Báo cáo tổng kết năm học 2014-2015; Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2015-2016

Báo cáo tổng kết năm học 2014-2015; Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2015-2016

Số kí hiệu Số: /BC-THTH
Ngày ban hành 14/09/2015
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Nhà trường
Người ký Trần Huy Sơn

Nội dung

 UBND HUYỆN THẠCH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:      /BC-THTH Thạch Hội, ngày 08 tháng 9 năm 2015
 
 
Dự thảo
BÁO CÁO
Tổng kết năm học 2014-2015;
Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2015-2016
 
 
 
 
 

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014-2015
Năm học 2014-2015 là năm học đầu tiên thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ, Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục và Kế hoạch của địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (Khóa XI) về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo"; triển khai Chỉ thị số 4119/BGDĐT-GDTH ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Bộ Giáo dục - Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015; Công văn số 1149/SGD&ĐT-GDTH ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Phòng GDTH - Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Tĩnh về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2014-2015; Báo cáo s43/PGDĐT-GDTH ngày 08 tháng 8 năm 2014 của Phòng GD -ĐT Thạch Hà về Báo cáo tổng kết năm học 2013-2014 và Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014-2015; Công văn số 138/PGDĐT-GDTH ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Phòng GD -ĐT Thạch Hà về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 cấp tiểu học, Trường Tiểu học Thạch Hội đã hoàn thành nhiệm vụ góp phần vào thành tích chung của toàn ngành với những kết quả như sau:
A. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
I. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua của Ngành
1. Thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW gắn với cuộc vận động: Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo
Đầu năm học, nhà trường tiếp tục triển khai các nội dung Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thường xuyên tuyên truyên về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động trong và ngoài giờ lên lớp, qua hội họp, qua các buổi chào cờ đầu tuần nhằm tiếp tục quán triệt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến toàn thể CB, GV, NV, học sinh.
Ngay từ đầu năm học, chi bộ, BGH đã hướng dẫn các đảng viên và cán bộ, giáo viên, nhân viên xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bám sát chủ đề năm 2014: "Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm", giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh biết các nội dung cụ thể trong chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2014: Nói phải đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; Khi đã nhận nhiệm vụ phải dám nghĩ, dám làm, luôn chủ động, sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ với kết quả cao nhất; Chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh, hấp tấp, tự tư tự lợi, đặc biệt trong công việc chỉ nhìn thấy cái lợi của cá nhân mà không vì cái chung; Chống sùng bái cá nhân, với biểu hiện rõ nhất là nói nhiều làm ít, làm được ít nhưng báo cáo nhiều.
Bước sang học kỳ 2 (đầu năm 2015), Chi bộ chỉ đạo Ban giám hiện và Công đoàn hướng dẫn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đăng ký nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 và hướng dẫn cán bộ giáo viên, nhân viên xây dựng kế hoạch triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo nội dung đã đăng ký.
Ngoài ra, Chi bộ, BGH và công đoàn đã hướng dẫn cho các cán bộ, giáo viên, nhân viên tự nhận thức về những tồn tại, hạn chế, yếu kém của bản thân trong thực hiện nhiệm vụ, trong sinh hoạt đời thường để từ đó xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục các tồn tại yếu kém nhắm nâng cao hiệu quả công tác. Gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện các cuộc vận động khác theo đặc thù của Ngành: cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"; phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực". Triển khai xây dựng điển hình tiên tiến trong nhà trường để từ đó nhân rộng trong tập thể.
Nhà trường đã tổ chức Hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2014 để tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nhà trường để từ đó tiếp tục nhân rộng các điển hình tiên tiến.
Cuối năm học, Chi bộ, công đoàn đã rà soát, đánh giá kết quả việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường thông qua các nội dung mà các cá nhân đã đăng ký từ đầu năm học và đầu năn 2015.
Chuyên môn tiếp tục phối hợp với Công đoàn triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. Phong trào tự học, tự bồi dưỡng, phong trào phấn đấu trở thành giáo viên giỏi được các thầy cô giáo hưởng ứng tích cực. Nhiều giáo viên trong nhiều năm liên tục được công nhận giáo viên giỏi cấp huyện (cô Trương Thị Lan Hương, thầy Nguyễn Phi Đức, cô Trần Thị Thanh Nga, cô Nguyễn Thị Hoa, cô Trần Thị Hoa). Năm học 2014-2015, 05 giáo viên trên tiếp tục được công nhận giáo viên dạy cấp giỏi huyện. Trong Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện, trường có 3 giáo viên chủ nhiệm dự thi, có 2 giáo viên được công nhận giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện là cô giáo Trương Thị Lan Hương và cô giáo Nguyễn Thị Thuận Lợi.
Tuy vậy, năm học qua, vẫn còn nhiều hạn chế trong công tác tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên dẫn đến kỹ năng tin học của giáo viên hạn chế nên việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học không đạt yêu cầu; số giáo viên có khả năng ứng dụng CNTT vào giảng dạy, khai thác, sử dụng cổng thông tin điện tử của trường rất ít (bài viết trên website nhà trường, bài viết trên Diễn đàn giáo dục tiểu học Hà Tĩnh, bài viết cho Đài phát thanh xã chỉ mới có 01 GV nhà trường thực hiện, thậm chí nhiều giáo viên chưa có hoặc chưa biết sử dụng hộp thư điện tử- gmail, chưa biết cách vào website trường), phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học cũng rất hạn chế. Có giáo viên không có đồ dùng dạy học tự làm, ít sử dụng TBDH và ít cho học sinh sử dụng TBDH sẵn có.
2. Phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực
Phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” tiếp tục được nhà trường quan tâm thực hiện, nhà trường đã trồng thêm nhiều cây xanh, xây dựng thư viện thân thiện đảm bảo tốt cho việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Hệ thống công trình vệ sinh được sửa chữa khắc phục đảm bảo đúng chuẩn, bảo quản và sử dụng tốt. Công tác y tế học đường, vệ sinh trường học được nhà trường quan tâm và triển khai hiệu quả.
Việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh được nhà trường quan tâm đúng mức. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã đưa chương trình giáo dục kỹ năng sống vào thời khóa biểu ở buổi học thứ 2 với thời lượng tối thiểu 1 tiết/tuần; thực hiện giáo dục kỹ năng sống lồng ghép vào các môn học chính khoá, các hoạt động ngoại khóa; đặc biệt là trong các tiết chào cờ, nhà trường đã triển khai hiệu quả chuyên mục "Câu chuyện đầu tuần" thông qua ý nghĩa câu chuyện nhằm giáo dục ý thức chấp hành nội quy trường lớp và giáo dục kỹ năng sống cho các em. Ngoài ra, hàng tuần, hàng tháng, căn cứ vào yêu cầu thực tế, vào các chủ đề, chủ điểm, giáo viên tổng phụ trách chọn các nội dung tổ chức các hoạt động nhằm giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đạo đức, giáo dục truyền thống cho các em như tổ chức hướng dẫn học sinh lớp 1 biết sử công trình vệ sinh, biết hệ thống các công trình trong trường vào đầu năm học, tổ chức nhiều hoạt động ngoài giờ lên lớp, các câu lạc bộ, các buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, nói chuyện truyền thống,...., nhờ vậy các em mạnh dạn, tự tin, có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tổ chức, điều hành và tham gia các hoạt động tập thể tốt, tiêu biểu như học sinh lớp 5B- thầy giáo Nguyễn Phi Đức, 1A cô giáo Nguyễn Thị Tâm.
Các trò chơi dân gian, làn điệu dân ca tiếp tục được đưa vào nhà trường thu hút sự tham gia tích cực của học sinh. Trong năm học, nhà trường đã tổ chức nhiều hội thi thi đấu các trò chơi dân gian: kéo co, nhảy dây, nhảy bao bố,... Nhà trường đưa dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh vào trường học bằng nhiều hình thức: cho học sinh nghe các làn điệu dân ca vào giờ chơi, tổ chức câu lạc bộ dân ca Ví, Giặm, tập các tiết mục phù hợp với học sinh tạo phong trào hát dân ca trong nhà trường góp phần lớn vào việc thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện và góp phần bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Công tác đền ơn, đáp nghĩa tiếp tục được nhà trường quan tâm và triển khai hiệu quả. Trường đã thực hiện tốt việc chăm sóc, bảo vệ đài tưởng niệm liệt sĩ ở địa phương; nhiều hoạt động đền ơn, đáp nghĩa được tổ chức nhân các ngày lễ như ngày 27/7, 22/12, Tết Nguyên đán góp phần giáo dục đạo đức, truyền thống cho học sinh.
II. Tập trung nâng cao chất lượng dạy học
1. Đổi mới phương pháp dạy học
1.1. Dạy Tiếng Việt lớp 1 theo tài liệu Công nghệ Giáo dục:
- Số lớp 1: 2 lớp; Tổng số học sinh: 57 em.
Ngay từ đầu năm học, nhà trường đầu tư cơ sở vật chất (mua sắm bàn ghế, bảng, tủ đựng thiết bị) phục vụ cho dạy học Tiếng Việt 1 CGD; nhà trường đã lựa chọn giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao để bố trí dạy lớp 1. BGH và giáo viên lớp 1 tham gia đầy đủ các chuyên đề do Phòng GD-ĐT tổ chức về việc dạy các mẫu môn TV1 CGD. Mỗi tháng, BGH đều dự giờ thăm lớp, khảo sát chất lượng, nắm tình hình lớp 1 để kịp thời góp ý cho giáo viên những tồn tại cần khắc phục. Nhà trường còn tổ chức họp phụ huynh lớp 1 để quán triệt tinh thần chỉ đạo dạy TV1 CGD và hướng dẫn phụ huynh về cách phối hợp với giáo viên để giúp đỡ học sinh tiến bộ.
Cuối năm học, tất cả học sinh lớp 1 năm kiến thức, kỹ năng các môn học khá tốt, nhiều em có kỹ năng đọc, kỹ năng nghe viết rất tốt, ngoài ra, học sinh còn được rèn luyện kỹ năng sống nhiều nên kỹ năng của các em rất tốt. Nhiều em mạnh dạn trong giao tiếp, có khả năng ứng xử các tình huống và tổ chức, điều hành các hoạt động trong lớp rất tốt.
1.2. Dạy học Ngoại ngữ, Tin học
Tuy cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn song nhà trường đã quan tâm và đầu tư cho dạy học Ngoại ngữ, Tin học đúng mức. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã động viên phụ huynh mua đủ tài liệu Tiếng Anh cho học sinh, những gia đình có điều kiện kinh tế, nhà trường hướng dẫn phụ huynh mua máy vi tính, nối mạng và trang bị các thiết bị để học sinh học Tiếng Anh thuận lợi. BGH chỉ đạo giáo viên dạy Tiếng Anh hướng dẫn học sinh tham gia các cuộc thi, giao lưu Tiếng Anh trên mạng, tạo điều kiện và hướng dẫn học sinh tham gia các chuyên mục Tiếng Anh trên tạp chí Toán Tuổi thơ để củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng đặc biệt là kỹ năng nghe cho các em. Rất nhiều học sinh tham gia các cuộc thi, giao lưu Tiếng Anh trên mạng, Tiếng Anh trên tạp chí Toán Tuổi thơ và có nhiều em có kiến thức và kỹ năng khá tốt.  Ngoài giáo viên Tiếng Anh được biên chế, nhà trường còn được Phòng GD-ĐT điều bổ sung một giáo viên Tiếng Anh từ THCS nên việc bố trí dạy Tiếng Anh có nhiều thuận lợi. Hiện tại, các lớp khối 3,4 đã bố trí dạy Tiếng Anh 4 tiết/ tuần, còn khối 5 bố trí dạy 3 tiết/ tuần. Mặc dù vậy, công tác dạy học Tiếng Anh của nhà trường gặp nhiều khó khăn do chưa có phòng dành cho dạy Tiếng Anh. Để khắc phục khó khăn, nhà trường đã trang bị đài catsset cho giáo viên dạy Tiếng Anh, mua tai nghe và các loại thiết bị khác.
Chất lượng mũi nhọn môn Tiếng Anh khá cao, việc tổ chức bồi dưỡng Tiếng Anh cho những học sinh có năng khiếu được giáo viên quan tâm đúng mức. Nhờ vậy, trong cuộc thi IOE cấp huyện đã có 8/9 học sinh đậu, có 1 em đạt giải Nhì cấp tỉnh. Năm học 2014-2015, có 1 học sinh đạt giải Khuyến khích trong kỳ thi Tiếng Anh trên mạng cấp Quốc gia. Đây là một thành tích rất đáng tự hào của nhà trường.
- Nhà trường đã đầu tư tu sửa, mua mới để phòng máy có 10 máy vi tính có nối mạng internet hoạt động tốt để tổ chức dạy Tin học. Ngay từ đầu năm học, BGH đã chủ động họp bàn và thống nhất với phụ huynh xây dựng kế hoạch thu từ nguồn đóng góp của phụ huynh để hợp đồng giáo viên dạy tin học. Hiện tại đã tổ chức dạy tin học cho các lớp 3,4,5 với 2 tiết/ tuần. Tất cả các học sinh lớp 3,4,5 đều được học Tin học.
1.3. Tổ chức bán trú
Mặc dù Phòng GD-ĐT đã chỉ đạo công tác xây dựng bán trú từ tháng 5/2014 nhưng có khó khăn về cơ sở vật chất (chưa có phòng để tổ chức bán trú) và sự thiếu mạnh mẽ, quyết liệt của BGH nên năm học 2014-2015 nhà trường chưa tổ chức bán trú.
Nhà trường đã đưa nội dung xây dựng và tổ chức bán trú vào nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016. Trước mắt là tổ chức bán trú cho học sinh lớp 1 và học sinh vùng Hội Tiến và những học sinh có nhu cầu ở các xóm khác.
2. Xây dựng thư viện
Đầu năm học, nhà trường đã sắp xếp lại hệ thống phòng học để có phòng bố trí cho thư viện, tu sửa phòng học để có phòng thư viện đạt chuẩn, quy hoạch và trồng thêm hệ thống cây xanh, mua thêm sách, giá, tủ, loa máy, máy chiếu, ti vi,... Nhà trường khuyến khích giáo viên, nhân viên và học sinh mượn sách và tài liệu để đọc, học sinh được mượn sách, tài liệu của thư viện về nhà trong 3 ngày. Hàng tuần, thư viện mở cửa 4 buổi sáng và tất cả các buổi chiều cho các thành viên đến đọc. Báo và các loại tạp chí của Đội được phát cho các lớp đọc, ngoài ra, đến thư viện học sinh còn được xem phim hoạt hình và tham gia các hoạt động sôi nổi khác. Hàng tháng, cán bộ thư viện tổ chức các hoạt động ở thư viện rất sôi nổi: thi kể chuyện trong sách, thi đọc sách, thi sáng tạo,... Hoạt động thư viện đã đi vào nề nếp và được học sinh yêu thích.
Thư viện nhà trường đã được Sở GD-ĐT kiểm tra và công nhận là thư viện tiên tiến.
III. Dạy học cho học sinh dân tộc, học sinh khuyết tật
Dạy học cho trẻ em lang thang cơ nhỡ, học sinh khuyết tật
Đầu năm học, nhà trường đã rà soát các đối tượng khuyết tật trong độ tuổi, vận động gia đình cho con em đến trường học hòa nhập, tham mưu với UBND xã thành lập tổ xác định mức độ khuyết tật cho học sinh và làm các thủ tục để học sinh hưởng chế độ của học sinh khuyết tật.
Năm học qua, trường có 1 học sinh mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 10 học sinh khuyết tật, trong đó có 4 học sinh khuyết tật nặng không tham gia đánh giá. Nhà trường sắp xếp học sinh khuyết tật vào các lớp đúng quy định. Tất cả các học sinh khuyết tật nặng đều có sổ theo dõi sự tiến bộ theo năm, học kì, tháng và tuần do giáo viên chủ nhiệm lớp trực tiếp làm và có kiểm tra của BGH.
IV. Công tác xây dựng trường đạt Chuẩn quốc giaphổ cập giáo dục tiểu học
1. Công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia
Nhà trường được công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 vào năm 2004, năm 2010 được kiểm tra và cộng nhận lại mức độ 1 sau 5 năm. Bước vào năm học 2014-2015, nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp: văn phòng, các phòng chức năng, phòng học cấp 4 xuống cấp trầm trọng; thiếu một số phòng chức năng; sân chơi chưa sử dụng được do ngập nước; bàn ghế học sinh không đúng chuẩn; tủ thiết bị mối mọt ăn; bảng lớp hỏng; thiếu công trình vệ sinh; hệ thống điện quạt hư hỏng;....
Trong năm học 2014-2015, các nguồn vốn nhà trường huy động để chống xuống cấp các công trình, lát sân, làm thư viện, mua bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên, mua tủ đựng thiết bị, mua bảng lớp, mua thêm máy vi tính, máy in, trồng thêm hệ thống cây xanh,... là: 541 000 000 đồng  ( Năm trăm bốn mươi mốt triệu đồng)
Trong tháng 5/2015, BGH đã tham mưu với đảng ủy, chính quyền địa phương thành lập Ban chỉ đạo rà soát lại các tiêu chí trường chuẩn quốc gia để tiếp tục bổ sung các hạng mục còn thiếu, tu sửa các công trình xuống cấp, mua sắm bổ sung trang thiết bị, làm đẹp cảnh quan, cải tạo sân tập TDTT, tổ chức bán trú, làm phòng Tiếng Anh, trang trí phòng học,... để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đón đoàn kiểm tra Trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 (sau 5 năm) vào cuối năm học 2015-2016.
2. Công tác Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi
Huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1; huy động tối đa học sinh khuyết tật đến trường học hòa nhập; duy trì sĩ số 100%. Giữ vững thành quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.
Kết quả năm 2014: Phổ cập GDTH ĐĐT - Mức độ: 2.
V. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo
Đầu năm trường tiến hành bồi dưỡng về chính trị cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên; triển khai các chuyên đề theo yêu cầu của Phòng GD-ĐT; chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức tốt các chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học, Triển khai thực hiện việc sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo hướng đổi mới, lấy hoạt động và kết quả học tập của học sinh để đánh giá chất lượng giờ dạy của giáo viên. Ngoài ra để nâng cao trình độ cho cán bộ, giáo viên nhà trường đã triển khai các hoạt động sau:
- Tham gia đầy đủ các đợt chuyên đề do Sở, Phòng GD tổ chức;
- Tạo điều kiện để giáo viên lớp 1 tham gia 6 đợt chuyên đề dạy học Tiếng Việt lớp 1 CGD, 3 đợt chuyên đề về mô hình trường học, chuyên đề nhân rộng mô hình trường học VNEN do Phòng GD-ĐT tổ chức.
- Tham gia các chuyên đề: Xây dựng, quản lý hồ sơ nhà trường; xây dựng và quản lý công tác bán trú; xây dựng và tổ chức các hoạt động ở thư viện; tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp cho cán bộ quản lý, nhân viên thư viện, giáo viên Tổng phụ trách Đội một cách nghiêm túc.
- Tổ chức chuyên đề về đánh giá học sinh theo Thông tư 30; đổi mới công tác soạn giảng theo mục tiêu đánh giá học sinh tiểu học cho toàn thể cán bộ, giáo viên, tham gia tập huấn sử dụng phần mềm EQMS, xây dựng hồ sơ quản lý cho Phó Hiệu trưởng.
- Tham gia chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học do Phòng GD-ĐT tổ chức cho cán bộ, giáo viên các trường TH Thạch Văn, TH Thạch Hội, TH Thạch Trị; chuyên đề bồi dưỡng kiến thức cho đội tuyển giáo viên giỏi, bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên Tiếng Anh.
- Kiểm tra, tư vấn cho giáo viên dạy Tiếng Việt lớp 1 CGD, thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư 30.
- Tham gia tọa đàm bàn về các giải pháp quản lý, kiểm soát chất lượng và nâng cao chất lượng giáo dục do Phòng GD-ĐT tổ chức.
- Tham gia viết và giải bài trên các Tạp chí, Diễn đàn: Phong trào đọc, viết và giải bài ở Tạp chí Toán Tuổi thơ được các cán bộ, giáo viên, học sinh tích cực hưởng ứng. Hầu hết các lớp đều có học sinh được khen, thưởng, số lượt học sinh trường được khen thưởng nhiều nhất huyện, tiêu biểu là các lớp 5B, 3A, 3B, 2B.
VI. Công tác thanh tra, kiểm tra và Kiểm định chất lượng giáo dục
1. Công tác thanh tra,  kiểm tra
Đầu năm học, trường đã thành lập tổ chuyên môn, tổ nghiệp vụ; tổ kiểm tra nội bộ trường học.
Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra đảm bảo khách quan, chính xác, thực chất việc thực hiện nhiệm vụ; chú trọng đến công tác chỉ đạo chuyên môn ở các tổ, tổ chức các hoạt động giáo dục nhất là các hoạt động ở buổi học thứ 2, việc thực hiện chương trình Tiếng Việt lớp 1 CGD, thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30, xây dựng và tổ chức các hoạt động ở thư viện, kiểm tra, tư vấn công tác soạn bài, đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học, đổi mới công tác sinh hoạt chuyên môn ở các tổ.
Kết quả: Trong năm học, trường đã kiểm tra toàn diện 6 giáo viên (30%), kiểm tra chuyên đề 19 giáo viên (100%).
2. Công tác Kiểm định chất lượng
Trường ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo, tổ thư ký và các nhóm để tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng, phân công cụ thể cho các nhóm thu thập minh chứng, xây dựng theo các nhóm chức năng nhiệm vụ, mã hoá và viết báo cáo. Xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác Kiểm định chất lượng với yêu cầu các nhóm hoàn thành báo cáo và mã hoá minh chứng vào tháng 3/2015.         Tuy vậy, công tác KĐCL chưa hoàn thành theo kế hoạch do đây là năm đầu tiên tổ chức tập huấn nên nhiều giáo viên còn rất lạ lẫm, nhiều hồ sơ lưu của nhà trường không có gây khó khăn cho công tác thu thập minh chứng.
VII. Công tác quản lý tài sản, tài chính
Đây là năm đầu tiên các đơn vị thực hiện việc tự chủ về tài chính, song trường đã thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; thực hiện các khoản thu tự nguyện từ cha mẹ học sinh đảm bảo đúng quy trình và hướng dẫn tại Công văn liên ngành số 1702; thực hiện nghiêm túc quy chế ba công khai. Trường thực hiện nghiêm túc việc kiểm kê tài sản, tài chính để báo cáo với cán bộ, giáo viên, Hội cha mẹ học sinh, HĐND xã, thị trấn đồng thời lập kế hoạch xây dựng cơ sơ vật chất, mua sắm trang thiết bị, kế hoạch thu, chi trong năm học mới trình Phòng GD-ĐT, HĐND xã, thị trấn phê duyệt.
VIII. Một số hoạt động nổi bật
* Về xây dựng CSVC:
- Xây dựng và tổ chức các hoạt động ở thư viện trường bài bản, được Sở GD-ĐT kiểm tra công nhận là Thư viện Tiên tiến.
- Quy hoạch khuôn viên, lát sân, làm đẹp cảnh quan, trồng cây xanh, chỉnh trang khuôn viên sân chơi, bãi tập.
* Về chất lượng mũi nhọn:
- Giáo viên tham gia thi giáo viên chủ nhiệm giỏi đạt kết quả khá: 2 đ/c.
- Tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp cụm, cấp huyện, cấp tỉnh đạt kết quả khá: có 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba cấp huyện; có 4/20 học sinh tham gia đại hội cấp tỉnh.
- Thi thi IOE cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia đạt kết quả cao: 8 em đạt giải huyện, 1 Nhì tỉnh, 1 Khuyến khích cấp Quốc gia.
* Tổ chức các hoạt động Đội và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp:
- Tổ chức Hội thi đấu trò chơi dân gian bài bản, gây không khí háo hức cho giáo viên, học sinh;
- Phát động và tổ chức cuộc thi viết về người thầy nhân Kỷ niệm 32 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 cho học sinh khối 3,4,5 được đông đảo học sinh tham gia; Tổ chức biểu diễn văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam;
- Tổ chức thành công Hội thi rung chuông vàng Tìm hiểu 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân;
- Tổ chức Ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe" và "Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ" bài bản;
- Tổ chức tốt việc đưa dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh vào nhà trường;
- Ra quân làm vệ sinh một trường để thực hiện nội dung xây dựng nông thôn mới và chào mừng đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.
* Về tham gia viết báo, giải toán và Diễn đàn giáo dục Tiểu học Hà Tĩnh:
- Có 2 bài của giáo viên tham gia trên diễn đàn Giáo dục Tiểu học Hà Tĩnh;
- Có 8 lượt học sinh, lớp được thưởng và 30 lượt học sinh được khen trên tạp chí Toán Tuổi thơ;
- Tham gia tích cực Hội thi Vẽ chiếc ô tô mơ ước.
B. Tồn tại, hạn chế
1.      Tồn tại, hạn chế
a)     Về công tác quản lý, chỉ đạo:
- Việc xây dựng, triển khai và điều chỉnh kế hoạch của BGH chưa thật khoa học; không bao trùm hết các hoạt động trong nhà trường.
- Sự phối hợp giữa chuyên môn và công đoàn để tổ chức các phong trào thi đua chưa tốt, chưa tạo được không khí thi đua sôi nổi trong nhà trường.
- Tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, giáo viên đối với công việc chưa cao.
- Một số công việc triển khai đạt hiệu quả chưa cao: Tham mưu xây dựng CSVC, bồi dưỡng giáo viên, các hoạt động Đội-Sao, phong trào đọc, viết báo, làm và sử dụng TBGD.
b) Về hoạt động chuyên môn:
- Ý thức chấp hành kỷ luật, quy chế chuyên môn của một số giáo viên chưa tốt.
- Nhiều giáo viên năng lực chuyên môn hạn chế, đang lúng túng trong việc sử dụng các PPDH.
- Chất lượng dạy học, chất lượng giáo dục có được nâng lên nhưng chưa bền vững, không đồng đều giữa các lớp.
- Kỹ năng cơ bản để tổ chức, điều hành hoạt động giáo dục của một số giáo viên còn hạn chế.
- Kết quả bồi dưỡng đội ngũ chưa cao.
c) Về cơ sở vật chất:
- Mặc dù trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 nhưng một số hạng mục công trình đã xuống cấp, còn thiếu một số phòng chức năng, thiếu phòng bộ môn, sân tập chưa đảm bảo, hệ thống cây xanh, bồn hoa, thảm cỏ chưa đẹp.
- Việc quản lí và sử dụng các trang thiết bị phục vụ dạy học chưa thật tốt, chưa phát huy hết tác dụng của các trang thiết bị.
2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế
a) Về công tác quản lý, chỉ đạo:
- Việc xây dựng các kế hoạch chưa thật khoa học, chưa lường trước tất cả những khó khăn vướng mắc nên khi triển khai có công việc đạt hiệu quả chưa cao.
- Khen thưởng cá nhân tích cực, tự giác trong thực hiện nhiệm vụ, hiệu quả công việc cao chưa kịp thời, nhắc nhở phê bình các cá nhân bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế có chỗ còn nể nang, né tránh.
- Sự phối hợp giữa công đoàn và chuyên môn để tổ chức các phong trào thi đua chưa tốt, chưa tạo được không khí thi đua "dạy tốt học tốt" thật sổi nổi trong nhà trường.
b) Về hoạt động chuyên môn
- Ý thức tự học, tự rèn luyện của một số giáo viên chưa tốt, có giáo viên năng lực chuyên môn hạn chế nhưng ý thức tự học, tự rèn luyện để vươn lên rất hạn chế.
- Vẫn còn mốt số giáo viên chưa tâm huyết với nghề, tinh thần trách nhiệm với công việc còn hạn chế.
- Các tổ trưởng, khối trưởng không làm được vai trò thủ lĩnh (chuyên môn, tinh thần trách nhiệm); xây dựng và triển khai các kế hoạch của tổ không hiệu quả; còn nể nang, né tránh, ngại kiểm tra góp ý cho đồng nghiệp; thiếu sự phối hợp với ban giám hiệu trong kiểm tra, giám sát.
c) Về cơ sở vật chất:
- Việc tham mưu của BGH với chính quyền địa phương về xây dựng CSVC chưa thật hiệu quả.
- Triển khai xây dựng các công trình từ nguồn đóng góp của phụ huynh còn chậm và chưa bài bản.
 
Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG NĂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP
Năm học 2015-2016, là năm học tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ, Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục và Kế hoạch của địa phương triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo"; năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Trên cơ sở nhiệm vụ năm học do Bộ, Sở và Phòng đã đề ra, Trường Tiểu học Thạch Hội đề ra chỉ tiêu phấn đấu và tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ với các giải pháp sau:
I. Chỉ tiêu phấp đấu
1. Tập thể
            - Nhà trường:
            + Danh hiệu thi đua: Tập thể Lao động Tiên tiến.
            + Hình thức khen thưởng: Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện.
2. Cá nhân
2.1. Cán bộ giáo viên
            Hiệu trưởng xếp loại theo Chuẩn hiệu trưởng: Xuất sắc;
            Phó hiệu trưởng xếp loại theo Chuẩn phó hiệu trưởng: Xuất sắc;
            Giáo viên xếp loại theo chuẩn giáo viên tiểu học:
            Xuất sắc: 4 đ/c
            Khá: 10 đ/c
            Trung bình: 2 đ/c.
            Không có GV xếp loại không đạt chuẩn;
            Sáng kiến kinh nghiệm cấp trường: 22 đ/c
            Sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện: 7 đ/c
            Sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh: 0 đ/c
            Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 1 đ/c
            Lao động Tiên tiến (cấp huyện): 11 đ/c
            Giáo viên giỏi huyện: 5 đ/c
2.2. Học sinh
            - Chất lượng đại trà:
            Học sinh được đánh giá Đạt về phát triển phẩm chất và năng lực: 100%;
            Học sinh Hoàn thành Chương trình lớp học: 99% trở lên;
            Học sinh Hoàn thành Chương trình Tiểu học: 100%.
            - Chất lượng mũi nhọn:
            Học sinh tham gia và đạt giải trong cuộc thi cấp tỉnh: 1 em
            Học sinh tham gia và đạt giải trong các cuộc thi cấp huyện: 20-23 em;
            Trong đó:
            Thi IOE cấp huyện cho học sinh lớp 5: 3 em
            Thi IOE cấp tỉnh cho học sinh lớp 5: 1 em
            Giao lưu Tiếng Anh cấp huyện cho học sinh lớp 4,5: 8-10 em
            HS đạt giải trong thi Tin học trẻ cấp huyện: 01 em
TDTT cấp huyện: 3-4 em; cấp tỉnh 1-2 em;
            Tham gia viết bài, giải toán Tạp chí TTT (có tên được khen) trên báo, tạp chí: 25-30 lượt học sinh;
            Học sinh được Hiệu trưởng tặng giấy khen: 60-65%;
II. Nhiệm vụ, giải pháp
1. Đổi mới công tác quản lí giáo dục 
-  Tiếp tục quán triệt đầy đủ và sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, Hội đồng nhân dân các cấp, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Chỉ thị 35, Kết luận 05 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Quyết định 33 của UBND tỉnh về siết chặt nền nếp kỷ cương hành chính: Tiếp tục học tập, quán triệt tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với triển khai Nghị quyết 04 của Bộ Chính trị về xây dựng và chỉnh đốn Đảng nhằm nâng cao nhận thức, tiếp tục tự hoàn thiện, sửa chữa sai lầm, khuyết điểm. Tiếp tục quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, các lời dạy của Người đối với nhà giáo. Đăng ký sửa chữa tồn tại, sai lầm, khuyết điểm. Ngay đầu năm học, mỗi cá nhân gọi tên những tồn tại, yếu kém, sai lầm, khuyết điểm của bản thân ( về chính trị, tư tưởng, kiến thức chuyên môn, kỹ năng sư phạm như: chữ viết, kỹ năng cơ bản, chấp hành kỷ luật, kỷ cương...); Ban giám hiệu và các tổ chuyên môn theo dõi mức độ tiến bộ của từng người. Xây dựng và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình: cô giáo Trương Thị Lan Hương, cô giáo Nguyễn Thị Thuận Lợi - gương điển hình về công tác chủ nhiệm lớp; cô giáo Trần Thị Hoa, cô giáo Đậu Thị Ánh - gương điển hình về bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, thầy giáo Nguyễn Phi Đức, cô giáo Nguyễn Thị Tâm, cô giáo Trần Thị Thanh Nga - gương điển hình về sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm.
- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo". Động viên và tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên đăng ký nội dung tự học, nguồn tài liệu, sự hỗ trợ của tổ chuyên môn, đồng nghiệp (gọi được tên của những nội dung đang còn yếu, xác định được vị trí của bản thân trong tập thể). Thường xuyên tích lũy chuyên môn nghiệp vụ. Nâng cao chất lượng các chuyên đề, hội thảo về đổi mới phương pháp soạn, giảng. Thường xuyên tích lũy, viết SKKN, làm thêm đồ dùng dạy học, khai thác thiết bị dạy học sẵn có một cách hiệu quả.
Năm học 2015-2016, nhà trường giao chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và chỉ đạo các tổ trưởng tập trung bồi dưỡng giáo viên, hướng dẫn giáo viên tự học những nội dung sau:
+ Bồi dưỡng tinh thần, thái độ đối với công việc được giao, với việc chung của nhà trường;
+ Quán triệt Nghị quyết đại hội đảng các cấp, tiếp tục quán triệt Nghị quyết 29-NQ/TW về "Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục và đào tạo" và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 29 của các cấp; chủ trưởng đổi mới chương trình GDPT;
+ Bồi dưỡng kỹ năng đánh giá học sinh theo Thông tư 30; kỹ năng sử dụng máy vi tính, máy chiếu, mạng intenet, sử dụng website, gmail, đăng nhập diễn đàn giáo dục Hà Tĩnh, cách sử dụng các phần mềm liên quan;
+ Bồi dưỡng kiến thức, phương pháp dạy học và cách tổ chức lớp học.
Hướng dẫn giáo viên đăng kí nội dung tự học phù hợp nhất, cần thiết nhất cho việc  giảng dạy và giáo dục sau đó mới mở rộng. Nội dung đăng kí tự học, kế hoạch tự học của cá nhân, danh mục các tài liệu tham khảo, sổ ghi chép nội dung tự học, sổ dự giờ, ghi chép các nội dung chuyên đề, các ý kiến góp ý của đồng nghiệp, của BGH và các bài kiểm tra, khảo sát,… chính là hồ sơ minh chứng cho việc tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ, giáo viên. Để giúp đỡ các giáo viên trong việc tự học, BGH, TTCM sẽ tăng cường hơn nữa công tác quản lí, chỉ đạo và kiểm tra uốn nắn việc tự học của giáo viên đồng thời nâng cao hiệu quả các đợt sinh hoạt chuyên môn, tổ chức bồi dưỡng kiến thức, tổ chức hiệu quả các đợt chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học, soạn bài theo hướng đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, hướng dẫn giáo viên đúc rút kinh nghiệm, viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học. Thường xuyên động viên và có những hình thức khen thưởng kịp thời cho những cán bộ giáo viên tham gia viết bài, giải bài trên báo, tạp chí (giáo viên có 1 bài đăng trên báo và tạp chí Giáo dục và Thời đại, Toán tuổi thơ, Giáo dục, Thế giới trong ta, Văn học và Tuổi trẻ,..) sẽ được khen thưởng. Các ý tưởng của cán bộ giáo viên để làm TBDH sẽ được nhà trường xem xét, những TBDH có khả năng sử dụng tốt sẽ được hỗ trợ kinh phí để làm nhưng tên tác giả vẫn là người đã có ý tưởng.
- Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí của trường học thân thiện.     + Bổ sung thêm cơ sở vật chất: công trình nước sạch, nhà vệ sinh, hệ thống thoát nước, sân chơi, bãi tập, trồng thêm cây xanh, quy hoạch lại hệ thống bồn hoa, thảm cỏ. Làm tốt công tác giữ gìn vệ sinh, làm đẹp cảnh quan nhà trường, đảm bảo trường luôn xanh - sạch - đẹp - an toàn.
+ Xây dựng tốt các mối quan hệ trong và ngoài nhà trường. Tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường để giáo dục trẻ.
+ Đẩy mạnh công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh và CBGV thông qua các hoạt động giáo dục, thực hiện nghiêm túc quy định về trang phục, giao tiếp của giáo viên, học sinh.
+ Nhận chăm sóc Đài tưởng niệm các anh liệt sĩ của xã. Đưa trò chơi dân gian, làn điệu dân ca vào nhà trường đặc biệt là dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh kết hợp tổ chức các đợt giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao nhân các sự kiện trong năm. Chăm lo giáo dục truyền thống quê hương, đất nước. Xây dựng môi trường học tập, rèn luyện lành mạnh, an toàn, "Vui mà học, học mà vui".
- Thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thông qua việc xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch dạy học và các loại kế hoạch tác nghiệp; theo dõi, kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện kế hoạch; xây dựng, sử dụng, quản lý các loại hồ sơ nhà trường.
- Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng tập trung vào hoạt động của người học (tổ trưởng dự giờ thay ghi chép bằng ghi lại clip để dễ phân tích các tồn tại, hạn chế trong việc tổ chức hoạt động, thái độ của học sinh với việc học; sinh hoạt tổ cần tập trung vào việc giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn cụ thể như dạy học Tiếng Việt lớp 1 CGD, áp dụng tổ chức lớp học theo mô hình VNEN vào chương trình hiện hành, dạy học buổi 2 theo hướng giảm dạy kiến thức, tăng rèn kỹ năng, dạy cách tự học, tổ chức các hoạt động giáo dục, đánh giá học sinh theo Thông tư 30,.... Thực hiện có hiệu quả vai trò của tổ chuyên môn trong việc bồi dưỡng đội ngũ, nâng cao chất lượng dạy học.
- Nghiêm túc thực hiện quy định “Ba công khai” trong nhà trường, kế hoạch hoá công tác quản lí, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư mua sắm và tổ chức các hoạt động giáo dục. Đầu tư tu sửa, bổ sung trang thiết bị phòng Tin học, phòng Tiếng Anh, thư viện, phòng truyền thống, hoàn thiện sân chơi bãi tập, phát huy hiệu quả hoạt động của các phòng chức năng để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
- Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên nhân viên, bồi dưỡng năng lực quản lý, tính năng động, sáng tạo của TPT, tổ trưởng, tổ phó, nhân viên thư viện và các tổ tư vấn trong việc tham mưu xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; xây dựng và triển khai kế hoạch; tổ chức các hoạt động giáo dục.
- Thực hiện tốt việc phân công, phân nhiệm; đảm bảo yêu cầu sử dụng tối đa số tiết dạy của giáo viên theo quy định tại Thông tư 28, số giờ làm việc của viên chức đối với tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên; phù hợp với năng lực, sở trường của từng cá nhân, phù hợp điều kiện, hoàn cảnh; thực hiện nghiêm túc việc quản lý giờ giấc, hiệu quả làm việc, có hồ sơ theo dõi đầy đủ. Thực hiện nghiêm túc, triệt để Nghị định 108 của Chính phủ về tinh giản biên chế.
- Tiếp tục thực hiện Công văn số 6890/BGDĐT-KHTC ngày 18/10/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 1702/LNTC-GD ĐT - Liên Sở Giáo dục và Đào tạo, Tài chính hướng dẫn thực hiện thu chi các khoản đóng góp tự nguyện từ cha mẹ học sinh trong các cơ sở giáo dục và đào tạo đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
 - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí. Sử dụng hiệu quả các phần mềm trong quản lý và dạy học.
 - Đổi mới công tác kiểm tra theo hướng lấy hiệu quả công tác và kết quả học tập, rèn luyện của học sinh làm căn cứ để đánh giá kết quả hoạt động của giáo viên.
- Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng:
+ Trong tháng 8 và đầu tháng 9/2015, tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký thi đua, với các nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể. Duyệt đăng ký thi đua của cán bộ, giáo viên vào tuần 2 tháng 9, tổng hợp thi đua của tập thể và cá nhân gửi Phòng GD-ĐT;
+ Phát động nhiều phong trào thi đua, trọng tâm là thi đua dạy tốt, học tốt. Động viên 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia.
+ Bình xét công khai: Căn cứ hiệu quả công tác, mức độ ảnh hưởng của tập thể, cá nhân trong tập thể sư phạm nhà trường để xếp loại thi đua.
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, phổ biến pháp luật trong các nhà trường. Trung bình, mỗi tháng, tổ chức quán triệt một văn bản quy phạm pháp luật, có kiểm tra mức độ hiểu biết nôi dung chính của các văn bản quy phạm liên quan đến công tác giáo dục, chủ trương, chính sách của đảng về giáo dục; quyền, nghĩa vụ của cán bộ, giáo viên.
2. Tăng cường các điều kiện tổ chức dạy học
2.1 Mục tiêu
- Hoàn thiện quy hoạch nhà trường;
- Tu sửa cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung trang thiết bị đảm bảo điều kiện của trường đạt chuẩn PCGDTH ĐĐT mức độ 2 trong tháng 9 năm 2015;
- Tu sửa phòng học cũ để làm bán trú; mua trang thiết bị phòng Tiếng Anh, tu sửa, bổ sung máy vi tính phòng Tin học, làm sân chơi bãi tập, làm đẹp cảnh quan, xây nhà đa năng, tu sửa hệ thống nhà vệ sinh, hệ thống thoát nước, công trình nước sạch; hoàn thiện CSVC, đón đoàn kiểm tra trường chuẩn quốc gia mức độ 1 vào tháng 5/2016;
- Hoàn thiện hồ sơ thủ tục xin nguồn dự án xây nhà học 2 tầng.
- Đảm bảo có đủ giáo viên dạy các môn Tin học, Tiếng Anh; 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên biết rõ các chủ trương, chính sách của đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp, chủ trương đổi mới giáo dục, hiểu biết pháp luật và các chủ trương, chính sách liên quan đến giáo dục, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
- 100% giáo viên biết sử dụng gmail; có thể đăng nhập vào website trường; biết sử dụng các phần mềm SMAT, phổ cập, trường học kết nối; biết khai thác và sử dụng thông tin trên mạng vào dạy học.
- Tất cả giáo viên có thể áp dụng PPDH của các mô hình mới vào dạy học chương trình hiện hành, có các kỹ năng cơ bản để tổ chức các hoạt động giáo dục và đổi mới PPDH.
2.2. Giải pháp thực hiện
a) Về cơ sở vật chất
+ Tháng 7,8/2015: Quy hoạch sơ bộ khuôn viên, lập hồ sơ đề án xin nguồn đầu tư xây dựng nhà học 10 phòng; tháng 9, xin tư vấn của Phòng GD và họp thống nhất quy hoạch, tháng 10 duyệt ở huyện.
+ Tháng 9/2015: Hoàn thành các nội dung tu sửa, mua sắm trong năm học 2015-2016: hoàn chỉnh các điều kiện để tổ chức bán trú, lát sân chơi, tu sửa bồn hoa, trồng cây xanh, tu sửa bổ sung máy tính phòng Tin học, mua thiết bị phòng Tiếng Anh, tu sửa công trình vệ sinh, nước sạch.
+ Tháng 10/2015: Tham quan và tiến hành thiết kế nhà tập đa năng; đổ đất nâng cao mặt bằng làm sân bóng đá; trồng cây, huy động phụ huynh lao động tu sửa bồn hoa, thảm cỏ. Đầu tư mua sắm trang thiết bị, các loại sách, tài liệu đảm bảo theo yêu cầu của việc đổi mới và thực hiện các chương trình, mô hình.
+ Tháng 11/2015: Khởi công xây nhà đa năng.
+ Tháng 12/2015: Làm phòng Đội + truyền thống, phòng y tế học đường, phòng nghệ thuật.
+ Tháng 1,2,3/2016: Tiếp tục hoàn thiện các hạng mục công trình, làm đẹp cảnh quan, môi trường giáo dục.
b) Nâng cao chất lượng đội ngũ
- Trong tháng 8/2015, lập tờ trình đề nghị Phòng GD-ĐT, Phòng Nội vụ điều chuyển giáo viên Toán - Tin, giáo viên Anh văn từ THCS đến dạy tăng cường.
- Sắp xếp, bố trí cán bộ giáo viên phù hợp năng lực, sở trường, điều kiện, hoàn cảnh tạo điều kiện thuận lợi nhất để giáo viên hoàn thành nhiệm vụ;
- Kết hợp với việc thực hiện chỉ thị 03/CT-TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề năm 2015:  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh". Vì vậy, nhà trường tiếp tục quán triệt việc học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, gắn với triển khai Nghị quyết 04 của Bộ chính trị về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Tổ chức cho cán bộ giáo viên tiếp tục nghiên cứu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tìm hiểu các lời dạy của người đối với nhà giáo giúp cán bộ giáo viên hiểu rõ hơn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của đạo đức nói chung, đạo đức nhà giáo nói riêng. Từ đó rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, tác phong làm việc để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao;
- Yêu cầu giáo viên soạn mới giáo án, tổ chức chuyên đề, hướng dẫn giáo viên lập và sử dụng gmail, tham gia diễn đàn giáo dục Hà Tĩnh, hướng dẫn viết, giải bài trên báo, tạp chí;
- Tăng cường dự giờ, thăm lớp, tư vấn chuyên môn, yêu cầu các tổ xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ sát thực tế và tổ chức hiệu quả;
- Năm học 2015-2016, nhà trường giao chuyên môn chỉ đạo các tổ tập trung bồi dưỡng những nội dung sau:
+ Bồi dưỡng tinh thần, trách nhiệm đối với công việc được giao, với việc chung của nhà trường;
+ Quán triệt Nghị quyết đại hội đảng các cấp, tiếp tục quán triệt Nghị quyết 29-NQ/TW về "Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục và đào tạo"; chủ trưởng đổi mới chương trình GDPT;
+ Bồi dưỡng kỹ năng đánh giá học sinh theo Thông tư 30; kỹ năng sử dụng máy vi tính, máy chiếu, mạng intenet, sử dụng website, gmail, đăng nhập diễn đàn giáo dục và các phần mềm liên quan;
+ Bồi dưỡng phương pháp dạy học và cách tổ chức lớp học;
+ Bồi dưỡng giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi huyện.
- Sau khi các cá nhân hoàn thành việc đăng kí nội dung tự học, tự rèn luyện, tổ chuyên môn hướng dẫn xây dựng kế hoạch tự học và thực hiện kế hoạch tự học một cách nghiêm túc. Hiện nay nhà trường vẫn có một số giáo viên thiếu nhiệt huyết trong công việc, còn non về kiến thức, hạn chế trong việc phối hợp sử dụng các phương pháp dạy học, chữ viết chưa đẹp, kĩ năng đọc, kĩ năng kể còn hạn chế, kĩ năng sử dụng máy vi tính, website, gmail,...phải hướng dẫn giáo viên đăng kí nội dung tự học phù hợp nhất, cần thiết nhất cho việc giảng dạy và giáo dục sau đó mới mở rộng. Nội dung đăng kí tự học, kế hoạch tự học của cá nhân, danh mục các tài liệu tham khảo, sổ ghi chép nội dung tự học, sổ dự giờ, ghi chép các nội dung chuyên đề, các ý kiến góp ý của đồng nghiệp, của BGH và các bài kiểm tra, khảo sát,… chính là hồ sơ minh chứng cho việc tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ, giáo viên.
 - Để giúp đỡ các giáo viên trong việc tự học, BGH, TTCM sẽ tăng cường hơn nữa công tác quản lí, chỉ đạo và kiểm tra uốn nắn việc tự học của giáo viên đồng thời nâng cao hiệu quả các đợt sinh hoạt chuyên môn, tổ chức bồi dưỡng kiến thức, tổ chức hiệu quả các đợt chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học, soạn bài theo hướng đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, hướng dẫn giáo viên đúc rút kinh nghiệm, viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học. Thường xuyên động viên và có những hình thức khen thưởng kịp thời cho những cán bộ giáo viên tham gia viết bài, giải bài trên báo, tạp chí (giáo viên có 1 bài đăng trên báo và tạp chí Giáo dục và Thời đại, Toán tuổi thơ, Giáo dục, Thế giới trong ta, Văn học và Tuổi trẻ,..).
- Tất cả các ý tưởng của cán bộ giáo viên để làm TBDH sẽ được nhà trường xem xét, những TBDH có khả năng sử dụng tốt sẽ được hỗ trợ kinh phí để làm nhưng tên tác giả vẫn là người đã có ý tưởng.
- Tổ chức tốt các chuyên đề bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao hiệu quả các chuyên đề khác, mỗi tháng BGH phải trực tiếp dạy 1 tiết chuyên đề để giáo viên dự giờ học hỏi, tổ chức nghiêm túc các đợt hội giảng, tổ chức góp ý bài bản theo tinh thần đổi mới sinh hoạt chuyên môn; hội thi giáo viên giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi phải được tổ chức bài bản để giáo viên rèn giũa tay nghề.
3. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động giáo dục
3.1. Tổ chức các hoạt động giáo dục
- Tiếp tục triển khai đại trà chương trình Tiếng Việt lớp 1 CGD đạt hiệu quả.
- Thực hiện áp dụng linh hoạt cách tổ chức lớp học, PPDH của mô hình trường học mới VNEN vào dạy chương trình hiện hành.
- Triển khai thực hiện đại trà phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột”, dạy học Mỹ thuật theo phương pháp Đan Mạch.
  - Thực hiện việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo định hướng: Buổi sáng hoàn thành chương trình theo chuẩn kiến thức kỹ năng; các môn học và các hoạt động giáo dục gồm: Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Đạo đức, Thủ công, kỹ thuật, TN-XH được tổ chức lồng ghép thành các hoạt động giáo dục theo các khối hoặc liên khối ở các phòng có diện tích rộng như phòng nghệ thuật (phòng thông), thư viện. Buổi chiều tập trung vào các hoạt động: Giáo dục kỹ năng sống (tối thiểu 1 tuần, 1 tiết/lớp), hoạt động ở Thư viện (tối thiểu 1 tuần, 1 tiết/lớp), bồi dưỡng học sinh có năng khiếu thông qua các câu lạc bộ, các phong trào như năng khiếu Toán qua câu lạc bộ Toán Tuổi thơ, giao lưu Toán Tuổi thơ, phong trào giải Toán qua thư,...; năng khiếu Tiếng Việt qua câu lạc bộ văn hay chữ đẹp; năng khiếu thể dục, thể thao qua các hoạt động GDTC, năng khiếu nghệ thuật qua các câu lạc bộ mỹ thuật, âm nhạc, dân ca Ví Giặm,…; phụ đạo học sinh yếu qua các tiết dạy học theo nhóm đối tượng,... nhằm phát huy hết vai trò, chức năng, nhiệm vụ, năng lực, sở trường của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và cơ sở vật chất của nhà trường.
- Thực hiện việc dạy học Ngoại ngữ 4 tiết/ tuần cho học sinh lớp 3,4,5; thực hiện việc làm quen Tiếng Anh cho học sinh lớp 2.
- Chỉ đạo 100% các lớp tham gia có hiệu quả việc đọc, viết và gửi bài cho các tạp chí: Toán Tuổi thơ, Giáo dục Hà Tĩnh, Thế giới trong ta, diễn đàn giáo dục Tiểu học Hà Tĩnh, phấn đấu bình quân mỗi tháng, có 1 bài của giáo viên hoặc học sinh được 1 trong các tạp chí đăng hoặc khen thưởng; chuyên môn và TPT phối hợp tổ chức tốt phong trào báo bảng. Hàng tháng có theo dõi việc viết, giải bài của giáo viên cho các tạp chí và giải toán trên Tạp chí Toán Tuổi thơ của giáo viên và học sinh.
- Tiếp tục triển khai thực hiện việc đánh giá học sinh theo Thông tư 30.
- Lồng ghép việc tổ chức các HĐNGLL và các hoạt động Đội-Sao Nhi dồng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian, các hoạt động nhân các ngày lễ, hội, các hoạt động cổ động tuyên truyền,....
3.2. Công tác các Phổ cập Giáo dục
- Phối hợp tốt với các trường THCS, MN trong công tác điều tra, đối chiếu, thống nhất xử lý số liệu. Hoàn chỉnh việc nhập số liệu trước ngày 15/9/2015.
- Thực hiện tốt công tác tuyển sinh, đảm bảo 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1, trên 98% trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình Tiểu học, số trẻ trong độ tuổi học tiểu học còn lại đang học ở các trường tiểu học.
- Sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên phù hợp, bảo đảm tính cân đối, đồng bộ, hiệu quả. Xin điều động giáo viên Toán-Tin, Ngoại ngữ từ THCS đến dạy Tin học và tăng cường dạy Tiếng Anh.
- Rà soát các tiêu chuẩn của xã đạt chuẩn PCGDTHĐĐT mức độ 2 theo Thông tư 36/2009/TT-BGDĐT và Kế hoạch 60

  VĂN BẢN

Số: 02-KH/CBTTH

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ

Lượt xem:540 | lượt tải:70

Số 77-BC/CBTTH

Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

Lượt xem:555 | lượt tải:61

Số: 77- BC/TK

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018

Lượt xem:427 | lượt tải:61

Số: 75/BC-THTH

Báo cáo THNV tháng 11, Kế hoạch tháng 12/2017

Lượt xem:492 | lượt tải:59

Số: 66B/KH-THTH

KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018

Lượt xem:616 | lượt tải:68

Số: 66 /KH-THTH

KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018

Lượt xem:590 | lượt tải:68

Số: 61/KH-THTH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:535 | lượt tải:68

Số: 49/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm

Lượt xem:572 | lượt tải:64

VBT

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:448 | lượt tải:62

Số: 44/BC-THTH

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:514 | lượt tải:57

Số: 43/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Lượt xem:562 | lượt tải:67

Số: 83/BC-SKHK1

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lượt xem:555 | lượt tải:63

Số: 66/QĐ-THTH

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017

Lượt xem:489 | lượt tải:61

Số: 65/QĐ-THTH

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Lượt xem:466 | lượt tải:56

Số: 69/BC-THTH

Báo cáo sơ kết tháng 9, Kế hoạch tháng 10/2016

Lượt xem:517 | lượt tải:50

  XEM NHIỀU NHẤT

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây