Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2015; PH, NV năm 2016

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2015; PH, NV năm 2016

Số kí hiệu Số: 79/ BC-CBTTH
Ngày ban hành 30/12/2015
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Nhà trường
Người ký Trần Huy Sơn

Nội dung

ĐẢNG BỘ XÃ THẠCH HỘI
CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Số: 79/ BC-CBTTH Thạch Hội, ngày 30 tháng 12 năm 2015
 
BÁO CÁO
Tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2015
Phương hướng,  nhiệm vụ năm 2016
_____________
 
Căn cứ công văn số 07-HD/HU, ngày 11/11/2015 của Huyện ủy Thạch Hà về việc Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2015;
Căn cứ kế hoạch số 03- KH/ĐU, ngày 20/11/2015 của Đảng ủy xã Thạch Hội về việc Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2015;
            Căn cứ vào tình hình hoạt động, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ trong năm 2015, Chi bộ Trường Tiểu học Thạch Hội báo cáo Tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2015; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 với các nội dung như sau:
A. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 
            I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Tình hình chung
Chi bộ Trường Tiểu học Thạch Hội thực hiện nhiệm vụ chính trị dưới sự chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ của Đảng ủy xã Thạch Hội, của đảng các cấp và thực hiện sự chỉ đạo phối hợp công tác của Phòng Giáo dục Thạch Hà.
Chi bộ thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động thuộc lĩnh vực giáo dục Tiểu học trên địa bàn xã Thạch Hội.
- Tổng số đảng viên năm 2015 là: 12 đảng viên.
  Trong đó:
          Đảng viên chính thức: 12  đ/c.
           Đảng viên dự bị: 0  đ/c.
            Đảng viên Nữ:  10  đ/c.
- Tổng số CB, GV, NV  do chi bộ quản lý là: 23 đ/c.
            Trong đó:  CBQL:  03;  GV: 17 ;  NV:  03.
- Về tổ chức, đoàn thể:
            + Công đoàn: Gồm 1 tổ công đoàn với tổng số 23 đoàn viên.
            + Đoàn TN: Gồm 1 chi đoàn với tổng số 03 Đoàn viên.
            - Đội TN TP Hồ chí Minh: Gồm 114 đội viên và 192 nhi đồng với tổng số toàn trường là: 306 học sinh.
2. Thuận lợi.
- 100% cán bộ giáo viên được đào tạo chuẩn và trên chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, (trên chuẩn 15/17 đạt 88,2%, còn 02 giáo viên Âm nhạc đạt chuẩn, trong đó 01 giáo viên đang theo học các lớp đại học); 
- Cơ sở vật chất trường lớp, bàn ghế, trang thiết bị dạy học cơ bản đã được trang bị và đầu tư, từng bước đáp ứng được nhu cầu giáo dục;
- Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy xã Thạch Hội, Phòng Giáo dục Thạch Hà. Chi bộ nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sự nghiệp giáo dục bậc Tiểu học xã Thạch Hội từng bước có hiệu quả. Tập thể chi bộ đã tập trung sức mạnh đoàn kết của lực lượng lao động tri thức, tập trung lãnh đạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đảng viên, giáo viên và thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục trong nhà trường.
- Các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương đã tích cực hỗ trợ, động viên tinh thần học tập, lao động, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục ở nhà trường.
3. Khó khăn:
   - Tỷ lệ đảng viên so với tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên còn thấp;  
   - Ban chấp hành Chi ủy còn hạn chế kinh nghiệm trong công tác Đảng;
   - Cơ sở vật chất nhà trường còn thiếu: một số phòng phục vụ học tập, công trình vệ sinh, bãi tập, nhà đa năng;
   - Trong đội ngũ không có giáo viên giỏi về chuyên môn, một số giáo viên vừa hạn chế về chuyên môn vừa không năng nổ, nhiệt tình trong công việc;
   - Đời sống của một bộ phận phụ huynh còn nhiều khó khăn.
            II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
1. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
a. Thực hiện nhiệm vụ tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị và nhiệm vụ được cấp ủy cấp trên giao.
- Chi bộ tham mưu cho Đảng ủy và Chính quyền địa phương ra Nghị quyết và xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung liên quan đến công tác giáo dục một cách hiệu quả: Xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường; xây dựng cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị; quy hoạch khuôn viên nhà trường; triển khai công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2,...;
- Chỉ đạo BGH xây dựng kế hoạch nhà trường theo năm học, học kỳ, tháng, tuần đảm bảo khoa học, phù hợp tình hình thực tiễn và triển khai kế hoạch một cách hiệu quả;
- Chỉ đạo chuyên môn tổ chức bồi dưỡng đội ngũ; đổi mới quản lý giáo dục, tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, phối hợp chặt chẽ các lực lượng giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện;
            - Rà soát, điều chỉnh nội dung dạy học và kiểm tra, đánh giá phù hợp mục tiêu giáo dục: Bám sát thông tư hướng dẫn, cập nhật nhanh các thông tin chỉ đạo để kịp thời điều chỉnh;
            - Tổ chức hiệu quả các hoạt động giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục thể chất, quốc phòng và an ninh; tăng cường vai trò của TPT Đội và giáo viên chủ nhiệm lớp, trong đó yếu tố nêu gương được đưa lên hàng đầu; thường xuyên nhắc nhở dưới cờ, sinh hoạt lớp. Giáo viên chủ nhiệm liên hệ thực tế để làm tốt việc thông tin và giáo dục học sinh cá biệt, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh khuyết tật; bảo đảm thực hiện các chương trình sinh hoạt chủ điểm và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp hàng tháng, phát huy vai trò tích cực của cán bộ lớp, Đội và giáo viên chủ nhiệm;
            - Chỉ đạo phối hợp trạm y tế khám sức khoẻ học sinh; tích cực tuyên truyền giữ gìn vệ sinh môi trường và phòng và chống dịch bệnh tại địa phương.
            - Công tác giáo dục toàn diện và quản lý học sinh: giáo dục tư tưởng chính trị, văn hóa truyền thống, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm xã hội; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, công tác chăm sóc sức khỏe; công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học; giáo dục an toàn giao thông; xây dựng cổng trường an toàn- văn minh; phòng chống bạo lực, tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, đối với học sinh được thực hiện bài bản và hiệu quả;
            - Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy - học và công tác quản lý giáo dục: Tích cực thực hiện đổi mới phương pháp dạy học gắn với sử dụng thiết bị dạy học, tham gia nghiêm túc, đầy đủ các buổi tập huấn, chuyên đề chuyên môn của ngành, của các trường bạn
            - Kết quả chỉ đạo về chuyên môn:
            + Đảng bộ, nhân dân và phụ huynh địa phương đã dần tin tưởng vào nhà trường; nhà trường trở thành điểm văn hóa của địa phương; vị thế của nhà trường ngày càng được củng cố;
            + Đơn vị được công nhận đạt PCGDTH ĐĐT mức độ 2: Huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1; Tỷ lệ trẻ 11 tuổi HTCTTH đạt 97,2%; Không có học sinh bỏ học, huy động tối đa trẻ khuyết tật đến trường; THam mưu bổ sung dội ngũ, sắp xếp, bố trí đội ngũ giáo viên hợp lý; Cơ sở vật chất nhà trường ngày càng đảm bảo;
            + Đa số cán bộ, giáo viên, nhân viên nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm với nhiệm vụ được giao;
            + Các hoạt động giáo dục của nhà trường đi vào nền nếp;
            + Chất lượng giáo dục được nâng lên.
            b. Kết quả chỉ đạo, phụ trách các tổ chức đoàn thể; lề lối tác phong làm việc, thái độ phục vụ nhân dân; thực hiện cải cách hành chính, thi đua khen thưởng
            - Chỉ đạo BGH và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tăng cường nền nếp kỷ cương, kỷ luật hành chính; quán triệt và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành nội quy, quy chế chuyên môn của cán bộ, giáo viên, nhân viên;
            - Thường xuyên kiểm tra nhắm kịp thời phát hiện và ngăn chặn, khắc phục các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục nhất là trong kiểm tra đánh giá, tuyệt đối không xẩy ra tình trạng chạy đua theo thành tích; đảm bảo 100% cán bộ giáo viên thương yêu, tôn trọng học sinh, đối xử chân thành đúng chuẩn mực với đồng chí đồng nghiệp; đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên không vi phạm đạo đức nhà giáo; giáo viên khách quan, công bằng và trung thực trong đánh giá, nhận xét, giáo dục học sinh;
            - Tất cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường lắng nghe và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của đồng chí, đồng nghiệp, của phụ huynh và nhân dân để kịp thời sửa chữa khuyết điểm, tồn tại của bản thân; gần dân, có thái độ chân thành thẳng thắn, nhiệt tình với nhân dân và phụ huynh; sẵn sàng giúp đỡ, hợp tác với phụ huynh để thực hiện nhiệm vụ giáo dục được tốt hơn;
            - Đổi mới công tác hội họp, giảm thời gian họp, tăng cường sử dụng email và website nhà trường để trao đổi thông tin, truyền đạt kế hoạch cũng như tiếp nhận và phản hồi các ý kiến góp ý trao đổi của cán bộ, giáo viên, của phụ huynh;
            - Tổ chức các phong trào thi đua bài bản, đúng quy định: xây dựng kế hoạch, phát động thi đua của các tổ chức; cá nhân tự nguyện đăng ký tham gia; sau mỗi đợt thi đua có sơ kết, đánh giá, khen thưởng kịp thời;
            - Chi bộ chỉ đạo việc triển khai thực hiện cải cách hành chính gắn với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị;
            - Thực hiện công tác tự kiểm tra giám sát theo quy định;
            - Chỉ đạo tiếp tục rà soát, các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành thực hiện các qui trình lấy ý kiến để từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật;
- Đảm bảo tất cả thủ tục hành chính được kiểm soát chặt chẽ và được niêm yết công khai, rõ ràng, minh bạch, chính xác;
            - Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả mục tiêu, yêu cầu của cải cách thể chế, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực giáo dục do nhà trường quản lý, không có đơn thư về thu chi tài chính;
            - Công tác thi đua khen thưởng đảm bảo công khai, chính xác, mọi người cùng tham gia đánh giá, đề bạt.
            c. Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan, xây dựng cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện làm việc của cơ quan và đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
          - Quy chế dân chủ cơ sở được Ban xây dựng Quy chế nhà trường xây dựng trong tháng 8, đăng tải trên website trường để lấy ý kiến của cán bộ, giáo viên, nhân viên; trong hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đầu năm học, chủ trì hội nghị tiếp thu các ý kiến góp ý, giải trình và biếu quyết thông qua trước toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường; sau khi có Quy chế, tất cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đều có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc;
            - Chi bộ chỉ đạo Hiệu trưởng tiếp thu ý kiến góp ý của cán bộ, giáo viên, nhân viên về xây dựng cơ sở vật chất nhà trường, mua sắm bổ sung trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng giáo dục;
            - Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên bằng cách tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên khi có khó khăn, chia vui, chúc mừng khi có niềm vui; tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp gỡ trong các dịp lễ tết; các nội dung hoạt động bảo đảm sự thống nhất cao, không có hiện tượng bè phái, chia rẽ gây mất đoàn kết trong cơ quan;
            - Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, giáo viên, nhân viên gắn liền với việc bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức Đảng trong nhà trường, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng;
            - Công tác đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác luôn được quan tâm.
d. Các hoạt động văn hóa, thể thao, nghĩa vụ đóng góp vào hoạt động từ thiện, nhân đạo
- Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa thể thao trong và ngoài nhà trường: nhà trường có đội bóng chuyền nữ thường xuyên tập luyện và tham gia giao lưu với các đội bạn; có đội văn nghệ được tập luyện thường xuyên và bài bản, tham gia biểu diễn ở trường, ở địa phương được nhân dân và phụ huynh đánh giá cao; Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, câu lạc bộ Mỹ thuật,.. hoạt động sôi nổi;
- Đảng viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tham gia đóng góp và thực hiện nghĩa vụ ở cơ quan, ở nơi cư trú rất tốt; tích cực tham gia các hoạt động của địa phương đặc biệt là thực hiện Phong trào ngày về lao động Nông thôn mới cùng với thôn Liên Yên; đóng góp làm sân bóng chuyền cho hội quán thôn Liên Yên trị giá 1,3 triệu đồng;
- Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo do công đoàn cấp trên và các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường tổ chức, số tiền đóng góp để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mua sách tặng thư viện nông thôn mới và các phong trào đóng góp khác trong năm 2015 đạt 2 100 000 đồng.
e. Thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, An ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, đơn vị
- Tích cực tham gia diễn tập chiến đấu trị an ở địa phương;
- Làm tốt công tác tuyên truyền để cán bộ, giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn giao thông, đặc biệt là việc quán triệt học sinh đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy; phối hợp chặt chẽ với Ban công an xã để tuyên truyền việc thực hiện các quy định về an toàn giao thông;
- Thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn cơ sở vật chất nhà trường như: Tổ chức trực, bảo vệ nghiêm túc, phối hợp với Ban công an, quân sự để bảo vệ cơ sở vật chất, vận động sự ủng hộ của dân cư sống gần trường;
- Chỉ đạo Ban phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại chỗ thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy chữa cháy như: tu sửa hệ thống điện, xây dựng nội quy phòng cháy, chữa cháy; trang bị các thiết bị để chữa cháy tại chỗ;
- Giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, đặc biệt là dân cư sống chung quanh khu vực trường, phối hợp với Ban cán sự thôn Nam Thai để thường xuyên vận động nhân dân bảo vệ an toàn cơ sở vật chất nhà trường, kịp thời phát hiện những nguy cơ để đề phòng và xử lý.
2. Về lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng
a.  Tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh
            - Yêu cầu cán bộ, đảng viên, giáo viên tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lê nin thông qua các bài viết trong các báo và tạp chí chính thống;
            - Tổ chức xem phim tư liệu lịch sử về cuộc đời và sự nghiệp của Mác; Lê nin và Bác Hồ kính yêu;
            - Nghiên cứu các bài viết của của Mác; Lê nin và Bác Hồ trong các tài liệu lịch sử.
b.  Quán triệt, thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đấu tranh với những biểu hiện hành vi sai trái (nói, viết, làm trái quan điểm, đường lối của đảng, pháp luật của Nhà nước); đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, lảng phí, tham nhũng
              - Thông qua việc thực hiện Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên nhằm phổ biến, quán triệt và lãnh đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước: không có CB, GV, NV nào vi phạm pháp luật; các hiện tượng không tốt đều được ngăn chặn kịp thời;
            - Ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng và hành vi (nói, viết, làm...) trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
            - Thực hành tiết kiệm trong cơ quan, đảm bảo chi tiêu ngân sách đúng mục đích, đúng nguyên tắc tài chính, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả; hồ sơ tài chính được kiểm tra, kiểm kê và công khai đúng quy định.
c.  Tuyên truyền, học tập và làm theo báo, tạp chí của Đảng. Xây dựng và thực hiện các tiêu chí về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên ở đơn vị gắn với tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, định kỳ đánh giá kết quả và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
- Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng về mục đích, yêu cầu của việc tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,  thực hiện chỉ thị 03 – CT/TW của bộ chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" Chi bộ Trường tiểu học Thạch Hội đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện cuộc vận động một cách bài bản; bám sát chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 chi bộ đã hướng dẫn toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc kiểm điểm bản thân, nhận rõ những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, lựa chọn nội dung cần khắc phục sửa chữa trong năm 2015 để xây dựng kế hoạch sửa chữa các tồn tại, hạn chế, yếu kém của bản thân; đảm bảo nguyên tắc: "Nhận xét lần sau ít tồn tại, hạn chế, yếu kém hơn lần trước là có tiến bộ";
            - Chi bộ đã đẩy mạnh việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay phù hợp với đối tượng cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Chi bộ đã xây dựng 5 chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên và phát động thi đua thực hiện: 
            + Bản lĩnh vững vàng, tiên phong gương mẫu
            + Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư
            + Trung thực, trong sáng, giản dị, khiêm tốn
            + Tôn trọng pháp luật, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, trách nhiệm
            + Nâng cao nghiệp vụ; tận tụy, yêu nghề
để cán bộ đảng viên học tập và làm theo;
            - Tổ chức sơ kết, đánh giá việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, biểu dương những tập thể và cá nhân tiêu biểu.
            d. Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin đại chúng, kịp thời năm bắt và xử lý tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân và phụ huynh, tạo sự thống nhất, đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân
            - Chi bộ, chỉ đạo BGH quản lý và sử dụng hiệu quả hộp thư điện tử, Website nhà trường để truyền tải, cập nhật thông tin đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên;
            - Tiếp thu mọi ý kiến đóng góp, phản ánh cũng như tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh; các phản ánh của phụ huynh và nhân dân về các lĩnh vực hoạt động của nhà trường qua email, số điện thoại hiệu trưởng và phản ánh trực tiếp để kịp thời giải quyết những vướng mắc;
            - Nhân các ngày lễ, tết, cán bộ, giáo viên nhân viên nhà trường có các bài viết tuyên truyền để phụ huynh và nhân dân hiểu hơn về vai trò của giáo dục đối với sự phát triển kinh tế xã hội, về xã hội hóa giáo dục, về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2,... và sự phối hợp giữa các môi trường giáo dục để nâng cao chất lượng giáo dục.
            d. Hoàn thành các chỉ tiêu đào tạo, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đủ số lượng, đảm bảo chất lượng
            - Chỉ đạo thành lập các hội đồng tư vấn để giúp hiệu trưởng quản lý tốt mọi hoạt động trong nhà trường; tham mưu xây dựng các kế hoạch nhánh để triển khai đồng bộ các công việc;
            - Cử người được đại diện nhà trường phát ngôn hoặc trả lời các vấn đề liên quan khi cần.           
   3. Về lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức và xây dựng đảng bộ, chi bộ
a.  Kết quả thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.
            - Thực hiện tốt việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của CBGV-NV; các nội dung hoạt động bảo đảm sự đoàn kết thống nhất, không có hiện tượng bè phái, chia rẽ gây mất đoàn kết trong cơ quan.
            - Tập thể lãnh đạo nhà trường luôn làm tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, cấp uỷ cấp trên về công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, công tác quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ. Đã xây dựng được tập thể vững mạnh, năng động. Luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
            - Bố trí kiêm nhiệm các chức vụ, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đảm bảo đúng luật, công bằng, phù hợp điều kiện thực tế để cán bộ, giáo viên, nhân viên phát huy hết năng lực bản thân.
b. Việc đề ra chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng, xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy, kết quả đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng, củng cố chi bộ. Thực hiện chế độ sinh hoạt đảng định kỳ và đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ.
            - Chi bộ xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy, kế hoạch cụ thể theo nhiệm kỳ, năm, tháng. Trong quá trình quyết định và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, tập thể cấp ủy, BGH nhà trường luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ bàn bạc, thảo luận đưa ra nhiều biện pháp, giải pháp tích cực để hoàn thành nhiệm vụ công tác.
            - Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác chuyên môn, hoạt động ngoại khóa và các mặt công tác khác đều được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Chấp hành nghiêm và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả mọi chỉ thị, nghị quyết của cấp trên.
            - Đội ngũ cán bộ đảng viên, giáo viên có trình độ chuyên môn cao, phẩm chất đạo đức tốt đáp ứng được yêu cầu công tác. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ "Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách"; Tập thể lãnh đạo nhà trường đoàn kết gắn bó, xây dựng quy chế làm việc, phân công công việc theo đúng chức năng nhiệm vụ. Thường xuyên có mối quan hệ với Đảng ủy, UBND phường và các ban ngành đoàn thể trên địa bàn phường và quận để nâng cao chất lượng giáo dục.
            Việc thực hiện quy chế làm việc nghiêm túc. Phát huy tính dân chủ trong sinh hoạt cấp uỷ. Thực hiện nghiêm túc đấu tranh tự phê bình và phê bình.
c. Quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên và kết nạp đảng viên mới; thực hiện việc giới thiệu đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với đảng ủy, chi ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
- Luôn quan tâm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tạo môi trường điều kiện đảm bảo, giao nhiệm vụ đảm bảo đúng quy định, phù hợp năng lực, sở trường và hoàn cảnh, động viên để từng cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đồng thời có cơ hội thể hiện và trưởng thành.
- Đảm bảo sự phân công, phân cấp, giao việc rõ ràng nên đã hạn chế được sự chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ và đảm bảo sự phối hợp trong việc chỉ đạo các hoạt động chuyên môn vì nhiệm vụ chung. Áp dụng rộng rãi hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín khi quyết định những vấn đề quan trọng, hoặc trong công tác cán bộ.
- Hàng năm nhà trường có giới thiệu quần chúng ưu tú học cảm tình đảng, giao người theo dõi, giúp đỡ để kết nạp vào đảng.
- 100% các đảng viên thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
d.  Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và kết nạp đảng viên, nhất là ở những địa bàn trọng yếu, những nơi có ít hoặc chưa có đảng viên.
- Chú trọng bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.
- Mỗi năm giới thiệu từ 1- 2 đoàn viên ưu tú cho Đảng.
   4. Về lãnh đạo xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.
a. Xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị (chuyên môn) vững mạnh; phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền; công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của chính quyền; việc xem xét, giải quyết những vấn đề nảy sinh ở cơ sở và những đề xuất, kiến nghị chính đáng của nhân dân thuộc trách nhiệm của chính quyền cơ sở; xem xét xử lý các vụ việc, đơn thư tố cáo khiếu nại động người, tiêu cực tham nhũng
- Thực hiện tốt việc xây dựng, quản lý về các hoạt động công tác của nhà trường cũng như các hoạt động của tổ chức. Giải quyết kịp thời các đề xuất kiến nghị chính đáng của cán bộ, giáo viên, nhân vien và học sinh.
- Công khai hộp thư điện tử, số điện thoại nhà trường để tiếp nhận những ý kiến đóng góp cũng như các thắc mắc của phụ huynh và nhân dân để kịp thời giải thích, trả lời, tránh kiện cáo.
b. Lãnh đạo xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của mỗi tổ chức; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện dân chủ cơ sở, phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong xây dựng đảng, chính quyền
- Thực hiện đúng các chức năng nhiệm vụ được phân công. Nội quy, quy chế của nhà trường được xây dựng và thực hiện đảm bảo tạo sự đoàn kết thống nhất nội bộ.
- Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường luôn có sự phối kết hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ. Công tác kiểm tra giám sát các hoạt động được triển khai thực hiện nghiêm túc.
- Thực hiện nghiêm chỉnh 3 công khai: tài chính, chất lượng và điều kiện.
   - Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; các quy định, quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ; quản lý và phát triển đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo; các biện pháp phòng chống tham nhũng; kết quả xử lý sai phạm đối với tập thể, các nhân.
   - Thực hiện tốt việc xây dựng các quy định, quy chế của cơ quan. Công tác tổ chức cán bộ, quản lý và phát triển đảng viên được triển khai thực hiện nghiêm túc đúng theo quy trình quản lý... Có biện pháp khắc phục và xử lý khi có hiện tượng sai phạm.
   5. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng
a.  Kết quả thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm của cấp ủy, UBKT và công tác tự kiểm tra của chi bộ.
- Đã xây dựng được chương trình, kế hoạch kiểm tra thực hiện giám sát năm của cấp ủy, UBKT...
- Thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra;
- Qua kiểm tra, giám sát phát hiện:
+ Có 01 đồng chí vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình, nhưng đang trong thời kỳ nghỉ sinh nên chưa tiến hành xử lý kỷ luật.
b. Công tác phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW4 (Khóa XI)
- Thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW4 (Khóa XI). Đảm bảo không xẩy ra quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cơ quan, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo; sau khi kiểm điểm đảng viên theo tinh thần Nghị quyết TW4 (Khóa XI), chi bộ yêu cầu các đảng viên, cán bộ, giáo viên xây dựng kế hoạch sửa chữa khắc phục các hạn chế, tồn tại của bản thân, tiếp tục học tập bồi dưỡng để nâng cao trình độ lý luận, kiến thức chuyên môn, kỹ năng sư phạm.
            II. NHỮNG HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN
1. Hạn chế
- Cơ sở vật chất nhà trường chưa thật đảm bảo;
- Chất lượng đội ngũ còn rất hạn chế;
- Các phong trào thi đua chưa sôi nổi, chưa tạo được động lực cho cán bộ, giáo viên, nhân viên phấn đấu vươn lên;
- Chất lượng giáo dục có được nâng lên nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, chất lượng mũi nhọn còn thấp; tỷ lệ giáo viên giỏi, học sinh có năng khiếu tham gia giao lưu các cấp chưa cao;
- Chất lượng hoạt động của các tổ chức, đoàn thể trong cơ quan còn hạn chế.
2. Nguyên nhân
- Chi bộ, BGH đã làm tốt công tác tham mưu nhưng do địa phương khó khăn nên nguồn để xây dựng, mua sắm bổ sung cơ sở vật chất những năm qua hầu như không có; nhân dân còn nhiều khó khăn nên sự đầu tư cho giáo dục còn hạn chế;
- Một thời gian khá dài, BGH (cũ) không có chiến lược phát triển nhà trường, tham mưu xây dựng CSVC không hiệu quả;
- Một số phụ huynh phó mặc việc giáo dục con em cho nhà trường mà thiếu sự phối hợp với nhà trường, với giáo viên để giáo dục trẻ;
- Nhiều giáo viên có trình độ chuyên môn đào tạo cao nhưng năng lực công tác không tương xứng (năng lực không tương xứng với bằng cấp);
- Kỹ năng tin học của đại đa số giáo viên, nhân viên nhà trường quá hạn chế;
- Ý thức tự học, tự rèn luyện để bồi dưỡng lý luận, nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng sư phạm của một số giáo viên không tốt; đổ thừa cho hoàn cảnh mà không cố gắng để vượt qua hoàn cảnh;
- Trong đội ngũ không có giáo viên giỏi về chuyên môn, nhiệt tình, năng nổ trong công việc để làm hạt nhân cho phong trào thi đua; 
3. Biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế
- Tiếp tục tham mưu có hiệu quả với chính quyền địa phương, phối hợp với Ban đại diện CMHS trường để tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa (tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia) bởi đó là điều kiện tiên quyết để nâng cao chất lượng giáo dục;
- Tiếp tục quán triệt, bồi dưỡng trình độ lí luận, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ đảng viên, giáo viên, bồi dưỡng kỹ năng tin học giáo viên;
- Tiếp tục bồi dưỡng, phát hiện nhân tài ở đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng lực lượng nòng cốt kế cận;
- Thường xuyên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên đề để trao đổi kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, nâng cao nghiệp vụ tay nghề cho cán bộ giáo viên;
- Tích cực tham mưu với lãnh đạo chính quyền địa phương về tuyên truyền nhận thức của người dân trong công tác giáo dục, xã hội hóa giáo dục.
B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2016
1. Về tư tưởng, chính trị và công tác xây dựng đảng
Chi bộ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong đảng viên, quần chúng thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo cán bộ, giáo viên chấp hành tốt các quy định của địa phương,  nội quy, quy chế của cơ quan.
          Phối hợp với các đoàn thể trong nhà trường động viên cán bộ, đảng viên thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” kết hợp với cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, cuộc vận động “Mỗi thầy cố giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Chú trọng rèn luyện phẩm chất đạo đức Nhà giáo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ đảng viên, giáo viên. Phấn đấu thực hiện di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức của Người về “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Tiếp tục triển khai phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua.
            Tiếp tục theo dõi các đảng viên dự bị và xét làm hồ sơ chuyển chính thức.
          Bồi dưỡng kết nạp 1-2 quần chúng ưu tú vào Đảng.
2. Về công tác phổ cập giáo dục Tiểu học, kiểm định chất lượng
          - Duy trì nâng cao chất lượng Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2.
            - Hoàn thành công tác kiểm định chất lượng trên phần mềm kiểm định.
          3. Chất lượng đội ngũ
          - 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
            - 100% cán bộ, giáo viên, nhân thường xuyên tự học tự bồi dưỡng để bồi dưỡng lý luận, nâng cao kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm; nâng cao kỹ năng tin học.
            4. Chất lượng giáo dục toàn diện
            - 99,5% học sinh trở lên hoàn thành nhiệm vụ học tập các môn học;
            - 100% học sinh đạt các Phẩm chất và Năng lực của người học sinh theo quy định của từng khối lớp;
          - 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học;
            - Học sinh có năng khiếu tham gia các cuộc thi, các cuộc giao lưu các cấp đạt tốp 10 trường hàng đầu của huyện; có học sinh tham gia giao lưu cấp tỉnh;
            - Các câu lạc bộ hoạt động sôi nổi, hiệu quả.
          5. Xây dựng cơ sở vật chất
          - Tham mưu xây dựng cơ sở vật chất: Bổ sung 01 nhà đa năng; 01 nhà vệ sinh; Hoàn thiện sân thể dục thể thao; trang trí phòng học, phòng chức,... năng đảm bảo giữ Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 trong lần kiểm tra của tỉnh trong tháng 4/2016;
            - Bổ sung cơ sở vật chất, tiến tới xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 năm 2018.
          6. Công tác thi đua
          - Danh hiệu chi bộ: Đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh.
          - Danh hiệu nhà trường: Tập thể lao động tiên tiến cấp huyện.
          - Đạt cơ quan văn hóa.
          - Danh hiệu cá nhân:
               +  Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:  20%.
               +  Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ: 80%.
           Trên đây là báo cáo đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 của Chi bộ Trường Tiểu học Thạch Hội. Rất mong được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ đã để ra./.
 
Nơi nhận :
- ĐU xã (B/c);
- Cấp ủy để thực hiện;
- Lưu: HSCB.
 
T.M CHI BỘ
BÍ THƯ
 
 
 
 
Trần Huy Sơn
 

 File đính kèm

  VĂN BẢN

Số: 02-KH/CBTTH

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ

Lượt xem:539 | lượt tải:70

Số 77-BC/CBTTH

Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

Lượt xem:554 | lượt tải:61

Số: 77- BC/TK

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018

Lượt xem:427 | lượt tải:61

Số: 75/BC-THTH

Báo cáo THNV tháng 11, Kế hoạch tháng 12/2017

Lượt xem:491 | lượt tải:59

Số: 66B/KH-THTH

KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018

Lượt xem:616 | lượt tải:68

Số: 66 /KH-THTH

KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018

Lượt xem:590 | lượt tải:68

Số: 61/KH-THTH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:535 | lượt tải:68

Số: 49/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm

Lượt xem:572 | lượt tải:64

VBT

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:447 | lượt tải:62

Số: 44/BC-THTH

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:514 | lượt tải:57

Số: 43/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Lượt xem:562 | lượt tải:67

Số: 83/BC-SKHK1

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lượt xem:555 | lượt tải:63

Số: 66/QĐ-THTH

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017

Lượt xem:489 | lượt tải:61

Số: 65/QĐ-THTH

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Lượt xem:466 | lượt tải:56

Số: 69/BC-THTH

Báo cáo sơ kết tháng 9, Kế hoạch tháng 10/2016

Lượt xem:517 | lượt tải:50

  XEM NHIỀU NHẤT

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây