Kế hoạch tổ chức Thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm hoc 2014-2015

Thứ năm - 29/01/2015 11:17
PHÒNG GD & ĐT THẠCH HÀ CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc
Số: ……/ KH-TTHTH Thạch Hội, ngày       tháng      năm 2014
 
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi năm học 2014-2015
 
 
 

Căn cứ Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành theo Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ nhiệm vụ năm học 2014-2015;
            Trường Tiểu học Thạch Hội xây dựng kế hoạch bình bầu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi năm học 2014-2015 như sau:
 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA HỘI THI:
            Hội thi là một hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ được tổ chức theo định kỳ. Hằng năm tổ chức bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường mỗi năm một lần.
 1. Mục đích của Hội thi 
Tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi trong trường, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp;Phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, địa phương góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục học sinh;
            Góp phần đánh giá thực trạng năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
2. Yêu cầu của Hội thi:
Việc tổ chức hội thi phải đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp, giáo dục đạo đức học sinh.
 II. NỘI DUNG, QUY TRÌNH VÀ CÁCH THỨC BÌNH BẦU:
 1. Nội dung bình bầu:
 a. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác chủ nhiệm của giáo viên theo quy định thể hiện ở các thành tích đạt được và sự tiến bộ của lớp chủ nhiệm.
b. Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm.
 c. Thành tích trong công tác chống bỏ học, giáo dục đạo đức học sinh nói chung và giáo dục học sinh cá biệt nói riêng.
 d. Giải pháp và kết quả trong việc phối hợp các lực lượng gia đình và xã hội tham gia giáo dục học sinh.
 đ. Sự tín nhiệm của học sinh lớp chủ nhiệm, cha mẹ học sinh và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong nhà trường (các giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh).
 2. Hồ sơ dự bình bầu:
 Giáo viên nộp hồ sơ đăng kí dự bình bầu gồm: sổ chủ nhiệm của  năm học tổ chức hội thi; báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm lớp kèm theo minh chứng; sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có tác dụng nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm (sử dụng kết quả đánh giá năm gần nhất của năm dự bình bầu); các hồ sơ khác (nếu có) về công tác chủ nhiệm lớp.
 3. Quy trình và cách thức bình bầu:
 a. Nhà trường lập danh sách giáo viên tham dự bình bầu, tổ chức cho toàn thể giáo viên và lãnh đạo nhà trường bình bầu theo quy trình: nghe giáo viên báo cáo thành tích; thảo luận và xem xét minh chứng; đánh giá hồ sơ; chấm điểm các nội dung bình bầu; tổng hợp và công bố kết quả.
 b. Các nội dung bình bầu (nội dung1, nội dung 2) được đánh giá theo thang điểm 10. Nội dung 3 được đánh giá theo thang điểm 20. Các thành viên tham gia bình bầu chấm điểm độc lập theo thang điểm mà nhà trường xây dựng cho mỗi nội dung. Tổng điểm của giáo viên đạt được là điểm trung bình cộng của các thành viên.
 c. Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường phải đạt tổng điểm 3 nội dung từ 32 điểm trở lên, trong đó nội dung 1 và nội dung 2, không có nội dung nào đạt điểm dưới 8. Nội dung 3 phải đạt từ 16 điểm trở lên.
 III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ BÌNH BẦU:
 1. Đối tượng: Tham dự bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường là những giáo viên đang làm công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường.
2. Điều kiện:
Được xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; xếp loại khá trở lên theo tiêu chuẩn xếp loại viên chức theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21/3/2006 (sử dụng kết quả đánh giá năm gần nhất của năm dự bình bầu);
 Có thời gian làm công tác chủ nhiệm từ 2 năm trở lên;
 Học sinh trong lớp chủ nhiệm có tiến bộ rõ rệt về kết quả tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, học tập. Không có học sinh xếp loại đạo đức yếu, không có học sinh bỏ học. Lớp học được xếp loại tiên tiến trở lên.
 IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI THI:
 1. Thời gian:
 a. Giáo viên nộp hồ sơ tham dự bình bầu về Ban bình bầu vào      /5   /2015.
 b. Tổ chức bình bầu nội dung 1 và nội dung 2 từ ngày     /    /2015 đến ngày      /   /2015.
 c. 15 h30 phút ngày      /   /2015 các thành viên trong hội đồng nhà trường nghe báo cáo thành tích (kèm theo minh chứng) của các đồng chí dự thi. Đánh giá nội dung 3.
 2. Địa điểm: Tại trường Tiểu học Thạch Hội
 3. Kinh phí tổ chức: Kinh phí chi cho khen thưởng được trích từ quỹ khuyến học.
 V. SỬ DỤNG KẾT QUẢ BÌNH BẦU:
 Danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi là căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua giáo viên cuối năm học; đồng thời là căn cứ để xem xét, thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên.
 
 
 
Nơi nhận:
- Ban giám hiệu;
- Các Tổ CM;
- Website nhà trường;
- Lưu: VT. 
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Trần Huy Sơn
 BIỂU ĐIỂM
 BÌNH BẦU GVCN LỚP GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2014-2015
 (Kèm theo Kế hoạch số  /KH-THTT ngày    /     /2014 của trường Tiểu học Thạch |Hội)
 I. Sổ chủ nhiệm
 - Trình bày khoa học, chữ viết đẹp (2 điểm)
 - Xây dựng kế hoạch đảm bảo chỉ tiêu chung (2 điểm)
 - Có các giải pháp thiết thực để hoàn thành chỉ tiêu (2 điểm)
 -  Điều chỉnh, bổ sung kịp thời (2điểm)
 - Có kết quả cụ thể ở từng giải pháp. (2 điểm)
 II. Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm. (10 điểm):
            Sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được đánh giá theo thang điểm 10. Đối với các sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã được Hội đồng khoa học của trường hoặc của Phòng Giáo dục và Đào tạo, đánh giá xếp loại thì sẽ sử dụng kết quả đánh giá, xếp loại đó chuyển sang đánh giá theo thang điểm 10; sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng xếp loại tốt cấp trường trở lên tương ứng 9 – 10 điểm, loại khá cấp trường tương ứng 7 – 8 điểm, loại trung bình cấp trường tương ứng 5 – 6 điểm.  
 
III. Báo cáo thành tích (kèm theo minh chứng) (20 điểm)
 1. Giảng dạy, giáo dục đảm bảo chất lượng theo ch­ương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; soạn bài, lên lớp; ghi nhật kí đánh giá học sinh; nhật kí giảng dạy, tham gia các hoạt động chuyên môn. (2 điểm)
 2. Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; g­ương mẫu trước học sinh, th­ương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp. (2 điểm)
3. Học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy. (1điểm)
4. Tham gia công tác phổ cập giáo dục tiểu học ở địa phương. (0,5 điểm)
5. Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quyết định của Hiệu trưởng; nhận nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công, chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và các cấp quản lí giáo dục. (2 điểm)
6. Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp tổ chức giáo dục sát với đối tượng nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của từng học sinh và của cả lớp. (2,5 điểm)
7. Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, chủ động phối hợp với các giáo viên bộ môn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, các đoàn thể và các tổ chức xã hội khác có liên quan trong hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh của lớp mình chủ nhiệm. (2 điểm)
8. Nhận xét, kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh, đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh, đề nghị danh sách học sinh được lên lớp, danh sách học sinh phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp, hoàn chỉnh việc ghi vào sổ điểm và học bạ học sinh. (1,5 điểm)
 9. Tham gia hướng dẫn hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục và rèn luyện học sinh do nhà trường tổ chức. (1 điểm)
10. Giải pháp và kết quả trong việc phối hợp các lực lượng gia đình và xã hội tham gia giáo dục học sinh. (2 điểm)
 11. Sự tín nhiệm của học sinh lớp chủ nhiệm, cha mẹ học sinh và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong nhà trường (các giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh). (1 điểm)
12. Thành tích trong công tác giáo dục đạo đức học sinh nói chung và giáo dục học sinh cá biệt nói riêng và thành tích chung của lớp. (2,5 điểm)
 V. Tổng hợp kết quả và công nhận danh hiệu GVCN lớp giỏi:
 - Các thành viên tham gia bình bầu chấm điểm độc lập theo thang điểm mà nhà trường xây dựng cho mỗi nội dung. Tổng điểm của giáo viên đạt được là điểm trung bình cộng của các thành viên.
 - Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường phải đạt tổng điểm 3 nội dung từ 40 điểm trở lên, trong đó nội dung 1,2 không có nội dung nào đạt dưới 8 điểm. Nội dung 3 đạt từ 16 điểm trở lên.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD-ĐT (BC);
- PHT, TTCM (TH);
- Lưu: VT, HSCM.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Trần Huy Sơn
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Trần Huy Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  VĂN BẢN

Số: 02-KH/CBTTH

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ

Lượt xem:539 | lượt tải:70

Số 77-BC/CBTTH

Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

Lượt xem:554 | lượt tải:61

Số: 77- BC/TK

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018

Lượt xem:427 | lượt tải:61

Số: 75/BC-THTH

Báo cáo THNV tháng 11, Kế hoạch tháng 12/2017

Lượt xem:491 | lượt tải:59

Số: 66B/KH-THTH

KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018

Lượt xem:616 | lượt tải:68

Số: 66 /KH-THTH

KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018

Lượt xem:590 | lượt tải:68

Số: 61/KH-THTH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:535 | lượt tải:68

Số: 49/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm

Lượt xem:571 | lượt tải:64

VBT

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:447 | lượt tải:62

Số: 44/BC-THTH

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:514 | lượt tải:57

Số: 43/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Lượt xem:562 | lượt tải:67

Số: 83/BC-SKHK1

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lượt xem:555 | lượt tải:63

Số: 66/QĐ-THTH

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017

Lượt xem:488 | lượt tải:61

Số: 65/QĐ-THTH

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Lượt xem:466 | lượt tải:56

Số: 69/BC-THTH

Báo cáo sơ kết tháng 9, Kế hoạch tháng 10/2016

Lượt xem:517 | lượt tải:50

  XEM NHIỀU NHẤT

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây