Chia tay Hiệu trưởng nghỉ hưu

Thứ tư - 04/02/2015 10:49
LêI CHIA TAY ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ PHÁT KÝnh th­a quý vị đại biểu! Thưa các đồng chí! "Tôn sư trọng đạo", "Uống nước nhớ nguồn" vốn là những đạo lý tốt đẹp trong truyền thống của dân tộc Việt Nam ta. Trân trọng quá khứ, trân trọng lớp người đi trước là yếu tố quan trọng để tạo lập những giá trị bền vững cho tương lai. Đồng chí Nguyễn Thị Phát - Nguyªn Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp Giáo dục của huyện Thạch Hà nói chung và sự nghiệp Giáo dục của nhà trường nói riêng, nay đồng chí đã được về nghỉ theo chế độ của Nhà nước. Hôm nay trong không khí ấm áp đầy tình nghĩa: Chi bộ, nhà trường và công đoàn Trường Tiểu học Thạch Văn trân trọng tổ chức buổi gặp mặt chia tay và cũng là sự tri ân đối với đồng chí Nguyễn Thị Phát.
LêI CHIA TAY ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ PHÁT
          KÝnh th­a quý vị đại biểu!
Thưa các đồng chí!
"Tôn sư trọng đạo", "Uống nước nhớ nguồn" vốn là những đạo lý tốt đẹp trong truyền thống của dân tộc Việt Nam ta. Trân trọng quá khứ, trân trọng lớp người đi trước là yếu tố quan trọng để tạo lập những giá trị bền vững cho tương lai. Đồng chí Nguyễn Thị Phát - Nguyªn Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp Giáo dục của huyện Thạch Hà nói chung và sự nghiệp Giáo dục của nhà trường nói riêng, nay đồng chí đã được về nghỉ theo chế độ của Nhà nước. Hôm nay trong không khí ấm áp đầy tình nghĩa: Chi bộ, nhà trường và công đoàn Trường Tiểu học Thạch Văn trân trọng tổ chức buổi gặp mặt chia tay và cũng là sự tri ân đối với đồng chí Nguyễn Thị Phát.
KÝnh th­a Quý vÞ ®¹i biÓu!
KÝnh th­a ®ång chÝ Nguyễn Thị Phát!
          Năm học 2013 - 2014 đã diễn ra hơn 1 tháng, các hoạt động của nhà trường đã đi vào nề nếp. Thầy và trò Trường Tiểu học Thạch Văn đã và đang cố gắng trong mọi hoạt động giáo dục, để đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm học đề ra. Đến giờ phút này tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường phải lưu luyến chia tay đồng chí Nguyễn Thị Phát - Nguyên Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng về nghỉ hưu theo chÕ ®é cña Nhµ n­íc. Mét  con ng­êi  ®· cã h¬n 35 n¨m c«ng t¸c cho "Sù nghiÖp trång ng­êi" đầy vinh quang nhưng cũng nhiều gian khổ, hi sinh. Trong suèt 35 n¨m c«ng t¸c, ®ång chÝ Nguyễn Thị Phát ®· tõng tham gia gi¶ng d¹y ở nhiều nơi vµ lµm c«ng t¸c qu¶n lý nhiều nhà trường. Dï ë c­¬ng vÞ c«ng t¸c nµo đång chÝ Nguyễn Thị Phát còng hoµn thµnh xuÊt s¾c mọi nhiÖm vô ®­îc giao. §Æc biÖt trong thêi gian c«ng t¸c t¹i tr­êng Tiểu học Thạch Văn, ®ång chÝ ®· l·nh ®¹o nhµ tr­êng thµnh mét tËp thÓ ®oµn kÕt, nhÊt trÝ v­ît qua mäi khã kh¨n, xây dựng Trường Tiểu học Thạch Văn thành Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 (năm 2006) và ®­a nhµ tr­êng đứng vào tốp đầu của các trường có chất lượng cao của huyện nhà.
Với 11 năm công tác tại trường, đồng chí Phát là người lãnh đạo đầy tâm huyết, đồng chí đã để lại cho nhà trường nhiều bài học quý báu về công tác quản lý, chỉ đạo. Đồng chí là tấm gương sáng trong nhà trường về đạo đức Nhà giáo, hết lòng tận tuỵ với công việc, là người quản lý có tầm nhìn sâu rộng, đã xây dựng chiến lược phát triển nhà trường rất khoa học, mang tính khả thi cao, biết huy động các nguồn lực trong và ngoài nhà trường một cách hiệu quả để giúp nhà trường từng bước tiến bộ về mọi mặt. Khi xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch ở trường, đồng chí luôn tuân thủ các nguyên tắc, nhất là nguyên tắc thực hiện dân chủ cơ sở và luôn là người gương mẫu thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, luôn luôn thể hiện sự tỉ mỉ, chu đáo trong từng công việc. Trong suốt thời gian công tác đồng chí đã nhiều năm đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp huyện, danh hiệu giỏi việc trường - đảm việc nhà và nhiều danh hiệu cao quý khác.
Trong cuộc sống đời thường đồng chí là người chị, người đồng nghiệp có tấm lòng bao dung, nhân hậu. Đồng chÝ lu«n gÇn gòi, th©n thiÖn với mỗi chóng t«i ®Ó ®éng viªn, chia sÎ khi b¶n th©n, gia ®×nh cã khó khăn, khÝch lÖ ®éng viªn khi đạt thành tích cao, cïng nhau chia sÎ niÒm vui, nỗi buồn ®Ó chóng t«i tiÕp tôc phÊn ®Êu, v­ît qua mọi khã kh¨n hoµn thµnh tèt nhiÖm vô chÝnh trÞ cña nhµ tr­êng.
 Nay ®ång chÝ ®· ®­îc Nhµ n­íc cho nghØ c«ng t¸c, biÕt lµ theo quy ®Þnh, nh­ng vÉn t¹o ra mét kho¶ng trèng v¾ng trong lßng mçi chóng t«i, trong tËp thÓ CB-GV-NV và các em học sinh Tr­êng Tiểu học Thạch Văn.
Tuy đồng chí không còn là thành viên của Chi bộ, Hội đồng nhà trường nhưng chúng tôi mong rằng đồng chí tiếp tục quan tâm, dành thời gian, công sức, tiếp tục đóng góp những kinh nghiệm quý báu cho nhà trường, dìu dắt, giúp đỡ chúng tôi tiếp tục sự nghiệp “trồng người”.
 Chóng t«i xin høa tiÕp b­íc con ®­êng đồng chí ®· ®i, quyÕt t©m gi÷ v÷ng vµ ph¸t huy h¬n n÷a những thµnh tÝch cña nhµ tr­êng, giữ vững trường chuẩn quốc gia mức độ 1 và phấn đấu nhanh chóng đưa nhà trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 trong thời gian sớm nhất.
Cuèi cïng thay mặt Chi bộ, thay mặt tập thÓ S­ ph¹m tr­êng Tiểu học Thạch Văn kÝnh chóc đồng chí Nguyễn Thị Phát và gia đình luôn luôn mạnh khoÎ, an lành vµ h¹nh phóc!
Kính chúc quý vị Đại biểu cùng toàn thể các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc và bình an!
Xin tr©n träng c¶m ¬n !
 

Tác giả bài viết: Trần Huy Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  VĂN BẢN

Số: 02-KH/CBTTH

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ

Lượt xem:539 | lượt tải:70

Số 77-BC/CBTTH

Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

Lượt xem:554 | lượt tải:61

Số: 77- BC/TK

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018

Lượt xem:427 | lượt tải:61

Số: 75/BC-THTH

Báo cáo THNV tháng 11, Kế hoạch tháng 12/2017

Lượt xem:491 | lượt tải:59

Số: 66B/KH-THTH

KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018

Lượt xem:616 | lượt tải:68

Số: 66 /KH-THTH

KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018

Lượt xem:590 | lượt tải:68

Số: 61/KH-THTH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:534 | lượt tải:68

Số: 49/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm

Lượt xem:571 | lượt tải:64

VBT

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:447 | lượt tải:62

Số: 44/BC-THTH

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:514 | lượt tải:57

Số: 43/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Lượt xem:562 | lượt tải:67

Số: 83/BC-SKHK1

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lượt xem:555 | lượt tải:63

Số: 66/QĐ-THTH

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017

Lượt xem:488 | lượt tải:61

Số: 65/QĐ-THTH

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Lượt xem:466 | lượt tải:56

Số: 69/BC-THTH

Báo cáo sơ kết tháng 9, Kế hoạch tháng 10/2016

Lượt xem:517 | lượt tải:50

  XEM NHIỀU NHẤT

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây