KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018

KẾ HOẠCH
Tổ chức các chương trình giao lưu, hoạt động giáo dục, hoạt động trải nghiệm sáng tạo năm học 2017-2018

Số kí hiệu Số: 61/KH-THTH
Ngày ban hành 16/10/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Kế hoạch - lịch công tác
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Nhà trường
Người ký Trần Huy Sơn

Nội dung

UBND HUYỆN THẠCH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 61/KH-THTH
           
Thạch Hội, ngày 16 tháng 10 năm 2017
 
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức các chương trình giao lưu, hoạt động giáo dục, hoạt động trải nghiệm sáng tạo năm học 2017-2018
           
Căn cứ Công văn số 404/PGDĐT ngày 19 tháng 8 năm 2017 của Phòng GD-ĐT Thạch Hà về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018; Công văn số 457/PGDĐT ngày 11/10/2017 của Phòng GD-ĐT về việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và xây dựng thời khóa biểu năm học 2017-2018; Công văn số 458/PGDĐT ngày 11/10/2017 về việc hướng dẫn tổ chức các chương trình giao lưu, hoạt động giáo dục, hoạt động trải nghiệm sáng tạo và tham gia các cuộc thi do các tổ chức, doàn thể phát động, tổ chức năm học 2017-2018 của Phòng GD-ĐT Thạch Hà;
            Căn cứ Kế hoạch năm học 2017-2018 và tình hình thực tế tại đơn vị, Trường Tiểu học Thạch Hội xây dựng kế hoạch tổ chức các chương trình giao lưu, hoạt động giáo dục, hoạt động trải nghiệm sáng tạo năm học 2017-2018 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Tình hình địa phương
Xã Thạch Hội thuộc vùng bãi ngang khó khăn của huyện Thạch Hà. Người dân chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp, kinh tế phát triển chậm, tỷ lệ hộ nghèo cao (hộ nghèo là 13,9%; hộ cận nghèo là 9,1%); có 131 hộ dân ở xóm Hội Tiến bị ảnh hưởng trực tiếp của sự cố môi trường biển, trong đó có 26 học sinh nhà trường.
1.1. Mặt mạnh
- Địa phương Thạch Hội có truyền thống hiếu học từ lâu đời; Đảng uỷ, chính quyền địa phương quan tâm, chăm lo cho giáo dục;
- Công tác xã hội hóa giáo dục đã dần đi vào chiều sâu;
- Tình hình an ninh, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; không có các tệ nạn xã hội trên địa bàn.
1.2. Mặt yếu
- Một số phụ huynh thiếu sự phối hợp giữa nhà trường - gia đình trong giáo dục trẻ; môi trường giáo dục vẫn còn nhiều bất cập;
- Kinh tế khó khăn nên nhiều phụ huynh không có điều kiện quan tâm, đầu tư cho con cái học hành;
- Mặc dù đã được cũng cố bổ sung nhưng cơ sở vật chất nhà trường vẫn chưa đảm bảo.
2. Tình hình nhà trường
2.1. Học sinh, lớp
Tổng số học sinh: 303 em, số nữ: 160 em; chia làm 10 lớp.
Học sinh khuyết tật: 07 em; con hộ nghèo: 23 em; hộ cận nghèo: 47 em.
Khối 1: 2 lớp; 55 em; 23 em nữ. Khối 2: 2 lớp; 60 em; 34 em nữ.
Khối 3: 2 lớp; 58 em; 32 em nữ. Khối 4: 2 lớp; 57 em; 35 em nữ.
Khối 5: 2 lớp; 73 em; 36 em nữ.
2.2. Tình hình cán bộ, giáo viên, nhân viên
- Tỷ lệ GV/lớp đảm bảo, đồng bộ cơ cấu. Có giáo viên TPT và nhân viên TV-TB.
- Chất lượng đội ngũ khá đồng đều.
2.3. Cơ sở vật chất
- Phòng học đạt tỷ lệ 1/1.
- Khối phòng phục vụ học tập: Nghệ thuật: 1; Tin học:1; Tiếng Anh: 1; Thư viện: 1; Thiết bị: 1, Nhà tập đa năng.
- Khối phòng hành chính, công vụ khá đầy đủ.
- Trang thiết bị dạy và học khá đầy đủ.
- Có thư viện đạt Thư viện Tiên tiến.
3. Thuận lợi, khó khăn
3.1. Thuận lợi
- Địa phương có truyền thống hiếu học; cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm đến giáo dục; đa số học sinh chăm ngoan, phụ huynh và nhân dân quan tâm đến phong trào giáo dục.
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị khá đầy đủ và đang tiếp tục được bổ sung.
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ số lượng, đồng bộ về cơ cấu. Trong đội ngũ có một số giáo viên có năng lực chuyên môn tốt, năng nổ, nhiệt tình, ham học hỏi.
3.2. Khó khăn
- Một số giáo viên kỹ năng tổ chức hoạt động hạn chế, ngại tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục, không chịu đổi mới.
- Kinh phí dành cho việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, các chương trình giao lưu, các hoạt động giáo dục còn gặp khó khăn.
- Cơ sở vật chất chưa thật đảm bảo.
- Một số phụ huynh chưa quan tâm, thiếu sự phối hợp với nhà trường để tổ chức các hoạt động giáo dục. Việc phối hợp các lực lượng giáo dục để xây dựng môi trường giáo dục và thực hiện nhiệm vụ giáo dục chưa tốt.
II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
- Thông qua các chương trình giao lưu, hoạt động trải nghiệm sáng tạo (CTGL, HĐTNST) nhằm định hướng, tạo điều kiện cho học sinh quan sát, suy nghĩ và tham gia các hoạt động thực tiễn, qua đó tổ chức khuyến khích, động viên và tạo điều kiện cho các em tích cực nghiên cứu, tìm ra những giải pháp mới, sáng tạo những cái mới trên cơ sở kiến thức đã học trong nhà trường và những gì đã trải qua trong thực tiễn cuộc sống, từ đó hình thành ý thức, phẩm chất, năng lực và kĩ năng sống;
- Hoạt động giao lưu, trải nghiệm sáng tạo nhằm phát triển, nâng cao các tố chất và tiềm năng của bản thân học sinh, nuôi dưỡng ý thức sống tự lập, đồng thời quan tâm, chia sẻ tới những người xung quanh;
- Các em được chủ động tham gia vào tất cả các khâu của quá trình hoạt động, từ thiết kế hoạt động đến chuẩn bị, thực hiện và đánh giá kết quả hoạt động phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và khả năng của bản thân. Các em được trải nghiệm, được bày tỏ quan điểm, ý tưởng, được đánh giá và lựa chọn ý tưởng hoạt động, được thể hiện, tự khẳng định bản thân, được tự đánh giá và đánh giá kết quả hoạt động của bản thân, của nhóm mình và của bạn bè,... Từ đó, hình thành và phát triển cho các em những giá trị sống và các năng lực cần thiết;
- Giáo dục chuyển từ hướng tiếp cận nội dung sang hướng tiếp cận năng lực. Chú trọng việc tăng cường các hoạt động giao lưu, trải nghiệm thực tế nhằm giáo dục đạo đức, lối sống và rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.
2. Yêu cầu
- Hoạt động giao lưu, trải nghiệm sáng tạo phải phù hợp đặc điểm nhận thức, tâm sinh lý của lứa tuổi và mang tính giáo dục;
- Các hoạt động giao lưu, trải nghiệm, sáng tạo ngoài là hoạt động gắn với nội dung từng môn học như là một phương pháp dạy học, còn là một hoạt động mang tính giáo dục xuyên môn hoặc liên môn; phù hợp với yêu cầu của địa phương, đặc điểm và điều kiện cụ thể của trường, việc thực hiện hoạt động tính vào thời gian dành cho giáo dục địa phương.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Nhiệm vụ
Xây dựng kế hoạch chung, chỉ đạo các tổ chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch để tổ chức các hoạt động giao lưu, trải nghiệm sáng tạo hàng tuần, hàng tháng đảm bảo có chất lượng; đảm bảo 100% học sinh được tham gia; các hoạt động đa dạng, phong phú gây hứng thú học tập, góp phần phát triển phẩm chất, năng lực và rèn luyện thói quen tự học, tự nghiên cứu cho học sinh.
Hướng dẫn các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch, phê duyệt kế hoạch triển khai các hoạt động giao lưu, trải nghiệm, sáng tạo theo đơn vị tổ.
Chỉ đạo tổ trưởng chuyên môn duyệt kế hoạch tổ chức hoạt động giao lưu, trải nghiệm, sáng tạo của từng giáo viên.
2. Giải pháp
- Kết hợp giữa tổ chức các hoạt động giao lưu với hoạt động trải nghiệm sáng tạo; phối hợp tổ chức HĐTNST theo quy mô khối lớp, tổ và toàn trường;
- Huy động nhiều lực lượng tham gia các HĐGD, TNST có nhiều lực lượng tham gia giúp đỡ học sinh (giáo viên, cha mẹ học sinh, các ban ngành đoàn thể và chính quyền địa phương, doanh nghiệp, ...);
- Kết hợp giữa tổ chức các hoạt động giao lưu, trải nghiệm sáng tạo với việc thực hiện tốt nội dung các tiết chào cờ đầu tuần, thể dục giữa giờ, sinh hoạt cuối tuần; kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm học;
- Phối hợp giữa tổ chức các hoạt động giao lưu, trải nghiệm sáng tạo cấp trường với việc tổ chức các hoạt động giao lưu, trải nghiệm sáng tạo của các lớp, các khối và tổ chuyên môn.
3. Tổ chức lực lượng
Ban tổ chức các hoạt hoạt động giao lưu, trải nghiệm, sáng tạo cấp trường được thành lập theo Quyết định số 62/QĐ-THTH ngày 17 tháng 10 năm 2017 gồm thành phần và được phân công nhiệm vụ như sau:
 
TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được phân công
1) Ông Trần Huy Sơn, Hiệu trưởng: Trưởng ban; - Chỉ đạo chung;
- Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các hoạt động giao lưu, hoạt động trải nghiệm, sáng tạo của trường;
- Thành lập BTC, phân công nhiệm vụ; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của thành viên BTC.
2) Bà Nguyễn Thị Hoài Nga, PHT: Phó Trưởng ban; - Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các hoạt động giao lưu, hoạt động trải nghiệm, sáng tạo,... thuộc lĩnh vực chuyên môn cấp trường;
- Chỉ đạo, hướng dẫn TTCM, TPCM, TPT xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động giao lưu, hoạt động trải nghiệm, sáng tạo thuộc lĩnh vực chuyên môn cấp trường;
- Duyệt kế hoạch và nội dung các hoạt động giao lưu, hoạt động trải nghiệm, sáng tạo của tổ, khối và cá nhân giáo viên.
3) Bà Phan Thị Mỹ Dung, TPT Đội: Phó Trưởng ban; - Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các hoạt động giao lưu, hoạt động trải nghiệm, sáng tạo,... thuộc lĩnh vực Đội-Sao;
- Phụ trách lĩnh vực văn nghệ, nề nếp học sinh, mời các thành phần tham gia trong các hoạt động cấp trường.
4) Bà Trương Thị Lan Hương, TTCM 4,5: Thành viên;
 
- Tham gia ban nội dung trong các hoạt động cấp trường;
- Trực tiếp xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động giao lưu, hoạt động trải nghiệm, sáng tạo của trong tổ 4-5;
- Hướng dẫn xây dựng và phê duyệt kế hoạch tổ chức hoạt động của tổ viên; kiểm tra việc thực hiện các hoạt động của tổ viên và báo cáo kết quả cho Hiệu trưởng cuối mỗi tháng theo quy định.
5) Bà Nguyễn Thị Tâm, TTCM 1,2,3: Thành viên; - Tham gia ban nội dung trong các hoạt động cấp trường;
- Trực tiếp xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động giao lưu, hoạt động trải nghiệm, sáng tạo của trong tổ 1,2,3;
- Hướng dẫn xây dựng và phê duyệt kế hoạch tổ chức hoạt động của tổ viên; kiểm tra việc thực hiện các hoạt động của tổ viên và báo cáo kết quả cho Hiệu trưởng cuối mỗi tháng theo quy định.
6) Bà Trần Thị Thanh Nga, Giáo viên MT: Thành viên; - Chịu trách nhiệm trang trí, tiếp khách trong các hoạt động giao lưu, hoạt động trải nghiệm, sáng tạo cấp trường.
7) Bà Nguyễn Thị Hường, Giáo viên ÂN: Thành viên; - Chịu trách nhiệm phần văn nghệ, tiếp khách trong các hoạt động giao lưu, hoạt động trải nghiệm, sáng tạo cấp trường.
8) Bà Đậu Thị Ánh, Giáo viên TD: Thành viên; - Chịu trách nhiệm phần nội dung thể dục, đồng diễn, nước, tiếp khách trong các hoạt động giao lưu, hoạt động trải nghiệm, sáng tạo cấp trường.
9) Ông Nguyễn Phi Đức, Giáo viên: Thành viên; - Chịu trách nhiệm phần sắp xếp cơ sở vật chất, bàn ghế, sân bãi trong các hoạt động giao lưu, hoạt động trải nghiệm, sáng tạo cấp trường.
            III. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
            1. Các chương trình giao lưu
 
TT Tên Chương trình giao lưu Nội dung Đối tượng Dự kiến thời gian Người phụ trách Ghi chú
1 Rung chuông vàng Chủ đề Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới.
- Văn nghệ
- Hội thi Rung chuông vàng
Học sinh khối 4,5 01/2018 PHT và TTCM 4,5  
2 Câu lạc bộ Tiếng Anh Gồm 3 phần:
- Chào hỏi
- Kiến thức
- Năng khiếu
Học sinh lớp 4,5 Tháng 02/2018
 Trần Thị Hoa
 
3 Giao lưu Toán tuổi thơ Gồm 2 phần:
- Cá nhân: HS làm việc độc lập giải 1 đề toán gồm 15 bài trong đó có 14 bài trắc nghiệm và 1 bài tự luận trong thời gian 30 phút.
- Đồng đội: Cả đội thảo luận giải 6 bài toán trong thời gian 15 phút.
HS lớp 4,5 Tháng
03/2018
PHT và TTCM 4,5  
4 Giao lưu Tuổi thơ khám phá Gồm 3 phần:
- Cá nhân: HS trả lời gói câu hỏi 20 câu;
- Đồng đội: Tạo 1 sản phẩm bằng các hình thức: vẽ, xé dán, tạo hình..., viết 1 bài giới thiệu về sản phẩm.
- Giao lưu với khán giả: Khán giả xung phong trả lời câu hỏi.
HS lớp 2,3,4,5 Tháng 3/2018 TPCM, TTCM  
2. Hoạt động giáo dục
 
TT Tên hoạt động Nội dung Đối tượng Dự kiến thời gian Người phụ trách (GV, TPT) Ghi chú
1 Vui Tết Trung thu. Đêm hội trăng rằm HS toàn trường Tháng
10 /2017
TPT Đội, GVCN  
2 Thi tiếng hát Dân ca Ca ngợi thầy cô giáo, quê hương, đất nước HS toàn trường Tháng
11 /2017
Cô Hường, TPT Đội, GVCN  
3 Hội khỏe Phù Đổng Các môn thể thao HS toàn trường Tháng
11 /2017
Cô Ánh  
4 Nói chuyện truyền thống Chủ đề: Anh Bộ đội cụ Hồ CB, GV, NV và HS, phụ huynh toàn trường Tháng
12 /2017
BGH, TPT, Hội phụ huynh  
5 Tết vì bạn nghèo. Phát động Quyên góp ủng hộ bạn nghèo CB, GV,NV, HS toàn trường Tháng 1,2/2018 Công đoàn, TPT  
6 Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe.
(Hoặc) Dân vũ sân trường.
Duyệt đội, trò chơi dân gian
 
Nhảy (múa) theo nhạc hoặc Đồng diễn khác
HS toàn trường Tháng
3/ 2018
Cô Ánh, TPT  
 
 
 
 
7 Phòng, chống tai nạn thương tích Giáo dục các kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích HS toàn trường Tháng 3,4,5/2018 HT, TPT Đội, GVCN  
8 Ngày hội đọc sách gia đình. Tổ chức các hoạt động đọc sách.
Hội thi Kể chuyện theo sách
GV, HS, PH toàn trường Tháng
4/2018
BTC  
9 Tổ chức sinh nhật Tổ chức sinh nhật cho HS toàn trường sinh vào tháng 5,6,7 HS toàn trường Tháng 5/2018 BGH, GVCN, Hội phụ huynh  
 
3. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo
 
TT Tên hoạt động Nội dung Đối tượng Dự kiến thời gian Người phụ trách (GV, TPT) Ghi chú
1 - Trang trí lớp học thân thiện
- Chăm sóc bồn hoa đẹp
Thi trang trí lớp học thân thiện, chăm sóc bồn hoa đẹp HS, PH, GVCN các lớp Tháng 10, 11/2017 GVCN  
2 Chăm sóc Đài tưởng niệm liệt sĩ Chăm sóc Đài tưởng niệm liệt sĩ HS 4,5 Tháng 12/2017 TPT Đội, GVCN  
3 Thi luống rau đẹp Trồng và chăm sóc vườn rau HS, GVCN các lớp Tháng 3/2018 TPT Đội, GVCN  
4 Làm và đặt bẫy bắt chuột Làm và đặt bẫy bắt chuột HS các lớp 3,4,5 Tháng 5/2018 HT, GVCN  
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Kế hoạch tổ chức các chương trình giao lưu, hoạt động giáo dục, trải nghiệm, sáng tạo năm học 2017 - 2018 được xây dựng trên cơ sở hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Phòng GD-ĐT Thạch Hà, kế hoạch năm học 2017 - 2018 của nhà trường. Kế hoạch được phổ biến đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường; BTC các hoạt động giao lưu, trải nghiệm, sáng tạo, PHT, TPT, TTCM và các cán bộ, giáo viên nhà trường có trách nhiệm thực hiện kế hoạch này.
            - Tổ trưởng chuyên môn xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động giao lưu, trải nghiệm, sáng tạo theo đơn vị tổ, khối chuyên môn; chủ động điều chỉnh thời khóa biểu, phối hợp với tổ chuyên môn khác để tổ chức các hoạt động liên tổ, liên khối.
            - TPT xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động giao lưu, trải nghiệm, sáng tạo cấp trường có nội dung liên quan đến công tác Đội-Sao; phối hợp với PHT, TTCM để tổ chức các hoạt động giao lưu, trải nghiệm, sáng tạo cấp trường khác.
            - Giáo viên xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động giao lưu, trải nghiệm, sáng tạo theo đơn vị lớp theo thời khóa biểu được phân công.
- Hàng tuần, hàng tháng, hàng kỳ và các đợt thi đua các tổ chuyên môn, các cá nhân được phân công phải sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động; có điều chỉnh kế hoạch theo tình hình thực tế và công việc đột xuất của trường.
Trên đây là kế hoạch tổ chức các chương trình giao lưu, hoạt động giáo dục, hoạt động trải nghiệm sáng tạo năm học 2017-2018 của Trường Tiểu học Thạch Hội. Yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả./.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD-ĐT (để B/C);
- Đoàn TN (để P/H);
- TT Ban đại diện Hội CMHS trường (P/H);
- HT, PHT, TPT, TTCM, GV, NV (T/H);
- Lưu: VT, HSHĐGD.                  
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
          Trần Huy Sơn      
 

 File đính kèm

  VĂN BẢN

Số: 02-KH/CBTTH

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ

Lượt xem:539 | lượt tải:70

Số 77-BC/CBTTH

Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

Lượt xem:554 | lượt tải:61

Số: 77- BC/TK

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018

Lượt xem:426 | lượt tải:61

Số: 75/BC-THTH

Báo cáo THNV tháng 11, Kế hoạch tháng 12/2017

Lượt xem:491 | lượt tải:59

Số: 66B/KH-THTH

KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018

Lượt xem:616 | lượt tải:68

Số: 66 /KH-THTH

KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018

Lượt xem:590 | lượt tải:68

Số: 61/KH-THTH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:534 | lượt tải:68

Số: 49/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm

Lượt xem:571 | lượt tải:64

VBT

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:447 | lượt tải:62

Số: 44/BC-THTH

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:514 | lượt tải:57

Số: 43/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Lượt xem:561 | lượt tải:67

Số: 83/BC-SKHK1

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lượt xem:555 | lượt tải:63

Số: 66/QĐ-THTH

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017

Lượt xem:488 | lượt tải:61

Số: 65/QĐ-THTH

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Lượt xem:464 | lượt tải:56

Số: 69/BC-THTH

Báo cáo sơ kết tháng 9, Kế hoạch tháng 10/2016

Lượt xem:517 | lượt tải:50

  XEM NHIỀU NHẤT

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây