành y tế;
- Các minh chứng khác (nếu có)
Văn thư (sơ đồ),
Hiện trường
Nhóm 3: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
5. Thư viện đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.  
a) Thư viện đạt tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông theo quy định của Bộ GD&ĐT; - QĐ của cấp có thẩm quyền công nhận thư viện nhà trường đạt tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông của Bộ GDĐT.
- Các minh chứng khác (nếu có).
Nhân viên thư viện Nhóm 3: Tháng 1 đến tháng 3 Không    
b) Hoạt động của thư viện đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, dạy học của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; - Nội quy thư viện;
- Danh mục các loại sách, báo, tài liệu;
- Sổ theo dõi việc cho mượn sách (số lượt CB-GV-NV và HS muợn tài liệu, đọc các tài liệu trong thư viện);
- Các minh chứng khác (nếu có).
Nhân viên thư viện Nhóm 3: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
c) Bổ sung sách, báo và tài liệu tham khảo hằng năm. - Danh mục sách báo, tài liệu được bổ sung cho thư viện nhà trường hằng năm;
- Hoá đơn mua sách báo hoặc phiếu xuất, nhập kho;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Nhân viên thư viện Nhóm 3: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
6. Thiết bị dạy học, đồ dùng dạy học và hiệu quả sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học.  
a) Thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ giảng dạy và học tập đảm bảo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;  - Danh mục thiết bị dạy học của nhà trường;
- Biên bản kiểm kê tài sản hằng năm;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Nhân viên thư viện Nhóm 3: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
b) Việc sử dụng thiết bị dạy học trong các giờ lên lớp và tự làm một số đồ dùng dạy học của giáo viên đảm bảo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Sổ dự giờ, biên bản kiểm tra, đánh giá hiệu quả giảng dạy, giáo dục, quản lý sử dụng sách, thiết bị,... của ban giám hiệu và tổ trưởng đối với giáo viên;
- Sổ đăng ký mượn đồ dùng dạy học;
- Danh mục đồ dùng dạy học do giáo viên tự làm hằng năm;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Phó Hiệu trưởng Nhóm 3: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
c) Kiểm kê, sửa chữa, nâng cấp, bổ sung đồ dùng và thiết bị dạy học hằng năm - Kế hoạch hằng năm của nhà trường về việc sửa chữa, nâng cấp, bổ sung đồ dùng và thiết bị dạy học;
- Sổ sách, chứng từ chi cho sửa chữa, nâng cấp, mua đồ dùng và thiết bị DH hằng năm;
- Các minh chứng khác (nếu có)..
Văn thư thư viện , phó hiệu trưởng Nhóm 3: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội  
1. Tổ chức và hiệu quả hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.  
a) Ban đại diện cha mẹ học sinh có tổ chức, nhiệm vụ, quyền, trách nhiệm và hoạt động theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;  - Danh sách Ban đại diện cha mẹ học sinh của mỗi lớp và của nhà trường hằng năm;
- Kế hoạch hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh;
- Báo cáo về hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh;
- Biên bản các cuộc họp cha mẹ học sinh;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Văn thư;
Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng
Nhóm 4:  Tháng 1 đến tháng 2 Không    
b) Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động; - Các báo cáo của nhà trường hằng năm có nội dung đánh giá việc nhà trường tạo điều kiện để Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Văn thư;
Hiệu trưởng
Nhóm 4:  Tháng 1 đến tháng 2 Không    
c) Tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất giữa nhà trường với cha mẹ học sinh, Ban đại diện CMHS để tiếp thu ý kiến về công tác quản lý của nhà trường, các biện pháp giáo dục HS, giải quyết các kiến nghị của CMHS, góp ý kiến cho hoạt động của Ban ĐDCMHS  - Kế hoạch, chương trình tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất giữa nhà trường với cha mẹ học sinh;
- Biên bản các cuộc họp định kỳ và đột xuất giữa nhà trường với cha mẹ học sinh;
- Các báo cáo của nhà trường có nội dung  hằng năm của nhà trường có nội dung đánh giá về các cuộc họp giữa nhà trường với Ban đại diện cha mẹ học sinh;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Văn thư;
Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng
Nhóm 4:  Tháng 1 đến tháng 2 Không    
2. Nhà trường chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở địa phương để huy động nguồn lực xây dựng nhà trường và môi trường giáo dục.  
a) Chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về kế hoạch và các biện pháp cụ thể để phát triển nhà trường; -Văn bản của nhà trường tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về kế hoạch và các biện pháp cụ thể để phát triển;
- Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá công tác tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về kế hoạch và các biện pháp cụ thể để phát triển;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Văn thư;
Hiệu trưởng
Nhóm 4:  Tháng 1 đến tháng 2 Không    
b) Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân của địa phương để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh;  - Các văn bản ghi nhớ giữa nhà trường với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân của địa phương về việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trong trường và ở địa phương;
- Văn bản của nhà trường hoặc của các tổ chức, đoàn thể có nội dung phối hợp để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trong trường và ở địa phương;
- Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá sự PHợp giữa NTrường với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân của Đ phương;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Văn thư;
Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng
Nhóm 4:  Tháng 1 đến tháng 2 Không    
c) Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tự nguyện, theo quy định của các tổ chức, cá nhân để xây dựng cơ sở vật chất; tăng thêm phương tiện, thiết bị dạy học; khen thưởng HSG, HScó thành tích XS khác và hỗ trợ HS có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật. - Báo cáo của nhà trường hoặc của các tổ chức, đoàn thể có nội dung đánh giá việc huy động nguồn kinh phí tự nguyện, theo quy định của các tổ chức, cá nhân để khen thưởng học sinh học giỏi, hỗ trợ học sinh nghèo;
- Danh sách các tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí để khen thưởng học sinh học giỏi, hỗ trợ học sinh nghèo;
- Sổ sách, chứng từ tài chính;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Văn thư;
Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng
Nhóm 4:  Tháng 1 đến tháng 2 Không    
3. Nhà trường phối hợp với các tổ chức đoàn thể của địa phương, huy động sự tham gia của cộng đồng để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc cho học sinh và thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục.  
a) Phối hợp hiệu quả với các tổ chức, đoàn thể để giáo dục học sinh về truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc; - Kế hoạch thực hiện chương trình, nội dung giáo dục học sinh về truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc;
- Báo cáo của nhà trường hoặc của các tổ chức, đoàn thể có nội dung đánh giá việc phối hợp với các tổ chức, đoàn thể ở địa phương để giáo dục HS về truyền thống lịch sử, VH dân tộc;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Tổng phụ trách Đội , GV chủ nhiệm ; Văn thư Nhóm 4:  Tháng 1 đến tháng 2 Không    
b) Chăm sóc di tích lịch sử, cách mạng, công trình văn hóa; chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với nước, Mẹ Việt Nam anh hùng ở địa phương;  - Kế hoạch thực hiện việc chăm sóc di tích lịch sử, cách mạng, công trình văn hóa; chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với nước, Mẹ Việt Nam anh hùng ở địa phương;
- Báo cáo của nhà trường hoặc của các tổ chức, đoàn thể có nội dung đánh giá việc thực hiện việc chăm sóc di tích lịch sử, cách mạng, công trình văn hóa; chăm sóc gia đình TB,LS, gia đình có công với nước, Mẹ Việt Nam AHùng ở địa phương;
- Hình ảnh (nếu có);
- Các minh chứng khác (nếu có).
Tổng phụ trách Đội , GV chủ nhiệm ; Văn thư Nhóm 4:  Tháng 1 đến tháng 2 Không    
c) Tuyên truyền để tăng thêm sự hiểu biết trong cộng đồng về nội dung, phương pháp và cách đánh giá học sinh tiểu học, tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia thực hiện mục tiêu và kế hoạch giáo dục.  - Báo cáo của nhà trường, Đoàn, Đội, Công đoàn trường có nội dung đánh giá về công tác tuyên truyền của Ntrường với cộng đồng;
- Hình ảnh (nếu có);
- Các minh chứng khác (nếu có).
Phó Hiệu trưởng; GV chủ nhiệm Nhóm 4:  Tháng 1 đến tháng 2 Không    
Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục  
1. Thực hiện chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định về chuyên môn của cơ quan quản lý giáo dục địa phương.  
a) Có kế hoạch hoạt động chuyên môn từng năm học, học kỳ, tháng, tuần; - Kế hoạch hoạt động chuyên môn theo từng năm học, học kỳ, tháng, tuần;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Phó Hiệu trưởng ; văn thư Nhóm 5: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
b) Dạy đủ các môn học, đúng chương trình, kế hoạch, đảm bảo yêu cầu của chuẩn kiến thức, kỹ năng, lựa chọn nội dung, thời lượng, phương pháp, hình thức phù hợp với từng đối tượng HS, đáp ứng khả năng nhận thức và yêu cầu phát triển bền vững trong điều kiện thực tế của địa phương; - Kết luận của đoàn thanh tra cấp trên về việc thực hiện chương trình giáo dục của nhà trường;
- Thời khoá biểu, lịch công tác tháng;
- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường ;
- Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá việc dạy đủ các môn học, đúng chương trình, kế hoạch, đảm bảo yêu cầu của chuẩn KT,KN, lựa chọn nội dung, thời lượng, phương pháp, hình thức phù hợp với từng đối tượng học sinh, đáp ứng khả năng nhận thức và yêu cầu phát triển bền vững trong điều kiện thực tế của địa phương;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Phó Hiệu trưởng ; văn thư; giáo viên Nhóm 5: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
c) Thực hiện bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.  - Kế hoạch thực hiện BDHSG, phụ đạo học sinh yếu;
- Thời khoá biểu bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Văn Thư, Phó hiệu trưởng ; Giáo viên Nhóm 5: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
2. Các hoạt động ngoài giờ lên lớp của nhà trường.  
a) Có chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp hằng năm; - Chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL của nhà trường;
- Kết luận của đoàn thanh tra cấp trên có nội dung về việc thực hiện chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp của nhà trường;
- Thời khoá biểu, lịch công tác tháng;
- Kế hoạch tổ chức các hoạt động NGLL;
- Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá việc thực hiện chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Văn Thư, Phó hiệu trưởng ; Giáo viên Nhóm 5: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
b) Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo kế hoạch với các hình thức đa dạng, phong phú và phù hợp với lứa tuổi HS; - Kế hoạch tổ chức các hoạt động NGLL;
- Lịch công tác tháng;
- Hình ảnh (nếu có);
- Các minh chứng khác (nếu có).
Phó hiệu trưởng ; Giáo viên Nhóm 5: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
c) Phân công, huy động giáo viên, nhân viên tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp. - Văn bản phân công, huy động giáo viên, nhân viên tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp;
- Lịch công tác tháng;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Phó hiệu trưởng ; Văn Thư, Nhóm 5: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
3. Tham gia thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi của địa phương.  
a) Tham gia thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, ngăn chặn hiện tượng tái mù chữ ở địa phương; - Kế hoạch PCGDTH  của địa phương;
- Kế hoạch thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học của nhà trường;
- Các văn bản chỉ đạo của địa phương về PCGDTH;
- Sổ phổ cập giáo dục tiểu học;
- Sổ đăng bộ;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Hiệu trưởng; văn thư Nhóm 5: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
b) Tổ chức và thực hiện "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường", huy động trẻ trong độ tuổi đi học; -  Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học hằng năm của nhà trường, trong đó có nội dung tổ chức và thực hiện "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường", huy động trẻ trong độ tuổi đi học;
- Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá việc tổ chức và thực hiện "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường", huy động trẻ trong độ tuổi đi học;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Hiệu trưởng ;văn thư Nhóm 5: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
c) Có các biện pháp hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ khuyết tật tới trường. - Các báo cáo của nhà trường hoặc các tổ chức, đoàn thể trong trường có nội dung đánh giá việc hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ khuyết tật tới trường;
- Danh sách trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ KT được hỗ trợ;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Nhân viên y tế; giáo viên chủ nhiệm ;văn thư Nhóm 5: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
4. Kết quả xếp loại giáo dục của học sinh đáp ứng mục tiêu giáo dục.  
a) Tỷ lệ học sinh xếp loại trung bình trở lên đạt ít nhất 90% đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và ít nhất 95% đối với các vùng khác; - Các báo cáo của nhà trường hằng năm có nội dung đánh giá kết quả xếp loại giáo dục của học sinh;
- Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá HS;
- Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại học sinh hằng năm;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Phó hiệu trưởng ; văn thư; giáo viên Nhóm 5: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
b) Tỷ lệ học sinh xếp loại khá đạt ít nhất 30% đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và ít nhất 40% đối với các vùng khác; - Các báo cáo của nhà trường hằng năm có nội dung ĐG,XL loại giáo dục của HS;
- Sổ theo dõi kết quả KT,ĐG học sinh;
- Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại học sinh hằng năm;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Phó hiệu trưởng ; văn thư; giáo viên Nhóm 5: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
c) Tỷ lệ học sinh xếp loại giỏi đạt ít nhất 10% đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và ít nhất 15% đối với các vùng khác. - Các báo cáo của nhà trường hằng năm có nội dung đánh giá kết quả xếp loại giáo dục của học sinh;
- Sổ theo dõi kết quả KT, ĐG học sinh;
- Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại học sinh hằng năm;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Phó hiệu trưởng ; văn thư; giáo viên Nhóm 5: Tháng 1 đến tháng 2      
5. Tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục thể chất, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường.  
a) Có các hình thức phù hợp để giáo dục ý thức tự chăm sóc sức khoẻ cho học sinh; - Nội dung giáo dục ý thức tự chăm sóc sức khoẻ cho học sinh;
- Lịch công tác tháng;
- Các minh chứng khác (nếu có).
P.Hiệu trưởng ;giáo viên chủ nhiệm Nhóm 5: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
b) Khám sức khoẻ định kỳ, tiêm chủng cho học sinh theo quy định; - Văn bản thỏa thuận hoặc kế hoạch phối hợp giữa nhà trường và cơ sở y tế về việc khám sức khỏe định kỳ cho học sinh;
- Lịch khám sức khoẻ cho học sinh;
- Sổ theo dõi sức khoẻ của HS nhà trường;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Nhân viên y tế Nhóm 5: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
c) Học sinh tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. - Kế hoạch tổ chức cho HS tham gia các hoạt động BVMTrường;
- Các báo cáo của nhà trường hằng năm có nội dung đánh giá việc tổ chức cho HS tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường;
- Lịch công tác tháng;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Nhân viên y tế ; giáo viên chủ nhiệm. Nhóm 5: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
6. Hiệu quả hoạt động giáo dục của nhà trường.  
a) Tỷ lệ học sinh lên lớp, hoàn thành chương trình tiểu học đạt từ 90% trở lên đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và từ 95% trở lên đối với các vùng khác; - Các báo cáo của nhà trường hằng năm có nội dung ĐG KQ học sinh lên lớp, HTCTTH;
- Sổ theo dõi KQ kiểm tra, đánh giá HS;
- Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại học sinh hằng năm;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Phó hiệu trưởng ; văn thư; giáo viên Nhóm 5: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
b) Tỷ lệ học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến từ  35% trở lên đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và từ 50% trở lên đối với các vùng khác; - Các báo cáo của nhà trường hằng năm có nội dung đánh giá kết quả học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến;
- Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh hằng năm;
- Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại học sinh hằng năm;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Phó hiệu trưởng ; văn thư; giáo viên Nhóm 5: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
c) Có học sinh tham gia các hội thi, giao lưu do cấp huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) trở lên tổ chức. - Bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận của cấp có thẩm quyền đối với nhà trường và cá nhân HS đoạt giải trong các hội thi, giao lưu;
- Danh sách HS tham gia, đoạt giải trong các hội thi, giao lưu;
- Các báo cáo của nhà trường hằng năm có nội dung đánh giá kết quả tham gia các hội thi, giao lưu;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Phó hiệu trưởng ; văn thư; giáo viên Nhóm 5: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
7. Giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống, tạo cơ hội để học sinh tham gia vào quá trình học tập một cách tích cực, chủ động, sáng tạo.  
a) Giáo dục, rèn luyện các kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi học sinh; - Kế hoạch tổ chức giáo dục, rèn luyện các kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi học sinh;
- Các báo cáo của nhà trường hằng năm có nội dung đánh giá việc giáo dục, rèn luyện các KNS phù hợp với độ tuổi HS;
- Lịch công tác tháng;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Văn thư ; tổng phụ trách Đội ;giáo viên chủ nhiệm Nhóm 5: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
b) Tạo cơ hội cho học sinh tham gia vào quá trình học tập một cách tích cực, chủ động, sáng tạo; - Các báo cáo của nhà trường hằng năm có nội dung đánh giá việc nhà trường tạo cơ hội cho học sinh tham gia vào quá trình học tập một cách tích cực, chủ động, sáng tạo;
- Sổ dự giờ của giáo viên;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Phó hiệu trưởng ; văn thư; giáo viên Nhóm 5: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
c) Học sinh sưu tầm và tự làm đồ dùng học tập, chủ động giúp đỡ lẫn nhau trong học tập - Các báo cáo của nhà trường hằng năm có nội dung đánh giá việc học sinh sưu tầm và tự làm đồ dùng học tập, chủ động giúp đỡ lẫn nhau trong học tập;
- Ảnh tư liệu về đồ dùng học tập được sưu tầm và tự làm của học sinh (nếu có);
- Các minh chứng khác (nếu có).
 
Phó hiệu trưởng ; nhân viên thiết bị Nhóm 5: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
                                 
            5. Quy trình thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục
Thời gian

Các hoạt động

Từ 
 25/11 đến 5/12/2014
- Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận mục đích, phạm vi, thời gian biểu và nhân sự Hội đồng tự đánh giá (TĐG);
- Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng TĐG; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; phân công dự thảo kế hoạch TĐG.
- Tổ chức hội thảo về nghiệp vụ triển khai TĐG cho các thành viên của Hội đồng TĐG và các nhóm công tác.
- Phổ biến chủ trương triển khai TĐG đến toàn thể CB-GV-NVcủa nhà trường;
- Hoàn thành kế hoạch TĐG.
- Họp Hội đồng TĐG, triễn khai kế hoạch TĐG và phân công nhiệm các thành viên, các nhóm công tác.
Từ  10/12đến 20/12/2014 - Nhóm thư ký chuẩn bị đề cương báo cáo TĐG;
- Thu thập thông tin và minh chứng ; (Các nhóm công tác)
- Mã hoá các thông tin và minh chứng thu được;
- Cá nhân, nhóm công tác chuyên trách hoàn thiện các Phiếu ĐG tiêu chí.
Họp Hội đồng TĐG để:
+ TL về những vấn đề nảy sinh từ các thông tin và minh chứng thu được;
+ Xác định những thông tin, minh chứng cần thu thập bổ sung;
+ Điều chỉnh đề cương báo cáo TĐG và xây dựng đề cương chi tiết.
Từ
20 /12 đến  30/12/2014
- Thu thập, xử lý thông tin, minh chứng bổ sung;
- Thông qua đề cương chi tiết báo cáo TĐG (nhóm thư ký)
Từ 
01/01 đến  15/02/2015
- Dự thảo báo cáo TĐG;
- Kiểm tra lại thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG.
- Họp Hội đồng TĐG để thảo luận dự thảo báo cáo TĐG;
- Hội đồng TĐG họp với các giáo viên, nhân viên trong trường để thảo luận về báo cáo TĐG, xin các ý kiến góp ý;
- Hoàn thiện báo cáo TĐG.
20/02/2015 đến
30/02/2015
- Họp Hội đồng TĐG để thông qua báo cáo TĐG đã sửa chữa;
- Công bố báo cáo TĐG trong nội bộ nhà trường và thu thập các ý kiến đóng góp.
Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện báo cáo TĐG
05/4/2015 - Công bố báo cáo TĐG đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường)
- Tập hợp các ý kiến đóng góp cho quy trình TĐG;
- Nộp báo cáo TĐG cho Phòng Giáo dục.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
            - Ban chỉ đạo kiểm định chất lượng có trách nhiệm tham mưu, xây dựng kế hoạch và chuẩn bị cung cấp các điều kiện về tập huấn, tài liệu chuyên môn trong lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục;
            - Các thành viên Tổ Thư ký, tổ công tác (theo Quyết định số  /QĐ- HT ngày     tháng     năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Hội về việc Thành lập Ban chỉ đạo và tổ thư ký giúp việc thực hiện KĐCL tại Trường Tiểu học Thạch Hội có nhiệm vụ phối hợp trực tiếp với các thành viên Ban thư ký giúp việc của Hội đồng tự đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong việc thu thập tài liệu minh chứng và các vấn đề có liên quan.
            - Các tổ chức trong nhà Trường có trách nhiệm phối hợp với các thành viên của Hội đồng tự đánh giá, Nhóm chuyên trách, Ban Thư ký để cung cấp thông tin khi cần thiết nhằm giúp cho công tác Tự đánh giá được tiến hành đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao nhất./.
 
Nơi nhận:
- PGD&ĐT Thạch Hà (BC);
- Hội đồng TĐG (TH);
- Lưu: VT, HSKĐCL.
TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH
 


 
Trần Huy Sơn
(Hiệu trưởng nhà trường)

 

Tác giả bài viết: Trần Huy Sơn

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  VĂN BẢN

Số: 02-KH/CBTTH

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ

Lượt xem:539 | lượt tải:70

Số 77-BC/CBTTH

Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

Lượt xem:554 | lượt tải:61

Số: 77- BC/TK

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018

Lượt xem:426 | lượt tải:61

Số: 75/BC-THTH

Báo cáo THNV tháng 11, Kế hoạch tháng 12/2017

Lượt xem:491 | lượt tải:59

Số: 66B/KH-THTH

KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018

Lượt xem:616 | lượt tải:68

Số: 66 /KH-THTH

KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018

Lượt xem:590 | lượt tải:68

Số: 61/KH-THTH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:534 | lượt tải:68

Số: 49/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm

Lượt xem:571 | lượt tải:64

VBT

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:447 | lượt tải:62

Số: 44/BC-THTH

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:514 | lượt tải:57

Số: 43/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Lượt xem:562 | lượt tải:67

Số: 83/BC-SKHK1

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lượt xem:555 | lượt tải:63

Số: 66/QĐ-THTH

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017

Lượt xem:488 | lượt tải:61

Số: 65/QĐ-THTH

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Lượt xem:466 | lượt tải:56

Số: 69/BC-THTH

Báo cáo sơ kết tháng 9, Kế hoạch tháng 10/2016

Lượt xem:517 | lượt tải:50

  XEM NHIỀU NHẤT

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây