Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015

KẾ HOẠCH
Tổ chức thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2015

Số kí hiệu Số 13/KH-THTH
Ngày ban hành 12/05/2015
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Nhà trường
Người ký Trần Huy Sơn

Nội dung

UBND HUYỆN THẠCH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 13/KH-THTH Thạch Hội, ngày 28  tháng 02 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2015

__________

 
Căn cứ Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2015 của UBND huyện Thạch Hà về tổ chức thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2015, Trường Tiểu học Thạch Hội xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2015 như sau:
I. MỤC TIÊU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
- Mục tiêu của Chương trình Cải cách hành chính trong năm 2015 gắn với xây dựng mô hình chính quyền đô thị; xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu quả; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nước theo hướng tinh gọn; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ, năng lực, có phẩm chất, làm việc tận tâm, trong sạch.
- Tập trung thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông kết hợp duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 nhằm giảm chi phí và thời gian của người dân; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực liên quan đến đời sống của nhân dân.
- Thực hiện công khai minh bạch các quy định của Nhà nước, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của trường có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, có phẩm chất đạo đức tốt, làm việc tận tâm, trong sạch. Kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy định những điều cán bộ công chức không được làm. Xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng, lãng phí gây thất thoát tài sản Nhà nước. Bố trí cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực theo yêu cầu công việc làm khâu đột phá trong cải cách hành chính.
- Tiếp tục thực hiện tiêu chí: “Lấy lợi ích và sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả Chương trình Cải cách hành chính”. Thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành chính của UBND huyện Thạch Hà và Chương trình Cải cách hành chính của tỉnh Hà Tĩnh năm 2015.
II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2015
1. Cải cách về thể chế
- Thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và các biểu mẫu, thủ tục hành chính không còn phù hợp để báo cáo UBND huyện, Phòng GD&ĐT để sửa đổi, điều chỉnh; kiểm tra quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các quyết định hành chính.
- Xây dựng và hoàn thiện các quy chế phối hợp giữa Phòng GD&ĐT với Trường để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.
- Toàn bộ các văn bản phải tập trung tại bộ phận lưu trữ do nhân viên văn thư phụ trách; thực hiện các thủ tục ban hành văn bản và quản lý hồ sơ lưu trữ theo quy định.
2. Cải cách thủ tục hành chính
- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8 tháng 6 năm 2010; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP và các Quyết dịnh của UBND tỉnh, UBND huyện về kiểm soát thủ tục hành chính, đưa công tác kiểm soát thủ tục hành chính ngày càng đi vào nề nếp.
- Tiếp tục thực hiện niêm yết công khai minh bạch các thủ tục, quy trình, thành phần hồ sơ, các loại biểu mẫu, thời gian giải quyết hồ sơ hành chính…; thực hiện đúng luật, đúng hẹn. Thường xuyên kiểm tra và có biện pháp mạnh mẽ nhằm khắc phục những hạn chế thiếu sót, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.
- Xây dựng và triển khai trong đội ngũ các Quy chế năm 2015 có liên quan đến nội dung thực hiện cải cách hành chính.
- Thực hiện tốt Quy chế văn hóa công sở, xây dựng phong cách, thái độ ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính đối với nhân dân.
- Cập nhật kịp thời những văn bản chỉ đạo của cấp trên; thực hiện đúng theo Điều lệ trường tiểu học.
- Tiếp tục đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng hội họp, giảm thiểu các cuộc họp không cần thiết; báo cáo kịp thời cho lãnh đạo để xin ý kiến chỉ đạo xử lý, khắc phục những sai phạm.
- Tăng cường công tác tiếp dân để lắng nghe ý kiến nguyện vọng của nhân dân, cha mẹ học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên.
- Đơn giản hóa, cụ thể hóa thủ tục xin chuyển trường, thủ tục nhập học, giải quyết ngay để phụ huynh học sinh không phải đi nhiều lần.
- Tiếp tục thực hiện trong toàn cơ quan Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.
3. Về cải cách, kiện toàn tổ chức, bộ máy nhà nước
- Tiếp tục phát huy tốt kỷ cương, kỷ luật trong nhà trường, xây dựng quy chế làm việc khoa học, cải tiến phương thức quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động dạy và học.
- Tiếp tục thực hiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức; sắp xếp lại các chức danh theo tiêu chuẩn đúng người, đúng việc, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; bộ phận chuyên môn phải có kế hoạch hoạt động chỉ đạo chuyên môn. Tất cả các kế hoạch của các bộ phận phải được thực hiện trên tinh thần dân chủ, công khai, kịp thời.
- Trường công khai kế hoạch tuyển sinh, thủ tục hồ sơ xin nhập học, chuyển trường, cách đánh giá xếp loại học sinh, các quy định tài chính của ngành cho cha mẹ học sinh biết, giải quyết kịp thời các thắc mắc, ý kiến của cha mẹ học sinh; phải thực hiện đúng Điều lệ trường tiểu học.
- Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa giáo dục để trường lớp ngày càng khang trang, sạch, đẹp.
4. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức
- Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên có năng lực chuyên môn nghiệp vụ cao.
- Trong năm học, cán bộ quản lí có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ kế cận có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt. Việc đề cử phải tổ chức công khai, dân chủ và bỏ phiếu tín nhiệm của cơ sở.
- Hằng năm tiếp tục thực hiện công tác đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên góp phần xây dựng đội ngũ có đầy đủ năng lực chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo hoàn thành tốt công việc được giao.
- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan hành chính nhà nước. Xây dựng phong cách, thái độ ứng xử của cán bộ, công chức về thái độ tôn trọng, lịch sự đối với nhân dân; vui vẻ, kiên trì giải thích; giải quyết đúng thời gian quy định khi hồ sơ đã đủ thủ tục quy định.
- Tiếp tục thực hiện Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về quy định chế độ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước trong thi hành nhiệm vụ nhất là trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại đơn vị.
5. Cải cách tài chính công
- Tiếp tục thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ.
 - Đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động tiết kiệm chống lãng phí, thực hành tiết kiệm gắn với Chỉ thị 03-CT/TW vế tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm xây dựng ý thức tự giác thực hiện tiết kiệm trong việc sử dụng tài sản công của đơn vị của từng cán bộ, giáo viên, nhân viên.
- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức.
- Quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả tài sản trong nhà trường theo thẩm quyền.
6. Từng bước thực hiện hiện đại hóa nền hành chính
 - Tiếp tục thực hiện chương trình quản lý cán bộ PMIS, EMIS, V.EMIS cập nhật thông tin trên trang website của Phòng GD&ĐT; trang website của trường.
- Tiếp tục xây dựng và triển khai kế hoạch duy trì, giám sát việc ứng dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.
- Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.
7. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính
- Hiệu trưởng tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng GD&ĐT về kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính tại đơn vị mình.
- Hiệu trưởng tiến hành xây dựng Kế hoạch Cải cách hành chính ở đơn vị và triển khai thực hiện trong đầu quý I/2015, tăng cường công tác quán triệt tư tưởng, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên về vị trí và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời qua đó tạo sự đồng bộ, chuyển biến tích cực hơn đối với công tác Cải cách hành chính, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu đơn vị.
- Định kỳ, 6 tháng, năm, Hiệu trưởng có trách nhiệm tự tổ chức kiểm tra đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên về công tác cải cách hành chính và báo cáo Phòng GD&ĐT, UBND huyện về tình hình, tiến độ và kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính của đơn vị.
III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2015 và triển khai trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.
- Tổ chức tuyên truyền và quán triệt nhận thức đối với đội ngũ cán bộ công chức về vị trí và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính.
- Phân công phân nhiệm cụ thể, rõ ràng cho mọi thành viên trong nhà trường.
- Xây dựng quy chế làm việc và quy chế phối hợp giữa các bộ phận trong trường.
- Tăng cường năng lực về trách nhiệm của từng thành viên trong trường.
- Bồi dưỡng năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức, viên chức.
- Nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ công chức, viên chức.
- Chỉ đạo các bộ phận thực hiện tốt Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.
- Thực hiện tốt Quyết định 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 Ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước.
Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính của Trường Tiểu học Thạch Hội./.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD-ĐT (b/c);
- Chi bộ (b/c);
- CTCĐ (P/h);
- Hiệu trưởng, PHT (t/h);
- Lưu: VT, HSCCHC.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Trần Huy Sơn
 

 File đính kèm

  VĂN BẢN

Số: 02-KH/CBTTH

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ

Lượt xem:539 | lượt tải:70

Số 77-BC/CBTTH

Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

Lượt xem:554 | lượt tải:61

Số: 77- BC/TK

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018

Lượt xem:426 | lượt tải:61

Số: 75/BC-THTH

Báo cáo THNV tháng 11, Kế hoạch tháng 12/2017

Lượt xem:491 | lượt tải:59

Số: 66B/KH-THTH

KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018

Lượt xem:616 | lượt tải:68

Số: 66 /KH-THTH

KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018

Lượt xem:590 | lượt tải:68

Số: 61/KH-THTH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:533 | lượt tải:68

Số: 49/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm

Lượt xem:571 | lượt tải:64

VBT

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:447 | lượt tải:62

Số: 44/BC-THTH

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:514 | lượt tải:57

Số: 43/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Lượt xem:561 | lượt tải:67

Số: 83/BC-SKHK1

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lượt xem:555 | lượt tải:63

Số: 66/QĐ-THTH

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017

Lượt xem:488 | lượt tải:61

Số: 65/QĐ-THTH

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Lượt xem:464 | lượt tải:56

Số: 69/BC-THTH

Báo cáo sơ kết tháng 9, Kế hoạch tháng 10/2016

Lượt xem:517 | lượt tải:50

  XEM NHIỀU NHẤT

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây