Kế hoạch tự đánh giá Kiểm định chất lượng

Kế hoạch tự đánh giá Kiểm định chất lượng

Số kí hiệu VBT
Ngày ban hành 20/11/2014
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Kế hoạch - lịch công tác
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Nhà trường
Người ký Trần Huy Sơn

Nội dung

PHÒNG GD&ĐT THẠCH HÀ

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
Số:    /KH-TĐG-THTH           Thạch Hội, ngày 25 tháng 11 năm 2014

KẾ HOẠCH
Tự đánh giá năm học 2014-2015
 
          I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI
          1. Xem xét, kiểm tra, đánh giá theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT để xác định thực trạng chất lượng, hiệu quả giáo dục, nhân lực, cơ sở vật chất, từ đó thực hiện các biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục của trường; để giải trình với các cơ quan chức năng, với xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục và để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
          2. Phạm vi tự đánh giá là toàn bộ các hoạt động của trường theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
          3. Yêu cầu
          a) Khách quan và trung thực;
          b) Công khai và minh bạch.
          II. NỘI DUNG
          1. Phân công hội đồng tự đánh giá
          a) Hội đồng tự đánh giá
TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
1.                                Trần Huy Sơn, Hiệu trưởng: Chủ tịch HĐ
2.                                Nguyễn Thị Hoài Nga, Phó hiệu trưởng: P.CTHĐ thường trực
3.                                Trần Hậu Hoàng, Phó hiệu trưởng: P.CTHĐ
4.                                Nguyễn Thị Thuận Lợi, Thư ký Hội đồng: Thư ký HĐ
5.                                Trần Thị Hương, Chủ tịch Công đoàn: Uỷ viên HĐ
6.                                Nguyễn Phi Đức, Tổ trưởng 4-5: Uỷ viên HĐ
7.                                Phan Thị Mỹ Dung, Tổng phụ trách: Uỷ viên HĐ
8.                                Trần Thị Mai, Tổ trưởng tổ VP: Uỷ viên HĐ
9.                                Bạch Thị Thơm, Kế toán: Uỷ viên HĐ
10.                            Nguyễn Thị Tâm, Tổ trưởng tổ 1: Uỷ viên HĐ
11.                            Hoàng Thị Từ, Giáo viên: Uỷ viên HĐ
12.                            Nguyễn Thị Bích Hương, Tổ trưởng tổ 2-3: Uỷ viên HĐ
13.                            Nguyễn Thị An, Giáo viên: Uỷ viên HĐ
14.                            Trương Thị Lan Hương, Giáo viên: Uỷ viên HĐ
15.                            Đặng Thị Anh, Giáo viên: Uỷ viên HĐ
16.                            Phan Thị Kim Oanh, Giáo viên: Uỷ viên HĐ
17.                            Nguyễn Thị Hoa, Cán bộ TV-TB: Uỷ viên HĐ
18.                            Nguyễn Văn Huề, Giáo viên: Uỷ viên HĐ
19.                            Vương Thị Như Nguyệt, Giáo viên: Uỷ viên HĐ
20.                            Trần Thị Thanh Nga, Giáo viên: Uỷ viên HĐ
21.                            Nguyễn Thị Hường, Giáo viên: Uỷ viên HĐ
22.                            Trần Thị Hoa, Giáo viên: Uỷ viên HĐ
23.                            Đậu Thị Ánh, Giáo viên: Uỷ viên HĐ
24.                            Nguyễn Thi Hoài, Giáo viên: Uỷ viên HĐ
25.                            Nguyễn Thị Thanh, Giáo viên: Uỷ viên HĐ
            b) Nhóm thư ký
TT Họ và tên Nhiệm vụ Phụ trách TC
1 Nguyễn Thị Thuận Lợi Nhóm trưởng Tổng hợp chung
2 Trần Thị Mai Thành viên Tổng  hợp tiêu chuẩn 1
3 Trần Thị Thanh Nga Thành viên Tổng  hợp tiêu chuẩn 2
4 Phan Thị Mỹ Dung Thành viên Tổng  hợp tiêu chuẩn 3
5 Đặng Thị Anh Thành viên Tổng  hợp tiêu chuẩn 4
6 Phan Thị Kim Oanh Thành viên Tổng  hợp tiêu chuẩn 5
          c) Các  nhóm công tác
          - Tiêu chuẩn 1 
TT Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ
1 Trần Huy Sơn Nhóm trưởng - Chỉ đạo đánh giá Tiêu chuẩn 1
2 Trần Thị Mai Thư ký - Viết báo cáo Tiêu chuẩn 1
3 Trần Hậu Hoàng Thành viên - Thu nhập thông tin, minh chứng, hoàn thành phiếu đánh giá tiêu chí thuộc Tiêu chuẩn 1
4 Nguyễn Thị Tâm Thành viên
5 Hoàng Thị Từ Thành viên 
            - Tiêu chuẩn 2
TT Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ
1 Trần Thị Hương Nhóm trưởng - Chỉ đạo đánh giá Tiêu chuẩn 2
2 Trần Thị Thanh Nga Thư ký - Viết báo cáo Tiêu chuẩn 2
3 Trần Thị Hoa Thành viên - Thu nhập thông tin, minh chứng, hoàn thành phiếu đánh giá tiêu chí thuộc Tiêu chuẩn 2
4 Nguyễn Thị Hường Thành viên
5 Nguyễn Thị Thanh Thành viên
            - Tiêu chuẩn 3 
TT Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ
1 Nguyễn Thị Bích Hương Nhóm trưởng - Chỉ đạo đánh giá Tiêu chuẩn 3
2 Phan Thị Mỹ Dung Thư ký - Viết báo cáo Tiêu chuẩn 3
3 Nguyễn Thị An Thành viên - Thu nhập thông tin, minh chứng, hoàn thành phiếu đánh giá tiêu chí thuộc Tiêu chuẩn 3
4 Vương Thị Như Nguyệt Thành viên
5 Đậu Thị Ánh Thành viên
            - Tiêu chuẩn 4 
TT Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ
1 Trương Thị Lan Hương Nhóm trưởng - Chỉ đạo đánh giá Tiêu chuẩn 4
2 Đặng Thị Anh Thư ký Thư ký
3 Nguyễn Văn Huề Thành viên Thành viên
4 Nguyễn Thị Hoa Thành viên Thành viên
            - Tiêu chuẩn 5
TT Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ
1  Nguyễn Thị Hoài Nga Nhóm trưởng - Chỉ đạo đánh giá Tiêu chuẩn 5
2 Phan Thị Kim Oanh Thư ký - Viết báo cáo Tiêu chuẩn 5
3 Nguyễn Phi Đức Thành viên - Thu nhập thông tin, minh chứng, hoàn thành phiếu đánh giá tiêu chí
thuộc Tiêu chuẩn 5
4 Bạch Thị Thơm Thành viên
5 Nguyễn Thị Hoài Thành viên
          2. Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá
          a) Thời gian: tháng 12 năm 2014
          b) Thành phần: BGH và Hội đồng tự đánh giá
          c) Nội dung:Thông tư 42 và Công văn 8987/CV-BGD ĐT.
          3. Dự kiến các thông tin minh chứng cần thu thập như sau
Tiêu chuẩn Tiêu chí Các hoạt động cần huy động nguồn lực Thời điểm huy động Ghi chú
1 1,2,3,4,
5,6,7
-Bộ phận văn phòng, BGH, các tổ chức đoàn thể cung cấp hồ sơ các tổ chức trong nhà trường và thu thập thông tin  về các hoạt động của các tổ chức đó.
-Nhóm 1 thu thập, xây dựng các tiêu chí của tiêu chuẩn theo sự phân công.
Tháng
12/2014-
01/2015
 
2 1,2,3,
4,5
- Bộ phận văn phòng, BGH cung cấp hồ sơ CB-GV-CNV, hồ sơ HS, sổ đăng bộ đối chiếu với hiệu quả công tác của CB-GV-CNV thông qua phiếu đánh giá công chức.
- Nhóm 2 thu thập, xây dựng các tiêu chí của tiêu chuẩn theo sự phân công….
Tháng
12/2014-
02/2015
 
3 1,2,3,4
5,6
- Nhân viên kế toán,  thiết bị, thư viện, HT cung cấp hồ sơ và báo cáo số liệu có trong tiêu chuẩn 3.
- Nhóm 3 thu thập, xây dựng các tiêu chí của tiêu chuẩn theo sự phân công.
Tháng
12/2014-
02/2015
 
4 1,2,3 - Ban đại diện cha mẹ HS, GVCN, hồ sơ chủ nhiệm, các văn bản tham mưu với cấp uỷ đảng, chính quyền.
- Nhóm 4 thu thập, xây dựng các tiêu chí của tiêu chuẩn theo sự phân công….
Tháng
12/2014-
02/2015
 
5 1,2,3,4,
5,6,7
-Văn thư, Phó HT, TPT, y tế trường học cung cấp hồ sơ thực tế  kết quả giáo dục HS, kết quả hoạt động xã hội, hoạt động GDNGLL.
-Nhóm 5 thu thập, xây dựng các tiêu chí của tiêu chuẩn theo sự phân công.
Tháng
12/2014-
05/2015
 
          4. Dự kiến các thông tin, minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí
          Các nhóm công tác căn cứ Thông tư 42/TT-BGD-ĐT
Tiêu chuẩn, tiêu chí Dự kiến các thông tin, minh chứng
cần thu thập
Nơi thu thập Nhóm công tác chuyên trách, CN thu thập Thời gian thu thập Dự kiến chi phí thu thập TT, MC Ghi chú  
         Tiêu chuẩn 1:  Tổ chức và quản lý nhà trường  
         1. Cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường theo quy định của Điều lệ trường tiểu học  
a) Có HT, PHT và các hội đồng (hội đồng trường đối với trường công lập, hội đồng quản trị đối với trường tư thục, hội đồng thi đua khen thưởng và các hội đồng tư vấn khác); - QĐ bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó HT;
- Các QĐ thành lập Hội đồng trường; Hội đồng thi đua khen thưởng; Hội đồng tư vấn Hội đồng kỷ luật (nếu có);
- Biên bản đại hội;
- Các thông tin, MC khác liên quan đến chỉ số (nếu có).
Văn thư ,qua hồ sơ cán bộ ,các văn bản lưu trữ Nhóm 1: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
b) Có tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên TPHCM,Sao Nhi đồng  và các tổ chức xã hội khác; - QĐ thành lập tổ chức ĐCSVN của trường; Công đoàn; Chi đoàn; Đội thiếu niên; Sao Nhi đồng; các tổ chức xã hội khác (hoặc nghị quyết, biên bản đại hội, chuẩn y công nhận; báo cáo công tác...);
-  Các minh chứng khác (nếu có).
Chi ủy,BCH CĐ, ChiĐoàn,TPTĐội.;văn thư Nhóm 1: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
c) Có các tổ chuyên môn và tổ văn phòng.
 
- QĐ về việc thành lập các tổ CM,VP; QĐ bổ nhiệm TT tổ CM và TTVP;
- Báo cáo của tổ CM,VPhòng;
- Sổ ghi nghị quyết họp tổ;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Văn thư Nhóm 1: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
2. Lớp học, số học sinh, điểm trường theo quy định của Điều lệ trường tiểu học.  
a) Lớp học được tổ chức theo quy định; - Bản tổng hợp thông tin về các lớp theo từng năm học (họ và tên giáo viên chủ nhiệm, họ và tên lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ phó);
- Biên bản họp bầu lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng của các lớp hoặc văn bản của giáo viên chủ nhiệm lớp chỉ định lớp trưởng, lớp phó luân phiên hằng năm;
- Sổ chủ nhiệm;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Hiệu trưởng,văn thư Nhóm 1: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
b) Số học sinh trong một lớp theo quy định;
 
- Bản tổng hợp thông tin về các lớp trong nhà trường theo từng năm học (tên giáo viên chủ nhiệm, sĩ số học sinh, họ tên lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ phó);
- Sổ gọi tên và ghi điểm;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Hiệu trưởng,văn thư Nhóm 1: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
c) Địa điểm đặt trường, điểm trường theo quy định. - Giấy chứng nhận quyền SD đất hoặc QĐ giao đất để xây dựng trường, điểm trường của cấp có thẩm quyền;
- BB bàn giao CSVC giữa nhà trường với các cơ quan hoặc với địa phương;
- Kế hoạch phát triển của nhà trường được Phòng GDĐT phê duyệt;
- Văn bản của hiệu trưởng phân công nhiệm vụ cho PHThoặc GVphụ trách điểm trường;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Văn thư   Tháng 1 đến tháng 2 Không    
3. Cơ cấu tổ chức và việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng theo quy định tại Điều lệ trường  TH.  
a) Có cơ cấu tổ chức theo quy định; - QĐđịnh về việc bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn và tổ văn phòng;
-Danh sách CB-GV-NVcủa các tổCM,VP
- Các báo cáo của nhà trường hằng năm có nội dung về cơ cấu tổ chức;
- Các minh chứng khác (nếu có).
BGH; văn thư Nhóm 1: Tháng 1 đến tháng 2 Không  
b) Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ theo tuần, tháng, học kỳ, năm học và thực hiện sinh hoạt tổ theo quy định; - Có KH hoạt động của tổ theo tuần, tháng, năm học;
- Sinh hoạt định kỳ hai tuần một lần và các sinh hoạt khác khi có nhu cầu của công việc.
Các tổ trưởng, văn thư Nhóm 1: Tháng 1 đến tháng 2 Không  
c) Thực hiện các nhiệm vụ của tổ theo quy định. - KH hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học;
- Sổ thực hiện bồi d­ưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả giảng dạy, giáo dục và  QL sử dụng sách, thiết bị của các thành viên trong tổ theoKHcủa nhà trường;
- Sổ ghi nội dung sinh hoạt của tổ;
- Biên bản đánh giá, xếp loại viên chức;
- BB sinh hoạt định kỳ và đột xuất của tổ;
- Biên bản của các đoàn thanh tra, kiểm tra về công tác lưu trữ của nhà trường;
- Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá hoạt động của các tổ;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Các tổ trưởng,văn thư Nhóm 1:   Không  
4. Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý giáo dục các cấp; đảm bảo Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà  trường.  
a) Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng, chấp hành sự quản lý hành chính của chính quyền địa phương, sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan quản lý giáo dục; -Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá việc chấp hành sự chỉ đạo, quản lý của các cấp của nhà trường;
- Báo cáo, nghị quyết của tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan quản lý giáo dục hằng năm có nội dung đánh giá việc chấp hành của nhà trường;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Chi ủy, BGH, văn thư Nhóm 1: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
b) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo quy định; - Sổ theo dõi công văn đi của nhà trường;
- Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá việc thực hiện chế độ báo cáo;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Văn thư Nhóm 1: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
c) Đảm bảo Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường. - Các báo cáo của nhà trường hằng năm có nội dung đánh giá kết quả thực hiện Quy chế;
- BC của ban thanh tra nhân dân hằng năm;
- Báo cáo của công đoàn nhà trường có nội dung đánh giá việc thực hiện Quy chế;
- Các minh chứng khác (nếu có)
BGH, văn thư Nhóm 1:
 
Tháng 1 đến tháng 2      
5. Quản lý hành chính, thực hiện các phong trào thi đua theo quy định.  
a) Có đủ hồ sơ phục vụ hoạt động giáo dục của nhà trường theo quy định của Điều lệ trường tiểu học; - Danh mục hệ thống hồ sơ, sổ sách của nhà trường;
- Hồ sơ của nhà trường;
- Biên bản (hoặc kết luận, thông báo) các cấp có thẩm quyền về việc kiểm tra hệ thống hồ sơ, sổ sách;
- Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá về hệ thống hồ sơ, sổ sách;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Văn thư,giáo viên Nhóm 1: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
b) Lưu trữ đầy đủ, khoa học hồ sơ, văn bản theo quy định của Luật Lưu trữ; -Các loại sổ, văn bản, tài liệu theo quy định;
- Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá công tác lưu trữ, bảo quản hồ sơ, văn bản;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Văn thư, Nhóm 1: Tháng 1 đến tháng 2      
c) Thực hiện các cuộc vận động, tổ chức và duy trì phong trào thi đua theo hướng dẫn của ngành và quy định của Nhà nước. - Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá việc thực hiện các cuộc vận động, tổ chức và duy trì phong trào thi đua;
- Nghị quyết của hội đồng thi đua, khen thưởng;
- Các hình thức khen thưởng của cấp có thẩm quyền về thành tích thực hiện các cuộc vận động, tổ chức và duy trì phong trào thi đua nhà trường;
- Các minh chứng khác (nếu có)
BCĐ các cuộc vận động , văn thư Nhóm 1: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
6. Quản lý các hoạt động giáo dục, quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và quản lý tài chính, đất đai, cơ sở vật chất theo quy định.  
a) Thực hiện nhiệm vụ quản lý các hoạt động giáo dục và quản lý học sinh theo quy định của Điều lệ trường tiểu học; - Kế hoạch năm học;
- Hồ sơ phục vụ hoạt động giáo dục trong trư­ờng;
- Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá công tác quản lý của nhà trường;
- Kết quả hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp hằng năm;
- Các minh chứng khác (nếu có).
BGH, Giao viên Nhóm 1:
 
Tháng 1 đến tháng 2 Không    
b) Thực hiện tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Điều lệ trường tiểu học và các quy định khác của pháp luật; - Hồ sơ tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ;
- Hồ sơ quản lý nhân sự;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Hiệu trưởng ,văn thư Nhóm 1:
 
Tháng 1 đến tháng 2 Không    
c) Quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính, đất đai, cơ sở vật chất để phục vụ các hoạt động giáo dục. - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
- Sổ quản lý tài sản, tài chính;
- Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá việc quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính, đất đai, cơ sở vật chất để phục vụ các hoạt động giáo dục;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Ban tài vụ ; văn thư Nhóm1: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
7. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho học sinh và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; phòng chống bạo lực học đường, phòng chống dịch bệnh, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, các tệ nạn xã hội trong trường.  
a) Có phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tai nạn thương tích, cháy nổ, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng tránh các tệ nạn xã hội của nhà trường; - Phương án của nhà trường về đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tai nạn thương tích, cháy nổ,  phòng tránh các hiểm họa thiên tai, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng tránh các tệ nạn xã hội;
- Các báo cáo của nhà trường có nội đánh giá công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tai nạn thương tích, cháy nổ,  phòng tránh các hiểm họa thiên tai, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng tránh các tệ nạn xã hội trong nhà trường;
- Văn bản phối hợp giữa nhà trường với cơ quan công an và cơ quan y tế về phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống TNTT, cháy nổ,  phòng tránh các hiểm họa thiên tai, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc TP, phòng tránh các tệ nạn xã hội;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Văn thư,giáo viên Nhóm 1: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
b) Đảm bảo an toàn cho học sinh và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường; - Phương án đảm bảo an toàn cho HS; CB-GV-NV nhà trường;
- Báo cáo tổng kết hằng năm của cơ quan công an, chính quyền địa phương đánh giá việc bảo đảm an toàn cho học sinh và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên;
- Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá việc đảm bảo an toàn cho HS, CB-GV-NV trong nhà trường;
- Các hình thức khen thưởng của cấp trên về thành tích đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của nhà trường;
- Các minh chứng khác (nếu có
Phó hiệu trưởng ; TPT Nhón 1: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
c) Không có hiện tượng kỳ thị, vi phạm về giới, bạo lực trong nhà trường. - Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá nhà trường không có hiện tượng kỳ thị, vi phạm về giới, bạo lực;
- Các hình thức khen thưởng của các cấp về thành tích bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của nhà trường;
- Các minh chứng khác (nếu có )
  Nhón 1: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh  
1. Năng lực của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong quá trình triển khai các hoạt động giáo dục.  
a) Hiệu trưởng có số năm dạy học từ 4 năm trở lên, phó hiệu trưởng từ 2 năm trở lên (không kể thời gian tập sự); - Hồ sơ cán bộ công chức của hiệu trưởng và phó hiệu trưởng;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Văn thư Nhóm 2: Phan Trí Dũng Tháng 1 đến tháng 2 Không    
b) Được đánh giá hằng năm đạt từ loại khá trở lên theo Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học; - Kết quả ĐG, XL hiệu trưởng, phó hiệu trưởng hằng năm;
- Các hình thức khen thưởng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Văn Thư Nhóm 2:   Không    
c) Được bồi dưỡng, tập huấn về chính trị và quản lý giáo dục theo quy định. - Chứng chỉ hoặc chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng, tập huấn về chính trị và quản lý giáo dục;
- Văn bản triệu tập hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tham dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn;
- Kết quả học tập tại các lớp bồi dưỡng, tập huấn;
- Các minh chứng khác (nếu có).
  Nhóm 2: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
2. Số lượng, trình độ đào tạo của giáo viên theo quy định của Điều lệ trường tiểu học.  
a) Số lượng và cơ cấu giáo viên đảm bảo để dạy các môn học bắt buộc theo quy định; - Danh sách giáo viên của trường hằng năm;
- Bảng phân công giáo viên giảng dạy hằng năm;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Phó hiệu trưởng ; văn thư Nhóm 2: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
b) Giáo viên dạy các môn: thể dục, âm nhạc, mỹ thuật, ngoại ngữ, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội TNTP HCM đảm bảo quy định; - Văn bằng, chứng chỉ của giáo viên dạy các môn: thể dục, âm nhạc, mỹ thuật, ngoại ngữ;
- Văn bản phân công giáo viên làm tổng phụ trách đội;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Phó hiệu trưởng ; văn thư Nhóm 2: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
c) Giáo viên đạt trình độ chuẩn 100%, trong đó trên chuẩn 20% trở lên đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và 40% trở lên đối với các vùng khác. - Hồ sơ quản lý nhân sự của nhà trường;
- Danh sách giáo viên của trường có thông tin về trình độ đào tạo (hiệu trưởng ký tên, đóng dấu);
- Kết quả KTvăn bằng chứng chỉ của nhà trường hoặc của cơ quan quản lý cấp trên;
- Văn bằng đào tạo của giáo viên;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Phó hiệu trưởng ; văn thư Nhóm 2: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
3. Kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên và việc đảm bảo các quyền của giáo viên.  
a) Xếp loại chung cuối năm học của giáo viên đạt 100% từ loại trung bình trở lên, trong đó có ít nhất 50% xếp loại khá trở lên theo Quy định về Chuẩn nghề nghiệp GVTH; - Biên bản về đánh giá, xếp loại giáo viên hằng năm theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học;
- Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên hằng năm;
- Các báo cáo của nhà trường hằng năm có số liệu về đánh giá xếp loại giáo viên;
- Các minh chứng khác (nếu có).      
Hiệu trưởng ; văn thư Nhóm 2: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
b) Số lượng giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) trở lên đạt ít nhất 5%; - Văn bản thông báo của các cấp về kết quả thi GVG dạy giỏi;
- Danh sách giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên hằng năm;
- Giấy chứng nhận, bằng khen của các cấp đối với giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Hiệu trưởng ; văn thư; giáo viên Nhóm 2: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
c) Giáo viên được đảm bảo các quyền theo quy định của Điều lệ trường tiểu học và của pháp luật. - Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá việc đảm bảo các quyền của giáo viên theo quy định của Điều lệ trường tiểu học và của pháp luật;
- Báo cáo tổng kết công tác của Công đoàn nhà trường hằng năm;
- Báo cáo tại hội nghị CB,CC hằng năm;
- Các minh chứng khác (nếu có).  
Chủ tịch công đoàn Nhóm 2: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
4. Số lượng, chất lượng và việc đảm bảo các chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhân viên của nhà trường.
 
 
a) Số lượng nhân viên đảm bảo quy định; - Danh sách viên chức làm công tác thư viện, thiết bị, kế toán, thủ quỹ, y tế trường học và các nhân viên khác của nhà trường hằng năm;
- Quyết định điều động viên chức làm công tác thư viện, thiết bị, kế toán, thủ quỹ, y tế trường học và các nhân viên khác của cấp có thẩm quyền;
- Các báo cáo của nhà trường có nội dung thống kê số lượng nhân viên;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Hiệu trưởng, văn thư Nhóm 2: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
b) Nhân viên kế toán, văn thư, y tế, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị dạy học có trình độ trung cấp trở lên theo đúng chuyên môn; các nhân viên khác được bồi dưỡng về nghiệp vụ theo vị trí công việc; - Hồ sơ quản lý nhân sự của nhà trường;
- Danh sách nhân viên của trường có thông tin về trình độ ĐTạo;
- Văn bằng đào tạo của nhân viên;
- Giấy chứng nhận, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ theo vị trí công việc của các nhân viên;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Văn thư Nhóm 2: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
c) Nhân viên thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và được đảm bảo các chế độ, chính sách theo quy định. - Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ được giao của nhân viên và việc đảm bảo các chế độ, chính sách theo quy định đối với nhân viên của nhà trường;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Hiệu trưởng, văn thư Nhóm 2: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
5. Học sinh của nhà trường đáp ứng yêu cầu theo quy định của Điều lệ trường tiểu học và của pháp luật.  
a) Đảm bảo quy định về tuổi học sinh; - Danh sách học sinh các lớp học trong trường hằng năm có thông tin về năm sinh;
- Sổ gọi tên và ghi điểm;
- Sổ đăng bộ;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Phó hiệu trưởng; văn thư Nhóm 2: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
b) Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của học sinh và quy định về các hành vi học sinh không được làm; - Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại hạnh kiểm của học sinh các lớp hằng năm;
- Các báo cáo của nhà trường hằng năm có nội dung đánh giá việc học sinh thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của học sinh và thực hiện quy định về các hành vi học sinh không được làm;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Phó hiệu trưởng; văn thư; giáo viên chủ nhiệm Nhóm 2: Tháng 1 đến tháng 2 Không    
c) Được đảm bảo các quyền theo quy định - Các báo cáo của nhà trường hằng năm có nội dung đánh giá việc học sinh được đảm bảo các quyền theo quy định;
- Các minh chứng khác (nếu có).
Giáo viên chủ nhiệm . học sinh ,phụ huynh Nhóm 2: Tháng 1 đến tháng 2      
 
Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học
VP trường Nhóm 3:        
1. Khuôn viên, cổng trường, biển trường, tường hoặc hàng rào bảo vệ, sân chơi, bãi tập theo quy định của Điều lệ trường tiểu học.  

  VĂN BẢN

Số: 02-KH/CBTTH

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ

Lượt xem:539 | lượt tải:70

Số 77-BC/CBTTH

Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

Lượt xem:554 | lượt tải:61

Số: 77- BC/TK

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018

Lượt xem:427 | lượt tải:61

Số: 75/BC-THTH

Báo cáo THNV tháng 11, Kế hoạch tháng 12/2017

Lượt xem:491 | lượt tải:59

Số: 66B/KH-THTH

KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018

Lượt xem:616 | lượt tải:68

Số: 66 /KH-THTH

KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018

Lượt xem:590 | lượt tải:68

Số: 61/KH-THTH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:534 | lượt tải:68

Số: 49/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm

Lượt xem:571 | lượt tải:64

VBT

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:447 | lượt tải:62

Số: 44/BC-THTH

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:514 | lượt tải:57

Số: 43/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Lượt xem:562 | lượt tải:67

Số: 83/BC-SKHK1

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lượt xem:555 | lượt tải:63

Số: 66/QĐ-THTH

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017

Lượt xem:488 | lượt tải:61

Số: 65/QĐ-THTH

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Lượt xem:466 | lượt tải:56

Số: 69/BC-THTH

Báo cáo sơ kết tháng 9, Kế hoạch tháng 10/2016

Lượt xem:517 | lượt tải:50

  XEM NHIỀU NHẤT

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây