Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018

BÁO CÁO
Tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017
Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Số kí hiệu Số: 77- BC/TK
Ngày ban hành 30/11/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Văn bản
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Nhà trường
Người ký Trần Huy Sơn

Nội dung

ĐẢNG ỦY XÃ THẠCH HỘI
BCH CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Số:  77- BC/TK Thạch Hội, ngày 30 tháng 11 năm 2017
 
BÁO CÁO
Tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017
Phương hướng,  nhiệm vụ năm 2018
_____________
 
Căn cứ Hướng dẫn số 47-HD/HU, ngày 13/11/2017 của Huyện ủy Thạch Hà về việc Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên gắn với nội dung theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương đảng (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  năm 2017;
Căn cứ Kế hoạch số 07- KH/ĐU, ngày 20/11/2017 của Đảng ủy xã Thạch Hội về Kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017;
            Căn cứ vào tình hình hoạt động, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ trong năm 2017, Chi bộ Trường Tiểu học Thạch Hội báo cáo Tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 với các nội dung như sau:
PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 
            I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Tình hình chung
Chi bộ Trường Tiểu học Thạch Hội thực hiện nhiệm vụ chính trị dưới sự chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ của Đảng ủy xã Thạch Hội, của đảng các cấp và thực hiện sự chỉ đạo phối hợp công tác của Phòng Giáo dục Thạch Hà.
Chi bộ thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động thuộc lĩnh vực giáo dục Tiểu học tại địa bàn xã Thạch Hội.
- Tổng số đảng viên năm 2017 là: 16 đảng viên.
  Trong đó:
          Đảng viên chính thức: 15  đ/c.
           Đảng viên dự bị: 01  đ/c.
            Đảng viên Nữ:  12  đ/c.
- Tổng số CB, GV, NV  do chi bộ quản lý là: 23 đ/c.
            Trong đó:  CBQL:  03;  GV: 18 ;  NV:  02.
- Về tổ chức, đoàn thể:
            + Công đoàn: Gồm 1 tổ công đoàn với tổng số 23 đoàn viên.
            - Đội TN TP Hồ chí Minh: Gồm 187 đội viên và 117 nhi đồng với tổng số toàn trường là: 304 học sinh.
2. Thuận lợi.
- 100% cán bộ giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn (trên chuẩn 16/17 đạt 94,1%, còn 01 giáo viên Âm nhạc (làm TPT) đạt chuẩn; 
- Cơ sở vật chất trường lớp, bàn ghế, trang thiết bị dạy học cơ bản đã được trang bị và đầu tư, từng bước đáp ứng được nhu cầu giáo dục;
- Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy xã Thạch Hội, Chi bộ nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo phát triển giáo dục Tiểu học xã Thạch Hội từng bước đưa nhà trường vào tốp các trường có chất lượng, uy tín hàng đầu của huyện. Tập thể chi bộ đã tập trung sức mạnh đoàn kết của lực lượng lao động tri thức, tập trung lãnh đạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đảng viên, giáo viên và thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục trong nhà trường.
- Các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương đã tích cực hỗ trợ, động viên tinh thần học tập, lao động, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục ở nhà trường.
3. Khó khăn
   - Tỷ lệ đảng viên so với tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên còn thấp (16/23, đạt 69,6%);  
   - Cơ sở vật chất nhà trường tuy được bổ sung nhưng chưa đáp ứng yêu cầu: thiếu một số phòng phục vụ học tập, một số phòng đã xuống cấp;
   - Trong đội ngũ không có giáo viên giỏi về chuyên môn, một số giáo viên vừa hạn chế về chuyên môn vừa thiếu nhiệt tình trong công việc;
   - Đời sống của một bộ phận phụ huynh còn nhiều khó khăn.
            II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
1. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
a. Thực hiện nhiệm vụ tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị và nhiệm vụ được cấp ủy cấp trên giao.
- Chi bộ tham mưu cho Đảng ủy và Chính quyền địa phương ban hành Nghị quyết và xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung liên quan đến công tác giáo dục một cách hiệu quả: Xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường; xây dựng cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị; quy hoạch khuôn viên nhà trường; triển khai công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3, nâng cao chất lượng công tác xã hội hóa giáo dục,...;
- Chỉ đạo BGH xây dựng kế hoạch nhà trường theo năm học, học kỳ, tháng, tuần đảm bảo khoa học, phù hợp tình hình thực tiễn và triển khai kế hoạch một cách hiệu quả;
- Chỉ đạo chuyên môn tổ chức bồi dưỡng đội ngũ; đổi mới quản lý giáo dục, tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, phối hợp chặt chẽ các lực lượng giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện;
            - Rà soát, điều chỉnh nội dung dạy học và kiểm tra, đánh giá phù hợp mục tiêu giáo dục: Bám sát thông tư hướng dẫn, cập nhật nhanh các thông tin chỉ đạo để kịp thời điều chỉnh;
            - Tổ chức hiệu quả các hoạt động giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục thể chất, quốc phòng và an ninh; tăng cường vai trò của TPT Đội và giáo viên chủ nhiệm lớp, trong đó yếu tố nêu gương được đưa lên hàng đầu; thường xuyên nhắc nhở dưới cờ, sinh hoạt lớp. Giáo viên chủ nhiệm liên hệ thực tế để làm tốt việc thông tin và giáo dục học sinh cá biệt, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh khuyết tật; bảo đảm thực hiện các chương trình sinh hoạt chủ điểm và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp hàng tháng, phát huy vai trò tích cực của cán bộ lớp, Đội và giáo viên chủ nhiệm;
            - Chỉ đạo phối hợp trạm y tế khám sức khoẻ học sinh, uống thuốc tẩy giun; tích cực tuyên truyền giữ gìn vệ sinh môi trường và phòng và chống dịch bệnh tại địa phương;
            - Công tác giáo dục toàn diện và quản lý học sinh: giáo dục tư tưởng chính trị, văn hóa truyền thống, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm xã hội; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, công tác chăm sóc sức khỏe; công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học; giáo dục an toàn giao thông; xây dựng cổng trường an toàn- văn minh; phòng chống bạo lực, tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, đối với học sinh được thực hiện bài bản và hiệu quả;
            - Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy - học và công tác quản lý giáo dục: Tích cực thực hiện đổi mới phương pháp dạy học gắn với sử dụng thiết bị dạy học, tham gia nghiêm túc, đầy đủ các buổi tập huấn, chuyên đề chuyên môn của ngành, của các trường bạn
            - Kết quả chỉ đạo về chuyên môn:
            + Đảng bộ, nhân dân và phụ huynh địa phương đã tin tưởng vào nhà trường; nhà trường từng bước trở thành điểm văn hóa của địa phương; vị thế của nhà trường ngày càng được củng cố;
            + Đơn vị được công nhận đạt PCGDTH ĐĐT mức độ 3: Huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1; Tỷ lệ trẻ 11 tuổi HTCTTH đạt 97%; không có học sinh bỏ học, huy động tối đa trẻ khuyết tật đến trường; sắp xếp, bố trí đội ngũ giáo viên hợp lý; cơ sở vật chất nhà trường ngày càng đảm bảo, sử dụng CSVC hiệu quả;
            + Đa số cán bộ, giáo viên, nhân viên nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm với nhiệm vụ được giao;
            + Các hoạt động giáo dục của nhà trường đi vào nền nếp;
            + Chất lượng giáo dục được nâng lên.
            b. Kết quả chỉ đạo, phụ trách các tổ chức đoàn thể; lề lối tác phong làm việc, thái độ phục vụ nhân dân; thực hiện cải cách hành chính, thi đua khen thưởng
            - Chỉ đạo BGH và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tăng cường nề nếp kỷ cương, kỷ luật hành chính; quán triệt và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành nội quy, quy chế chuyên môn, quy chế làm việc, quy chế thực hiện văn hóa nơi công sở của cán bộ, giáo viên, nhân viên;
            - Thường xuyên kiểm tra nhắm kịp thời phát hiện và ngăn chặn, khắc phục các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục nhất là trong kiểm tra đánh giá, tuyệt đối không xẩy ra tình trạng chạy đua theo thành tích; đảm bảo 100% cán bộ giáo viên thương yêu, tôn trọng học sinh, đối xử chân thành đúng mực với đồng chí đồng nghiệp; đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên không vi phạm đạo đức nhà giáo; giáo viên luôn thương yêu, tôn trọng học sinh, khách quan, công bằng và trung thực trong đánh giá, nhận xét học sinh;
            - Tất cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường lắng nghe và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của đồng chí, đồng nghiệp, của phụ huynh và nhân dân để kịp thời sửa chữa khuyết điểm, tồn tại của bản thân; gần dân, có thái độ chân thành thẳng thắn, nhiệt tình với nhân dân và phụ huynh; sẵn sàng giúp đỡ, hợp tác với phụ huynh để thực hiện nhiệm vụ giáo dục được tốt hơn;
            - Đổi mới công tác hội họp, giảm thời gian họp, tăng cường sử dụng email và website nhà trường và mạng xã hội để trao đổi thông tin, truyền đạt kế hoạch cũng như tiếp nhận và phản hồi các ý kiến góp ý trao đổi của cán bộ, giáo viên, của phụ huynh;
            - Tổ chức các phong trào thi đua bài bản, đúng quy định: xây dựng kế hoạch, phát động thi đua của các tổ chức; cá nhân tự nguyện đăng ký tham gia; sau mỗi đợt thi đua có sơ kết, đánh giá, khen thưởng kịp thời;
            - Chi bộ chỉ đạo việc triển khai thực hiện cải cách hành chính gắn với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị;
            - Thực hiện công tác tự kiểm tra giám sát theo quy định;
            - Chỉ đạo tiếp tục rà soát, các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành thực hiện các qui trình lấy ý kiến để từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật;
- Đảm bảo tất cả thủ tục hành chính được kiểm soát chặt chẽ và được niêm yết công khai, rõ ràng, minh bạch, chính xác;
            - Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả mục tiêu, yêu cầu của cải cách thể chế, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực giáo dục do nhà trường quản lý, không có đơn thư về thu chi tài chính;
            - Công tác thi đua khen thưởng đảm bảo công khai, chính xác, mọi người cùng tham gia đánh giá, đề bạt.
            c. Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan, xây dựng cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện làm việc của cơ quan và đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
          - Quy chế dân chủ cơ sở được Ban xây dựng Quy chế nhà trường xây dựng trong tháng 8, đăng tải trên website trường để lấy ý kiến của cán bộ, giáo viên, nhân viên; trong hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đầu năm học, chủ trì hội nghị tiếp thu các ý kiến góp ý, giải trình và biếu quyết thông qua trước toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường; sau khi có Quy chế, tất cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đều có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc;
            - Chi bộ chỉ đạo Hiệu trưởng tiếp thu ý kiến góp ý của cán bộ, giáo viên, nhân viên về xây dựng cơ sở vật chất nhà trường, mua sắm bổ sung trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng giáo dục;
            - Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên bằng cách tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên khi có khó khăn, chia vui, chúc mừng khi có niềm vui; tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp gỡ trong các dịp lễ tết; các nội dung hoạt động bảo đảm sự thống nhất cao, không có hiện tượng bè phái, chia rẽ gây mất đoàn kết trong cơ quan;
            - Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, giáo viên, nhân viên gắn liền với việc bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức Đảng trong nhà trường, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng;
            - Công tác đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác luôn được quan tâm.
d. Các hoạt động văn hóa, thể thao, nghĩa vụ đóng góp vào hoạt động từ thiện, nhân đạo
- Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa thể thao trong và ngoài nhà trường: nhà trường có đội bóng chuyền nữ thường xuyên tập luyện và tham gia giao lưu với các đội bạn; có đội văn nghệ được tập luyện thường xuyên và bài bản, tham gia biểu diễn ở trường, ở địa phương được nhân dân và phụ huynh đánh giá cao; Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, câu lạc bộ Mỹ thuật,.. hoạt động sôi nổi;
- Đảng viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường tham gia đóng góp và thực hiện nghĩa vụ ở cơ quan, ở nơi cư trú rất tốt; tích cực tham gia các hoạt động của địa phương đặc biệt là thực hiện Phong trào xây dựng Nông thôn mới, góp tiền mua xe lăn cho em Nguyễn Minh Thiện -lớp 4B số tiền 1,8 triệu đồng (mua xe lăn hết 1,4 triệu);
- Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo do công đoàn cấp trên và các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường tổ chức, số tiền đóng góp để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mua sách tặng thư viện nông thôn mới và các phong trào đóng góp khác trong năm 2017 đạt 2.500.000 đồng.
e. Thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, An ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, đơn vị
- Làm tốt công tác tuyên truyền để cán bộ, giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn giao thông, đặc biệt là việc quán triệt học sinh đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy; phối hợp chặt chẽ với Ban công an xã để tuyên truyền việc thực hiện các quy định về an toàn giao thông; phòng cháy chữa cháy, phòng tránh tai nạn thương tích;...
- Xây dựng, triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự;
Thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn cơ sở vật chất nhà trường như: Tổ chức trực, bảo vệ nghiêm túc, phối hợp với Ban công an, quân sự để bảo vệ cơ sở vật chất, vận động sự ủng hộ của dân cư sống gần trường;
- Chỉ đạo Ban phòng chống thiên tai, Ban phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại chỗ thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai như: tu sửa hệ thống điện, xây dựng nội quy phòng cháy, chữa cháy; trang bị các thiết bị để chữa cháy tại chỗ, tu sửa CSVC,...;
- Giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, đặc biệt là dân cư sống chung quanh khu vực trường, phối hợp với Ban cán sự thôn Nam Thai để thường xuyên vận động nhân dân bảo vệ an toàn cơ sở vật chất nhà trường, kịp thời phát hiện những nguy cơ để đề phòng và xử lý.
2. Về lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng
a.  Tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh
            - Chọn bài viết về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đăng trên trang thông tin điện tử cơ quan, gửi vào gmail cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên;
            - Yêu cầu cán bộ, đảng viên, giáo viên tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lê nin thông qua các bài viết trong các báo và tạp chí chính thống;
            - Tổ chức xem phim tư liệu lịch sử về cuộc đời và sự nghiệp của Mác; Lê nin và Bác Hồ kính yêu;
            - Nghiên cứu các bài viết của của Mác; Lê nin và Bác Hồ trong các tài liệu lịch sử.
b.  Quán triệt, thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đấu tranh với những biểu hiện hành vi sai trái (nói, viết, làm trái quan điểm, đường lối của đảng, pháp luật của Nhà nước); đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, lảng phí, tham nhũng
           - Thông qua việc thực hiện Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên nhằm phổ biến, quán triệt và lãnh đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước: không có CB, GV, NV nào vi phạm pháp luật; các hiện tượng không tốt đều được ngăn chặn kịp thời;
            - Ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng và hành vi (nói, viết, làm...) trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
            - Thực hành tiết kiệm trong cơ quan, đảm bảo chi tiêu ngân sách đúng mục đích, đúng nguyên tắc tài chính, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả; hồ sơ tài chính được kiểm tra, kiểm kê và công khai đúng quy định.
c.  Tuyên truyền, học tập và làm theo báo, tạp chí của Đảng. Xây dựng và thực hiện các tiêu chí về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên ở đơn vị gắn với tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, định kỳ đánh giá kết quả và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người;
- Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng về mục đích, yêu cầu của việc tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chi bộ Trường Tiểu học Thạch Hội đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện cuộc vận động một cách bài bản; bám sát chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 của nhà trường "Kỷ luật - Trách nhiệm - Yêu thương - Đổi mới", chi bộ xây dựng tiêu chí đánh giá việc thực hiện chủ đề, hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc kiểm điểm bản thân, nhận rõ những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm; lựa chọn nội dung học tập, làm theo trong năm 2017 để xây dựng kế hoạch thực hiện; đảm bảo nguyên tắc: "Nhận xét lần sau ít tồn tại, hạn chế, yếu kém hơn lần trước là có tiến bộ; có chỉ rõ được những tiến bộ của bản thân";
            - Chi bộ đã đẩy mạnh việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay phù hợp với đối tượng cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Chi bộ đã xây dựng 5 chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên và phát động thi đua thực hiện: 
            "+ Bản lĩnh vững vàng, tiên phong gương mẫu;
            + Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư;
            + Trung thực, trong sáng, giản dị, khiêm tốn;
            + Tôn trọng pháp luật, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, trách nhiệm, yêu thương;
            + Nâng cao nghiệp vụ; tận tụy, yêu nghề, không ngừng đổi mới" để cán bộ đảng viên học tập và làm theo;
            - Tổ chức sơ kết, đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, biểu dương những tập thể và cá nhân tiêu biểu.
            d. Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin đại chúng, kịp thời năm bắt và xử lý tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân và phụ huynh, tạo sự thống nhất, đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân
            - Chi bộ chỉ đạo BGH quản lý và sử dụng hiệu quả hộp thư điện tử, Website nhà trường để truyền tải, cập nhật thông tin đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên;
            - Tiếp thu mọi ý kiến đóng góp, phản ánh cũng như tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh; các phản ánh của phụ huynh và nhân dân về các lĩnh vực hoạt động của nhà trường qua email, số điện thoại hiệu trưởng và phản ánh trực tiếp để kịp thời giải quyết những vướng mắc;
            - Nhân các ngày lễ, tết, cán bộ, giáo viên nhân viên nhà trường có các bài viết tuyên truyền để phụ huynh và nhân dân hiểu hơn về vai trò của giáo dục đối với sự phát triển kinh tế xã hội, về xã hội hóa giáo dục, về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ,... và sự phối hợp giữa các môi trường giáo dục để nâng cao chất lượng giáo dục.
            d. Hoàn thành các chỉ tiêu đào tạo, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đủ số lượng, đảm bảo chất lượng
            - Chỉ đạo thành lập các hội đồng tư vấn để giúp hiệu trưởng quản lý tốt mọi hoạt động trong nhà trường; tham mưu xây dựng các kế hoạch nhánh để triển khai đồng bộ các công việc;
            - Cử người được đại diện nhà trường phát ngôn hoặc trả lời các vấn đề liên quan khi cần.           
   3. Về lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức và xây dựng đảng bộ, chi bộ
a.  Kết quả thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.
            - Thực hiện tốt việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế làm việc, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của CBGV-NV; các nội dung hoạt động bảo đảm sự đoàn kết thống nhất, không có hiện tượng bè phái, chia rẽ gây mất đoàn kết trong cơ quan.
            - Tập thể lãnh đạo nhà trường luôn làm tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, cấp uỷ cấp trên về công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, công tác quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ. Đã xây dựng được tập thể vững mạnh, năng động. Luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
            - Bố trí kiêm nhiệm các chức vụ, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đảm bảo đúng luật, công bằng, phù hợp điều kiện thực tế để cán bộ, giáo viên, nhân viên phát huy hết năng lực bản thân.
b. Việc đề ra chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng, xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy, kết quả đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng, củng cố chi bộ. Thực hiện chế độ sinh hoạt đảng định kỳ và đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ.
            - Chi bộ xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy, kế hoạch cụ thể theo nhiệm kỳ, năm, tháng. Trong quá trình quyết định và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, tập thể cấp ủy, BGH nhà trường luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ bàn bạc, thảo luận đưa ra nhiều biện pháp, giải pháp tích cực để hoàn thành nhiệm vụ công tác.
            - Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác chuyên môn, hoạt động ngoại khóa và các mặt công tác khác đều được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Chấp hành nghiêm và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả mọi chỉ thị, nghị quyết của cấp trên.
            - Đội ngũ cán bộ đảng viên, giáo viên có trình độ chuyên môn cao, phẩm chất đạo đức tốt đáp ứng được yêu cầu công tác. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ "Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách"; Tập thể lãnh đạo nhà trường đoàn kết gắn bó, xây dựng quy chế làm việc, phân công công việc theo đúng chức năng nhiệm vụ. Thường xuyên có mối quan hệ với Đảng ủy, UBND phường và các ban ngành đoàn thể trên địa bàn phường và quận để nâng cao chất lượng giáo dục.
            Việc thực hiện quy chế làm việc nghiêm túc. Phát huy tính dân chủ trong sinh hoạt cấp uỷ. Thực hiện nghiêm túc đấu tranh tự phê bình và phê bình.
c. Quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên và kết nạp đảng viên mới; thực hiện việc giới thiệu đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với đảng ủy, chi ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
- Luôn quan tâm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tạo môi trường điều kiện đảm bảo, giao nhiệm vụ đảm bảo đúng quy định, phù hợp năng lực, sở trường và hoàn cảnh, động viên để từng cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đồng thời có cơ hội thể hiện và trưởng thành.
- Đảm bảo sự phân công, phân cấp, giao việc rõ ràng nên đã hạn chế được sự chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ và đảm bảo sự phối hợp trong việc chỉ đạo các hoạt động chuyên môn vì nhiệm vụ chung. Áp dụng rộng rãi hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín khi quyết định những vấn đề quan trọng, hoặc trong công tác cán bộ.
- Hàng năm nhà trường có giới thiệu quần chúng ưu tú học cảm tình đảng, giao người theo dõi, giúp đỡ để kết nạp vào đảng.
- 100% đảng viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
d.  Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và kết nạp đảng viên, nhất là ở những địa bàn trọng yếu, những nơi có ít hoặc chưa có đảng viên.
Cử người theo dõi, giúp đỡ 2 đoàn viên ưu tú để giới thiệu học cảm tình Đảng.
   4. Về lãnh đạo xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.
a. Xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị (chuyên môn) vững mạnh; phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền; công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của chính quyền; việc xem xét, giải quyết những vấn đề nảy sinh ở cơ sở và những đề xuất, kiến nghị chính đáng của nhân dân thuộc trách nhiệm của chính quyền cơ sở; xem xét xử lý các vụ việc, đơn thư tố cáo khiếu nại động người, tiêu cực tham nhũng
- Thực hiện tốt việc xây dựng, quản lý về các hoạt động công tác của nhà trường cũng như các hoạt động của tổ chức. Giải quyết kịp thời các đề xuất kiến nghị chính đáng của cán bộ, giáo viên, nhân vien và học sinh.
- Công khai hộp thư điện tử, số điện thoại nhà trường để tiếp nhận những ý kiến đóng góp cũng như các thắc mắc của phụ huynh và nhân dân để kịp thời giải thích, trả lời, tránh kiện cáo.
b. Lãnh đạo xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của mỗi tổ chức; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện dân chủ cơ sở, phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong xây dựng đảng, chính quyền
- Thực hiện đúng các chức năng nhiệm vụ được phân công. Nội quy, quy chế của nhà trường được xây dựng và thực hiện đảm bảo tạo sự đoàn kết thống nhất nội bộ.
- Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường luôn có sự phối kết hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ. Công tác kiểm tra giám sát các hoạt động được triển khai thực hiện nghiêm túc.
- Thực hiện nghiêm chỉnh 3 công khai: tài chính, chất lượng và điều kiện.
   - Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; các quy định, quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ; quản lý và phát triển đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo; các biện pháp phòng chống tham nhũng; kết quả xử lý sai phạm đối với tập thể, các nhân.
   - Thực hiện tốt việc xây dựng các quy định, quy chế của cơ quan. Công tác tổ chức cán bộ, quản lý và phát triển đảng viên được triển khai thực hiện nghiêm túc đúng theo quy trình quản lý... Có biện pháp khắc phục và xử lý khi có hiện tượng sai phạm.
   5. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng
a.  Kết quả thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm của cấp ủy, UBKT và công tác tự kiểm tra của chi bộ.
- Đã xây dựng được chương trình, kế hoạch kiểm tra thực hiện giám sát năm của cấp ủy;
- Thực hiện đúng kế hoạch kiểm tra;
- Qua kiểm tra, giám sát phát hiện: Một số đảng viên tinh thần trách nhiệm với công việc chưa cao; chất lượng giáo dục chưa đảm bảo; ý thức học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chưa tốt.
b. Công tác phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; khắc phục những tồn tại, hạn chế; chống các biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" đã chỉ ra sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW4 (Khóa XI, XII)
- Thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; khắc phục những tồn tại, hạn chế; chống các biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" đã chỉ ra sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW4 (Khóa XI, XII).
- Đảm bảo không xẩy ra quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cơ quan, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo; sau khi kiểm điểm đảng viên theo tinh thần Nghị quyết TW4 (Khóa XI, XII), chi bộ yêu cầu các đảng viên, cán bộ, giáo viên xây dựng kế hoạch sửa chữa khắc phục các hạn chế, tồn tại của bản thân, tiếp tục học tập bồi dưỡng để nâng cao trình độ lý luận, kiến thức chuyên môn, kỹ năng sư phạm.
            II. NHỮNG HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN
1. Hạn chế
- Chất lượng đội ngũ còn hạn chế, một số đảng viên, giáo viên chưa thực sự tích cực, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ;
- Cơ sở vật chất nhà trường từng bước được bổ sung nhưng chưa đảm bảo yêu cầu;
- Các phong trào thi đua chưa thật sôi nổi, chưa tạo được động lực cho cán bộ, giáo viên, nhân viên phấn đấu vươn lên;
- Chất lượng giáo dục có được nâng lên nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, chất lượng mũi nhọn còn thấp; tỷ lệ giáo viên giỏi, học sinh có năng khiếu tham gia giao lưu các cấp chưa cao; ý thức chấp hành nội quy của học sinh chưa tốt; kỹ năng sống của một số học sinh chưa đạt theo yêu cầu;
- Chất lượng hoạt động của các tổ chức, đoàn thể trong cơ quan còn hạn chế.
2. Nguyên nhân
- Chi bộ, BGH đã làm tốt công tác tham mưu nhưng do địa phương khó khăn nên nguồn để xây dựng, mua sắm bổ sung cơ sở vật chất những năm qua hầu như không có; kinh tế phụ huynh còn nhiều khó khăn nên sự đầu tư cho giáo dục còn hạn chế;
- Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ chưa hiệu quả, công tác kiểm tra, tư vấn của BGH và TTCM cho giáo viên chưa hiệu quả;
- Một số phụ huynh chưa quan tâm đến việc giáo dục con em, thiếu sự phối hợp với nhà trường, với giáo viên để giáo dục trẻ;
- Nhiều giáo viên có trình độ chuyên môn đào tạo cao nhưng năng lực công tác không tương xứng;
- Kỹ năng tin học của một số giáo viên, nhân viên nhà trường hạn chế;
- Ý thức tự học, tự rèn luyện để bồi dưỡng lý luận, nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng sư phạm của một số giáo viên không tốt; đổ thừa cho hoàn cảnh mà không cố gắng để vượt qua hoàn cảnh;
- Trong đội ngũ không có giáo viên giỏi về chuyên môn, nhiệt tình, năng nổ trong công việc để làm hạt nhân cho phong trào thi đua.
3. Biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế
- Xây dựng thực hiện hiệu quả kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, tổ chức tốt các chuyên đề để trao đổi kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, nâng cao nghiệp vụ tay nghề cho cán bộ giáo viên; tổ chức bồi dưỡng kiến thức thường xuyên, hiệu quả;
- Tiếp tục tham mưu có hiệu quả với chính quyền địa phương, phối hợp với Ban đại diện CMHS trường để tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa;
- Tiếp tục quán triệt, bồi dưỡng trình độ lí luận, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ đảng viên, giáo viên, bồi dưỡng kỹ năng tin học giáo viên;
- Tiếp tục bồi dưỡng, phát hiện nhân tài ở đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng lực lượng nòng cốt kế cận;
- Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về va trò của giáo dục gia đình, việc phối hợp các môi trường giáo dục trong giáo dục trẻ, công tác xã hội hóa giáo dục.
PHẦN THỨ HAI
 PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2018
1. Về tư tưởng, chính trị và công tác xây dựng đảng
Chi bộ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong đảng viên, quần chúng thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên chấp hành tốt các quy định của địa phương, nội quy, quy chế của cơ quan.
          Phối hợp với các đoàn thể trong nhà trường động viên cán bộ, đảng viên thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” kết hợp với cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, cuộc vận động “Mỗi thầy cố giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Chú trọng rèn luyện phẩm chất đạo đức Nhà giáo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên. Phấn đấu thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của nhà trường, hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm học.
            Tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng kết nạp 02 quần chúng ưu tú vào Đảng.
2. Về công tác phổ cập giáo dục Tiểu học, kiểm định chất lượng
            - Duy trì nâng cao chất lượng Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3.
            - Hoàn thành công tác kiểm định chất lượng trên phần mềm kiểm định.
            3. Chất lượng đội ngũ
            - 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
            - 100% cán bộ, giáo viên, nhân thường xuyên tự học tự bồi dưỡng để bồi dưỡng lý luận, nâng cao kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm; nâng cao kỹ năng tin học;
            - 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
            4. Chất lượng giáo dục toàn diện
            - 100% học sinh hoàn thành chương trình lớp học;
            - 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học;
            - Học sinh có năng khiếu tham gia các cuộc thi, các cuộc giao lưu các cấp đạt tốp 10 trường hàng đầu của huyện; có học sinh tham gia giao lưu cấp tỉnh;
            - 100% học sinh thường xuyên tự giác thực hiện nội quy trường lớp, chăm ngoan, vâng lời thầy cô, cha mẹ;
            - 100% học sinh có kỹ năng sống phù hợp với lứa tuổi.
          5. Xây dựng cơ sở vật chất
          - Tham mưu xây dựng cơ sở vật chất: Xây nhà học 2 tầng; tiếp tục bổ sung trang thiết bị thiết yếu trong nhà đa năng (giá vẽ, sân và lưới cầu lông, thiết bị vận động,..; tiếp tục hoàn thiện sân thể dục thể thao; tu sửa dãy nhà bán trú, xây thêm công trình vệ sinh, làm mái che thư viện; bổ sung trang trí môi trường giáo dục trong và ngoài lớp; xây thêm hệ thống mương thoát nước; bổ sung sách, thiết bị dạy học;... ;
            - Làm đẹp khuôn viên cảnh quan và hai bên cổng trường;
            - Bổ sung cơ sở vật chất, tiến tới xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 năm 2019.
            6. Chỉ đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể và các Câu lạc bộ
            6.1. Chỉ đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể
            a) Công đoàn và nữ công
- Phối hợp với chuyên môn xây dựng kế hoạch, phát động các phong trào thi đua, tổ chức theo dõi, sơ kết, tổng kết thi đua bài bản, tham mưu để biểu dương, khen thưởng kịp thời nhằm động viên những cá nhân tích cực, tiêu biểu trong các phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi trong thực hiện nhiệm vụ;
- Tạo ra dư luận lành mạnh để kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi tiến tới triệt tiêu các biểu hiện thiếu ý thức kỷ luật, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ và các biểu hiện sai trái khác;
- Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong nhà trường;
- Tổ chức quyên góp, thăm hỏi, động viên và chúc mừng gia đình cán bộ, giáo viên, nhân viên khi có niềm vui, nổi buồn; giúp đỡ khi đồng nghiệp gặp hoạn nạn;
-  Tổ chức Lao động Nông thôn mới và lao động làm đẹp cảnh quan môi trường trong ngoài nhà trường;
- Nhận chăm sóc một công trình trong nhà trường.
            b) Đội và Sao Nhi đồng
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt các hoạt động Đội - Sao, các hoạt động tập thể trong nhà trường; phối hợp với chuyên môn, tổ chức các hoạt động giáo dục để thường xuyên giáo dục đạo đức, lối sống, tình yêu quê hương đất nước, ý chí độc lập, tự cường và giáo dục kỹ năng sống cho đội viên, sao nhi đồng;
- Giáo dục đội viên, sao nhi đồng thực hiện tốt nội quy trường lớp, các quy định của nhà nước và địa phương;
- Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian;
- Tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn và các  phong trào từ thiện nhân đạo;
- Phối hợp với Đoàn xã tổ chức tốt các hoạt động cho đội viên, sao nhi đồng trong dịp hè;
- Tổ chức cho đội viên, sao nhi đồng tham gia các hoạt động phù hợp do các cấp, các ngành tổ chức.
            c) Y tế học đường, Chữ thập đỏ
            Thực hiện tốt các nội dung, yêu cầu về công tác y tế trường học, chữ thập đỏ trong nhà trường theo quy định của cấp trên.
            d) Chỉ đạo hoạt động các câu lạc bộ
- Chỉ đạo BGH kiện toàn các câu lạc bộ và tạo điều kiện để các câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả: Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh; Câu lạc bộ yêu toán; Câu lạc bộ Văn hay chữ đẹp; Câu lạc bộ Mỹ thuật; Câu lạc bộ Tiếng Anh; Câu lạc bộ khiêu vũ thể thao;..  
            7. Công tác thi đua
          - Danh hiệu chi bộ: Đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
          - Danh hiệu nhà trường: Tập thể Lao động Tiên tiến cấp huyện.
          - Danh hiệu cá nhân:
               +  Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:  20%.
               +  Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ: 80%.
            8. Một số nhiệm vụ khác
            - Tham gia tốt phong trào xây dựng Nông thôn mới ở địa phương;
            - Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp;
            - Phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể trên địa bàn để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh;
            - Có các biện pháp để nâng cao chất lượng công tác xã hội hóa giáo dục.
           Trên đây là báo cáo đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Chi bộ Trường Tiểu học Thạch Hội. Rất mong được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ đã để ra./. 
 
Nơi nhận :
- Ban Thường vụ ĐU (B/c);
- Cấp ủy, BGH, CTCĐ, TPT (Để thực hiện);
- Đảng viên, CB, GV, NV (Để thực hiện);
- Lưu: HSCB.
 
T/M BCH CHI BỘ
BÍ THƯ
 
 
Trần Huy Sơn
 

 File đính kèm

  VĂN BẢN

Số: 02-KH/CBTTH

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ

Lượt xem:539 | lượt tải:70

Số 77-BC/CBTTH

Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

Lượt xem:554 | lượt tải:61

Số: 77- BC/TK

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018

Lượt xem:427 | lượt tải:61

Số: 75/BC-THTH

Báo cáo THNV tháng 11, Kế hoạch tháng 12/2017

Lượt xem:491 | lượt tải:59

Số: 66B/KH-THTH

KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018

Lượt xem:616 | lượt tải:68

Số: 66 /KH-THTH

KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018

Lượt xem:590 | lượt tải:68

Số: 61/KH-THTH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:534 | lượt tải:68

Số: 49/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm

Lượt xem:571 | lượt tải:64

VBT

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:447 | lượt tải:62

Số: 44/BC-THTH

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:514 | lượt tải:57

Số: 43/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Lượt xem:562 | lượt tải:67

Số: 83/BC-SKHK1

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lượt xem:555 | lượt tải:63

Số: 66/QĐ-THTH

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017

Lượt xem:488 | lượt tải:61

Số: 65/QĐ-THTH

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Lượt xem:466 | lượt tải:56

Số: 69/BC-THTH

Báo cáo sơ kết tháng 9, Kế hoạch tháng 10/2016

Lượt xem:517 | lượt tải:50

  XEM NHIỀU NHẤT

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây