Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá năm học 2015-2016

Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá năm học 2015-2016

Số kí hiệu Số: 75/QĐ-THTH
Ngày ban hành 11/12/2015
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Nhà trường
Người ký Trần Huy Sơn

Nội dung

 

UBND HUYỆN THẠCH HÀ 
TRƯỜNG TIỂU HỌC
THẠCH HỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc
Số: 75/QĐ-THTH Thạch Hội, ngày 11 tháng 12 năm 2015
 
QUYẾT ĐỊNH
          Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá kiểm định chất lượng
Năm học 2015-2016
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI
          Căn cứ Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học;
          Căn cứ Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;
          Căn cứ công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28/12/2012 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;
          Căn cứ kế hoạch Năm học 2015-2016 của nhà trường và xét năng lực của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường,
QUYẾT ĐỊNH:
          Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường Tiểu học Thạch Hội năm 2015-2016 gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.
          Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá Trường Tiểu học Thạch Hội theo quy định tại Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28/12/2012 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí. Bộ phận chuyên môn, Ban tài chính, Văn thư và các ông (bà) có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, HSKĐ.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Trần Huy Sơn
UBND HUYỆN THẠCH HÀ 
TRƯỜNG TIỂU HỌC
THẠCH HỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc
     
 
DANH SÁCH
Thành viên Hội đồng Tự đánh giá
(Kèm theo Quyết định số 75 /QĐ-THTH   ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Hội)
 
TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
1.     Trần Huy Sơn, Hiệu trưởng: Chủ tịch HĐ
2.     Nguyễn Thị Hoài Nga, Phó hiệu trưởng: P.CTHĐ
3.     Nguyễn Thị Thuận Lợi, Thư ký Hội đồng: Thư ký HĐ
4.     Nguyễn Phi Đức, Tổ trưởng 4-5: Uỷ viên HĐ
5.     Phan Thị Mỹ Dung, Tổng phụ trách: Uỷ viên HĐ
6.     Bạch Thị Thơm, Kế toán: Uỷ viên HĐ
7.     Nguyễn Thị Tâm, Tổ phó tổ 1,2,3: Uỷ viên HĐ
8.     Hoàng Thị Từ, Giáo viên: Uỷ viên HĐ
9.     Nguyễn Thị Bích Hương, Tổ trưởng tổ 1,2,3: Uỷ viên HĐ
10.            Nguyễn Thị An, Giáo viên: Uỷ viên HĐ
11.            Trương Thị Lan Hương, Tổ phó tổ  4,5: Uỷ viên HĐ
12.            Đặng Thị Anh, Giáo viên: Uỷ viên HĐ
13.            Phan Thị Kim Oanh, Giáo viên: Uỷ viên HĐ
14.            Nguyễn Thị Hoa, Cán bộ TV-TB: Uỷ viên HĐ
15.            Nguyễn Văn Huề, Giáo viên: Uỷ viên HĐ
16.            Vương Thị Như Nguyệt, Giáo viên: Uỷ viên HĐ
17.            Trần Thị Thanh Nga, Giáo viên: Uỷ viên HĐ
18.            Nguyễn Thị Hường, Giáo viên: Uỷ viên HĐ
19.            Trần Thị Hoa, Giáo viên: Uỷ viên HĐ
20.            Đậu Thị Ánh, Giáo viên: Uỷ viên HĐ
21.            Trần Thị Hương Giáo viên: Uỷ viên HĐ

* Nhóm thư ký  
DANH SÁCH NHÓM THƯ KÝ
 
TT Họ và tên Nhiệm vụ Phụ trách TC
1 Nguyễn Thị Thuận Lợi Nhóm trưởng Tổng hợp chung
2 Bạch Thị Thơm Thành viên Tổng  hợp tiêu chuẩn 1
3 Trần Thị Thanh Nga Thành viên Tổng  hợp tiêu chuẩn 2
4 Trương Thị Lan Hương Thành viên Tổng  hợp tiêu chuẩn 3
5 Đặng Thị Anh Thành viên Tổng  hợp tiêu chuẩn 4
6 Phan Thị Mỹ Dung Thành viên Tổng  hợp tiêu chuẩn 5
 
* Các  nhóm công tác chuyên trách
 
DANH SÁCH NHÓM CÔNG TÁC SỐ 1
PHỤ TRÁCH  TIÊU CHUẨN 1 
 
TT Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ
1 Trần Huy Sơn Nhóm trưởng - Chỉ đạo đánh giá Tiêu chuẩn 1
2 Bạch Thị Thơm Thư ký - Viết báo cáo Tiêu chuẩn 1
3 Nguyễn Thị Tâm Thành viên - Thu nhập thông tin, minh chứng, hoàn thành phiếu đánh giá tiêu chí thuộc Tiêu chuẩn 1
4 Hoàng Thị Từ Thành viên 
 

DANH SÁCH NHÓM CÔNG TÁC SỐ 2
PHỤ TRÁCH  TIÊU CHUẨN 2
 
TT Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ
1 Trần Thị Hương Nhóm trưởng - Chỉ đạo đánh giá Tiêu chuẩn 2
2 Trần Thị Thanh Nga Thư ký - Viết báo cáo Tiêu chuẩn 2
3 Trần Thị Hoa Thành viên - Thu nhập thông tin, minh chứng, hoàn thành phiếu đánh giá tiêu chí thuộc Tiêu chuẩn 2
4 Nguyễn Thị Hường Thành viên

 DANH SÁCH NHÓM CÔNG TÁC SỐ 3
PHỤ TRÁCH  TIÊU CHUẨN 3
 
TT Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ
1 Nguyễn Thị Bích Hương Nhóm trưởng - Chỉ đạo đánh giá Tiêu chuẩn 3
2 Trương Thị Lan Hương Thư ký - Viết báo cáo Tiêu chuẩn 3
3 Nguyễn Thị An Thành viên - Thu nhập thông tin, minh chứng, hoàn thành phiếu đánh giá tiêu chí thuộc Tiêu chuẩn 3
4 Nguyễn Thị Hoa Thành viên
 

DANH SÁCH NHÓM CÔNG TÁC SỐ 4
PHỤ TRÁCH  TIÊU CHUẨN 4 
 
TT Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ
1  Nguyễn Phi Đức Nhóm trưởng - Chỉ đạo đánh giá Tiêu chuẩn 4
2 Đặng Thị Anh Thư ký - Viết báo cáo Tiêu chuẩn 4
3 Nguyễn Văn Huề Thành viên - Thu nhập thông tin, minh chứng, hoàn thành phiếu đánh giá tiêu chí thuộc Tiêu chuẩn 4
4 Đậu Thị Ánh Thành viên
 
DANH SÁCH NHÓM CÔNG TÁC SỐ 5
PHỤ TRÁCH  TIÊU CHUẨN 5
 
TT Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ
1  Nguyễn Thị Hoài Nga Nhóm trưởng - Chỉ đạo đánh giá Tiêu chuẩn 5
2 Phan Thị Mỹ Dung Thư ký - Viết báo cáo Tiêu chuẩn 5
3 Phan Thị Kim Oanh Thành viên - Thu nhập thông tin, minh chứng, hoàn thành phiếu đánh giá tiêu chí thuộc Tiêu chuẩn 5
4 Vương Thị Như Nguyệt Thành viên
 
 
                                                                    HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                                                                       Trần Huy Sơn
 

 File đính kèm

  VĂN BẢN

Số: 02-KH/CBTTH

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ

Lượt xem:539 | lượt tải:70

Số 77-BC/CBTTH

Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

Lượt xem:554 | lượt tải:61

Số: 77- BC/TK

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018

Lượt xem:426 | lượt tải:61

Số: 75/BC-THTH

Báo cáo THNV tháng 11, Kế hoạch tháng 12/2017

Lượt xem:491 | lượt tải:59

Số: 66B/KH-THTH

KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018

Lượt xem:616 | lượt tải:68

Số: 66 /KH-THTH

KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018

Lượt xem:590 | lượt tải:68

Số: 61/KH-THTH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:534 | lượt tải:68

Số: 49/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm

Lượt xem:571 | lượt tải:64

VBT

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:447 | lượt tải:62

Số: 44/BC-THTH

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:514 | lượt tải:57

Số: 43/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Lượt xem:562 | lượt tải:67

Số: 83/BC-SKHK1

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lượt xem:555 | lượt tải:63

Số: 66/QĐ-THTH

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017

Lượt xem:488 | lượt tải:61

Số: 65/QĐ-THTH

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Lượt xem:466 | lượt tải:56

Số: 69/BC-THTH

Báo cáo sơ kết tháng 9, Kế hoạch tháng 10/2016

Lượt xem:517 | lượt tải:50

  XEM NHIỀU NHẤT

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây