QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Số kí hiệu Số: 43/QĐ-THTH
Ngày ban hành 25/08/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Nhà trường
Người ký Trần Huy Sơn

Nội dung

UBND HUYỆN THẠCH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 43/QĐ-THTH Thạch Hội, ngày 25 tháng 8 năm 2017
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI

            Căn cứ vào Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học;
Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2017 của của Bộ GD&ĐT Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập; Thông tư 28/2009/TT-BGD&ĐT ngày  21  tháng 10   năm 2009 của Bộ GD&ĐT quy định chế độ làm việc của giáo viên phổ thông; Thông tư 15/2017/TT-BGD&ĐT ngày  09 tháng 6 năm 2017 của Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành theo Thông tư 28/2009/TT-BGD&ĐT ngày  21  tháng 10   năm 2009 của Bộ GD&ĐT;
- Căn cứ vào tình hình thực tế ở đơn vị và xét đề nghị của chuyên môn nhà trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho công chức, viên chức, người lao động của Trường Tiểu học Thạch Hội năm học 2017 - 2018.
Điều 2. Bảng phân công này áp dụng từ năm học 2017-2018; được sửa đổi, bổ sung khi có sự thay đổi nhân sự; chức năng nhiệm vụ của nhà trường hoặc có quy định mới của nhà nước được ban hành. Tất cả công chức, viên chức, người lao động trong nhà trường thực hiện nhiệm vụ theo phân công tại quyết định này; được hưởng lương, các loại phụ cấp theo quy định tại hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Toàn thể công chức, viên chức, người lao động của nhà trường có trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phòng GD&ĐT (để B/C);
- Website trường;
- Lưu: VT.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Trần Huy Sơn
 
 
 
 
 

 
UBND HUYỆN THẠCH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
Năm học 2017-2018
(Ban hành theo Quyết định số 43/QĐ-THTH ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Hội).
__________
            1. Phân công nhiệm vụ
 
TT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Trình độ CM Nhiệm vụ được phân công Ghi chú
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Trần Huy Sơn 12/3/1976 Hiệu trưởng Đại học - Quản lý chung;  
- Phụ trách công tác Tài chính;  
- Phụ trách công tác tham mưu xây dựng CSVC;  
- Phụ trách công tác TCCB;  
- Phụ trách công tác Xã hội hóa giáo dục;  
- Phụ trách công tác an ninh trật tự;  
- Phụ trách công tác PBGDPL;  
- Tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua;  
- Phụ trách tổ chức các cuộc vận động và phong trào thi đua: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực";  
- Phụ trách công tác xây dựng trường học xanh-sạch-đẹp-an toàn.  
- Phụ trách công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo;  
- Quản lý hồ sơ " 3 công khai";  
- Quản lý hồ sơ kê khai tài sản;  
- Trực tiếp phát ngôn về các vấn đề liên quan đến nhà trường;  
- Tham gia quản lý, chỉ đạo hoạt động TTHTCĐ, khuyến học;  
- Giảng dạy 2 tiết/tuần ở khối 5;  
- Tham gia Bồi dưỡng đội ngũ.  
 
 
 
 
2
Nguyễn Thị Hoài Nga 01/5/1974 P.Hiệu trưởng Đại học - Phụ trách công tác chuyên môn;  
- Phụ trách công tác Bồi dưỡng thường xuyên;  
- Phụ trách công tác phổ cập;  
- Phụ trách công tác thư viện;  
- Phụ trách công tác thiết bị;  
- Phụ trách công tác kiểm định chất lượng;  
- Xây dựng kế hoạch, tham mưu tổ chức các hoạt động giáo dục;  
- Dạy 2 tiết /tuần (HKI), dạy 4 tiết /tuần (HKII); Con nhỏ dưới 12 tháng
- Tham gia công tác tiếp dân.  
 
3
Trần Hậu Hoàng 10/10/1957 P.Hiệu trưởng Cao đẳng - Phụ trách công tác lao động, vệ sinh, phong quang.  
 
4
Nguyễn Thị Tâm 10/2/1970 Giáo viên Đại học - Chủ nhiệm lớp 1A;  
- Giảng dạy lớp 1A;  
- Tổ trưởng chuyên môn 1,2,3;  
 
5
Nguyễn Thị Bích Hương 11/01/1970 GV Cao đẳng - Chủ nhiệm lớp 1B;  
- Giảng dạy lớp 1B.  
 
6
Hoàng Thị Từ 20/9/1973 GV Cao đẳng - Chủ nhiệm lớp 2A;  
- Giảng dạy lớp 2A;  
- Làm công tác văn thư sáng thứ 6.  
 
7
Nguyễn Thị An 02/9/1969 GV Cao đẳng - Chủ nhiệm lớp 2B;  
- Giảng dạy lớp 2B;  
- Tổ phó chuyên môn 1,2,3.  
 
 
 
8
Đặng Thị Anh 26/02/1974 Giáo viên Đại học - Chủ nhiệm lớp 3A;  
- Giảng dạy lớp 3A;  
- Tổ phó chuyên môn 1,2,3;  
- Thủ quỹ;  
- Nhận, quản lý, trả sách từ thủ thư; tổ chức cho học sinh đọc sách tại lớp.  
 
9
Phan Thị Kim Oanh 05/12/1973 Giáo viên Đại học - Chủ nhiệm lớp 3B;  
- Giảng dạy lớp 3B;  
- Phụ trách công tác văn thư sáng thứ 4;  
- Nhận, quản lý, trả sách từ thủ thư; tổ chức cho học sinh đọc sách tại lớp.  
 
 
 
10
 
Trần Thị Hương
01/9/1977 Giáo viên Đại học - Chủ nhiệm lớp 4B;  
- Giảng dạy lớp 4B;  
- Phụ trách công tác Công nghệ thông tin.  
- Tổ chức các buổi Lao động Nông thôn mới ở địa phương.  
- Nhận, quản lý, trả sách từ thủ thư; tổ chức cho học sinh đọc sách tại lớp.  
 
 
 
11
Nguyễn Phi Đức 25/10/1966 Giáo viên Đại học - Chủ nhiệm lớp 4A;  
- Giảng dạy lớp 4A;  
- Tổ phó chuyên môn 4,5;  
- Tham mưu xây dựng CSVC;  
- Phụ trách công tác khuyến học.  
- Nhận, quản lý, trả sách từ thủ thư; tổ chức cho học sinh đọc sách tại lớp.  
 
 
 
12
Nguyễn Thị Thuận Lợi 01/01/1985  
 
Giáo viên
Đại học - Chủ nhiệm lớp 5A;  
- Giảng dạy lớp 5A;  
- Thư ký hội đồng;  
- Phụ trách công tác công nghệ thông tin;  
- Nhận, quản lý, trả sách từ thủ thư; tổ chức cho học sinh đọc sách tại lớp.  
 
 
13
Trương Thị Lan Hương 24/01/1973  
 
Giáo viên
Cao đẳng - Chủ nhiệm lớp 5B;  
- Giảng dạy lớp 5B;  
- Tổ trưởng chuyên môn 4,5;  
- Phụ trách hướng dẫn giáo viên, học sinh tham gia Toán tuổi thơ;  
- Nhận, quản lý, trả sách từ thủ thư; tổ chức cho học sinh đọc sách tại lớp.  
 
 
14
Nguyễn Văn Huề 13/4/1972  
 
Giáo viên
Đại học - Dạy các môn theo Thời khóa biểu;  
- Phụ trách Lao động, vệ sinh, phong quang;  
- Phụ trách công tác Phòng cháy, chữa cháy, phòng chống bão lụt;  
- Treo (thu dọn) khẩu hiệu, makét, cờ,... trong nhà trường;  
- Tham gia hướng dẫn học sinh sinh hoạt giữa giờ.  
 
15
Vương Thị Như Nguyệt 16/12/1966 Giáo viên Đại học - Dạy các môn đặc thù theo thời khóa biểu;  
- Làm văn thư sáng thứ 2; chiều thứ 5;  
- Tham gia hướng dẫn học sinh sinh hoạt giữa giờ.  
 
 
16
Nguyễn Thị Hường 02/09/1974 Giáo viên TH - Dạy Âm nhạc;  
- Tổ chức các Hoạt động giáo dục theo thời khóa biểu;  
- Phụ trách Tập văn nghệ cho học sinh, giáo viên; phụ trách hoạt động của CLB Âm nhạc  
- Tham gia hướng dẫn học sinh sinh hoạt giữa giờ;  
- Quản lý, bảo vệ, vệ sinh trang thiết bị trong phòng Nghệ thuật.  
 
 
 
17
Trần Thị Thanh Nga 05/11/1978 Giáo viên Đại học - Dạy Mỹ thuật;  
- Tổ chức các hoạt động giáo dục theo thời khóa biểu;  
- Phụ trách trang trí lễ, hội tại nhà trường;  
- Phụ trách trang trí môi trường giáo dục bằng sản phẩm của học sinh; phụ trách hoạt động của CLB Mỹ thuật;  
- Tham mưu trang trí môi trường giáo dục;  
- Tham gia hướng dẫn học sinh sinh hoạt giữa giờ;  
- Cắt dán khẩu hiệu, makét,...  
 
 
 
 
18
Trần Thị Hoa 09/12/1983 Giáo viên Đại học - Dạy Tiếng Anh;  
- Bồi dưỡng học sinh có năng khiếu môn Tiếng Anh;  
- Tổ chức Câu lạc bộ Tiếng Anh; phụ trách hoạt động của CLB Tiếng Anh;  
- Hướng dẫn học sinh học Tiếng Anh trên mạng internet;  
- Quản lý, bảo vệ, vệ sinh trang thiết bị trong phòng Tiếng Anh;  
- Phụ trách công tác Văn thư sáng thứ 3;  
- Tham gia hướng dẫn học sinh sinh hoạt giữa giờ.  
 
 
 
19
Dương Văn Thắng  
26/03/1976
 Giáo viên Cao đẳng - Dạy Tin học; Sức khỏe không tốt
- Quản lý, bảo vệ, vệ sinh trang thiết bị trong phòng Tin học;  
- Hướng dẫn, bồi dưỡng học sinh tham gia thi Tin học trẻ;  
- Phụ trách nhập số liệu công tác phổ cập;  
- Phụ trách nhập số liệu công tác kiểm định chất lượng;  
- Tham gia hướng dẫn học sinh sinh hoạt giữa giờ.  
 
 
 
 
20
Đậu Thị Ánh 30/06/1986 Giáo viên Cao đẳng - Dạy Thể dục;  
- Cùng với TPT Đội tập và tổ chức các hoạt động (thể dục, đồng diễn, aerobic,...) giữa giờ theo lịch;  
- Bồi dưỡng học sinh có năng khiếu tham gia Hội khỏe Phù Đổng; phụ trách hoạt động của CLB Thể dục thể thao;  
- Tham mưu tổ chức các hoạt động giáo dục Ngoài giờ lên lớp; các hoạt động trải nghiệm; sáng tạo;...  
- Sử dụng, bảo quản, vệ sinh nhà tập đa năng và các trang thiết bị trong nhà đa năng.  
 
 
 
 
 
 
21
Phan Thị Mỹ Dung 21/4/1979 Giáo viên TPT TH - Phụ trách công tác Đội-Sao nhi đồng;  
- Xây dựng, hướng dẫn, theo dõi, đánh giá việc thực hiện Nội quy của học sinh;  
- Tổ trưởng Tổ văn phòng, làm công tác văn phòng sáng thứ 3;  
- Tổ chức các hoạt động giáo dục theo chủ đề, chủ điểm tháng;  
- Tổ chức hoạt động múa hát sân trường, thể dục buổi sáng, nghe nhạc theo chủ đề đầu mỗi buổi sáng, đội phát thanh măng non;  
- Tham mưu tổ chức các hoạt động giáo dục chung;  
- Phụ trách công tác Chữ thập đỏ;  
- Phụ trách công tác Y tế học đường;  
- Tham gia Tổ tiếp dân, tiếp nhận hồ sơ khi được phân trực;  
- Sử dụng, quản lý CSVC, trang thiết bị phục vụ Đội-Sao và các trang thiết bị được giao khác.  
 
 
22
 
 
Nguyễn Thị Hoa
 
 
04/11/1970
 
 
TV-TB
 
 
TC
- Quản lý kho sách và trang thiết bị trong thư viện; phụ trách hoạt động của tổ cộng tác viên thư viện;  
- Tham mưu làm thẻ mượn sách cho học sinh;  
- Quản lý kho thiết bị;  
- Phụ trách giao, nhận sách cho giáo viên chủ nhiệm các lớp mỗi tuần 1 lần;  
- Tổ chức các hoạt động tại thư viện theo thời khóa biểu;  
- Tham mưu tổ chức Hội thi kể chuyện theo sách, Ngày đọc sách gia đình, Ngày sách Việt Nam,...  
- Tổ chức các hoạt động đọc sách trong hè; cho CB, GV, phụ huynh, học sinh mượn sách trong dịp hè.  
 
 
 
 
23
 
Bạch Thị Thơm
 
13/09/1980
 
Kế toán
 
Đại học
- Phụ trách công tác kế toán;  
- Phụ trách quản lý hồ sơ công chức, viên chức, người lao động;  
- Phụ trách nhập giữ liệu, cập nhật phần mềm ePMIS, phần mềm quản lý CC,VC;  
- Quản lý con dấu;  
- Quản lý hồ sơ tài sản nhà trường;  
- Phụ trách hồ sơ thu chi tự nguyện; hồ sơ chế độ, chính sách của CB, GV, NV và người học;  
- Tham mưu huy động nguồn lực từ phụ huynh, xã hội để xây dựng CSVC, mua sắm trang thiết bị;  
- Nhận, lưu giữ công văn đến; lưu, chuyển công văn đi.  
 
 
 
24
 
 
 Bùi Văn Biện
01/01/1959 Bảo vệ   - Bảo vệ cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường; tài sản của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong khu vực trường; theo dõi tình hình an ninh xung quanh khu vực trường, báo cáo lãnh đạo nhà trường khi có các nghi vấn về khả năng xẩy ra tình huống mất an toàn cho CB, GV, NV, học sinh và CSVC nhà trường;  
- Dọn vệ sinh, bơm nước, dội rửa khu vực nhà vệ sinh;  
- Cắt tỉa cây hoa, cắt cỏ, tưới cây cối trong khu vực trường khi cần thiết;  
- Tham gia trang trí khán đài, treo cờ, khẩu hiệu;  
- Tham gia đội PCCC, PCLB, ANTT nhà trường;  
- Bàn giao CSVC cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đầu năm học, kiểm kê CSVC cuối năm.  
 
            II. Yêu cầu của từng nhiệm vụ được cụ thể hóa trong Quy chế làm việc của nhà trường; công chức, viên chức, người lao động nhà trường căn cứ Quy chế làm việc của nhà trường để thực hiện.
 
    HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Trần Huy Sơn
 

 File đính kèm

  VĂN BẢN

Số: 02-KH/CBTTH

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ

Lượt xem:539 | lượt tải:70

Số 77-BC/CBTTH

Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

Lượt xem:554 | lượt tải:61

Số: 77- BC/TK

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018

Lượt xem:426 | lượt tải:61

Số: 75/BC-THTH

Báo cáo THNV tháng 11, Kế hoạch tháng 12/2017

Lượt xem:491 | lượt tải:59

Số: 66B/KH-THTH

KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018

Lượt xem:616 | lượt tải:68

Số: 66 /KH-THTH

KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018

Lượt xem:590 | lượt tải:68

Số: 61/KH-THTH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:534 | lượt tải:68

Số: 49/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm

Lượt xem:571 | lượt tải:64

VBT

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:447 | lượt tải:62

Số: 44/BC-THTH

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:514 | lượt tải:57

Số: 43/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Lượt xem:562 | lượt tải:67

Số: 83/BC-SKHK1

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lượt xem:555 | lượt tải:63

Số: 66/QĐ-THTH

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017

Lượt xem:488 | lượt tải:61

Số: 65/QĐ-THTH

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Lượt xem:464 | lượt tải:56

Số: 69/BC-THTH

Báo cáo sơ kết tháng 9, Kế hoạch tháng 10/2016

Lượt xem:517 | lượt tải:50

  XEM NHIỀU NHẤT

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây