KẾ HOẠCH Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2016

KẾ HOẠCHThực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2016

Số kí hiệu Số: 14/KH-THTH
Ngày ban hành 23/02/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Kế hoạch - lịch công tác
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Nhà trường
Người ký Trần Huy Sơn

Nội dung

UBND HUYỆN THẠCH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI
  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 14/KH-THTH Thạch Hội, ngày 23 tháng 02 năm 2016
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2016
_________
 
Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-PGDĐT ngày 20/01/2016 của Phòng GD-ĐT Thạch Hà, Trường Tiểu học Thạch Hội ban hành kế hoạch thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động của nhà trường năm 2016 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường theo hướng chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và hiệu quả;
- Tạo chuyển biến mạnh mẽ về lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm; thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính; phòng chống các hành vi quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà, thiếu trách nhiệm trong giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;
- Tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tích cực học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tác phong làm viêc; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại.
2. Yêu cầu:
- Xây dựng các tiêu chí, chỉ tiêu cụ thể, gắn với chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức, cá nhân;
     - Phát động phong trào thi đua mà trọng tâm là “thi đua dạy tốt, học tốt”, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương “người tốt, việc tốt” và điển hình tiên tiến. Kiên quyết xử lý những cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm pháp luật. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện tốt các nội dung liên quan đến Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 03/01/2011 của UBND tỉnh Hà Tĩnh;
- Lấy hiệu quả công việc, mức độ hài lòng của phụ huynh, học sinh, nhân dân làm thước đo để đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trong quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn và đánh giá, phân loại tổ chức, phân loại cán bộ, công chức, viên chức cuối năm.
II. KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG NĂM 2016:
          Cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Thạch Hội thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện kế hoạch tự học có hiệu quả; tích cực vận dụng mô hình trường học mới trong giảng dạy; yêu thương học sinh; năng động, sáng tạo trong công việc; niềm nở tận tình, lịch sự với đồng nghiệp, phụ huynh và nhân dân.
III. NỘI DUNG:
1. Quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các quy định, văn bản về kỷ luật, kỷ cương hành chính.
- Tổ chức phổ biến, quán triệt đến cán bộ giáo viên, nhân viên các nội dung văn bản sau:
+ Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ;
+ Chỉ thị số 35/CT-TU ngày 04/11/2008 và kết luận 05-KL/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang;
+ Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 03/01/2011 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức;
+ Chỉ thị số 33-CT/HU ngày 09/3/2010 của Ban thường vụ Huyện ủy Thạch Hà về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và thực hiện kỷ luật nền nếp trong sinh hoạt, hội nghị, chế độ báo cáo;
+ Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND  ngày 25/3/2014 của UBND tỉnh quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh về thực hiện cảỉ cách hành chính;
+ Thông báo số 350/TB-UBND ngày 03/9/2014 của UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến tăng cường, đẩy mạnh cải cách hành chính;
- Việc quán triệt, triển khai phải kịp thời, chủ động, thường xuyên trong các cuộc họp, kỳ sinh hoạt của cơ quan đơn vị.
2. Ký cam kết thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính
- Tổ chức cho cán bộ, công chức, người lao động ký cam kết thực hiện các nội dung theo quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 03/11/2011 của UBND tỉnh.
- Thời gian hoàn thành ký cam kết: ngày 28 tháng 02 năm 2016.
3. Thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ công chức, viên chức, người lao động.
Công đoàn, nữ công, các tổ chuyên môn, tổ văn phòng phải bố trí 01 cán bộ làm đầu mối, chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của tổ chức; tiếp nhận và phản ánh, kiến nghị của học sinh, phụ huynh, của nhân dân và tổ chức cá nhân khác.
4. Thực hiện tốt việc tiếp dân và "Ba công khai".
- Bố trí phòng tiếp công dân, xếp lịch tiếp công dân và công khai hộp thư điện tử, số điện thoại cơ quan để mọi người góp ý;
- Phân công cán bộ đủ năng lực, phẩm chất thực hiện tiếp nhận và trả lời ý kiến của học sinh, phụ huynh và nhân dân;
- Thực hiện nghiêm túc Ba công khai đặc biệt là việc niêm yết công khai, đầy đủ các khoản thu-chi từ nguồn đóng góp tự nguyện của phụ huynh;
- Giải quyết các thủ tục hành chính đúng quy định, kịp thời và chính xác. Thường xuyên kiểm tra việc tiếp nhận và trả kết quả, xử lý những vướng mắc phát sinh, không để xảy ra trường hợp trễ hẹn không có lý do chính đáng.
5. Nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động.
- Cán bô, giáo viên, nhân viên khi thi hành công vụ phải đeo thẻ công chức;
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên khi giao tiếp với học sinh, phụ huynh và nhân dân phải tận tình, chu đáo và thân thiện;
-  Giáo viên phải nhiệt tình hướng dẫn phụ huynh nội dung, cách thức phối hợp với nhà trường để giáo dục học sinh; khi có yêu cầu không gây khó khăn, phiền hà; khi tiếp nhận ý kiến phản ánh phải chân thành, cởi mở;
- Triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Tổ trưởng và Tổ phó chuyên môn, Tổng phụ trách Đội, Nhân viên nuôi dưỡng vào tháng 5 năm 2016, công khai kết quả trước Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016.
6. Tổ chức phong trào thi đua về nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, cải tiến lề lối làm việc, nêu gương “người tốt, việc tốt”, điển hình tiên tiến, động viên khen thưởng kịp thời trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
- Tổ chức lồng ghép thi đua thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với chức trách, nhiệm vụ được giao, gắn việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính với công tác bình xét thi đua cuối năm;
- Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có cách làm hay, hiệu quả tốt.
7. Gắn thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính với đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức cuối năm.
Khi tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ công chức, viên chức cuối năm học, ngoài đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ được giao, cần tập trung vào các nội dung đã cam kết thực hiện Quyết định 33/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
Tất cả các tổ chức, cá nhân trong nhà trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch này. Trong đó tập trung:
- Tổ chức ký cam kết thực hiện Quyết định 33/2011/QĐ-UBND, gắn với nội dung thi đua đã đăng ký để cuối năm có cơ sở xếp loại thi đua;
- Xây dựng các tiêu chí cụ thể trong tổ chức thực hiện của từng đơn vị; tổ chức, cải tiến, sửa đổi lề lối làm việc;
- Tổ chức theo dõi, gám sát tình hình thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện hàng tháng và rút ra kinh nghiệm trong công tác theo dõi, chỉ đạo;
- Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, yêu cầu các tổ chức, đoàn thể và các cá nhân trong nhà trường thực hiện nghiêm túc./.
 
Nơi nhận:
-Trưởng phòng GD-ĐT (B/c);
- Chủ tịch CĐ (P/h);
- PHT, TTCM, TTVP (T/h);
- Lưu: VT.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Trần Huy Sơn

 File đính kèm

  VĂN BẢN

Số: 02-KH/CBTTH

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ

Lượt xem:539 | lượt tải:70

Số 77-BC/CBTTH

Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

Lượt xem:554 | lượt tải:61

Số: 77- BC/TK

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018

Lượt xem:427 | lượt tải:61

Số: 75/BC-THTH

Báo cáo THNV tháng 11, Kế hoạch tháng 12/2017

Lượt xem:491 | lượt tải:59

Số: 66B/KH-THTH

KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018

Lượt xem:616 | lượt tải:68

Số: 66 /KH-THTH

KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018

Lượt xem:590 | lượt tải:68

Số: 61/KH-THTH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:535 | lượt tải:68

Số: 49/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm

Lượt xem:572 | lượt tải:64

VBT

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:447 | lượt tải:62

Số: 44/BC-THTH

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:514 | lượt tải:57

Số: 43/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Lượt xem:562 | lượt tải:67

Số: 83/BC-SKHK1

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lượt xem:555 | lượt tải:63

Số: 66/QĐ-THTH

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017

Lượt xem:489 | lượt tải:61

Số: 65/QĐ-THTH

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Lượt xem:466 | lượt tải:56

Số: 69/BC-THTH

Báo cáo sơ kết tháng 9, Kế hoạch tháng 10/2016

Lượt xem:517 | lượt tải:50

  XEM NHIỀU NHẤT

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây