Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ

KẾ HOẠCH
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề năm 2018: "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Số kí hiệu Số: 02-KH/CBTTH
Ngày ban hành 22/02/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Kế hoạch - lịch công tác
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Nhà trường
Người ký Trần Huy Sơn

Nội dung

ĐẢNG ỦY XÃ THẠCH HỘI
CHI ỦY CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
 
 
 

Số: 02-KH/CBTTH
Thạch Hội, ngày 22 tháng 02 năm 2018
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề năm 2018: "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
 
Căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;
Căn cứ Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW ngày 20/11/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Công văn số 463-CV/HU ngày 02/02/2018 của Huyện ủy Thạch Hà về việc xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng; Báo cáo số 18-BC/ĐU, ngày 08/01/2018 của Đảng bộ xã Thạch Hội về Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2017; Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2018; Nghị quyết số 05-NQ/ĐU ngày 11/01/2018 của Đảng ủy xã Thạch Hội về Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018 trong đó nhấn mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2018;
Chi bộ Tiểu học Thạch Hội xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề năm 2018: "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: gương mẫu, biết lắng nghe, khiêm tốn, giản dị, tận tuỵ và liêm khiết.
- Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo Bác với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”; Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
- Tiếp tục giúp cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động, học sinh nhà trường.
- Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; nâng cao chất lượng cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
- Góp phần xây dựng đội ngũ nhà giáo có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục của nhà trường và xã hội; đề cao tinh thần tự giác chấp hành nề nếp, kỷ cương, kỷ luật; nghiêm túc thực hiện quy chế làm việc, quy chế văn hóa nơi công sở; tận tụy, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; trung thực, khách quan trong kiểm tra, đánh giá đồng nghiệp và học sinh; thân thiện với mọi người.
2. Yêu cầu
- Tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục có hệ thống bằng nhiều hình thức như sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt đoàn thể, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên môn, lồng ghép trong dạy học, hoạt động ngoại khóa, phát động thi đua,… với những nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh hiểu và làm theo.
          - Đưa việc học tập và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của tập thể và cá nhân; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của đơn vị; gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước.
          - Các bộ phận trong đơn vị chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “Trên trước, dưới sau”, “Trong trước, ngoài sau”, “Học đi đôi với làm theo” bằng hành động và việc làm cụ thể; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.
          - Các tập thể và cá nhân phải có kế hoạch học tập và làm theo chi tiết từng năm. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một những tiêu chí đánh giá công chức, viên chức cuối năm học, phân tích chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng cuối năm.
          - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.
- Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; đồng thời chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
II. NỘI DUNG
1. Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW và các văn bản hướng dẫn thực hiện Chuyên đề thực hiện năm 2018.
1.1. Tham gia, tổ chức quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW và các văn bản hướng dẫn thực hiện Chuyên đề năm 2018.
- Tham gia Hội nghị triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018: "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
Thời gian thực hiện theo kế hoạch của Huuyện ủy Thạch Hà: 1/2  ngày, hoàn thành trước ngày 30/01/2018.
- Tổ chức triển khai, quán triệt Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW  về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Huyện ủy và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chuyên đề năm 2018 tới cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên toàn trường.
Thời gian thực hiện: 1/2  ngày, hoàn thành trước ngày 10/02/2018.
1.2. Tham gia và tổ chức học tập chuyên đề năm 2018.
- Tham gia Hội nghị học tập nội dung chuyên đề của năm 2018 theo kế hoạch và hướng dẫn của Huyện ủy xã Thạch Hà.
Thời gian thực hiện: trong quý I năm 2018.
- Chi bộ, Nhà trường, Công đoàn, Liên Đội đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng và sinh hoạt chuyên đề, hội họp, phổ biến giáo dục pháp luật và lồng ghép trong dạy học và hoạt động ngoại khóa.
1.3. Xây dựng kế hoạch của tập thể và cá nhân.
- Chi bộ xây dựng kế hoạch hành động và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 theo hướng dẫn của cơ quan Đảng cấp trên. Gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào thi đua và các cuộc vận động trong Ngành; tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ GDĐT thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”; Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ- TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác trong nhà trường, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện thực tế địa phương và nhà trường.
Tiếp tục chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống; đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và thực hiện tốt đổi mới đánh giá học sinh tiểu học; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; áp dụng dạy học theo tài liệu Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục; bảo đảm các điều kiện và triển khai dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học, xây dựng tiêu chí trường học trong xây dựng nông thôn mới và duy trì việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho 100% học sinh.
Khuyến khích sự sáng tạo và đề cao trách nhiệm của giáo viên, nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ. Đổi mới công tác quản lí theo hướng tăng cường phân cấp quản lí, thực hiện phân quyền, phân trách nhiệm; thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, trách nhiệm giải trình của đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ và chức năng giám sát của xã hội, kiểm tra của cấp trên. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí.
Thời gian xây dựng kế hoạch: trong tháng 02 năm 2018.
- Tất cả cá nhân đảng viên, giáo viên, nhân viên phải xây dựng kế hoạch và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018. Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư chi bộ; BGH, BCH Công đoàn, Tổng phụ trách, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, TTVP, giáo viên, nhân viên tùy theo chức năng, nhiệm vụ công tác xây dựng kế hoạch hành động làm theo của cá nhân. Nội dung kế hoạch được công khai trước chi bộ, Hội đồng sư phạm nhà trường. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên, giáo viên, công chức, viên chức, người lao động cuối năm.
Thời gian xây dựng xong kế hoạch làm theo là 1 tuần sau khi được học tập, nghiên cứu chuyên đề.
2. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 với triển khai Nghị quyết, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, Kế hoạch hoạt động từng năm, tháng của Chi bộ, Nhà trường, Công đoàn và Liên đội.
- Chi bộ gắn việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 với việc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và gắn với việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018. Gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”; Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII "về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập" và Quy định 101-QĐ/TW ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt.
 - Nhà trường, Công đoàn và Liên đội xây dựng nội quy, quy định đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, đội viên trong thực hiện đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, sử dụng tài sản công, văn hóa công sở; xây dựng giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục; bổ sung, hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nhà giáo, đạo đức công vụ trong nhà trường.
          3. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam.
          - Thường xuyên tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt tập thể, sinh hoạt đầu tuần, hội họp,… bằng việc kể chuyện, nêu gương “Người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; nhắc nhở, góp ý những tập thể, cá nhân lệch lạc, thiếu trung thực, nói không đi đôi với làm.
          - Tổ chức phát động cuộc thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 trong đoàn viên vào tháng 02 năm 2018 (giao cho Công đoàn xây dựng kế hoạch phát động).
4. Giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh trong nhà trường.
          Thực hiện tốt quy định nội dung, chương trình giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong môn học như: Đạo đức, Tiếng Việt, Lịch sử, các hoạt động ngoại khóa,… Đồng thời lồng ghép việc học tập và làm theo Bác để giáo dục rèn luyện ý thức thực hiện nội quy trường lớp, chăm chỉ học tập, rèn luyện đạo đức, tư cách cho học sinh.
5. Kiểm tra, giám sát, sơ kết, đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Các đồng chí trong Chi ủy, trưởng, phó các tổ chức đoàn thể trong đơn vị thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2018 của thành viên trong bộ phận mình phụ trách và báo cáo chi bộ; Chi bộ thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên đảng viên, đôn đốc nhắc nhở việc thực hiện.
- Định kỳ sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và bình chọn những cá nhân, tập thể tiêu biểu, điển hình, có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trình Chi bộ bình chọn nộp hồ sơ đề nghị biểu dương khen thưởng về Đảng uỷ vào dịp kỉ niệm ngày sinh nhật Bác (19/5/2018) và sơ kết cuối năm 2018 (cuối tháng 11/2018).
- Lồng ghép sơ kết việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào dịp sơ kết việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ phận; sơ kết các đợt thi đua và tổng kết năm học.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          - Chi uỷ bổ sung kế hoạch này vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW4, Nghị quyết TW6, khóa XII của đơn vị.
- Ban giám hiệu, các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các đoàn thể trong nhà trường tích cực triển khai thực hiện tốt Kế hoạch của đơn vị về thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018.
- Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo các tổ chuyên môn trong giảng dạy phải lồng ghép việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy, giáo dục, rèn luyện ý thức, đạo đức học sinh; đưa vào tiêu chí đánh giá công chức, viên chức, chuẩn nghề nghiệp cuối năm học 2017-2018.
- Ban chấp hành Công đoàn tuyên truyền trong viên chức, lao động và gắn việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của Ngành và đơn vị; đưa vào tiêu chí thi đua năm học 2017-2018.
          - Chi ủy chi bộ trường có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện kế hoạch này. Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho Chi bộ để báo cáo cấp trên theo hướng dẫn; thực hiện báo cáo kết quả học tập của đảng viên trong họp chi bộ hàng tháng./.
 
Nơi nhận:
- Đảng ủy Thạch Hội;
- BGH, BCH Công đoàn, Liên đội;
- TTCM, TTVP;
- Website trường;
- Lưu: HSCB.
T/M. BCH CHI BỘ
BÍ THƯ
 
 
 
Trần Huy Sơn
 

 File đính kèm

  VĂN BẢN

Số: 02-KH/CBTTH

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ

Lượt xem:540 | lượt tải:70

Số 77-BC/CBTTH

Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

Lượt xem:554 | lượt tải:61

Số: 77- BC/TK

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018

Lượt xem:427 | lượt tải:61

Số: 75/BC-THTH

Báo cáo THNV tháng 11, Kế hoạch tháng 12/2017

Lượt xem:491 | lượt tải:59

Số: 66B/KH-THTH

KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018

Lượt xem:616 | lượt tải:68

Số: 66 /KH-THTH

KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018

Lượt xem:590 | lượt tải:68

Số: 61/KH-THTH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:535 | lượt tải:68

Số: 49/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm

Lượt xem:572 | lượt tải:64

VBT

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:447 | lượt tải:62

Số: 44/BC-THTH

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:514 | lượt tải:57

Số: 43/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Lượt xem:562 | lượt tải:67

Số: 83/BC-SKHK1

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lượt xem:555 | lượt tải:63

Số: 66/QĐ-THTH

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017

Lượt xem:489 | lượt tải:61

Số: 65/QĐ-THTH

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Lượt xem:466 | lượt tải:56

Số: 69/BC-THTH

Báo cáo sơ kết tháng 9, Kế hoạch tháng 10/2016

Lượt xem:517 | lượt tải:50

  XEM NHIỀU NHẤT

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây