Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

BÁO CÁO
Kết quả triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Số kí hiệu Số 77-BC/CBTTH
Ngày ban hành 10/12/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Văn bản
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Nhà trường
Người ký Trần Huy Sơn

Nội dung

ĐẢNG BỘ XÃ THẠCH HỘI
CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
 
 
 

Số 77-BC/CBTTH
Thạch Hội, ngày 10 tháng 12 năm 2017
BÁO CÁO
Kết quả triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
______________________
 
Căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII (Chỉ thị 05); Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị 27); Kế hoạch số 178/KH-BGDĐT ngày 16/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kế hoạch số 548/KH-SGDĐT ngày 14/4/2017 của Sở giáo dục và đào tạo.
Kế hoạch số 276/KH-PGDĐT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Phòng giáo dục & đào tạo về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chi bộ Trường TH Thạch Hội báo cáo việc thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 như sau:
 I. Thực hiện
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, các ban ngành đoàn thể thực hiện, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Tính gương mẫu, nêu gương của người đứng đầu đơn vị, đứng đầu các tổ chức, đồng thời lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hằng năm.
- Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ quan, đơn vị.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực trong thực hiện Chỉ thị.
- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy và cơ quan cấp trên, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của đơn vị trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch học tập và làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
- 100% cán bộ, đảng viên tham gia, học tập Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở quán triệt đầy đủ tinh thần nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW; Chỉ thị số 27; Kế hoạch số 178 và Kế hoạch số 548; Kế hoạch số 276/KH-PGDĐT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Phòng giáo dục & đào tạo về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 
- Xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: xây dựng kế hoạch đồng thời chỉ đạo đảng viên, cán bộ công chức, viên chức viết bài thu hoạch và đăng ký làm theo.
- Nội dung tuyên truyền do bí thư chi bộ thực hiện trong các cuộc họp chi bộ, họp đơn vị; trưởng các ban ngành đoàn thể tuyên truyền vào các cuộc họp đoàn thể đồng thời sử dụng trang thông tin điện tử cơ quan và gmail để tuyên truyền; nội dung tuyên truyền đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy và định hướng tuyên truyền hàng tháng của Ban Tuyên giáo Huyện ủy.
2.  Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội  Đảng các cấp và thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của đảng
- Việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được đơn vị, gắn với xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị hàng tháng, quý, 6 tháng. 
- Đánh giá kết quả việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và nghị quyết Trưng ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của cơ quan, đơn vị, cá nhân làm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao tinh thần trong thực thi công vụ. Xây dựng đội ngũ CCVC đủ năng lực, khiêm tốn, tận tụy và trung thực.
- Những vấn đề bức xúc, nổi cộm đã được giải quyết sau 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, cách khắc phục và kết quả đạt được: Cấp ủy, đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chi Minh theo phương châm “ trên trước, dưới sau”, “ trong trước, ngoài sau”, “ học đi đôi với làm theo”. Đặc biệt coi trọng tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, của mỗi Đảng viên, giáo viên; tập trung đổi mới tác phong làm việc, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác trong đó có yêu cầu đối với cán bộ, viên chức sau khi đánh giá xếp loại hàng năm đều phải xây dựng kế hoạch cụ thể và đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém của bản thân theo kết quả phân loại đánh giá đối với công chức, viên chức tháng 5/2017 và đánh giá phân loại đảng viên cuối năm 2017.
3. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam
- Công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về gương “ người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội: Nhà trường và các tổ chức, đoàn thể, bộ phận chuyên môn đã chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường thời lượng và chất lượng các chuyên mục tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.
- Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên, sâu rộng, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú qua các cuộc họp của chi bộ, cơ quan, các đoàn thể, làm cho cán bộ, nhân viên nhận thức ngày càng sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
4. Tiếp tục chỉ đạo đưa nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giáo dục và đào tạo
 - Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy: Triển khai Đăng ký mua sách Đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh Từ lớp 2 đến lớp 5 để học sinh đọc thêm những câu chuyện kể về Bác.
- Mua bổ sung sách chuyện kể về Bác Hồ bổ sung cho thư viện; tổ chức giới thiệu sách đến các em học sinh.
- Tổ chức Hội thi kể chuyện về Bác Hồ kính yêu.
- Thường xuyên nhắc nhở, quán triệt học sinh thường xuyên thực hiện tốt "5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng".
5. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
- Cấp ủy chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05, Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Cấp ủy luôn quan tâm chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đưa vào kế hoạch kiểm tra, giám sát trong năm cho thấy các cá cán bộ nhân viên trong cơ quan đã triển khai việc học tập và xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05 và trong chương trình kế hoạch công tác nhiệm vụ chính trị của mình gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05.
- Tổ chức đánh giá các nội dung đã đăng ký thực hiện vào cuối năm, đề xuất khen thưởng cá nhân gương mẫu trong thực hiện học tập và làm theo Bác.
6. Xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
- Cấp ủy đã xác định rõ những nội dung đột phá nhằm chuyển biến rõ nét đó là từng cấp ủy, thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị từ Ban giám hiệu đến các đoàn thể gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề của nhà trường năm 2017 là: "Kỷ luật - Trách nhiệm - Yêu thương - Đổi mới".
- Đưa việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm nhất là việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đánh giá phân loại đảng viên, xếp loại CCVC cuối năm phải gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm phát triển toàn diện về nhân cách của mỗi cán bộ, viên chức trong cơ quan.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
- Xác định việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của chi bộ và nhà trường nên đã bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện và Phòng GD-ĐT kịp thời triển khai thực hiện với những nội dung cụ thể, phù hợp. Việc tổ chức quán triệt Chỉ thị cũng được triển khai nghiêm túc tới 100% toàn thể cán bộ, giáo viên trong nhà trường. Đồng thời chỉ đạo các ban ngành đoàn thể tuyên truyền sâu rộng thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, qua đó tiếp tục làm cho cán bộ nhận thức ngày càng sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu của cơ quan và các ban ngành đoàn thể, cán bộ, đảng viên, CCVC, học sinh,…
- Đã từng bước tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tự giác và tu dưỡng, rèn luyện và làm theo Bác trong đơn vị.
- Bước đầu xây dựng hình ảnh người giáo viên có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác, tận tụy với công việc, yêu thương học sinh, tôn trọng phụ huynh và những người xung quanh.
2. Hạn chế, yếu kém
- Việc tuyên truyền Chỉ thị 05 ở một số cán bộ trong đơn vị, vẫn còn chậm, chưa xây dựng được mô hình mới làm theo Bác để nhân rộng. Việc tuyên truyền, giới thiệu điển hình tiên tiến có lúc chưa được kịp thời.
- Trong đội ngũ vẫn còn một vài viên chức vi phạm nội quy, quy chế nhưng chưa có giải pháp phù hợp để khắc phục, sửa chữa.
- Việc động viên, khen thưởng những cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác chưa kịp thời.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2018
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền đề nâng cao nhận thực của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo cơ quan, đơn vị bám sát kế hoạch để triển khai thực hiện thực hiện chuyên đề năm 2018.
- Tiếp tục lãnh đạo triển khai kế hoạch số 04-KH/TW, ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ.
- Tăng cường công tác  kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW từ vấn đề xây dựng và thực hiện đạo đức công vụ, thực hiện nhiệm vụ được giao; chuẩn mực đạo đức nhà giáo, đạo đức tư cách qua thực hiện các quy chế của cơ quan.
- Tăng cường đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.
Trên đây là báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Trường Tiểu học Thạch Hội./.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD-ĐT Thạch Hà (b/c);
- Đảng ủy xã TH (b/c);
- Chi ủy, BGH, BCHCĐ, TTCM, TTVP (t/h);
- Lưu: VT, HSCB.
T/M CHI ỦY
BÍ THƯ
 
 
 
Trần Huy Sơn
 

 File đính kèm

  VĂN BẢN

Số: 02-KH/CBTTH

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ

Lượt xem:540 | lượt tải:70

Số 77-BC/CBTTH

Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

Lượt xem:555 | lượt tải:61

Số: 77- BC/TK

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018

Lượt xem:427 | lượt tải:61

Số: 75/BC-THTH

Báo cáo THNV tháng 11, Kế hoạch tháng 12/2017

Lượt xem:491 | lượt tải:59

Số: 66B/KH-THTH

KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018

Lượt xem:616 | lượt tải:68

Số: 66 /KH-THTH

KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018

Lượt xem:590 | lượt tải:68

Số: 61/KH-THTH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:535 | lượt tải:68

Số: 49/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm

Lượt xem:572 | lượt tải:64

VBT

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:447 | lượt tải:62

Số: 44/BC-THTH

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:514 | lượt tải:57

Số: 43/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Lượt xem:562 | lượt tải:67

Số: 83/BC-SKHK1

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lượt xem:555 | lượt tải:63

Số: 66/QĐ-THTH

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017

Lượt xem:489 | lượt tải:61

Số: 65/QĐ-THTH

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Lượt xem:466 | lượt tải:56

Số: 69/BC-THTH

Báo cáo sơ kết tháng 9, Kế hoạch tháng 10/2016

Lượt xem:517 | lượt tải:50

  XEM NHIỀU NHẤT

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây